آمار کل " واردات از" کشور "آمريکن -ساموآ" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 آمريکن -ساموآ 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 100,028 3,795,099,156 Rls. 365,793 $
2 1389 آمريکن -ساموآ 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 10,992 2,929,535,300 Rls. 282,338 $
3 1389 آمريکن -ساموآ 37029490 سايرفيلمهاي عکاسي غير رنگي به صورت رول حساس شده ا ز هر ماده به غيرا زکاغذ،مقواوموادنسجي واباپهنابيش ا ز16وحداكثر35ميلي متر 4,230 943,278,760 Rls. 91,589 $
4 1389 آمريکن -ساموآ 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 117 397,094,539 Rls. 38,389 $
5 1389 آمريکن -ساموآ 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 40 331,748,000 Rls. 32,274 $
مجموع کل
8,396,755,755 ريال
مجموع کل
810,383 دلار
[1]