آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 ويتنام 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 14,477,900 24,529,914,752 Rls. 3,097,211 $
2 1381 ويتنام 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 131,772 1,188,198,944 Rls. 150,023 $
3 1381 ويتنام 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 65,152 617,829,092 Rls. 78,009 $
4 1381 ويتنام 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 12,041 536,381,000 Rls. 67,724 $
5 1381 ويتنام 401140 - تايربادي نو ازكائوچو براي موتورسيكلت 159,306 434,163,913 Rls. 54,819 $
6 1381 ويتنام 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 45,500 324,921,877 Rls. 41,026 $
7 1381 ويتنام 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 28,404 311,911,292 Rls. 39,382 $
8 1381 ويتنام 560741 --ريسمان براي بستن ياعدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن , 22,024 199,894,043 Rls. 25,239 $
9 1381 ويتنام 080111 --نارگيل قطعه قطعه شده خشك كرده detaecised( ,stunococ ) 24,000 190,723,760 Rls. 24,081 $
10 1381 ويتنام 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 22,700 175,880,019 Rls. 22,207 $
11 1381 ويتنام 950420 -اشياء و متفرعات براي بيليارد 26,000 143,241,960 Rls. 18,086 $
12 1381 ويتنام 401320 - لاستيك توئي ازكائوچو ازانواعي كه براي دوچرخه بكار مي رود 22,152 77,977,823 Rls. 9,845 $
13 1381 ويتنام 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 73 23,429,987 Rls. 2,958 $
مجموع کل
28,754,468,462 ريال
مجموع کل
3,630,610 دلار
[1]