آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 اردن 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,348,150 18,552,813,315 Rls. 1,794,267 $
2 1389 اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 1,000,000 10,422,279,485 Rls. 1,001,661 $
3 1389 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 428,937 9,946,923,521 Rls. 969,466 $
4 1389 اردن 31042000 کلرور پتاسيم 1,225,000 7,936,742,783 Rls. 763,809 $
5 1389 اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 404,150 6,980,822,784 Rls. 683,075 $
6 1389 اردن 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 374 3,633,941,506 Rls. 349,888 $
7 1389 اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 128,625 3,509,509,927 Rls. 340,554 $
8 1389 اردن 31056000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم که در جاي ديگري مذکور نباشد 224,638 3,052,397,669 Rls. 295,353 $
9 1389 اردن 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 264 1,336,115,572 Rls. 129,250 $
10 1389 اردن 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16,608 1,217,804,435 Rls. 117,395 $
11 1389 اردن 24022000 سيگار حاوي توتون 41,800 1,161,694,575 Rls. 117,747 $
12 1389 اردن 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 118,327 1,020,857,890 Rls. 98,881 $
13 1389 اردن 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 63,000 637,966,797 Rls. 63,950 $
14 1389 اردن 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 48,300 592,628,260 Rls. 56,823 $
15 1389 اردن 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 33,355 483,047,242 Rls. 46,743 $
16 1389 اردن 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 43,000 376,580,311 Rls. 35,923 $
17 1389 اردن 25051010 شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا کمتر ا کسيد آهن 611,220 349,868,462 Rls. 33,793 $
18 1389 اردن 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 1,145 321,123,923 Rls. 31,090 $
19 1389 اردن 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 14,600 235,440,847 Rls. 22,689 $
20 1389 اردن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 145 226,908,725 Rls. 21,876 $
21 1389 اردن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 156,636,988 Rls. 15,847 $
22 1389 اردن 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,400 120,709,135 Rls. 11,533 $
23 1389 اردن 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 667 118,942,801 Rls. 11,474 $
24 1389 اردن 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,232 104,013,160 Rls. 10,389 $
25 1389 اردن 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,084 76,599,800 Rls. 7,678 $
26 1389 اردن 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 60 32,220,653 Rls. 3,194 $
27 1389 اردن 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 290 29,825,841 Rls. 2,885 $
28 1389 اردن 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 75 24,736,546 Rls. 2,391 $
29 1389 اردن 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 950 19,101,549 Rls. 1,936 $
30 1389 اردن 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 45 17,218,745 Rls. 1,648 $
31 1389 اردن 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 13 16,971,897 Rls. 1,636 $
32 1389 اردن 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 145 15,724,031 Rls. 1,594 $
33 1389 اردن 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 15 3,555,131 Rls. 352 $
مجموع کل
72,731,724,306 ريال
مجموع کل
7,046,791 دلار
[1]