آمار کل " واردات از" کشور "اسلواکي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 اسلواکي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 9,375,902 38,114,299,455 Rls. 3,695,551 $
2 1389 اسلواکي 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 261,278 13,365,994,415 Rls. 1,303,113 $
3 1389 اسلواکي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 101,286 7,130,298,852 Rls. 690,463 $
4 1389 اسلواکي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 302,879 7,051,204,963 Rls. 679,907 $
5 1389 اسلواکي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 140,962 5,133,591,037 Rls. 495,894 $
6 1389 اسلواکي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 6,300 5,118,555,692 Rls. 502,406 $
7 1389 اسلواکي 84821000 بلبرينگ. 44,176 2,941,498,781 Rls. 284,678 $
8 1389 اسلواکي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 9,577 2,909,749,170 Rls. 281,184 $
9 1389 اسلواکي 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,891 2,714,593,252 Rls. 261,192 $
10 1389 اسلواکي 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 8,954 2,261,581,127 Rls. 217,134 $
11 1389 اسلواکي 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 75,000 2,072,923,607 Rls. 197,515 $
12 1389 اسلواکي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 42,479 1,981,619,480 Rls. 191,913 $
13 1389 اسلواکي 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 53,010 1,961,409,057 Rls. 188,470 $
14 1389 اسلواکي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 14,370 1,712,986,050 Rls. 171,093 $
15 1389 اسلواکي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 19,755 1,462,681,714 Rls. 140,010 $
16 1389 اسلواکي 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 10,242 1,462,042,340 Rls. 140,622 $
17 1389 اسلواکي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 2,434 1,189,600,000 Rls. 115,048 $
18 1389 اسلواکي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 26,730 1,122,215,288 Rls. 108,445 $
19 1389 اسلواکي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 4,020 1,035,275,202 Rls. 99,721 $
20 1389 اسلواکي 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 6,815 980,019,829 Rls. 94,807 $
21 1389 اسلواکي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,170 930,390,438 Rls. 90,082 $
22 1389 اسلواکي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,511 838,843,118 Rls. 80,827 $
23 1389 اسلواکي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 10,319 819,117,802 Rls. 78,773 $
24 1389 اسلواکي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,639 806,202,538 Rls. 77,364 $
25 1389 اسلواکي 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 12,126 660,251,634 Rls. 63,085 $
26 1389 اسلواکي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 28,100 655,160,042 Rls. 63,187 $
27 1389 اسلواکي 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 1,080 647,146,162 Rls. 62,279 $
28 1389 اسلواکي 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 5,476 619,931,880 Rls. 59,726 $
29 1389 اسلواکي 04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 9,900 528,670,403 Rls. 51,173 $
30 1389 اسلواکي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3,860 501,565,791 Rls. 48,660 $
31 1389 اسلواکي 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,574 481,721,847 Rls. 46,010 $
32 1389 اسلواکي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,300 440,109,191 Rls. 42,035 $
33 1389 اسلواکي 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,761 423,300,240 Rls. 40,974 $
34 1389 اسلواکي 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,355 407,002,297 Rls. 39,131 $
35 1389 اسلواکي 03041900 فيله ماهي وساير قسمتهاي گوشتي بغيراز نوع شمشير ماهي واره ماهي بصورت تازه ياسردكرده 19,090 398,139,983 Rls. 38,100 $
36 1389 اسلواکي 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 1,000 356,613,759 Rls. 34,536 $
37 1389 اسلواکي 84824000 رولربيرينگ سوزني. 404 348,379,161 Rls. 33,517 $
38 1389 اسلواکي 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 10,890 336,982,744 Rls. 32,443 $
39 1389 اسلواکي 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 10,582 328,586,768 Rls. 31,905 $
40 1389 اسلواکي 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 2,980 308,234,350 Rls. 29,813 $
41 1389 اسلواکي 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 1,785 282,705,746 Rls. 27,312 $
42 1389 اسلواکي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 129 279,151,543 Rls. 27,021 $
43 1389 اسلواکي 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 1,050 255,729,285 Rls. 24,623 $
44 1389 اسلواکي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 9,900 253,298,210 Rls. 24,386 $
45 1389 اسلواکي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 28 227,476,241 Rls. 22,549 $
46 1389 اسلواکي 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 948 177,455,470 Rls. 17,065 $
47 1389 اسلواکي 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 3,040 149,108,359 Rls. 14,408 $
48 1389 اسلواکي 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,300 140,000,000 Rls. 13,583 $
49 1389 اسلواکي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 504 136,293,967 Rls. 13,042 $
50 1389 اسلواکي 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,663 120,708,992 Rls. 11,608 $
51 1389 اسلواکي 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 800 118,385,784 Rls. 11,293 $
52 1389 اسلواکي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,588 117,702,931 Rls. 11,410 $
53 1389 اسلواکي 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,044 108,210,547 Rls. 10,322 $
54 1389 اسلواکي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,300 103,447,689 Rls. 9,945 $
55 1389 اسلواکي 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 36 100,181,522 Rls. 9,587 $
56 1389 اسلواکي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 86,830,739 Rls. 8,341 $
57 1389 اسلواکي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 530 85,198,478 Rls. 8,141 $
58 1389 اسلواکي 84141010 تلمبه هاي ساکشن پزشکي 782 73,237,507 Rls. 7,260 $
59 1389 اسلواکي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,800 72,561,000 Rls. 7,355 $
60 1389 اسلواکي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 3,810 66,270,182 Rls. 6,512 $
61 1389 اسلواکي 38011000 گرا فيت مصنوعي 683 57,856,499 Rls. 5,567 $
62 1389 اسلواکي 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,074 57,514,323 Rls. 5,731 $
63 1389 اسلواکي 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 1,670 53,170,658 Rls. 5,072 $
64 1389 اسلواکي 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 590 49,989,981 Rls. 4,852 $
65 1389 اسلواکي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,620 45,758,896 Rls. 4,438 $
66 1389 اسلواکي 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 380 41,211,398 Rls. 4,085 $
67 1389 اسلواکي 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 40 37,143,965 Rls. 3,571 $
68 1389 اسلواکي 40103100 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا کثر180 16 36,635,896 Rls. 3,553 $
69 1389 اسلواکي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 786 35,128,368 Rls. 3,357 $
70 1389 اسلواکي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 59 34,801,198 Rls. 3,412 $
71 1389 اسلواکي 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 160 32,700,417 Rls. 3,230 $
72 1389 اسلواکي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 140 29,325,789 Rls. 2,801 $
73 1389 اسلواکي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 163 28,768,864 Rls. 2,852 $
74 1389 اسلواکي 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 98 27,247,584 Rls. 2,731 $
75 1389 اسلواکي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 6 21,322,482 Rls. 2,070 $
76 1389 اسلواکي 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,273 18,465,131 Rls. 1,788 $
77 1389 اسلواکي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 145 17,462,025 Rls. 1,666 $
78 1389 اسلواکي 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 1,000 17,257,407 Rls. 1,658 $
79 1389 اسلواکي 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8 16,459,840 Rls. 1,582 $
80 1389 اسلواکي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 140 12,869,994 Rls. 1,246 $
81 1389 اسلواکي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 0 7,363,968 Rls. 713 $
82 1389 اسلواکي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 11 7,313,900 Rls. 710 $
83 1389 اسلواکي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 90 5,845,241 Rls. 563 $
مجموع کل
116,204,057,473 ريال
مجموع کل
11,255,797 دلار
[1]