آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 22,216,340 461,576,756,727 Rls. 44,743,127 $
2 1389 ازبکستان 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 54,640,050 118,244,930,352 Rls. 11,490,191 $
3 1389 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,857,955 67,974,636,038 Rls. 6,592,951 $
4 1389 ازبکستان 27131200 کک نفت تکليس شده 18,808,556 48,381,246,839 Rls. 4,704,444 $
5 1389 ازبکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,676,000 34,965,401,077 Rls. 3,361,918 $
6 1389 ازبکستان 52051300 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 1,711,106 30,444,569,041 Rls. 2,949,868 $
7 1389 ازبکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,865,020 27,830,392,378 Rls. 2,674,598 $
8 1389 ازبکستان 31042000 کلرور پتاسيم 7,962,000 24,735,050,824 Rls. 2,399,288 $
9 1389 ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 13,898,416 20,911,119,361 Rls. 2,018,674 $
10 1389 ازبکستان 07133200 لويبا قرمز كوچك (adzuki)يا(vinga anguiaris) غلاف کنده ، خشک کرده 2,687,006 19,677,477,857 Rls. 1,893,107 $
11 1389 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 222,963 18,798,152,031 Rls. 1,823,029 $
12 1389 ازبکستان 10011010 گندم دامي ازنوع سخت . 10,350,350 16,755,100,606 Rls. 1,675,081 $
13 1389 ازبکستان 14042000 لنتر پنبه 1,534,580 15,800,587,899 Rls. 1,528,668 $
14 1389 ازبکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 542,404 11,342,718,715 Rls. 1,080,774 $
15 1389 ازبکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,958,075 11,131,961,156 Rls. 1,070,498 $
16 1389 ازبکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 534,877 9,511,934,551 Rls. 947,979 $
17 1389 ازبکستان 12074000 تخم کنجد 999,387 9,297,466,159 Rls. 896,341 $
18 1389 ازبکستان 31021000 كودا وره حتي بصورت محلول درا ب 3,420,000 7,112,682,722 Rls. 684,504 $
19 1389 ازبکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,129,172 6,642,686,310 Rls. 641,644 $
20 1389 ازبکستان 79011290 روي غير ممزوج باخلوص کمتر از90.99 درصد به صورت كارنشده 240,600 4,854,895,595 Rls. 469,557 $
21 1389 ازبکستان 31054000 دي هيدروژنوا ورتوفسفات آمونيوم (فسفات منوآمونيك ) حتي بصورت مخلوط باهيدروژنوا ورتوفسفات دي آمونيك . 992,000 4,122,956,141 Rls. 397,854 $
22 1389 ازبکستان 25070010 کائولن 5,310,840 3,784,633,463 Rls. 363,613 $
23 1389 ازبکستان 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 13,758 3,578,044,160 Rls. 346,240 $
24 1389 ازبکستان 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 289,776 2,119,940,767 Rls. 203,790 $
25 1389 ازبکستان 52051100 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده براي خرده فروشي بانمره حدا کثر14درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 130,157 2,041,733,275 Rls. 195,797 $
26 1389 ازبکستان 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 30,667 1,860,660,000 Rls. 180,000 $
27 1389 ازبکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 84,878 1,826,677,765 Rls. 177,363 $
28 1389 ازبکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 472,000 1,779,168,264 Rls. 177,842 $
29 1389 ازبکستان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 104,180 1,153,327,874 Rls. 110,663 $
30 1389 ازبکستان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 118,000 1,021,149,156 Rls. 98,850 $
31 1389 ازبکستان 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 14,514 1,013,187,989 Rls. 98,301 $
32 1389 ازبکستان 28332500 سولفات هااز مس 44,100 799,716,747 Rls. 77,378 $
33 1389 ازبکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 277,829 661,148,652 Rls. 67,013 $
34 1389 ازبکستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 11,794 559,500,000 Rls. 54,000 $
35 1389 ازبکستان 55031100 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زاراميدها ,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 33,505 529,658,198 Rls. 51,180 $
36 1389 ازبکستان 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 28,276 449,183,765 Rls. 43,195 $
37 1389 ازبکستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 26,300 362,395,756 Rls. 35,154 $
38 1389 ازبکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 49,200 358,618,151 Rls. 34,512 $
39 1389 ازبکستان 52051200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 19,153 315,581,996 Rls. 30,280 $
40 1389 ازبکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 21,800 292,105,260 Rls. 28,705 $
41 1389 ازبکستان 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 15,280 281,659,789 Rls. 27,335 $
42 1389 ازبکستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 44,688 201,871,094 Rls. 20,236 $
43 1389 ازبکستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 47,000 190,243,825 Rls. 18,394 $
44 1389 ازبکستان 31023000 نيترا ت آمونيوم حتي محلول در آب 87,500 189,399,201 Rls. 18,159 $
45 1389 ازبکستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 29,400 182,119,848 Rls. 17,718 $
46 1389 ازبکستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف کنده ,خشک کرده 22,000 160,388,228 Rls. 15,477 $
47 1389 ازبکستان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 145,976,250 Rls. 14,070 $
48 1389 ازبکستان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 2,487 128,264,111 Rls. 12,444 $
49 1389 ازبکستان 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جکوزي ) 2,314 125,976,311 Rls. 12,088 $
50 1389 ازبکستان 08132000 آلو ,خشک کرده 15,520 94,374,080 Rls. 9,347 $
51 1389 ازبکستان 07133100 لوبيا ,غلاف کنده ,خشک کرده ازنوع wilezekvigna milugo 11,000 80,194,075 Rls. 7,739 $
52 1389 ازبکستان 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 22,000 64,360,276 Rls. 6,197 $
53 1389 ازبکستان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 9,094 61,105,948 Rls. 5,897 $
54 1389 ازبکستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 4,100 59,695,882 Rls. 5,744 $
55 1389 ازبکستان 47061000 خمير لينتر پنبه 9,807 55,438,952 Rls. 5,322 $
56 1389 ازبکستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 39,661,320 Rls. 4,020 $
57 1389 ازبکستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 593 21,360,900 Rls. 2,050 $
58 1389 ازبکستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 16 8,462,863 Rls. 814 $
59 1389 ازبکستان 85452000 جاروبک هاي زغالي 400 8,111,984 Rls. 781 $
60 1389 ازبکستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 470 3,920,110 Rls. 389 $
مجموع کل
996,721,738,664 ريال
مجموع کل
96,622,186 دلار
[1]