آمار کل " واردات از" کشور "اسلووني" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,402,952 46,284,409,691 Rls. 4,478,529 $
2 1389 اسلووني 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 608,562 26,486,719,496 Rls. 2,550,078 $
3 1389 اسلووني 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 480,000 13,123,262,094 Rls. 1,273,992 $
4 1389 اسلووني 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 532,000 12,666,697,698 Rls. 1,227,089 $
5 1389 اسلووني 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 224,787 11,451,973,121 Rls. 1,105,485 $
6 1389 اسلووني 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 320,000 10,000,600,777 Rls. 966,161 $
7 1389 اسلووني 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 898,000 9,476,856,659 Rls. 916,291 $
8 1389 اسلووني 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 587,480 9,109,838,803 Rls. 883,327 $
9 1389 اسلووني 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 8,259 8,030,321,029 Rls. 776,806 $
10 1389 اسلووني 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 208,624 7,847,781,822 Rls. 783,318 $
11 1389 اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 738,000 7,601,150,684 Rls. 733,383 $
12 1389 اسلووني 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 143,478 7,097,382,744 Rls. 686,313 $
13 1389 اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 320,250 6,888,252,888 Rls. 662,334 $
14 1389 اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 200,000 5,407,557,736 Rls. 519,135 $
15 1389 اسلووني 39079992 رزين پلي ا سترا شباع شده گريد غذا يي /بهدا شتي 160,000 4,900,439,438 Rls. 473,025 $
16 1389 اسلووني 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 86,692 4,891,953,439 Rls. 470,864 $
17 1389 اسلووني 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 50,315 3,545,749,609 Rls. 344,031 $
18 1389 اسلووني 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 19,989 3,256,176,297 Rls. 313,788 $
19 1389 اسلووني 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 90,074 3,083,731,200 Rls. 297,198 $
20 1389 اسلووني 28403000 پرا کسوبرا ت ها( پرا يرا تها) 308,000 3,064,290,370 Rls. 291,976 $
21 1389 اسلووني 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 3,323 2,896,464,048 Rls. 277,766 $
22 1389 اسلووني 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 30,331 2,792,083,539 Rls. 269,876 $
23 1389 اسلووني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 71,166 2,636,694,128 Rls. 254,522 $
24 1389 اسلووني 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 5,000 2,551,591,683 Rls. 246,459 $
25 1389 اسلووني 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 91,200 2,085,675,110 Rls. 202,965 $
26 1389 اسلووني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 41,847 1,972,232,542 Rls. 189,839 $
27 1389 اسلووني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 424,450 1,932,757,879 Rls. 186,756 $
28 1389 اسلووني 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 11,856 1,866,755,542 Rls. 180,838 $
29 1389 اسلووني 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 16,635 1,756,898,169 Rls. 169,640 $
30 1389 اسلووني 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 62,409 1,727,737,496 Rls. 170,770 $
31 1389 اسلووني 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 1,469 1,615,904,542 Rls. 156,208 $
32 1389 اسلووني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 51,255 1,588,655,196 Rls. 153,850 $
33 1389 اسلووني 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,948 1,431,339,611 Rls. 137,959 $
34 1389 اسلووني 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 464,845 1,245,613,643 Rls. 121,510 $
35 1389 اسلووني 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 6,715 1,206,128,597 Rls. 118,448 $
36 1389 اسلووني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 35,505 1,197,752,068 Rls. 116,208 $
37 1389 اسلووني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 34,594 1,147,427,274 Rls. 110,281 $
38 1389 اسلووني 76069220 قرص آلومينيومي(پولک )ازآلياژهاي آلومينيوم 40,995 1,122,335,705 Rls. 107,681 $
39 1389 اسلووني 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 14,500 1,089,400,651 Rls. 105,265 $
40 1389 اسلووني 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 163,165 1,080,773,000 Rls. 103,590 $
41 1389 اسلووني 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 7,359 995,443,536 Rls. 96,057 $
42 1389 اسلووني 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pre-set) 8,289 937,665,266 Rls. 93,547 $
43 1389 اسلووني 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 52,562 906,368,740 Rls. 87,307 $
44 1389 اسلووني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 27,475 886,672,203 Rls. 85,263 $
45 1389 اسلووني 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 184,030 883,141,640 Rls. 84,780 $
46 1389 اسلووني 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 18,882 861,710,113 Rls. 82,484 $
47 1389 اسلووني 48181000 کاغذ توا لت 50,582 830,327,101 Rls. 79,495 $
48 1389 اسلووني 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 17,301 823,855,657 Rls. 79,817 $
49 1389 اسلووني 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 258 759,064,522 Rls. 72,928 $
50 1389 اسلووني 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 45,600 713,000,000 Rls. 69,176 $
51 1389 اسلووني 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 45,600 700,057,838 Rls. 67,534 $
52 1389 اسلووني 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 130 694,568,654 Rls. 67,102 $
53 1389 اسلووني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 95,250 579,095,732 Rls. 56,902 $
54 1389 اسلووني 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 1,800 556,309,390 Rls. 55,431 $
55 1389 اسلووني 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,435 546,863,869 Rls. 53,717 $
56 1389 اسلووني 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 12,446 533,000,000 Rls. 53,109 $
57 1389 اسلووني 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 5,600 517,748,650 Rls. 49,678 $
58 1389 اسلووني 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 10,067 516,873,079 Rls. 49,825 $
59 1389 اسلووني 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 2,755 505,276,278 Rls. 49,037 $
60 1389 اسلووني 90318010 ترا ز بنايي 9,006 494,229,205 Rls. 47,819 $
61 1389 اسلووني 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 8,078 492,821,420 Rls. 48,110 $
62 1389 اسلووني 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 152 489,115,357 Rls. 47,089 $
63 1389 اسلووني 40082110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 4,048 471,554,768 Rls. 46,340 $
64 1389 اسلووني 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 12,730 461,607,128 Rls. 45,758 $
65 1389 اسلووني 90322000 مانوستات 1,736 436,925,605 Rls. 42,008 $
66 1389 اسلووني 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5,626 432,152,981 Rls. 42,304 $
67 1389 اسلووني 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,620 430,423,905 Rls. 41,439 $
68 1389 اسلووني 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 116 428,026,495 Rls. 41,148 $
69 1389 اسلووني 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 683 401,842,030 Rls. 38,645 $
70 1389 اسلووني 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,740 389,932,953 Rls. 37,898 $
71 1389 اسلووني 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 20,111 376,983,951 Rls. 37,630 $
72 1389 اسلووني 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذکور درجاي ديگر 546 376,673,963 Rls. 36,709 $
73 1389 اسلووني 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 3,840 365,073,663 Rls. 35,100 $
74 1389 اسلووني 90212100 دندا نهاي مصنوعي 1,832 361,535,279 Rls. 35,680 $
75 1389 اسلووني 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 252 341,790,705 Rls. 33,151 $
76 1389 اسلووني 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 21,000 328,155,811 Rls. 31,863 $
77 1389 اسلووني 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 8,953 326,874,965 Rls. 30,840 $
78 1389 اسلووني 44129400 تخته چند لا ،تخته مورق وتخته زهوار بالايه هاي به ضخامت بيش از6ميلمتر . 21,850 323,122,466 Rls. 31,435 $
79 1389 اسلووني 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 7,001 300,726,218 Rls. 28,778 $
80 1389 اسلووني 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 1,213 294,800,600 Rls. 29,415 $
81 1389 اسلووني 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 152 266,324,592 Rls. 25,640 $
82 1389 اسلووني 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 387 264,708,152 Rls. 25,222 $
83 1389 اسلووني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,962 261,940,276 Rls. 25,133 $
84 1389 اسلووني 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 977 260,432,239 Rls. 24,571 $
85 1389 اسلووني 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,623 260,087,145 Rls. 25,087 $
86 1389 اسلووني 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 25,226 255,004,013 Rls. 24,605 $
87 1389 اسلووني 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,573 251,443,558 Rls. 24,403 $
88 1389 اسلووني 85044060 ا نوا ع UPS 4,800 237,273,188 Rls. 22,386 $
89 1389 اسلووني 29171400 ا نيدريد مالئيک 21,000 236,898,213 Rls. 22,774 $
90 1389 اسلووني 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 95 233,460,000 Rls. 22,644 $
91 1389 اسلووني 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 111 232,460,781 Rls. 22,175 $
92 1389 اسلووني 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 7,500 209,533,299 Rls. 20,953 $
93 1389 اسلووني 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 3,792 209,244,665 Rls. 20,147 $
94 1389 اسلووني 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 42 208,851,613 Rls. 20,115 $
95 1389 اسلووني 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 9,456 188,298,147 Rls. 18,875 $
96 1389 اسلووني 68042220 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )شده 7,350 177,448,250 Rls. 16,948 $
97 1389 اسلووني 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 543 171,616,236 Rls. 16,718 $
98 1389 اسلووني 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 427 168,180,226 Rls. 16,146 $
99 1389 اسلووني 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 5,300 160,348,595 Rls. 16,033 $
100 1389 اسلووني 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 10,080 160,035,455 Rls. 15,439 $
101 1389 اسلووني 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 2,900 158,744,005 Rls. 15,261 $
102 1389 اسلووني 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 10,500 148,694,940 Rls. 14,332 $
103 1389 اسلووني 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 2,065 147,505,762 Rls. 14,081 $
104 1389 اسلووني 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 9,077 146,683,326 Rls. 14,235 $
105 1389 اسلووني 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 4,552 141,823,193 Rls. 14,216 $
106 1389 اسلووني 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 4,192 139,797,801 Rls. 13,440 $
107 1389 اسلووني 90303300 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ،جريان ،مقاومت ياقدرت فاقد وسيله ثبت . 260 138,556,800 Rls. 13,372 $
108 1389 اسلووني 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 710 132,754,084 Rls. 12,587 $
109 1389 اسلووني 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 7,224 124,056,625 Rls. 11,957 $
110 1389 اسلووني 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,270 122,501,011 Rls. 11,823 $
111 1389 اسلووني 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 19,492 119,298,177 Rls. 11,472 $
112 1389 اسلووني 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 8,141 118,960,536 Rls. 11,482 $
113 1389 اسلووني 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 31 114,996,653 Rls. 11,157 $
114 1389 اسلووني 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 240 113,525,161 Rls. 10,979 $
115 1389 اسلووني 61081100 زيردامني يا زير پيراهني,ژوپون, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 188 111,138,711 Rls. 10,724 $
116 1389 اسلووني 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,084 107,793,231 Rls. 10,805 $
117 1389 اسلووني 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,400 104,047,650 Rls. 10,050 $
118 1389 اسلووني 90283019 ساير کنتورهاي برق تک فازبجزنوع ا لکترومکانيکي 38 103,112,171 Rls. 9,923 $
119 1389 اسلووني 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,500 101,818,037 Rls. 9,799 $
120 1389 اسلووني 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 468 101,321,466 Rls. 9,746 $
121 1389 اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 13,650 98,329,605 Rls. 9,765 $
122 1389 اسلووني 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 50 94,633,934 Rls. 9,044 $
123 1389 اسلووني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,942 94,339,973 Rls. 9,160 $
124 1389 اسلووني 85030010 ا نوا ع کلکتور 913 92,775,399 Rls. 8,928 $
125 1389 اسلووني 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 3,405 88,393,514 Rls. 8,579 $
126 1389 اسلووني 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 352 85,665,970 Rls. 8,504 $
127 1389 اسلووني 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 5,850 85,329,638 Rls. 8,223 $
128 1389 اسلووني 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,243 81,063,640 Rls. 7,871 $
129 1389 اسلووني 30059010 باندهاي ساده ا ستريل گازوا زلينه باندگچي زيرگچي باندکشيلوله لنوگازساده رول پنبه دندا نپزشکي ساده وپرجنسي 2,150 80,660,339 Rls. 7,791 $
130 1389 اسلووني 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 784 80,616,459 Rls. 7,740 $
131 1389 اسلووني 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 152 80,051,828 Rls. 7,707 $
132 1389 اسلووني 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,000 78,133,725 Rls. 7,538 $
133 1389 اسلووني 84313120 ا نوا ع کابين وفرم کابين آسانسور 1,200 77,577,914 Rls. 7,424 $
134 1389 اسلووني 25221000 آهک زنده 14,700 77,510,269 Rls. 7,419 $
135 1389 اسلووني 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 39 70,541,360 Rls. 6,783 $
136 1389 اسلووني 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 68 70,493,577 Rls. 6,802 $
137 1389 اسلووني 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص وهمچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط باميكروكريستالين سلولز 30 68,071,464 Rls. 6,606 $
138 1389 اسلووني 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 987 67,700,000 Rls. 6,505 $
139 1389 اسلووني 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,510 66,153,220 Rls. 6,382 $
140 1389 اسلووني 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 19 65,948,514 Rls. 6,398 $
141 1389 اسلووني 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 380 64,043,997 Rls. 6,159 $
142 1389 اسلووني 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 125 57,444,409 Rls. 5,520 $
143 1389 اسلووني 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 148 52,284,493 Rls. 5,055 $
144 1389 اسلووني 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 145 47,607,550 Rls. 4,744 $
145 1389 اسلووني 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 991 47,180,000 Rls. 4,543 $
146 1389 اسلووني 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1,477 45,738,953 Rls. 4,441 $
147 1389 اسلووني 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 104 44,527,151 Rls. 4,281 $
148 1389 اسلووني 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 20 43,972,000 Rls. 4,222 $
149 1389 اسلووني 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 42 37,392,464 Rls. 3,596 $
150 1389 اسلووني 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 464 36,379,008 Rls. 3,508 $
151 1389 اسلووني 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 17 34,502,632 Rls. 3,329 $
152 1389 اسلووني 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 280 33,800,975 Rls. 3,368 $
153 1389 اسلووني 85392920 لامپ حبابي رشته ا ي 200لغايت 300 وا ت 34 32,086,979 Rls. 3,099 $
154 1389 اسلووني 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 593 30,679,376 Rls. 2,971 $
155 1389 اسلووني 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 42 28,868,278 Rls. 2,778 $
156 1389 اسلووني 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 350 28,826,918 Rls. 2,782 $
157 1389 اسلووني 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 115 28,044,523 Rls. 2,765 $
158 1389 اسلووني 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 20 26,763,913 Rls. 2,673 $
159 1389 اسلووني 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 74 25,458,979 Rls. 2,472 $
160 1389 اسلووني 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 404 25,199,654 Rls. 2,426 $
161 1389 اسلووني 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 397 24,963,832 Rls. 2,423 $
162 1389 اسلووني 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 120 21,508,033 Rls. 2,075 $
163 1389 اسلووني 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 111 20,426,854 Rls. 1,973 $
164 1389 اسلووني 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 500 20,391,319 Rls. 2,032 $
165 1389 اسلووني 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 490 19,149,809 Rls. 1,842 $
166 1389 اسلووني 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 45 17,574,365 Rls. 1,702 $
167 1389 اسلووني 85044050 کنترل دور موتورInverter 30 16,630,554 Rls. 1,601 $
168 1389 اسلووني 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3 15,939,280 Rls. 1,538 $
169 1389 اسلووني 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 12 15,850,000 Rls. 1,526 $
170 1389 اسلووني 85362030 کليدهاي حفاظت جان قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 60 15,765,154 Rls. 1,519 $
171 1389 اسلووني 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 172 15,623,820 Rls. 1,518 $
172 1389 اسلووني 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 8 15,387,716 Rls. 1,481 $
173 1389 اسلووني 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2 14,516,795 Rls. 1,412 $
174 1389 اسلووني 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 30 14,104,268 Rls. 1,369 $
175 1389 اسلووني 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 80 14,013,143 Rls. 1,341 $
176 1389 اسلووني 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 522 13,898,350 Rls. 1,386 $
177 1389 اسلووني 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 160 13,000,281 Rls. 1,258 $
178 1389 اسلووني 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 27 9,204,577 Rls. 888 $
179 1389 اسلووني 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 272 9,027,312 Rls. 876 $
180 1389 اسلووني 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 37 7,485,608 Rls. 728 $
181 1389 اسلووني 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 82 6,725,600 Rls. 650 $
182 1389 اسلووني 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 90 5,259,646 Rls. 496 $
183 1389 اسلووني 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 200 5,043,263 Rls. 487 $
184 1389 اسلووني 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 139 4,984,318 Rls. 482 $
185 1389 اسلووني 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 63 4,540,412 Rls. 438 $
186 1389 اسلووني 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 120 3,945,398 Rls. 372 $
187 1389 اسلووني 25162000 ماسه سنگ (Sand stone) 4,000 3,771,923 Rls. 364 $
188 1389 اسلووني 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 4 1,547,264 Rls. 149 $
189 1389 اسلووني 64011000 کفش هاي ضدآب که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است بارويه كائوچو ياپلاستيك 9 365,707 Rls. 35 $
مجموع کل
270,866,932,932 ريال
مجموع کل
26,207,221 دلار
[1]