آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 يونان 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,428,848 13,258,404,659 Rls. 1,674,041 $
2 1381 يونان 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 649,772 13,018,933,752 Rls. 1,697,366 $
3 1381 يونان 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 363,814 4,432,401,035 Rls. 559,646 $
4 1381 يونان 481121 --كاغذومقواي خودچسب 146,300 3,322,959,991 Rls. 471,568 $
5 1381 يونان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 2,592 2,269,223,574 Rls. 286,517 $
6 1381 يونان 391733 -- سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري جورنشده باسايرمواد,بالوازم وملحقات 84,740 2,130,549,233 Rls. 269,008 $
7 1381 يونان 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 137,944 2,024,960,464 Rls. 282,372 $
8 1381 يونان 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 79,122 1,116,481,937 Rls. 140,970 $
9 1381 يونان 760820 -لوله از آلومينيوم ممزوج , 17,000 985,490,350 Rls. 124,431 $
10 1381 يونان 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتانيوم باكمتراز80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 95,200 974,062,300 Rls. 122,988 $
11 1381 يونان 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,055 718,324,472 Rls. 90,697 $
12 1381 يونان 441019 --تخته ازخرده چوب (غيرازتخته هاي نازك ,ياتخته از رشته هاي هدايت شده ) 342,523 647,385,976 Rls. 81,741 $
13 1381 يونان 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 55,554 618,631,370 Rls. 78,110 $
14 1381 يونان 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 41,000 606,983,065 Rls. 76,639 $
15 1381 يونان 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم ,غيرممزوج ,به ضخامت بي از2/0mm, 30,443 589,702,947 Rls. 74,458 $
16 1381 يونان 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 136,418 563,512,613 Rls. 71,151 $
17 1381 يونان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 1,500 550,784,520 Rls. 69,544 $
18 1381 يونان 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 696 501,049,073 Rls. 63,264 $
19 1381 يونان 482360 -سيني ,دوري ,بشقاب ,فنجان ,پياله واشياءهمانندازكاغذيامقوا 9,300 491,639,037 Rls. 62,076 $
20 1381 يونان 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 28,162 467,020,898 Rls. 58,967 $
21 1381 يونان 843069 --ماشين آلات ودستگاههاي خاك برداري ,گودبرداري ,استخراج ,,,,,غيرخودرو 40,000 453,471,357 Rls. 57,256 $
22 1381 يونان 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 23,588 432,529,709 Rls. 54,612 $
23 1381 يونان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,812 381,332,600 Rls. 217,284 $
24 1381 يونان 482210 -قرقره ,ماسوره ,دوك وهمانندازخميركاغذ,كاغذيامقوا,براي پيچيدن نخهاي نسجي 41,401 379,345,961 Rls. 47,897 $
25 1381 يونان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 350 352,324,733 Rls. 44,485 $
26 1381 يونان 844512 --ماشين هاي شانه زني senihcam(gnibmoC ) 32,885 352,031,458 Rls. 44,448 $
27 1381 يونان 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 2,000 351,478,080 Rls. 44,379 $
28 1381 يونان 482311 -- كاغذخودچسب ,بصورت نواريارول 13,871 344,782,574 Rls. 43,533 $
29 1381 يونان 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 18,631 326,644,800 Rls. 41,243 $
30 1381 يونان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,584 325,765,589 Rls. 41,132 $
31 1381 يونان 330510 - شامپوها 76,238 322,644,488 Rls. 58,293 $
32 1381 يونان 741121 --لوله ازبرنج , 11,900 268,912,453 Rls. 33,954 $
33 1381 يونان 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 20,400 258,288,400 Rls. 32,612 $
34 1381 يونان 820239 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست برولي باستثناءقسمت عامل ازفولاد),اجزاءوقطعات , 5,000 236,529,665 Rls. 29,865 $
35 1381 يونان 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 19,000 234,395,692 Rls. 29,595 $
36 1381 يونان 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 19,500 228,375,535 Rls. 28,835 $
37 1381 يونان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 13,400 207,506,136 Rls. 26,200 $
38 1381 يونان 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 19,600 201,350,000 Rls. 25,423 $
39 1381 يونان 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 27,000 200,240,000 Rls. 25,283 $
40 1381 يونان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 500 186,562,190 Rls. 23,556 $
41 1381 يونان 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 15,000 138,406,166 Rls. 17,476 $
42 1381 يونان 842211 --ماشين هاي ظرفشوئي ازنو ع خانگي 2,430 133,608,371 Rls. 16,870 $
43 1381 يونان 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 17,000 127,140,000 Rls. 16,053 $
44 1381 يونان 382100 محيطهاي كشت آماده براي تكثير موجودات زنده ذره بيني 174 125,044,335 Rls. 15,788 $
45 1381 يونان 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 8,700 102,752,385 Rls. 12,974 $
46 1381 يونان 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 1,668 96,504,103 Rls. 54,988 $
47 1381 يونان 330491 - پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 13,871 77,919,599 Rls. 11,045 $
48 1381 يونان 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب مصرف مي شود 5,850 77,550,152 Rls. 9,792 $
49 1381 يونان 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 15,895 71,877,148 Rls. 9,075 $
50 1381 يونان 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس اين مواد 4,000 64,872,863 Rls. 8,191 $
51 1381 يونان 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 110 57,741,791 Rls. 7,291 $
52 1381 يونان 271113 --بوتان مايع شده 12,500 57,168,747 Rls. 7,218 $
53 1381 يونان 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كردن ,وغيره 530 52,910,000 Rls. 6,681 $
54 1381 يونان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 280 46,091,306 Rls. 5,820 $
55 1381 يونان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 10 44,876,723 Rls. 5,666 $
56 1381 يونان 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 1,588 40,603,725 Rls. 5,127 $
57 1381 يونان 400211 --شيره استيرن - بوتادين يا كائوچوي استيرن - بوتادين كربوكسيله 5,250 39,291,904 Rls. 4,961 $
58 1381 يونان 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 21,000 37,467,722 Rls. 4,731 $
59 1381 يونان 340111 --صابون ومحصولات آلي تانسيواكتيف به صورت شم ياميله ياقالبي براي مصارف پاكيزگي وطبي 5,443 26,672,871 Rls. 3,368 $
60 1381 يونان 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,030 24,298,641 Rls. 3,068 $
61 1381 يونان 680221 --سنگ مرمر,سنگ تراورتن ,رخام ,بريده يااره شده ,داراي سطح صاف يايكپارچه , 21,300 23,871,852 Rls. 3,014 $
62 1381 يونان 821290 -اجزاءوقطعات تيغسلماني وخودترا ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1,205 21,248,979 Rls. 2,683 $
63 1381 يونان 283919 --سيليكات هاي سديم (باستثناي متاسيليكات ها) 5,500 20,527,201 Rls. 2,592 $
64 1381 يونان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 4,250 17,201,525 Rls. 2,172 $
65 1381 يونان 330499 -فر آورده هابراي زيبائي و آراي ,مراقبت پوست وضد آفتاب وبراي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 4,576 16,609,074 Rls. 3,414 $
66 1381 يونان 470429 خميرچوب شيميائي آماده شده باسولفيت بجزخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده ياسفيدشده غير كاج 980 13,351,425 Rls. 1,686 $
67 1381 يونان 380992 --موادتكميل وحاملين رنگ بعنوان تسريعكننده درعمل رنگرزي ازنو ع موردمصرف درصنعت كاغذسازي 1,620 13,310,120 Rls. 1,681 $
68 1381 يونان 560121 -- آوات ازپنبه واشياءساخته شده از آن , 595 10,260,617 Rls. 2,689 $
69 1381 يونان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 99 8,366,675 Rls. 1,056 $
70 1381 يونان 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده هاي حيواني 840 7,298,935 Rls. 922 $
71 1381 يونان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 13 6,859,630 Rls. 866 $
72 1381 يونان 330730 -املاح معطروسايرفر آورده هابراي استحمام 829 5,362,480 Rls. 677 $
73 1381 يونان 851679 -- دستگاه هاي الكتروترميك براي مصارف خانگي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 42 2,964,648 Rls. 374 $
74 1381 يونان 481039 --كاغذكرافت غيرازانواعي كه براي مقاصدگرافيكي است ,اندوده ياقشرزده غيرمذكوردرجاي ديگر 200 2,765,478 Rls. 349 $
75 1381 يونان 320810 - رنگها و ورني ها براساس پلي استرهادر محيطي غير آبي 200 2,765,478 Rls. 349 $
76 1381 يونان 330720 - بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 283 759,593 Rls. 433 $
مجموع کل
56,949,334,948 ريال
مجموع کل
7,556,578 دلار
[1]