آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 گرجستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 3,146,340 23,300,497,463 Rls. 2,941,985 $
2 1381 گرجستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 8,844 15,981,925,000 Rls. 2,017,920 $
3 1381 گرجستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 827,080 8,079,080,259 Rls. 1,020,086 $
4 1381 گرجستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 837,010 7,052,369,895 Rls. 924,718 $
5 1381 گرجستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 1,275,627 6,863,833,878 Rls. 866,642 $
6 1381 گرجستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 806,150 5,831,527,791 Rls. 755,955 $
7 1381 گرجستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 535,135 3,973,645,716 Rls. 524,425 $
8 1381 گرجستان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 49,369 3,380,619,533 Rls. 426,846 $
9 1381 گرجستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 244,560 2,561,945,613 Rls. 325,415 $
10 1381 گرجستان 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 334,680 2,482,867,598 Rls. 313,493 $
11 1381 گرجستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 111,630 2,409,664,713 Rls. 304,251 $
12 1381 گرجستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 369,130 2,390,742,370 Rls. 402,119 $
13 1381 گرجستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 240,810 2,206,605,732 Rls. 278,611 $
14 1381 گرجستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 294,530 1,908,750,792 Rls. 241,005 $
15 1381 گرجستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 262,990 1,814,092,226 Rls. 229,051 $
16 1381 گرجستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 540,290 1,788,597,813 Rls. 225,835 $
17 1381 گرجستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 480,780 1,684,091,444 Rls. 212,638 $
18 1381 گرجستان 845130 -ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ براي چسباندن دوشيئي نسجي بهمديگردرحالت ذوب ) 71,640 1,595,130,586 Rls. 201,406 $
19 1381 گرجستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 684,411 1,529,872,885 Rls. 211,596 $
20 1381 گرجستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 215,140 1,432,941,294 Rls. 180,928 $
21 1381 گرجستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 111,380 1,424,318,042 Rls. 179,838 $
22 1381 گرجستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 102,070 1,401,166,909 Rls. 176,915 $
23 1381 گرجستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 139,670 1,358,189,552 Rls. 171,488 $
24 1381 گرجستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 38,980 1,275,365,417 Rls. 161,031 $
25 1381 گرجستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 159,240 1,235,451,020 Rls. 175,466 $
26 1381 گرجستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 458,940 1,142,580,658 Rls. 144,265 $
27 1381 گرجستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 117,300 1,099,464,581 Rls. 138,822 $
28 1381 گرجستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 433,260 1,039,497,813 Rls. 131,250 $
29 1381 گرجستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 115,710 970,442,660 Rls. 214,746 $
30 1381 گرجستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 112,890 922,655,564 Rls. 116,498 $
31 1381 گرجستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 113,220 850,656,747 Rls. 107,406 $
32 1381 گرجستان 845110 -ماشين هاي خشكشوئي 26,700 846,393,964 Rls. 106,868 $
33 1381 گرجستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 756,500 826,220,665 Rls. 104,320 $
34 1381 گرجستان 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 134,360 796,124,781 Rls. 100,520 $
35 1381 گرجستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 117,150 783,326,829 Rls. 98,905 $
36 1381 گرجستان 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق ) 21,599 776,086,330 Rls. 97,991 $
37 1381 گرجستان 843910 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسلولزي اليافي 52,360 716,058,105 Rls. 90,411 $
38 1381 گرجستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 43,800 661,758,345 Rls. 83,555 $
39 1381 گرجستان 292121 --اتيلن دي آمين و املاح آن 47,649 654,302,498 Rls. 82,614 $
40 1381 گرجستان 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 150,430 639,056,296 Rls. 80,688 $
41 1381 گرجستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 172,430 630,591,063 Rls. 79,620 $
42 1381 گرجستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 336,020 610,713,437 Rls. 78,224 $
43 1381 گرجستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 661,500 604,366,114 Rls. 76,309 $
44 1381 گرجستان 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 113,000 572,872,558 Rls. 72,332 $
45 1381 گرجستان 390421 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم نشده , به اشكال ابتدائي 114,326 552,795,242 Rls. 69,797 $
46 1381 گرجستان 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 161,670 537,881,843 Rls. 67,915 $
47 1381 گرجستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 73,450 511,598,220 Rls. 64,596 $
48 1381 گرجستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 38,300 484,053,197 Rls. 61,117 $
49 1381 گرجستان 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 17,300 447,999,731 Rls. 56,566 $
50 1381 گرجستان 440392 -- چوب خام ياچهارترا ازرا (گونه SUGAF )به استثناي آنهائي كه عمل آمده اند 527,390 435,629,628 Rls. 55,004 $
51 1381 گرجستان 722410 -شم وسايراشكال اوليه ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ), 151,250 384,445,766 Rls. 48,541 $
52 1381 گرجستان 844110 -ماشينهاي بر 54,966 361,850,297 Rls. 45,689 $
53 1381 گرجستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 56,130 354,195,549 Rls. 44,720 $
54 1381 گرجستان 840490 -اجزاءوقطعات دستگاههاي كمكي براي استفاده درديگها+ 19,200 317,210,440 Rls. 40,052 $
55 1381 گرجستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 11,000 315,339,502 Rls. 39,816 $
56 1381 گرجستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 128,470 307,847,386 Rls. 38,870 $
57 1381 گرجستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 38,970 295,394,781 Rls. 37,298 $
58 1381 گرجستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 30,300 276,963,768 Rls. 34,970 $
59 1381 گرجستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 143,190 257,346,788 Rls. 32,493 $
60 1381 گرجستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 190,970 243,556,195 Rls. 30,751 $
61 1381 گرجستان 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 28,650 240,544,038 Rls. 30,372 $
62 1381 گرجستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 21,360 228,303,297 Rls. 28,826 $
63 1381 گرجستان 780200 قراضه وضايعات سرب , 50,940 225,195,622 Rls. 28,434 $
64 1381 گرجستان 845691 -ماشين هاي ابزاربراي ايجادطرح بطريق خشك (gnihcte-yrd)روي موادنيمه هادي 46,280 196,560,266 Rls. 24,818 $
65 1381 گرجستان 282010 اكسيدمنگنز 115,140 194,673,818 Rls. 24,580 $
66 1381 گرجستان 282090 -اكسيدهاي منگنز(باستثناي اكسيدمنگنز) 106,190 190,325,461 Rls. 25,146 $
67 1381 گرجستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 25,900 190,286,108 Rls. 24,026 $
68 1381 گرجستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 26,350 173,415,523 Rls. 21,896 $
69 1381 گرجستان 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 8,500 172,833,637 Rls. 21,822 $
70 1381 گرجستان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 10,130 164,622,545 Rls. 93,802 $
71 1381 گرجستان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 107,220 161,023,933 Rls. 20,331 $
72 1381 گرجستان 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 78,750 160,975,202 Rls. 20,325 $
73 1381 گرجستان 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 26,000 160,888,966 Rls. 20,314 $
74 1381 گرجستان 720690 - آهن وفولادغيرممزوج ,به اشكال ابتدائي (غيرازشم ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 169,510 159,532,938 Rls. 20,143 $
75 1381 گرجستان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 19,350 159,164,793 Rls. 20,097 $
76 1381 گرجستان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 32,786 158,672,456 Rls. 20,034 $
77 1381 گرجستان 681260 -كاغذ,مقواي كلفت ونمدازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز, 12,930 154,269,178 Rls. 19,478 $
78 1381 گرجستان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 8,200 150,078,578 Rls. 18,950 $
79 1381 گرجستان 720229 --فروسيلسيوم داراي 55%وزني ياكمترسيلسيوم , 41,860 148,327,492 Rls. 18,728 $
80 1381 گرجستان 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 9,630 147,832,287 Rls. 18,666 $
81 1381 گرجستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 47,700 143,603,161 Rls. 18,132 $
82 1381 گرجستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 500,000 136,588,000 Rls. 17,246 $
83 1381 گرجستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 8,330 128,289,567 Rls. 16,198 $
84 1381 گرجستان 845221 --چرخهاي دوزندگي اتوماتيك 2,500 128,168,377 Rls. 16,183 $
85 1381 گرجستان 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 21,390 127,948,742 Rls. 16,155 $
86 1381 گرجستان 721491 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,بامقطعXمربعمستطيل (غيرازمربع), 233,000 122,843,445 Rls. 15,511 $
87 1381 گرجستان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 67,000 121,563,795 Rls. 15,349 $
88 1381 گرجستان 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 29,360 119,873,956 Rls. 15,136 $
89 1381 گرجستان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 49,960 119,142,208 Rls. 15,043 $
90 1381 گرجستان 844330 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرافيك 33,550 118,288,694 Rls. 14,935 $
91 1381 گرجستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 28,425 114,279,951 Rls. 31,394 $
92 1381 گرجستان 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره اي (غيرازنو ع زانوئي ) 31,780 113,989,230 Rls. 14,393 $
93 1381 گرجستان 740400 قراضه وضايعات مس , 8,886 113,481,153 Rls. 14,328 $
94 1381 گرجستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 21,920 111,840,318 Rls. 14,121 $
95 1381 گرجستان 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 24,410 110,677,000 Rls. 13,975 $
96 1381 گرجستان 440792 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بي ازmm6ازگونه را 109,990 109,085,632 Rls. 13,774 $
97 1381 گرجستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 17,680 105,642,044 Rls. 13,339 $
98 1381 گرجستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 72,930 96,017,063 Rls. 12,123 $
99 1381 گرجستان 846594 --ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن (سواركردن )براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 28,280 95,950,074 Rls. 12,115 $
100 1381 گرجستان 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 15,380 94,895,497 Rls. 54,072 $
101 1381 گرجستان 846592 --ماشين هاي رنده كردن ,فرزكردن ياقالب سازي براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 6,000 93,181,394 Rls. 11,765 $
102 1381 گرجستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,940 88,270,778 Rls. 11,146 $
103 1381 گرجستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 19,800 87,478,372 Rls. 11,045 $
104 1381 گرجستان 721912 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 6,000 83,627,528 Rls. 10,559 $
105 1381 گرجستان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 10,950 81,905,332 Rls. 10,342 $
106 1381 گرجستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 8,150 81,875,921 Rls. 10,338 $
107 1381 گرجستان 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 1,820 78,123,342 Rls. 9,864 $
108 1381 گرجستان 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 7,160 75,093,525 Rls. 9,481 $
109 1381 گرجستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 2,400 68,601,383 Rls. 8,662 $
110 1381 گرجستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 11,000 67,147,861 Rls. 8,478 $
111 1381 گرجستان 284019 --تترابرات دي سديم ,"غيربي آب " 8,890 63,015,892 Rls. 7,957 $
112 1381 گرجستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 8,500 61,532,098 Rls. 7,769 $
113 1381 گرجستان 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 3,500 60,971,475 Rls. 7,698 $
114 1381 گرجستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 5,700 59,664,591 Rls. 7,533 $
115 1381 گرجستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 17,400 59,198,814 Rls. 7,475 $
116 1381 گرجستان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي 15,510 58,941,346 Rls. 7,442 $
117 1381 گرجستان 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk),براي فلزات باكنترل شماره اي 15,800 56,183,866 Rls. 7,094 $
118 1381 گرجستان 846595 --ماشين هاي سوراخ كردن يااسكنه كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 14,750 55,253,365 Rls. 6,976 $
119 1381 گرجستان 846596 --ماشين هاي شكاف دادن ,بريدن بصورت قطعات نازك براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,و 4,550 54,946,689 Rls. 6,938 $
120 1381 گرجستان 440320 - چوب خام يا چهارترا ,از تيره كاج 47,130 53,762,211 Rls. 6,788 $
121 1381 گرجستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 7,500 52,587,979 Rls. 6,640 $
122 1381 گرجستان 845380 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن اشياءازپوست ياازچرم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,000 50,702,870 Rls. 6,402 $
123 1381 گرجستان 842220 -ماشين آلات ودستگاههابراي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 11,580 50,680,000 Rls. 6,399 $
124 1381 گرجستان 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 9,890 50,521,915 Rls. 6,379 $
125 1381 گرجستان 841382 --بالابرهاي آبگونها 5,920 50,127,600 Rls. 6,329 $
126 1381 گرجستان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 5,000 49,000,988 Rls. 6,187 $
127 1381 گرجستان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 2,600 46,874,005 Rls. 5,918 $
128 1381 گرجستان 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 2,740 45,565,169 Rls. 5,753 $
129 1381 گرجستان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,400 45,481,126 Rls. 5,743 $
130 1381 گرجستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون برداشتن قسمتي ازماده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,650 44,357,055 Rls. 5,600 $
131 1381 گرجستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,170 43,499,458 Rls. 5,492 $
132 1381 گرجستان 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي 4,500 41,214,042 Rls. 5,204 $
133 1381 گرجستان 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 1,600 38,941,919 Rls. 4,917 $
134 1381 گرجستان 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 4,000 38,054,673 Rls. 4,804 $
135 1381 گرجستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 22,000 37,878,350 Rls. 4,783 $
136 1381 گرجستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 2,500 35,591,969 Rls. 4,494 $
137 1381 گرجستان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره اي 9,000 34,248,119 Rls. 4,324 $
138 1381 گرجستان 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 10,000 33,932,232 Rls. 4,284 $
139 1381 گرجستان 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي عمل مي كنند 2,200 33,234,809 Rls. 4,196 $
140 1381 گرجستان 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 2,950 31,999,738 Rls. 4,040 $
141 1381 گرجستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,800 31,647,987 Rls. 3,996 $
142 1381 گرجستان 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 1,500 31,231,899 Rls. 3,943 $
143 1381 گرجستان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 3,600 29,839,530 Rls. 3,768 $
144 1381 گرجستان 282735 --كلرورهاي نيكل 2,940 28,578,673 Rls. 3,608 $
145 1381 گرجستان 853331 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت حداكثر 20 وات 550 27,297,022 Rls. 3,446 $
146 1381 گرجستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 2,000 25,395,928 Rls. 3,207 $
147 1381 گرجستان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 12,000 24,096,243 Rls. 3,042 $
148 1381 گرجستان 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 1,160 23,683,811 Rls. 2,990 $
149 1381 گرجستان 842833 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,ازنو ع نواري ياتسمه اي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,100 22,996,075 Rls. 2,904 $
150 1381 گرجستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 6,000 22,832,079 Rls. 2,883 $
151 1381 گرجستان 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 1 21,935,718 Rls. 2,770 $
152 1381 گرجستان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 3,150 21,893,488 Rls. 2,765 $
153 1381 گرجستان 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 12,000 21,478,584 Rls. 2,712 $
154 1381 گرجستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,164 21,405,612 Rls. 2,703 $
155 1381 گرجستان 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 2,000 20,972,608 Rls. 2,648 $
156 1381 گرجستان 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ...,داراي موتوربرقي 1,500 20,878,038 Rls. 2,636 $
157 1381 گرجستان 846031 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),باكنترل شماره اي 6,160 20,556,891 Rls. 2,596 $
158 1381 گرجستان 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,000 20,349,446 Rls. 2,569 $
159 1381 گرجستان 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 1,500 20,087,019 Rls. 2,536 $
160 1381 گرجستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,950 17,257,080 Rls. 2,179 $
161 1381 گرجستان 844610 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي بافتن پارچه به عرض حداكثر30سانتي متر 500 17,167,659 Rls. 2,168 $
162 1381 گرجستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 1,650 16,908,407 Rls. 2,135 $
163 1381 گرجستان 741121 --لوله ازبرنج , 1,150 16,527,968 Rls. 2,087 $
164 1381 گرجستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,100 16,138,497 Rls. 2,038 $
165 1381 گرجستان 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفيت جابجائي قدرت حداكثر650كيلوولت آمپر 2,000 15,061,069 Rls. 1,902 $
166 1381 گرجستان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني 1,200 14,715,136 Rls. 1,858 $
167 1381 گرجستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 3,050 14,514,674 Rls. 1,833 $
168 1381 گرجستان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 4,200 12,420,312 Rls. 1,568 $
169 1381 گرجستان 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب ميلميلك 1,500 12,316,729 Rls. 1,555 $
170 1381 گرجستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,250 12,248,701 Rls. 6,979 $
171 1381 گرجستان 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 12,099,269 Rls. 1,528 $
172 1381 گرجستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 3,500 11,830,114 Rls. 1,494 $
173 1381 گرجستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 11,132,026 Rls. 1,406 $
174 1381 گرجستان 841410 -تلمبه هاي خلاء 700 10,926,745 Rls. 1,380 $
175 1381 گرجستان 841931 --خشك كننده هابراي محصولات كشاورزي 600 10,780,217 Rls. 1,361 $
176 1381 گرجستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 2,720 10,532,864 Rls. 1,330 $
177 1381 گرجستان 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 760 9,310,188 Rls. 1,176 $
178 1381 گرجستان 283329 --ساير سولفات ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 19,860 9,139,509 Rls. 1,154 $
179 1381 گرجستان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 2,449 8,955,740 Rls. 1,131 $
180 1381 گرجستان 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر,بادقت تا01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي 2,000 8,494,535 Rls. 1,073 $
181 1381 گرجستان 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار 1,660 8,480,943 Rls. 1,071 $
182 1381 گرجستان 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 4,590 7,862,150 Rls. 993 $
183 1381 گرجستان 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 300 7,637,764 Rls. 964 $
184 1381 گرجستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 200 7,178,130 Rls. 906 $
185 1381 گرجستان 940510 -لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوار 400 7,178,130 Rls. 906 $
186 1381 گرجستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 300 7,178,130 Rls. 906 $
187 1381 گرجستان 720711 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولاد,داراي كمتراز25/0%كربن ,بامقطعچهارگو , 5,000 6,968,960 Rls. 880 $
188 1381 گرجستان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 1,000 6,809,643 Rls. 860 $
189 1381 گرجستان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 28,500 5,961,642 Rls. 753 $
190 1381 گرجستان 845921 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,باكنترل شماره اي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,000 5,958,339 Rls. 752 $
191 1381 گرجستان 843141 --سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 5,070 4,283,982 Rls. 540 $
192 1381 گرجستان 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 520 4,269,800 Rls. 539 $
193 1381 گرجستان 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 5,000 4,226,586 Rls. 534 $
194 1381 گرجستان 700729 --شيشه ايمني چندلايه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 17 4,131,500 Rls. 522 $
195 1381 گرجستان 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 380 2,739,840 Rls. 346 $
196 1381 گرجستان 851519 -- ماشين ها ودستگاه هاي زردجوشكاري ynizarB()يا لحيم كاري ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 800 2,622,620 Rls. 331 $
197 1381 گرجستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 300 2,555,119 Rls. 323 $
198 1381 گرجستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 500 2,518,903 Rls. 318 $
199 1381 گرجستان 841340 -تلمبه هاي بتون 800 2,517,170 Rls. 318 $
200 1381 گرجستان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 250 2,449,740 Rls. 1,396 $
مجموع کل
135,132,697,905 ريال
مجموع کل
17,511,964 دلار