آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 استوني 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 200,000 4,725,850,000 Rls. 454,802 $
2 1389 استوني 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 263,915 1,833,581,707 Rls. 177,171 $
3 1389 استوني 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4,242 1,287,425,815 Rls. 123,678 $
4 1389 استوني 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 3,760 1,174,834,306 Rls. 113,774 $
5 1389 استوني 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 1,306 1,164,892,341 Rls. 112,531 $
6 1389 استوني 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 120,232 993,919,114 Rls. 95,422 $
7 1389 استوني 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 209,920 537,261,480 Rls. 51,538 $
8 1389 استوني 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 186,250 506,727,681 Rls. 48,559 $
9 1389 استوني 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 16,900 405,895,474 Rls. 39,123 $
10 1389 استوني 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 18,000 235,067,404 Rls. 23,226 $
11 1389 استوني 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 14,410 223,224,737 Rls. 21,419 $
12 1389 استوني 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 800 205,945,740 Rls. 19,808 $
13 1389 استوني 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 766 163,133,584 Rls. 15,840 $
14 1389 استوني 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 48,000 154,097,408 Rls. 14,912 $
15 1389 استوني 27030010 پيت ماس 47,040 123,199,990 Rls. 11,917 $
16 1389 استوني 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 7,231 103,280,627 Rls. 9,924 $
17 1389 استوني 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 236 97,515,062 Rls. 9,387 $
18 1389 استوني 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 53 69,525,337 Rls. 6,708 $
19 1389 استوني 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 190 29,193,839 Rls. 2,827 $
20 1389 استوني 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5 19,845,509 Rls. 1,919 $
21 1389 استوني 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 88 8,143,744 Rls. 788 $
22 1389 استوني 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 15 2,398,913 Rls. 233 $
مجموع کل
14,064,959,812 ريال
مجموع کل
1,355,506 دلار
[1]