آمار کل " واردات از" کشور "پرتغال" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 پرتغال 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 8,594,903 49,979,037,427 Rls. 6,310,484 $
2 1381 پرتغال 294130 -تتراسيكلين ها و مشتقات آنها; املاح اين محصولات 23,124 16,048,627,144 Rls. 2,170,711 $
3 1381 پرتغال 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 953,575 7,929,475,280 Rls. 1,001,195 $
4 1381 پرتغال 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 14,674 6,577,658,873 Rls. 830,513 $
5 1381 پرتغال 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 1,045,720 6,081,826,851 Rls. 767,907 $
6 1381 پرتغال 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 536,425 3,581,684,929 Rls. 452,233 $
7 1381 پرتغال 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده ,غيره , 203,314 3,507,657,272 Rls. 442,887 $
8 1381 پرتغال 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,320 3,199,868,927 Rls. 404,024 $
9 1381 پرتغال 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 53,729 2,794,825,499 Rls. 352,882 $
10 1381 پرتغال 450410 - بلوك ,صفحه ,ورق ,نوار,لوحه بهرشكل ;استوانه هاي توپر,ديسك ازچوب پنبه فشرده 128,140 1,762,639,922 Rls. 222,555 $
11 1381 پرتغال 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 949,493 1,217,490,859 Rls. 153,724 $
12 1381 پرتغال 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرازكارتريجهاي پيكان 6,370 1,184,332,167 Rls. 149,537 $
13 1381 پرتغال 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 2,370 1,137,609,977 Rls. 143,638 $
14 1381 پرتغال 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 251,643 1,128,821,968 Rls. 142,528 $
15 1381 پرتغال 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي " 7,040 1,061,024,854 Rls. 133,968 $
16 1381 پرتغال 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 170 1,001,782,481 Rls. 126,488 $
17 1381 پرتغال 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 38,000 927,418,295 Rls. 117,098 $
18 1381 پرتغال 830150 -چفت وبست ويراق هاي چفت وبست دار,داراي قفل ازفلزات معمولي , 10,000 440,859,427 Rls. 55,664 $
19 1381 پرتغال 903120 - دستگاههاي آزماي 976 407,442,140 Rls. 51,445 $
20 1381 پرتغال 380690 -مشتقات كولوفان واسيدهاي رزيني ,اسانس كولوفان وروغن كولوفان غير مذكوردرجاي ديگر 27,000 398,939,881 Rls. 50,371 $
21 1381 پرتغال 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 1,767 366,184,084 Rls. 46,235 $
22 1381 پرتغال 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 2,680 365,949,252 Rls. 46,206 $
23 1381 پرتغال 701710 -شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداروخانه ,ازكوارتزدوب شده ,,,, 3,106 350,885,542 Rls. 44,304 $
24 1381 پرتغال 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 1,728 325,564,991 Rls. 41,107 $
25 1381 پرتغال 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 10,459 322,087,264 Rls. 40,668 $
26 1381 پرتغال 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 32,000 305,687,508 Rls. 38,597 $
27 1381 پرتغال 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 127 292,511,545 Rls. 36,933 $
28 1381 پرتغال 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 30,400 214,989,521 Rls. 27,145 $
29 1381 پرتغال 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 18,900 214,147,714 Rls. 27,039 $
30 1381 پرتغال 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 100,359 132,978,529 Rls. 16,790 $
31 1381 پرتغال 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 100 128,936,738 Rls. 16,280 $
32 1381 پرتغال 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 6,530 110,265,541 Rls. 13,922 $
33 1381 پرتغال 841610 -مشعل هاي كوره براي سوخت مايع 140 88,723,932 Rls. 11,203 $
34 1381 پرتغال 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 39,359 85,189,371 Rls. 10,756 $
35 1381 پرتغال 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 1,000 74,180,127 Rls. 9,366 $
36 1381 پرتغال 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 9,210 52,457,063 Rls. 6,623 $
37 1381 پرتغال 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 160 50,540,000 Rls. 6,381 $
38 1381 پرتغال 760421 --پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم , 5,250 46,416,163 Rls. 5,861 $
39 1381 پرتغال 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت فصل غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه شكل اوليه 1,300 39,862,129 Rls. 5,033 $
40 1381 پرتغال 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 3,450 30,808,377 Rls. 17,555 $
41 1381 پرتغال 482110 - انوا ع برچسب ازكاغذ يامقوا, چاپ شده 23 28,552,090 Rls. 3,605 $
42 1381 پرتغال 390220 - پلي ايزوبوتيلن به اشكال ابتدائي 4,850 17,674,434 Rls. 2,232 $
43 1381 پرتغال 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 4 15,706,386 Rls. 1,983 $
44 1381 پرتغال 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 2,250 10,398,507 Rls. 1,313 $
45 1381 پرتغال 380993 --موادتكميل وحاملين رنگ بعنوان تسريعكننده درعمل رنگرزي از نو ع مورد مصرف در چرم سازي 100 2,865,442 Rls. 362 $
46 1381 پرتغال 391731 --لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل فشارتاحدتركيدگي aPM 6/27 باشند 15 2,798,280 Rls. 353 $
مجموع کل
114,045,384,702 ريال
مجموع کل
14,557,705 دلار
[1]