آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 پاکستان 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 180,904,290 610,174,837,016 Rls. 78,197,016 $
2 1381 پاکستان 120740 -تخم كنجد 5,005,198 14,310,446,862 Rls. 1,806,877 $
3 1381 پاکستان 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 358,281 13,637,107,567 Rls. 1,815,246 $
4 1381 پاکستان 481950 - محفظه هاي بسته بندي ,وجلدصفحه گرامافون غيرمذكوردرجاي ديگراز كاغذيامقوا 281,341 10,121,018,950 Rls. 1,372,224 $
5 1381 پاکستان 531010 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات ,سفيدنشده , 1,330,188 8,216,678,739 Rls. 1,037,460 $
6 1381 پاکستان 091030 -زردچوبه 1,712,956 5,855,760,958 Rls. 739,366 $
7 1381 پاکستان 630629 --چادرازموادنسجي (باستثناءپنبه ياالياف سنتتيك ), 750,000 5,757,351,235 Rls. 726,938 $
8 1381 پاکستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 4,374 3,483,500,450 Rls. 439,834 $
9 1381 پاکستان 701093 --بطري ,شيشه كوچك ,ظروف دهان گشادوظروف شيشه اي بظرفيت بي از15/0ليترولي حداكثر33/0ليتر 1,070,192 2,532,328,281 Rls. 319,739 $
10 1381 پاکستان 350300 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب هاي حيواني غيرازچسب هاي كازئين شماره 01/35 106,000 2,265,814,960 Rls. 286,087 $
11 1381 پاکستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 621 1,540,915,427 Rls. 194,559 $
12 1381 پاکستان 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 15,000 1,002,577,054 Rls. 126,588 $
13 1381 پاکستان 392051 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي متاكريلات متيل ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 88,582 795,492,480 Rls. 100,441 $
14 1381 پاکستان 950699 --سايراشياءوادوات براي بازي درهواي آزاد,غيرمذكوركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,400 752,250,899 Rls. 94,981 $
15 1381 پاکستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 71,136 686,104,170 Rls. 86,629 $
16 1381 پاکستان 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 21,269 619,388,472 Rls. 81,216 $
17 1381 پاکستان 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپنبه ,بوزن هرمترمربع200گرم بابيشتر, 24,181 490,637,977 Rls. 61,949 $
18 1381 پاکستان 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر,بادقت تا01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي 31,400 431,817,569 Rls. 54,522 $
19 1381 پاکستان 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 17,000 348,141,423 Rls. 43,957 $
20 1381 پاکستان 530710 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 03/53,يك لا, 75,500 320,968,337 Rls. 40,527 $
21 1381 پاکستان 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 3,140 319,349,185 Rls. 40,322 $
22 1381 پاکستان 821300 قيچي ,قيچي خياطي وقيچي هاي همانند,وتيغه هاي آنها, 2,735 271,735,008 Rls. 34,310 $
23 1381 پاکستان 392059 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپليمرهاي آكريليك ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 21,944 246,590,136 Rls. 31,135 $
24 1381 پاکستان 850162 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز75كيلوولت آمپروحداكثر375كيل 7,180 242,502,177 Rls. 30,619 $
25 1381 پاکستان 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 1,100 214,953,872 Rls. 27,141 $
26 1381 پاکستان 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 40,000 205,889,682 Rls. 25,996 $
27 1381 پاکستان 821210 -تيغسلماني وخودترا (غيربرقي ), 3,636 185,614,612 Rls. 23,436 $
28 1381 پاکستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 35,138 182,425,457 Rls. 23,034 $
29 1381 پاکستان 750890 -مصنوعات ازنيكل كه درجاي ديگرگفته نشده است , 380 141,213,201 Rls. 17,830 $
30 1381 پاکستان 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده هاي حيواني 68,000 138,013,626 Rls. 17,426 $
31 1381 پاکستان 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 160 100,426,734 Rls. 12,680 $
32 1381 پاکستان 401029 --سايرتسمه هاي انتقال نيروكه درجاي ديگر مذكورنباشد 16,600 92,856,873 Rls. 11,724 $
33 1381 پاکستان 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 10 76,640,080 Rls. 9,677 $
34 1381 پاکستان 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شماره هاي 842211الي 842240 9 72,746,167 Rls. 9,185 $
35 1381 پاکستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,000 69,192,781 Rls. 8,736 $
36 1381 پاکستان 844110 -ماشينهاي بر 7,200 59,291,500 Rls. 7,486 $
37 1381 پاکستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 3,329 52,895,912 Rls. 6,679 $
38 1381 پاکستان 844329 --ماشين آلات چاپ تيپوگرافيك ,(غيرازماشين آلات ودستگاههاي فلكسوگرافيك ),غيرمذكوردرجاي د 1,700 47,941,200 Rls. 6,053 $
39 1381 پاکستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 310 40,834,157 Rls. 5,156 $
40 1381 پاکستان 420100 اشياءزين وبرگ سازي براي هرنو ع حيوان (ازجمله مالبند,قلاده ,زانوبندوهمانند)ازهرماده 210 26,018,240 Rls. 3,285 $
41 1381 پاکستان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 4 25,026,456 Rls. 3,160 $
42 1381 پاکستان 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 18,522 20,842,245 Rls. 2,632 $
43 1381 پاکستان 854081 --لامپ ها و لوله ها و والوهاي گيرنده يا تقويت كننده 1 15,289,920 Rls. 1,931 $
44 1381 پاکستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,000 13,628,238 Rls. 1,721 $
45 1381 پاکستان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 4,000 13,581,522 Rls. 1,715 $
46 1381 پاکستان 950631 --چوگان ,كامل 30 9,277,062 Rls. 1,171 $
47 1381 پاکستان 830890 -چفت وبست ,سگك ,,,منجوق وپولك ازفلزمعمولي (هم چنين اجزاءوقطعات ), 450 5,512,611 Rls. 696 $
48 1381 پاکستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 225 5,308,440 Rls. 670 $
49 1381 پاکستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 1,365 4,083,931 Rls. 516 $
50 1381 پاکستان 650699 --كلاه وسايرپوش هاي سر,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 30 3,339,742 Rls. 422 $
51 1381 پاکستان 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 4 3,316,812 Rls. 419 $
52 1381 پاکستان 640590 -كف ,كه درجاي ديگرگفته نشده 30 1,649,256 Rls. 208 $
53 1381 پاکستان 190190 -فر آورده هاي غذائي ازمحصولات 0401لغايت 0404يااز آرد,,,,فاقدكاكائو,,غيرمذكوريامشمول درج 7,330 1,329,288 Rls. 757 $
54 1381 پاکستان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 4 895,728 Rls. 113 $
55 1381 پاکستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 100 831,515 Rls. 105 $
مجموع کل
686,254,182,192 ريال
مجموع کل
87,994,303 دلار
[1]