آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 کانادا 120100 دانه سويا حتي خردشده 114,607,578 252,460,072,878 Rls. 31,876,272 $
2 1381 کانادا 100110 -گندم سخت 141,461,660 168,515,785,506 Rls. 21,277,246 $
3 1381 کانادا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,029,422 108,719,950,532 Rls. 13,727,267 $
4 1381 کانادا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 440,396 81,324,055,788 Rls. 10,268,188 $
5 1381 کانادا 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 443,944 70,487,217,517 Rls. 8,979,853 $
6 1381 کانادا 100510 -دانه ذرت 154,814,479 68,572,932,515 Rls. 20,521,153 $
7 1381 کانادا 151410 -روغن منداب ,روغن شلغم روغني يا روغن خردل ,خا م 15,000,000 55,674,638,768 Rls. 7,029,626 $
8 1381 کانادا 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 229,921 53,678,910,083 Rls. 6,777,640 $
9 1381 کانادا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 15,173 24,008,520,685 Rls. 3,044,032 $
10 1381 کانادا 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 6,762 19,062,524,884 Rls. 2,406,884 $
11 1381 کانادا 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 179,439 18,486,936,587 Rls. 2,334,209 $
12 1381 کانادا 120500 دانه منداب يا لغت 600,000 18,212,238,680 Rls. 2,299,525 $
13 1381 کانادا 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 4,366,038 15,102,974,770 Rls. 1,906,942 $
14 1381 کانادا 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 3,048,826 14,341,122,126 Rls. 1,810,748 $
15 1381 کانادا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 29,117 13,811,952,237 Rls. 1,743,933 $
16 1381 کانادا 842860 -نقاله هوائي ,صندلي هاي بالارو,,,,مكانيسم هاي كشيدن براي نقاله هاي ريلي 898,353 12,799,821,904 Rls. 1,616,139 $
17 1381 کانادا 843860 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 52,610 12,517,287,663 Rls. 1,580,466 $
18 1381 کانادا 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 21,129 12,387,140,791 Rls. 1,564,034 $
19 1381 کانادا 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 212,072 10,980,792,521 Rls. 1,386,464 $
20 1381 کانادا 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 17,474 10,965,988,805 Rls. 1,638,109 $
21 1381 کانادا 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 80,530 10,692,867,295 Rls. 1,402,472 $
22 1381 کانادا 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 2,520,004 10,389,240,846 Rls. 1,311,774 $
23 1381 کانادا 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 440,192 10,201,226,689 Rls. 1,288,033 $
24 1381 کانادا 841583 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع بدون دستگاه مولدسرما 29,874 10,197,608,663 Rls. 1,287,577 $
25 1381 کانادا 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 8,212 9,379,437,067 Rls. 1,302,010 $
26 1381 کانادا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 12,880 9,166,271,577 Rls. 1,157,357 $
27 1381 کانادا 841181 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حداكثر5000كيلووات 3,532 8,993,614,351 Rls. 1,135,557 $
28 1381 کانادا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 4,745 8,672,436,178 Rls. 1,095,006 $
29 1381 کانادا 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 23,225 8,078,673,698 Rls. 1,020,035 $
30 1381 کانادا 292310 -كولين و املاح آن 900,000 7,846,646,782 Rls. 990,738 $
31 1381 کانادا 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 125,958 7,552,342,705 Rls. 953,578 $
32 1381 کانادا 051110 اسپرم گاوي 221 7,306,297,347 Rls. 943,533 $
33 1381 کانادا 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,267 7,162,009,700 Rls. 904,294 $
34 1381 کانادا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 11,785 6,921,424,301 Rls. 873,917 $
35 1381 کانادا 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 440,000 6,536,257,874 Rls. 825,285 $
36 1381 کانادا 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترونيكي (كارتهاي موسوم به كارت هوشمند) 3,874 6,288,169,745 Rls. 793,961 $
37 1381 کانادا 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 3,480 6,110,259,444 Rls. 771,497 $
38 1381 کانادا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 50,486 5,985,866,103 Rls. 755,791 $
39 1381 کانادا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 10,272 5,699,342,119 Rls. 719,613 $
40 1381 کانادا 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 11,500 5,522,198,358 Rls. 697,247 $
41 1381 کانادا 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 1,005,897 5,385,081,409 Rls. 679,935 $
42 1381 کانادا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 6,046 5,330,739,299 Rls. 678,312 $
43 1381 کانادا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,486 5,230,165,400 Rls. 660,375 $
44 1381 کانادا 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 268,579 5,135,629,891 Rls. 648,438 $
45 1381 کانادا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 41,803 4,722,592,229 Rls. 596,285 $
46 1381 کانادا 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 212 4,722,262,819 Rls. 596,246 $
47 1381 کانادا 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 108,181 4,527,502,049 Rls. 571,655 $
48 1381 کانادا 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 5,503 4,475,069,196 Rls. 565,034 $
49 1381 کانادا 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,720 4,349,562,402 Rls. 549,187 $
50 1381 کانادا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 46,425 4,297,530,140 Rls. 542,617 $
51 1381 کانادا 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 48,952 4,187,887,881 Rls. 528,774 $
52 1381 کانادا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 40,113 4,008,141,720 Rls. 506,079 $
53 1381 کانادا 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,464 3,863,709,748 Rls. 487,841 $
54 1381 کانادا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,763 3,624,367,256 Rls. 498,013 $
55 1381 کانادا 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 200,100 3,623,489,069 Rls. 457,511 $
56 1381 کانادا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 1,610 3,621,495,496 Rls. 457,259 $
57 1381 کانادا 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 30,600 3,592,626,258 Rls. 479,272 $
58 1381 کانادا 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 1,930,250 3,572,677,412 Rls. 451,097 $
59 1381 کانادا 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 22,118 3,542,064,766 Rls. 447,231 $
60 1381 کانادا 902140 -دستگاههاي كمك شنوائي (باستثناي اجزاء و قطعات و متفرعات ) 240 3,350,675,776 Rls. 423,066 $
61 1381 کانادا 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 4,979 3,164,172,813 Rls. 399,516 $
62 1381 کانادا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 79,424 3,102,557,625 Rls. 391,737 $
63 1381 کانادا 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 500,000 3,044,146,636 Rls. 384,362 $
64 1381 کانادا 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 38,055 3,011,140,478 Rls. 380,195 $
65 1381 کانادا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 1,156 2,876,803,805 Rls. 363,232 $
66 1381 کانادا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 14,485 2,815,211,903 Rls. 355,456 $
67 1381 کانادا 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 103,960 2,768,664,960 Rls. 349,579 $
68 1381 کانادا 846596 --ماشين هاي شكاف دادن ,بريدن بصورت قطعات نازك براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,و 4,450 2,716,395,020 Rls. 342,979 $
69 1381 کانادا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 10,060 2,687,744,687 Rls. 339,362 $
70 1381 کانادا 902111 -- مفصل مصنوعي (وسائل ارتوپدي يا شكسته بندي ) 232 2,674,436,450 Rls. 337,682 $
71 1381 کانادا 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 672 2,659,712,652 Rls. 335,822 $
72 1381 کانادا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 49,518 2,441,349,853 Rls. 308,252 $
73 1381 کانادا 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 8,392 2,418,525,855 Rls. 305,369 $
74 1381 کانادا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 2,566 2,360,553,347 Rls. 311,446 $
75 1381 کانادا 901510 - مسافت يابها 6,100 2,336,877,853 Rls. 295,060 $
76 1381 کانادا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 4,235 2,294,638,589 Rls. 289,727 $
77 1381 کانادا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,896 2,244,643,375 Rls. 283,415 $
78 1381 کانادا 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 8,454 2,232,706,106 Rls. 286,401 $
79 1381 کانادا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 13,537 2,015,919,037 Rls. 254,536 $
80 1381 کانادا 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 6,410 1,981,359,756 Rls. 250,172 $
81 1381 کانادا 842131 --صافي هاي هواي ورودي براي موتورهاي درون سوز 14,734 1,939,458,638 Rls. 244,882 $
82 1381 کانادا 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1,540 1,888,274,372 Rls. 238,418 $
83 1381 کانادا 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 18,991 1,794,771,232 Rls. 226,613 $
84 1381 کانادا 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات 300,716 1,772,250,000 Rls. 223,769 $
85 1381 کانادا 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 12,047 1,743,827,458 Rls. 220,180 $
86 1381 کانادا 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيدهاي كبالت تجارتي 12,600 1,700,555,917 Rls. 214,717 $
87 1381 کانادا 841239 --موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك (غيرازحركت خطي ) 990 1,676,326,330 Rls. 211,657 $
88 1381 کانادا 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 968 1,647,730,548 Rls. 208,046 $
89 1381 کانادا 210330 - آرد و زبره خردل و خردل آماده 123,000 1,617,417,096 Rls. 204,219 $
90 1381 کانادا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 639 1,613,150,311 Rls. 203,680 $
91 1381 کانادا 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير تركيبات هتروسيكليك 4,672 1,565,917,597 Rls. 197,716 $
92 1381 کانادا 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 5,064 1,550,193,421 Rls. 195,731 $
93 1381 کانادا 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 10,338 1,538,680,665 Rls. 194,278 $
94 1381 کانادا 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 2,371 1,537,150,789 Rls. 194,085 $
95 1381 کانادا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,129 1,514,229,178 Rls. 191,190 $
96 1381 کانادا 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 163 1,513,458,031 Rls. 191,093 $
97 1381 کانادا 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني يا تلگرافي 3,874 1,508,346,355 Rls. 190,448 $
98 1381 کانادا 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 1,573 1,500,160,980 Rls. 189,414 $
99 1381 کانادا 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 119,280 1,485,748,385 Rls. 187,594 $
100 1381 کانادا 321210 -ورقه هاي دا غ زني 30,844 1,394,689,490 Rls. 176,097 $
101 1381 کانادا 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3,342 1,391,747,153 Rls. 175,725 $
102 1381 کانادا 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 72,325 1,388,373,198 Rls. 175,298 $
103 1381 کانادا 820231 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست بروگردبر)داراي قسمت عامل ازفولاد, 15,771 1,375,749,389 Rls. 173,705 $
104 1381 کانادا 841382 --بالابرهاي آبگونها 22,787 1,374,456,635 Rls. 173,543 $
105 1381 کانادا 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 38,500 1,373,521,182 Rls. 173,425 $
106 1381 کانادا 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 750 1,363,398,456 Rls. 172,146 $
107 1381 کانادا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 3,734 1,289,269,887 Rls. 348,699 $
108 1381 کانادا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,161 1,277,683,164 Rls. 161,324 $
109 1381 کانادا 400819 -- ميله ,تركه و پروفيله ازكائوچوي اسفنجي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 10,294 1,252,241,714 Rls. 158,111 $
110 1381 کانادا 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 6,899 1,217,649,684 Rls. 156,586 $
111 1381 کانادا 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 36,202 1,217,258,875 Rls. 153,695 $
112 1381 کانادا 130220 -مواد پكتيني , پكتينات ها و پكتات ها 13,000 1,214,787,213 Rls. 153,382 $
113 1381 کانادا 721730 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودشده بافلزات معمولي (باستثناءروي ), 85,000 1,195,676,578 Rls. 150,969 $
114 1381 کانادا 481121 --كاغذومقواي خودچسب 82,364 1,165,390,141 Rls. 147,146 $
115 1381 کانادا 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 273 1,097,260,417 Rls. 138,543 $
116 1381 کانادا 840219 --سايرديگهاي مولدبخار,(همچنين ديگهاي مختلط بخارdirbyH()كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,000 1,083,361,958 Rls. 136,788 $
117 1381 کانادا 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 74,000 1,074,620,073 Rls. 135,684 $
118 1381 کانادا 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 43,500 1,051,887,966 Rls. 132,814 $
119 1381 کانادا 040510 - كره 96,000 1,043,067,600 Rls. 131,700 $
120 1381 کانادا 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 73,391 1,038,638,063 Rls. 131,141 $
121 1381 کانادا 400220 - كائوچوي بوتادين 57,155 1,025,567,256 Rls. 129,491 $
122 1381 کانادا 903120 - دستگاههاي آزماي 429 1,012,229,213 Rls. 127,806 $
123 1381 کانادا 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - استيرن SBA() به اشكال ابتدائي 51,000 987,343,420 Rls. 124,665 $
124 1381 کانادا 841011 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت حداكثر1مگاوات 280 942,211,414 Rls. 118,966 $
125 1381 کانادا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 365 935,272,740 Rls. 118,090 $
126 1381 کانادا 790310 -گردروي , 80,000 925,748,683 Rls. 116,887 $
127 1381 کانادا 840590 -اجزاءوقطعات مولدهاي گازهواياگاز آب وغيره 14,880 915,432,465 Rls. 115,584 $
128 1381 کانادا 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 1,580 900,506,215 Rls. 113,700 $
129 1381 کانادا 841410 -تلمبه هاي خلاء 8,325 898,496,984 Rls. 113,447 $
130 1381 کانادا 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 948 872,145,568 Rls. 110,120 $
131 1381 کانادا 400239 -- كائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه 48,959 870,465,038 Rls. 109,907 $
132 1381 کانادا 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 3,414 869,024,675 Rls. 109,725 $
133 1381 کانادا 843680 -ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي ,,,,جنگل داري ياپرور نبورعسل ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,521 867,756,433 Rls. 109,565 $
134 1381 کانادا 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 787 867,431,373 Rls. 109,524 $
135 1381 کانادا 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 330 846,349,849 Rls. 106,863 $
136 1381 کانادا 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 316 843,927,178 Rls. 106,556 $
137 1381 کانادا 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 216,112 765,683,611 Rls. 96,677 $
138 1381 کانادا 820420 - آچاربكس ,بايابدون دسته , 948 760,490,768 Rls. 96,021 $
139 1381 کانادا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 255 748,120,270 Rls. 94,460 $
140 1381 کانادا 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 454 736,343,633 Rls. 92,972 $
141 1381 کانادا 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 18,000 734,985,536 Rls. 92,801 $
142 1381 کانادا 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,634 728,493,458 Rls. 91,981 $
143 1381 کانادا 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 1,282 728,159,249 Rls. 91,939 $
144 1381 کانادا 391211 -- استات هاي سلولزنرم نشده , به اشكال ابتدائي 142 723,435,817 Rls. 91,343 $
145 1381 کانادا 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 19,985 716,174,322 Rls. 90,426 $
146 1381 کانادا 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 105,078 715,516,196 Rls. 90,343 $
147 1381 کانادا 901540 - آلات و دستگاههاي فتوگرامتري 82 715,080,146 Rls. 90,288 $
148 1381 کانادا 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموم ,موم پارافين ,استه آرين ,روغن ياگليسرين 44,000 708,724,530 Rls. 89,485 $
149 1381 کانادا 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,050 703,202,787 Rls. 88,789 $
150 1381 کانادا 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 8,123 688,129,888 Rls. 86,886 $
151 1381 کانادا 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 169 686,962,143 Rls. 86,738 $
152 1381 کانادا 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 3,969 686,946,345 Rls. 86,736 $
153 1381 کانادا 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 9,804 684,538,157 Rls. 86,431 $
154 1381 کانادا 848210 -بلبرينگ , 700 682,841,221 Rls. 86,217 $
155 1381 کانادا 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 3,947 666,313,080 Rls. 84,131 $
156 1381 کانادا 901780 - ساير آلات 134 664,779,010 Rls. 83,937 $
157 1381 کانادا 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,366 656,483,133 Rls. 82,889 $
158 1381 کانادا 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 9,148 656,421,117 Rls. 82,882 $
159 1381 کانادا 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز45تن درساعت 3,549 652,307,112 Rls. 82,362 $
160 1381 کانادا 854240 مدارهاي مجتمع الكترونيك مختلط(dirbyH) 1,150 652,277,421 Rls. 82,358 $
161 1381 کانادا 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 1,221 644,871,569 Rls. 81,423 $
162 1381 کانادا 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 2,520 636,821,789 Rls. 80,407 $
163 1381 کانادا 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 22,680 632,203,505 Rls. 79,824 $
164 1381 کانادا 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 161 626,001,124 Rls. 79,041 $
165 1381 کانادا 846594 --ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن (سواركردن )براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 17,992 605,555,291 Rls. 76,459 $
166 1381 کانادا 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 12,302 596,257,133 Rls. 75,285 $
167 1381 کانادا 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 11,275 593,319,381 Rls. 74,914 $
168 1381 کانادا 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 2,073 591,921,448 Rls. 75,145 $
169 1381 کانادا 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8518 88 565,033,088 Rls. 71,343 $
170 1381 کانادا 380210 -ذغال هاي اكتيف شده 20,000 555,847,907 Rls. 70,183 $
171 1381 کانادا 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 36,248 554,706,366 Rls. 70,038 $
172 1381 کانادا 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 164 551,416,751 Rls. 69,624 $
173 1381 کانادا 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 100 527,893,531 Rls. 66,653 $
174 1381 کانادا 901410 - قطب نماهاي جهت ياب 158 525,818,949 Rls. 66,391 $
175 1381 کانادا 843691 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرور طيورياجوجه كشي وجوجه پروري 850 522,449,452 Rls. 65,966 $
176 1381 کانادا 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 67,062 522,408,373 Rls. 65,960 $
177 1381 کانادا 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي 46,750 518,129,216 Rls. 65,420 $
178 1381 کانادا 902229 --دستگاههايي غيرمذكوردرجاي ديگركه اشعه آلفا,بتاياگامارابه كارمي برند 700 517,556,247 Rls. 65,348 $
179 1381 کانادا 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 158 512,749,472 Rls. 64,741 $
180 1381 کانادا 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 8,224 511,627,111 Rls. 64,599 $
181 1381 کانادا 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 2,424 508,243,825 Rls. 64,172 $
182 1381 کانادا 590900 لوله براي تلمبه ولوله هاي همانندازموادنسجي ,بايابدون پوش داخلي ,حتي مسلح ياداراي ملحقات از 15,840 498,760,000 Rls. 62,975 $
183 1381 کانادا 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 15,897 490,537,383 Rls. 61,937 $
184 1381 کانادا 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 665 490,237,936 Rls. 61,898 $
185 1381 کانادا 250490 -سايرگرافيت هاي طبيعي (باستثناي ,بشكل پودر يا فلس ) 744 485,176,419 Rls. 61,259 $
186 1381 کانادا 293010 -دي تيوكربنات ها (كسانتات ها) 40,080 485,101,012 Rls. 61,250 $
187 1381 کانادا 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 455 475,187,743 Rls. 59,998 $
188 1381 کانادا 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 900 454,664,644 Rls. 57,407 $
189 1381 کانادا 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 182 453,911,548 Rls. 57,312 $
190 1381 کانادا 900990 -اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 1,740 446,868,865 Rls. 56,423 $
191 1381 کانادا 853510 - فيوز, براي ولتاژ بيشتر از 1000 ولت 4,304 442,957,862 Rls. 55,929 $
192 1381 کانادا 291890 -اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره ,مشتقات ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 5,000 433,725,339 Rls. 54,763 $
193 1381 کانادا 901910 -دستگاههاي مكانوتراپي ,دستگاههاي ماساژ,دستگاههاي سنج تونائي رواني 3,000 432,774,710 Rls. 54,643 $
194 1381 کانادا 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 98,300 432,325,682 Rls. 54,586 $
195 1381 کانادا 290532 -- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 194,040 412,738,981 Rls. 235,179 $
196 1381 کانادا 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 350 412,239,909 Rls. 52,050 $
197 1381 کانادا 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 2,827 407,453,355 Rls. 101,892 $
198 1381 کانادا 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 99 406,652,624 Rls. 51,344 $
199 1381 کانادا 852510 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني بدون وسيله گيرنده 64 404,680,448 Rls. 51,096 $
200 1381 کانادا 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن دانه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 18,400 403,273,401 Rls. 50,918 $
مجموع کل
1,446,544,680,079 ريال
مجموع کل
195,556,565 دلار