آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 88,543,018 445,586,780,543 Rls. 43,186,985 $
2 1389 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 147,436,852 396,592,610,002 Rls. 38,485,406 $
3 1389 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 40,131,752 56,071,505,923 Rls. 5,446,967 $
4 1389 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,805,307 27,048,333,140 Rls. 2,654,131 $
5 1389 آذربايجان 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 4,628,286 24,655,910,207 Rls. 2,457,971 $
6 1389 آذربايجان 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 8,127,585 16,138,003,233 Rls. 1,556,282 $
7 1389 آذربايجان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 20,867 13,757,932,585 Rls. 1,374,144 $
8 1389 آذربايجان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,368,642 12,501,216,326 Rls. 1,206,725 $
9 1389 آذربايجان 10082000 ارزن 2,947,480 11,125,635,441 Rls. 1,079,567 $
10 1389 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,014,650 10,966,909,798 Rls. 1,083,338 $
11 1389 آذربايجان 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياپلاتين ). 2,458 9,719,595,927 Rls. 975,863 $
12 1389 آذربايجان 23061000 کنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 5,193,814 8,821,445,029 Rls. 860,148 $
13 1389 آذربايجان 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 4,476,609 8,634,157,544 Rls. 830,822 $
14 1389 آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,111,030 7,723,698,856 Rls. 744,659 $
15 1389 آذربايجان 23063000 کنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 3,770,263 7,149,262,465 Rls. 703,699 $
16 1389 آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 906,650 5,170,140,566 Rls. 502,568 $
17 1389 آذربايجان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 264,250 4,977,268,093 Rls. 479,630 $
18 1389 آذربايجان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 652,075 4,786,166,870 Rls. 475,416 $
19 1389 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 400,000 4,699,368,048 Rls. 457,121 $
20 1389 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 362,780 4,551,165,359 Rls. 440,529 $
21 1389 آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 271,610 4,511,949,917 Rls. 435,589 $
22 1389 آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 280,000 4,298,400,766 Rls. 412,732 $
23 1389 آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 366,860 3,577,227,162 Rls. 343,423 $
24 1389 آذربايجان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 225,770 3,329,186,926 Rls. 321,457 $
25 1389 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 783,970 3,176,761,365 Rls. 309,947 $
26 1389 آذربايجان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 525,450 2,685,054,930 Rls. 267,542 $
27 1389 آذربايجان 27131100 کک نفت تکليس نشده 2,676,827 2,603,239,793 Rls. 260,950 $
28 1389 آذربايجان 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 200,000 2,318,429,000 Rls. 231,011 $
29 1389 آذربايجان 29102000 متيل ا کسيرا ن (ا کسيد پروپيلن ) 179,970 2,174,798,280 Rls. 208,002 $
30 1389 آذربايجان 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 175 1,867,159,955 Rls. 186,492 $
31 1389 آذربايجان 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 256,224 1,787,971,888 Rls. 171,722 $
32 1389 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 43,230 1,762,917,608 Rls. 170,712 $
33 1389 آذربايجان 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 18,410 1,690,047,827 Rls. 165,552 $
34 1389 آذربايجان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 247,200 1,579,344,538 Rls. 151,547 $
35 1389 آذربايجان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 18,000 1,565,071,200 Rls. 151,200 $
36 1389 آذربايجان 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 8,312 1,422,507,899 Rls. 136,688 $
37 1389 آذربايجان 29162000 ا سيدهاي مونوکربوکسيليک سيکلانيک ... سيکلوترپنيک, غيره, مشتقات ... آنها 100,000 1,413,656,326 Rls. 136,092 $
38 1389 آذربايجان 50079000 ساير پارچه هاي تار و پود باف از ابريشم يا از آخال ابريشم، داراي کمتر از 85 درصد ابريشم. 11,704 1,098,554,676 Rls. 105,863 $
39 1389 آذربايجان 52051200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 67,266 1,067,039,885 Rls. 102,609 $
40 1389 آذربايجان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 90,750 1,051,041,362 Rls. 100,799 $
41 1389 آذربايجان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 11,941 1,022,907,592 Rls. 97,736 $
42 1389 آذربايجان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 28,140 944,740,717 Rls. 90,832 $
43 1389 آذربايجان 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 394,123 891,332,063 Rls. 87,143 $
44 1389 آذربايجان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 246,230 867,532,366 Rls. 85,868 $
45 1389 آذربايجان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 880 802,881,450 Rls. 78,629 $
46 1389 آذربايجان 10011010 گندم دامي ازنوع سخت . 339,600 753,558,680 Rls. 75,086 $
47 1389 آذربايجان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 159,080 733,993,046 Rls. 71,027 $
48 1389 آذربايجان 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 223,000 730,402,627 Rls. 71,611 $
49 1389 آذربايجان 08104000 مورد صحرا يي ,زغال ا خته ..., غيره 60,000 642,036,981 Rls. 61,566 $
50 1389 آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 14,000 638,733,907 Rls. 60,930 $
51 1389 آذربايجان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 190,200 632,480,429 Rls. 61,168 $
52 1389 آذربايجان 85044050 کنترل دور موتورInverter 6,130 565,265,000 Rls. 56,662 $
53 1389 آذربايجان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 208 532,300,317 Rls. 50,719 $
54 1389 آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 218,900 473,644,942 Rls. 45,540 $
55 1389 آذربايجان 12072000 دا نه پنبه 226,100 473,640,875 Rls. 46,224 $
56 1389 آذربايجان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 133,800 445,404,358 Rls. 43,030 $
57 1389 آذربايجان 10051020 دانه ذرت دامي . 191,400 419,097,814 Rls. 40,395 $
58 1389 آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,680 416,804,080 Rls. 39,760 $
59 1389 آذربايجان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 27,380 413,398,771 Rls. 39,900 $
60 1389 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 4,399 388,327,041 Rls. 37,578 $
61 1389 آذربايجان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,959 383,969,007 Rls. 36,687 $
62 1389 آذربايجان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 46,280 329,068,688 Rls. 31,671 $
63 1389 آذربايجان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 22,652 317,454,184 Rls. 30,682 $
64 1389 آذربايجان 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 10,000 310,514,850 Rls. 30,150 $
65 1389 آذربايجان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 7,810 300,277,911 Rls. 29,041 $
66 1389 آذربايجان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 20,710 298,321,820 Rls. 28,952 $
67 1389 آذربايجان 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 41,450 274,528,413 Rls. 26,231 $
68 1389 آذربايجان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 25,038 269,788,285 Rls. 25,835 $
69 1389 آذربايجان 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد کشيده شده ياسردنوردشده 6,490 257,590,748 Rls. 24,785 $
70 1389 آذربايجان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 19,760 256,465,470 Rls. 25,032 $
71 1389 آذربايجان 38123030 پايدا رکننده هايUV 4,000 252,695,290 Rls. 24,472 $
72 1389 آذربايجان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 58,400 246,810,915 Rls. 23,517 $
73 1389 آذربايجان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 86,580 240,166,005 Rls. 22,884 $
74 1389 آذربايجان 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 20,000 229,011,399 Rls. 22,874 $
75 1389 آذربايجان 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 10,500 219,825,881 Rls. 21,211 $
76 1389 آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 38,340 215,238,385 Rls. 20,985 $
77 1389 آذربايجان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 40,000 214,624,504 Rls. 20,663 $
78 1389 آذربايجان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 214,245,397 Rls. 20,603 $
79 1389 آذربايجان 31042000 کلرور پتاسيم 60,030 206,276,626 Rls. 19,909 $
80 1389 آذربايجان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,280 204,833,598 Rls. 19,694 $
81 1389 آذربايجان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000 200,345,544 Rls. 19,135 $
82 1389 آذربايجان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,620 175,170,127 Rls. 16,858 $
83 1389 آذربايجان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 42,200 174,296,267 Rls. 16,810 $
84 1389 آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,000 171,322,466 Rls. 16,479 $
85 1389 آذربايجان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 148,900 170,633,638 Rls. 16,461 $
86 1389 آذربايجان 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 3,500 166,774,800 Rls. 16,115 $
87 1389 آذربايجان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 6,330 164,263,019 Rls. 15,770 $
88 1389 آذربايجان 15020090 چربي هاي ا زنوع گاو.گوسفنديابزکه درجاي ديگر مذکور يا شمول نباشد (بااستثناي مورد 15030000) 4,300 156,474,850 Rls. 15,050 $
89 1389 آذربايجان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,280 150,743,186 Rls. 14,894 $
90 1389 آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 37,390 146,217,188 Rls. 13,857 $
91 1389 آذربايجان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 16,000 128,161,942 Rls. 12,382 $
92 1389 آذربايجان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 8,934 127,455,372 Rls. 12,144 $
93 1389 آذربايجان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 6,500 122,023,331 Rls. 11,708 $
94 1389 آذربايجان 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 4,620 121,379,875 Rls. 11,928 $
95 1389 آذربايجان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 109 120,785,652 Rls. 11,870 $
96 1389 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 53,586 110,976,636 Rls. 10,664 $
97 1389 آذربايجان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 15,000 108,732,960 Rls. 10,553 $
98 1389 آذربايجان 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 31,700 107,793,365 Rls. 10,412 $
99 1389 آذربايجان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 6,890 94,818,735 Rls. 9,045 $
100 1389 آذربايجان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 207 78,929,324 Rls. 7,578 $
101 1389 آذربايجان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 54,760 71,960,964 Rls. 6,980 $
102 1389 آذربايجان 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لکتروليتيک`. 1,750 68,853,515 Rls. 6,613 $
103 1389 آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 64,683,360 Rls. 6,210 $
104 1389 آذربايجان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 11,000 64,241,206 Rls. 6,185 $
105 1389 آذربايجان 01019010 ا سب برا ي مسابقه 350 63,252,841 Rls. 6,080 $
106 1389 آذربايجان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,008 54,765,178 Rls. 5,304 $
107 1389 آذربايجان 84322100 کلوخ شکن ديسکي 960 53,825,200 Rls. 5,200 $
108 1389 آذربايجان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 122 50,601,318 Rls. 4,821 $
109 1389 آذربايجان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 2,350 43,400,306 Rls. 4,234 $
110 1389 آذربايجان 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 728 42,610,165 Rls. 4,060 $
111 1389 آذربايجان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 164 42,271,351 Rls. 4,092 $
112 1389 آذربايجان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 17,677 41,503,610 Rls. 3,995 $
113 1389 آذربايجان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 620 40,796,550 Rls. 4,050 $
114 1389 آذربايجان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,990 30,207,018 Rls. 2,898 $
115 1389 آذربايجان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 230 28,528,194 Rls. 2,761 $
116 1389 آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 315 28,172,517 Rls. 2,684 $
117 1389 آذربايجان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 414 27,326,640 Rls. 2,640 $
118 1389 آذربايجان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 750 23,500,418 Rls. 2,261 $
119 1389 آذربايجان 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 700 21,606,570 Rls. 2,085 $
120 1389 آذربايجان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 21,358,024 Rls. 2,051 $
121 1389 آذربايجان 84821000 بلبرينگ. 450 18,861,904 Rls. 1,802 $
122 1389 آذربايجان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 345 18,752,094 Rls. 1,809 $
123 1389 آذربايجان 84323090 دستگاه بذر پاش 200 17,759,900 Rls. 1,700 $
124 1389 آذربايجان 84138200 بالابرهاي آبگونها 550 17,257,316 Rls. 1,652 $
125 1389 آذربايجان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 80 15,667,448 Rls. 1,508 $
126 1389 آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 455 14,217,840 Rls. 1,365 $
127 1389 آذربايجان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 2,200 13,825,825 Rls. 1,327 $
128 1389 آذربايجان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 550 12,252,637 Rls. 1,178 $
129 1389 آذربايجان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 33 9,508,585 Rls. 920 $
130 1389 آذربايجان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 200 8,286,899 Rls. 801 $
131 1389 آذربايجان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 250 7,804,522 Rls. 751 $
132 1389 آذربايجان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 350 7,284,220 Rls. 700 $
133 1389 آذربايجان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 200 6,215,174 Rls. 600 $
134 1389 آذربايجان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 150 6,204,872 Rls. 600 $
135 1389 آذربايجان 96131000 فندک جيبي,گازي, غيرقابل پرکردن. 128 5,765,383 Rls. 554 $
136 1389 آذربايجان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 50 4,693,205 Rls. 450 $
137 1389 آذربايجان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 900 2,924,590 Rls. 281 $
138 1389 آذربايجان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 50 1,538,102 Rls. 151 $
139 1389 آذربايجان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 12 497,214 Rls. 48 $
مجموع کل
1,147,557,738,641 ريال
مجموع کل
111,492,297 دلار
[1]