آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 افغانستان 12074000 تخم کنجد 12,773,711 92,319,826,356 Rls. 8,920,212 $
2 1389 افغانستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 3,105,420 7,523,202,435 Rls. 724,281 $
3 1389 افغانستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 1,289,884 7,312,238,427 Rls. 707,905 $
4 1389 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 319,308 3,468,365,140 Rls. 340,615 $
5 1389 افغانستان 10082000 ارزن 402,090 1,477,284,148 Rls. 141,905 $
6 1389 افغانستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 69,091 1,245,602,796 Rls. 121,225 $
7 1389 افغانستان 25152000 سنگهاي ا کوسين و ساير سنگ هاي آهکي ساختمان , سنگ رخام . 805,820 1,045,683,773 Rls. 100,281 $
8 1389 افغانستان 41015000 پوست کامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk 192,500 769,831,926 Rls. 74,049 $
9 1389 افغانستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 129,223 682,610,136 Rls. 66,231 $
10 1389 افغانستان 08132000 آلو ,خشک کرده 77,555 633,617,536 Rls. 61,525 $
11 1389 افغانستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 461,208 611,209,130 Rls. 58,411 $
12 1389 افغانستان 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 480,970 609,219,096 Rls. 60,390 $
13 1389 افغانستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 74,381 516,268,690 Rls. 51,034 $
14 1389 افغانستان 05040000 روده, بادکنک وشکمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردکرده, ...يادودي, کامل ياقطعه 7,834 507,876,549 Rls. 49,647 $
15 1389 افغانستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص 61,380 492,310,812 Rls. 49,350 $
16 1389 افغانستان 68022100 سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام 164,000 477,689,980 Rls. 45,961 $
17 1389 افغانستان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 46,750 396,225,744 Rls. 39,131 $
18 1389 افغانستان 41019000 سايرا زجمله پوست مستطيل شکل پشت تا پهلو(گرده )(butts)نصف پوست مستطيل شكل پشت تاپهلو (گرده )(bends)پوست پهلو(belies) 46,250 251,101,450 Rls. 24,232 $
19 1389 افغانستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 75,470 229,365,095 Rls. 22,104 $
20 1389 افغانستان 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 41,880 228,515,836 Rls. 22,049 $
21 1389 افغانستان 71039100 ياقوت, ياقوت کبودوزمرد,کارشده ولي کارگذا رده نشده... 1 213,306,225 Rls. 21,620 $
22 1389 افغانستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 14,195 212,231,376 Rls. 20,647 $
23 1389 افغانستان 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 600 208,111,197 Rls. 19,830 $
24 1389 افغانستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 72,200 187,676,038 Rls. 18,149 $
25 1389 افغانستان 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 26,394 164,562,961 Rls. 15,915 $
26 1389 افغانستان 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 21,950 154,418,250 Rls. 15,442 $
27 1389 افغانستان 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 139,510 129,113,984 Rls. 12,416 $
28 1389 افغانستان 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 3,864 113,317,515 Rls. 11,024 $
29 1389 افغانستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 19,590 105,376,115 Rls. 10,145 $
30 1389 افغانستان 09093090 زيره سبز بجز رديفهاي 09093010و09093020 4,909 71,907,800 Rls. 7,190 $
31 1389 افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 5,320 64,508,300 Rls. 6,374 $
32 1389 افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 51,000 53,941,325 Rls. 5,146 $
33 1389 افغانستان 12040000 دا نه کتان , حتي خرد شده 6,790 51,851,819 Rls. 4,982 $
34 1389 افغانستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 8,000 11,917,998 Rls. 1,150 $
35 1389 افغانستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 1,170 1,262,346 Rls. 122 $
مجموع کل
122,541,548,304 ريال
مجموع کل
11,850,688 دلار
[1]