آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 هنگ کنگ 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 311,659 11,028,057,598 Rls. 1,392,432 $
2 1381 هنگ کنگ 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 9 7,564,093,980 Rls. 955,062 $
3 1381 هنگ کنگ 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرفيت جابجائي قدرت بيشتراز650 كيلوولت آمپر 31,440 6,281,086,531 Rls. 793,066 $
4 1381 هنگ کنگ 260200 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن (باستثناي suonigurref ) 5,260,000 4,998,625,860 Rls. 631,140 $
5 1381 هنگ کنگ 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 363,084 3,986,838,871 Rls. 503,389 $
6 1381 هنگ کنگ 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 146,583 3,584,991,977 Rls. 452,653 $
7 1381 هنگ کنگ 890200 وسايط نقليه آبي صيادي ;كشتي هاي كارخانه اي براي عمل آوردن ياكنسروكردن محصولات 40,256 3,506,164,314 Rls. 442,698 $
8 1381 هنگ کنگ 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 1,578 2,548,336,692 Rls. 321,759 $
9 1381 هنگ کنگ 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 18,774 2,036,061,199 Rls. 257,078 $
10 1381 هنگ کنگ 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 433 1,867,144,133 Rls. 235,751 $
11 1381 هنگ کنگ 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري براي اثرگذاري آماده شده 32,814 1,730,808,689 Rls. 218,537 $
12 1381 هنگ کنگ 851660 - كوره (اجاق )هاي برقي ,غيرمذكوردرجاي ديگر;خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جو آورنده آب ,سرخ 29,797 1,681,370,000 Rls. 212,294 $
13 1381 هنگ کنگ 741021 --ورق ونوارهاي نازك ,ملحق برروي كاغذ,,,ازمس تصفيه شده ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 68,028 1,615,875,489 Rls. 204,025 $
14 1381 هنگ کنگ 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 91,730 1,564,162,638 Rls. 197,492 $
15 1381 هنگ کنگ 810110 -پودرازتنگستن , 7,090 1,523,067,043 Rls. 192,306 $
16 1381 هنگ کنگ 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 2,861 1,480,501,171 Rls. 186,932 $
17 1381 هنگ کنگ 910212 --ساعت مچي ,برقي حتي توام بايك زمان شمارفقطبازمان نماي اوپتو-الكترونيكي 3,464 1,427,216,072 Rls. 180,204 $
18 1381 هنگ کنگ 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه تركيب تكنولوژي دوقطبي (ralopib)و(soM)بدست م 8,682 1,409,829,466 Rls. 182,461 $
19 1381 هنگ کنگ 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 54,263 1,343,205,503 Rls. 169,597 $
20 1381 هنگ کنگ 741121 --لوله ازبرنج , 71,877 1,334,562,910 Rls. 168,505 $
21 1381 هنگ کنگ 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 20,150 1,311,557,848 Rls. 165,600 $
22 1381 هنگ کنگ 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 11,819 1,291,419,745 Rls. 163,058 $
23 1381 هنگ کنگ 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 32,513 1,235,670,400 Rls. 156,018 $
24 1381 هنگ کنگ 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 136,800 1,188,955,305 Rls. 150,121 $
25 1381 هنگ کنگ 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 13,944 1,053,873,819 Rls. 133,063 $
26 1381 هنگ کنگ 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,469 1,027,258,090 Rls. 129,704 $
27 1381 هنگ کنگ 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 48,000 996,840,051 Rls. 125,864 $
28 1381 هنگ کنگ 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 221,000 908,598,979 Rls. 114,722 $
29 1381 هنگ کنگ 830510 چفت وبست براي صحافي اوراق جداشدني ياكلاسورازفلزمعممولي , 91,766 897,648,480 Rls. 113,339 $
30 1381 هنگ کنگ 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , چند لايه 380 878,977,838 Rls. 110,982 $
31 1381 هنگ کنگ 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 69,910 872,643,274 Rls. 110,182 $
32 1381 هنگ کنگ 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 5,780 841,410,116 Rls. 106,238 $
33 1381 هنگ کنگ 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 39,629 823,846,717 Rls. 104,020 $
34 1381 هنگ کنگ 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 72,112 725,086,431 Rls. 91,551 $
35 1381 هنگ کنگ 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 588 714,447,557 Rls. 90,208 $
36 1381 هنگ کنگ 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 24,550 702,333,578 Rls. 88,678 $
37 1381 هنگ کنگ 854213 -- نيمه هادي هاي اكسيد فلز (تكنولوژي SOM ) 733 667,583,855 Rls. 84,291 $
38 1381 هنگ کنگ 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 50 601,418,682 Rls. 75,937 $
39 1381 هنگ کنگ 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,520 581,909,062 Rls. 73,473 $
40 1381 هنگ کنگ 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 4,170 566,657,702 Rls. 71,547 $
41 1381 هنگ کنگ 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,876 530,726,168 Rls. 67,011 $
42 1381 هنگ کنگ 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 495 521,371,661 Rls. 65,830 $
43 1381 هنگ کنگ 392610 - لوازم براي دفتركار و مدارس از مواد پلاستيكي 28,320 519,754,864 Rls. 65,626 $
44 1381 هنگ کنگ 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,076 511,902,792 Rls. 64,634 $
45 1381 هنگ کنگ 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 251 500,779,373 Rls. 63,230 $
46 1381 هنگ کنگ 540241 --نخ يك لاازنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 18,432 494,472,137 Rls. 62,433 $
47 1381 هنگ کنگ 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 9,229 488,348,648 Rls. 61,660 $
48 1381 هنگ کنگ 961310 -فندك جيبي ,گازي ,غيرقابل پركردن , 33,640 462,483,363 Rls. 58,394 $
49 1381 هنگ کنگ 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 44,000 456,915,944 Rls. 57,691 $
50 1381 هنگ کنگ 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,(غيرازنو ع فلز) 10,526 433,195,512 Rls. 54,696 $
51 1381 هنگ کنگ 830242 --يراق ,چفت وبست وغيره ,براي مبلمان ازفلزمعمولي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 102,440 429,979,233 Rls. 54,290 $
52 1381 هنگ کنگ 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 6,360 429,131,957 Rls. 54,183 $
53 1381 هنگ کنگ 700239 --لوله ازشيشه ,كارشده ,كه درجاي ديگرذكرنشده باشد,ك 7,427 428,421,241 Rls. 54,094 $
54 1381 هنگ کنگ 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 60 425,666,216 Rls. 53,746 $
55 1381 هنگ کنگ 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 9,430 389,305,760 Rls. 49,155 $
56 1381 هنگ کنگ 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 7,467 383,514,629 Rls. 48,423 $
57 1381 هنگ کنگ 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 325 379,488,213 Rls. 47,915 $
58 1381 هنگ کنگ 910219 --ساعت مچي برقي (غيرازباقاب ازفلزات گرانبهاياازفلزات معمولي داراي روك ياپوش ازفلزا 1,598 376,975,420 Rls. 47,598 $
59 1381 هنگ کنگ 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 2,175 375,986,648 Rls. 47,473 $
60 1381 هنگ کنگ 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي پلي اوره تان 22,200 368,062,915 Rls. 46,473 $
61 1381 هنگ کنگ 291219 --ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي ,بدون عامل اكسيژن دار, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 60,000 364,942,769 Rls. 46,079 $
62 1381 هنگ کنگ 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 108 351,423,172 Rls. 44,372 $
63 1381 هنگ کنگ 910211 --ساعت مچي ,برقي حتي توام بايك زمان شمارفقطبازمان نماي مكانيكي غيرازباقاب ازفلزگرانبها 801 323,513,871 Rls. 40,847 $
64 1381 هنگ کنگ 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,هالوژنورها,پراكسيدها,پراكسيدهاي آنهاومشتقات 40,000 312,459,923 Rls. 39,452 $
65 1381 هنگ کنگ 310420 -كلرور پتاسيم 132,000 299,675,224 Rls. 37,838 $
66 1381 هنگ کنگ 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 19,345 297,793,246 Rls. 37,600 $
67 1381 هنگ کنگ 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 15,036 288,697,400 Rls. 36,452 $
68 1381 هنگ کنگ 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 135 283,426,186 Rls. 35,786 $
69 1381 هنگ کنگ 280469 -- سيليسيم ,حاوي بي از99/99 درصد وزني سيليسيم 40,000 274,295,087 Rls. 34,633 $
70 1381 هنگ کنگ 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 14,602 259,637,231 Rls. 32,782 $
71 1381 هنگ کنگ 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 898 254,214,043 Rls. 32,098 $
72 1381 هنگ کنگ 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 54,078 251,803,146 Rls. 31,794 $
73 1381 هنگ کنگ 910229 --ساعت مچي ,حتي بايك زمان شمار,غيربرقي ياباكوك خودكار(غيرازباقاب ازفلزات گرانبهايارو 200 242,416,089 Rls. 30,608 $
74 1381 هنگ کنگ 560314 --پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي ,بوزن مترمربعبي از150گرم 16,315 235,034,720 Rls. 29,676 $
75 1381 هنگ کنگ 844110 -ماشينهاي بر 24,000 229,853,841 Rls. 29,022 $
76 1381 هنگ کنگ 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 1,678 217,922,928 Rls. 27,516 $
77 1381 هنگ کنگ 854121 --ترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور),به قدرت انتشارامواج كمترازيك وات 1,467 211,435,253 Rls. 26,697 $
78 1381 هنگ کنگ 721070 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm رنگ ,ورني ,يااندودشده باموادپلاستيك , 20,277 208,195,064 Rls. 26,287 $
79 1381 هنگ کنگ 960810 -قلم خودكارنوك ساچمه اي , 5,800 203,440,640 Rls. 25,687 $
80 1381 هنگ کنگ 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 420 203,116,789 Rls. 25,647 $
81 1381 هنگ کنگ 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 246 201,114,156 Rls. 25,393 $
82 1381 هنگ کنگ 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 935 200,292,674 Rls. 25,289 $
83 1381 هنگ کنگ 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 662 192,777,501 Rls. 24,340 $
84 1381 هنگ کنگ 853932 --لامپ هاي بخار جيوه ياسديم ;لامپ هالوژنورفلزي 2,100 188,759,932 Rls. 23,833 $
85 1381 هنگ کنگ 940390 -اجزاءوقطعات مبلهاي مشمول 03/94 41,859 186,641,028 Rls. 23,566 $
86 1381 هنگ کنگ 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي خانگي 9,883 183,278,275 Rls. 23,141 $
87 1381 هنگ کنگ 853400 - مدارهاي چاپي 2,095 182,936,047 Rls. 23,098 $
88 1381 هنگ کنگ 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشده يابه صورت جامدغيرمذكوردرجاي ديگر 1,586 161,301,488 Rls. 20,366 $
89 1381 هنگ کنگ 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 5,229 161,041,657 Rls. 20,334 $
90 1381 هنگ کنگ 850511 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,ازفلز 5,813 160,107,689 Rls. 20,216 $
91 1381 هنگ کنگ 847310 -اجزاءقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 8469, 13,539 154,082,150 Rls. 19,455 $
92 1381 هنگ کنگ 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 285 146,811,038 Rls. 18,537 $
93 1381 هنگ کنگ 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواحدهاي حافظه ,واحدهاي ورود,واحدهاي خروج 40 139,481,562 Rls. 17,611 $
94 1381 هنگ کنگ 321210 -ورقه هاي دا غ زني 9,289 138,873,040 Rls. 79,130 $
95 1381 هنگ کنگ 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,330 130,645,975 Rls. 16,496 $
96 1381 هنگ کنگ 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 5,090 127,766,342 Rls. 16,132 $
97 1381 هنگ کنگ 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 415 123,587,975 Rls. 15,604 $
98 1381 هنگ کنگ 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 752 114,792,414 Rls. 14,494 $
99 1381 هنگ کنگ 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 570 114,520,787 Rls. 14,459 $
100 1381 هنگ کنگ 740990 -صفحه ,ورق ونوار,از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,به ضخامت بي از15/0mm, 505 111,514,607 Rls. 14,080 $
101 1381 هنگ کنگ 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,500 107,864,830 Rls. 13,619 $
102 1381 هنگ کنگ 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذكور 947 107,263,364 Rls. 17,509 $
103 1381 هنگ کنگ 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق ,بانحوه عمل خاص , 340 105,327,943 Rls. 13,299 $
104 1381 هنگ کنگ 852610 - دستگاههاي رادار 97 102,333,693 Rls. 12,921 $
105 1381 هنگ کنگ 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 1,590 97,023,015 Rls. 12,250 $
106 1381 هنگ کنگ 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,252 93,790,921 Rls. 11,843 $
107 1381 هنگ کنگ 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور نباشند 287 92,037,255 Rls. 11,620 $
108 1381 هنگ کنگ 830520 -سوزن هاي دوخت بصورت نوار,ازفلزمعمولي , 16,085 91,735,664 Rls. 11,583 $
109 1381 هنگ کنگ 851750 -ساير دستگاه براي سيستمهاي كاريرباسيم ياديجيتال باسيم , غيرمذكوردر جاي ديگر 2,230 91,228,450 Rls. 11,519 $
110 1381 هنگ کنگ 900590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي ,دوربين يك چشمي ,سايرتلسكوپهاي اپتي 764 79,481,297 Rls. 10,036 $
111 1381 هنگ کنگ 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 3,240 77,671,216 Rls. 9,807 $
112 1381 هنگ کنگ 910111 --ساعت مچي كه بابرق كارمي كند,حتي توام بايك زمان شمارفقط بازمان نماي مكانيكي ,باقاب ازفلز 340 77,480,000 Rls. 9,783 $
113 1381 هنگ کنگ 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 6,589 73,231,267 Rls. 9,246 $
114 1381 هنگ کنگ 392310 - جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مواد پلاستيكي 3,674 71,439,875 Rls. 9,020 $
115 1381 هنگ کنگ 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار 400 69,710,095 Rls. 8,802 $
116 1381 هنگ کنگ 370244 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده ,باپهنائي بي از105mmولي از610mmبيشترنباشد 495 68,186,934 Rls. 8,609 $
117 1381 هنگ کنگ 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 108 65,169,738 Rls. 8,227 $
118 1381 هنگ کنگ 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي وهمچنين اجزا قطعات انها 1,408 64,415,671 Rls. 8,133 $
119 1381 هنگ کنگ 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 3,850 59,907,980 Rls. 7,564 $
120 1381 هنگ کنگ 847329 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847030لغايت 847090, 200 59,826,576 Rls. 7,554 $
121 1381 هنگ کنگ 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 3,710 58,580,339 Rls. 28,629 $
122 1381 هنگ کنگ 960720 -اجزاءوقطعات , 4,322 57,651,685 Rls. 7,279 $
123 1381 هنگ کنگ 910519 --ساعتهاي شماته اي (غيراز آنهائي كه با نيروي برق كار مي كنند) 1,518 56,155,056 Rls. 7,090 $
124 1381 هنگ کنگ 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 210 55,019,520 Rls. 6,947 $
125 1381 هنگ کنگ 854240 مدارهاي مجتمع الكترونيك مختلط(dirbyH) 157 52,464,124 Rls. 6,624 $
126 1381 هنگ کنگ 900150 - عدسي عينك از ساير مواد 56 51,816,587 Rls. 6,542 $
127 1381 هنگ کنگ 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 2,475 51,440,544 Rls. 6,495 $
128 1381 هنگ کنگ 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 744 50,047,719 Rls. 6,320 $
129 1381 هنگ کنگ 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 549 46,690,642 Rls. 5,895 $
130 1381 هنگ کنگ 854190 - اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 670 46,454,686 Rls. 5,864 $
131 1381 هنگ کنگ 903031 -- مولتي متر 480 44,113,823 Rls. 5,570 $
132 1381 هنگ کنگ 292700 تركيبات دي آزو -, آزو - يا آزوكسي 2,500 43,393,984 Rls. 5,479 $
133 1381 هنگ کنگ 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 23 42,603,064 Rls. 5,379 $
134 1381 هنگ کنگ 854451 --هادي هاي برق غيرمذكوردرجاي ديگر,براي 80الي V 1000, جورشده با قطعات اتصال 1,056 40,038,000 Rls. 5,055 $
135 1381 هنگ کنگ 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلومينيومي 180 38,906,200 Rls. 4,912 $
136 1381 هنگ کنگ 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 266 37,767,067 Rls. 4,768 $
137 1381 هنگ کنگ 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 1 37,689,478 Rls. 4,759 $
138 1381 هنگ کنگ 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 406 36,074,563 Rls. 4,555 $
139 1381 هنگ کنگ 910990 -محرك ساعت ديواري ,روميزي ,كامل وسوارشده غيرمذكور(غيربرقي ), 21 34,214,685 Rls. 4,320 $
140 1381 هنگ کنگ 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 204 33,906,083 Rls. 4,281 $
141 1381 هنگ کنگ 810199 --مصنوعات ازتنگستن ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 97 33,505,671 Rls. 4,231 $
142 1381 هنگ کنگ 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 11 33,457,870 Rls. 4,224 $
143 1381 هنگ کنگ 950612 --لوازم بستن اسكي (بنداسكي ) 176 32,697,913 Rls. 4,129 $
144 1381 هنگ کنگ 960850 -مجموعه هائي ازاشياءمشمول دوياچندشماره فرعي 08/96, 725 32,113,634 Rls. 4,055 $
145 1381 هنگ کنگ 851650 - اجاق nevo() ميكروويو 4,564 30,649,240 Rls. 3,870 $
146 1381 هنگ کنگ 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 9,702 30,234,276 Rls. 3,817 $
147 1381 هنگ کنگ 821410 -كاغذبر,پاكت بازكن ,مركب ترا ,مدادترا ,,,, 317 30,224,362 Rls. 3,816 $
148 1381 هنگ کنگ 850650 - قوه ها و باطري ها, ليتيوم 1,020 29,847,099 Rls. 3,769 $
149 1381 هنگ کنگ 910310 -ساعت ديواري ,روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي كه بابرق كارمي كنند, 4,639 27,747,293 Rls. 15,810 $
150 1381 هنگ کنگ 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 436 26,420,602 Rls. 3,336 $
151 1381 هنگ کنگ 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 75 24,080,000 Rls. 3,040 $
152 1381 هنگ کنگ 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سوزي و دستگاههاي همانند 274 22,933,512 Rls. 2,896 $
153 1381 هنگ کنگ 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,973 22,097,755 Rls. 2,790 $
154 1381 هنگ کنگ 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 157 20,103,403 Rls. 2,538 $
155 1381 هنگ کنگ 854160 - كريستالهاي پيزوالكتريك سوارشده 52 19,559,517 Rls. 2,470 $
156 1381 هنگ کنگ 911120 -قاب ازفلزات معمولي ,حتي آبكاري شده باطلايانقره براي ساعتهاي مچي ,جيبي وهمانند 120 19,228,705 Rls. 2,428 $
157 1381 هنگ کنگ 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 18 18,316,784 Rls. 2,313 $
158 1381 هنگ کنگ 851830 - گوشي enohpdaeh( -enohpraE ) و دستگاه ميكروفون و بلندگوي توام شده 258 17,451,719 Rls. 2,203 $
159 1381 هنگ کنگ 850610 -قوه ها و باطري هاباحجم خارجي ,بي اكسيدمنگنز 84 15,200,000 Rls. 1,919 $
160 1381 هنگ کنگ 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 160 13,765,457 Rls. 1,739 $
161 1381 هنگ کنگ 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 122 13,608,461 Rls. 1,718 $
162 1381 هنگ کنگ 731930 -سنجاق (باستثناءسنجاق قفلي )از آهن ياازفولاد, 3,750 13,590,929 Rls. 1,716 $
163 1381 هنگ کنگ 911310 -بندودستبندساعت مچي ,جيبي وقطعات آنهاازفلزات گرانبهاياداراي روك ازفلزات گرانبها, 108 13,315,668 Rls. 1,681 $
164 1381 هنگ کنگ 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 103 12,876,966 Rls. 1,626 $
165 1381 هنگ کنگ 911180 -قاب ساعتهاي مچي ,جيبي وهمانندكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 100 12,781,412 Rls. 1,614 $
166 1381 هنگ کنگ 900691 --اجزاء وقطعات و متفرعات , براي دوربين عكاسي 233 12,495,927 Rls. 1,578 $
167 1381 هنگ کنگ 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع حداكثر150گر 528 12,011,972 Rls. 1,517 $
168 1381 هنگ کنگ 911390 -بندودستبندساعت مچي ,جيبي وهمانندوقطعات آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 100 9,586,059 Rls. 1,210 $
169 1381 هنگ کنگ 900830 - پروژكتورهاي نشان دادن تصويرثابت كه درجاي ديگري مذكور نباشند, 7 9,513,448 Rls. 1,201 $
170 1381 هنگ کنگ 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 100 8,956,000 Rls. 1,131 $
171 1381 هنگ کنگ 853230 - خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم (tes-orp) 21 8,513,454 Rls. 1,075 $
172 1381 هنگ کنگ 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 40 8,031,000 Rls. 1,014 $
173 1381 هنگ کنگ 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 367 7,230,793 Rls. 913 $
174 1381 هنگ کنگ 910599 --ساعتهاي ديواري وروميزي وهمانند(غيرازبرقي )غير مذكوردرجاي ديگر 648 6,579,691 Rls. 3,749 $
175 1381 هنگ کنگ 911190 - قطعات قاب ساعتهاي مچي ,جيبي وهمانند 445 5,913,987 Rls. 3,370 $
176 1381 هنگ کنگ 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 300 5,093,010 Rls. 643 $
177 1381 هنگ کنگ 910390 -ساعتهاي ديواري ,روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي وهمانندغيربرقي , 56 5,079,156 Rls. 641 $
178 1381 هنگ کنگ 900190 ساير,منشوراينه و ساير عناصراپتيكي از هر ماده سوار نشده 1,500 4,236,612 Rls. 2,414 $
179 1381 هنگ کنگ 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 50 2,960,527 Rls. 374 $
180 1381 هنگ کنگ 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 53 2,780,368 Rls. 351 $
181 1381 هنگ کنگ 853120 - تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع(DCL)ياباديودهاي ساطع نور(DEL) 30 2,465,455 Rls. 311 $
182 1381 هنگ کنگ 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 166 2,334,256 Rls. 295 $
183 1381 هنگ کنگ 650590 -كلاه وسايرپوش هاي سر,كشباف ياقلاب باف ,ياتهيه شده ازتور,وغيره , 62 2,239,001 Rls. 283 $
184 1381 هنگ کنگ 853310 - مقاومتهاي زغالي ثابت , از نو ع مخلوط يا لايه اي 30 2,005,357 Rls. 253 $
185 1381 هنگ کنگ 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 90 1,986,273 Rls. 251 $
186 1381 هنگ کنگ 820830 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي وسائل آشپزخانه كه براي غذامورداستفاده قرارمي گيرند, 48 1,881,518 Rls. 238 $
187 1381 هنگ کنگ 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 21 1,718,670 Rls. 217 $
188 1381 هنگ کنگ 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal maeb delaes ) 27 1,277,116 Rls. 161 $
189 1381 هنگ کنگ 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 44 1,227,077 Rls. 155 $
190 1381 هنگ کنگ 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,111 996,426 Rls. 126 $
191 1381 هنگ کنگ 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 1,054 530,216 Rls. 67 $
192 1381 هنگ کنگ 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 15 445,000 Rls. 56 $
193 1381 هنگ کنگ 610799 --رب دوشامبر,,,,مردانه ياپسرانه ,كشباف ياقلاب باف ,ازسايرموادنسجي , 20 407,441 Rls. 51 $
مجموع کل
101,004,701,009 ريال
مجموع کل
12,864,080 دلار
[1]