آمار کل " واردات از" کشور "کرواسي" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 کرواسي 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 222,769 53,339,058,806 Rls. 6,734,729 $
2 1381 کرواسي 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 370,153 10,159,896,676 Rls. 1,282,814 $
3 1381 کرواسي 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 377,770 5,701,702,610 Rls. 719,912 $
4 1381 کرواسي 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي 417,370 4,341,468,473 Rls. 548,165 $
5 1381 کرواسي 843860 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 50,940 3,710,771,471 Rls. 468,532 $
6 1381 کرواسي 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 478,835 1,979,786,124 Rls. 249,973 $
7 1381 کرواسي 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 23,750 1,579,704,456 Rls. 199,458 $
8 1381 کرواسي 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 55,080 1,090,155,000 Rls. 205,260 $
9 1381 کرواسي 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 264 894,596,466 Rls. 112,954 $
10 1381 کرواسي 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 726 829,789,000 Rls. 104,771 $
11 1381 کرواسي 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 13,430 593,328,174 Rls. 74,915 $
12 1381 کرواسي 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 2,630 520,128,884 Rls. 65,673 $
13 1381 کرواسي 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 144,000 446,222,212 Rls. 56,341 $
14 1381 کرواسي 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 1,645 343,514,142 Rls. 43,373 $
15 1381 کرواسي 820420 - آچاربكس ,بايابدون دسته , 300 222,582,256 Rls. 28,104 $
16 1381 کرواسي 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو وتهيه لبنيات 1,200 212,838,266 Rls. 26,874 $
17 1381 کرواسي 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 3,384 197,248,021 Rls. 24,905 $
18 1381 کرواسي 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 1,000 183,941,681 Rls. 23,225 $
19 1381 کرواسي 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 2,104 175,437,600 Rls. 22,151 $
20 1381 کرواسي 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 107 174,248,500 Rls. 22,001 $
21 1381 کرواسي 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 30 158,328,443 Rls. 19,991 $
22 1381 کرواسي 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 200 133,810,583 Rls. 16,895 $
23 1381 کرواسي 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 208 102,945,095 Rls. 12,998 $
24 1381 کرواسي 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 18 73,695,850 Rls. 9,305 $
25 1381 کرواسي 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 140 64,491,518 Rls. 8,143 $
26 1381 کرواسي 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 360 62,161,346 Rls. 7,849 $
27 1381 کرواسي 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 841 38,644,295 Rls. 4,879 $
28 1381 کرواسي 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27 32,211,106 Rls. 4,067 $
29 1381 کرواسي 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 604 23,890,854 Rls. 3,017 $
30 1381 کرواسي 830890 -چفت وبست ,سگك ,,,منجوق وپولك ازفلزمعمولي (هم چنين اجزاءوقطعات ), 4 13,267,609 Rls. 1,675 $
31 1381 کرواسي 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 17 9,523,200 Rls. 1,202 $
32 1381 کرواسي 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه درجاي ديگرگفته نشده است ازپنبه نسوز,,, 2 6,637,753 Rls. 838 $
33 1381 کرواسي 482319 --كاغذصمغ زده ياچسب زده (به استثناي كاغذخودچسب )بصورت نواريارول 1 3,411,671 Rls. 431 $
مجموع کل
87,419,438,140 ريال
مجموع کل
11,105,421 دلار
[1]