آمار کل " واردات از" کشور "کوبا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 کوبا 170111 --شكر تصفيه نشده از نيشكر, به حالت جامد 135,000,000 176,412,089,556 Rls. 27,608,775 $
2 1381 کوبا 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 27,658 96,324,493,614 Rls. 12,162,185 $
3 1381 کوبا 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 592 8,849,224,624 Rls. 1,117,326 $
4 1381 کوبا 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 586 8,581,028,151 Rls. 1,083,463 $
5 1381 کوبا 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 392 6,031,378,548 Rls. 761,538 $
6 1381 کوبا 350400 پپتون هاوسايرموادپروتئيني ومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده 3,000 1,267,443,792 Rls. 160,031 $
7 1381 کوبا 121292 --نيشكر, تازه , خشك كرده , سرد كرده يا يخ زده 34 895,963,327 Rls. 113,127 $
مجموع کل
298,361,621,612 ريال
مجموع کل
43,006,445 دلار
[1]