آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,054,561,281 18,754,325,522,361 Rls. 1,810,208,200 $
2 1389 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 818,591,757 5,388,415,128,248 Rls. 521,697,429 $
3 1389 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 30,971,683 5,217,664,854,119 Rls. 506,533,587 $
4 1389 امارات متحده عربي 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 1,204,048,159 5,049,647,961,587 Rls. 486,353,913 $
5 1389 امارات متحده عربي 10051020 دانه ذرت دامي . 1,397,668,269 4,133,707,860,210 Rls. 399,142,133 $
6 1389 امارات متحده عربي 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 864,881,961 4,024,499,253,362 Rls. 388,174,433 $
7 1389 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 621,364,895 3,911,983,605,730 Rls. 377,335,631 $
8 1389 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8,594,181 3,559,318,116,187 Rls. 343,915,518 $
9 1389 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 385,750,836 3,470,557,374,495 Rls. 336,496,367 $
10 1389 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3,486,896 3,251,055,138,247 Rls. 314,616,406 $
11 1389 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 268,570,025 2,987,677,362,380 Rls. 288,530,687 $
12 1389 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 11,840,726 2,303,661,156,275 Rls. 222,816,109 $
13 1389 امارات متحده عربي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 278,460,380 1,846,426,199,013 Rls. 178,475,586 $
14 1389 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 36,943,507 1,728,502,800,508 Rls. 167,225,996 $
15 1389 امارات متحده عربي 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 73,778,839 1,648,824,014,835 Rls. 160,340,581 $
16 1389 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 35,083,990 1,540,298,455,582 Rls. 149,145,629 $
17 1389 امارات متحده عربي 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 282,075,364 1,511,372,113,272 Rls. 146,069,062 $
18 1389 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 231,923,303 1,462,021,706,288 Rls. 141,200,241 $
19 1389 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 177,414,864 1,360,699,237,084 Rls. 131,285,835 $
20 1389 امارات متحده عربي 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 261,397,180 1,324,261,398,551 Rls. 127,509,067 $
21 1389 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 118,434,374 1,323,652,929,966 Rls. 127,795,512 $
22 1389 امارات متحده عربي 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 21,145,299 1,258,391,153,590 Rls. 121,568,704 $
23 1389 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 26,953,914 1,255,875,839,581 Rls. 122,043,435 $
24 1389 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 37,550,079 1,237,046,246,618 Rls. 119,793,913 $
25 1389 امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 31,686,954 1,151,080,940,038 Rls. 111,517,898 $
26 1389 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,582,484 1,074,812,371,463 Rls. 104,022,990 $
27 1389 امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 97,926,739 1,067,698,814,455 Rls. 105,210,071 $
28 1389 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,997,747 1,045,925,893,718 Rls. 101,229,700 $
29 1389 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 18,457,586 1,027,826,713,190 Rls. 99,651,324 $
30 1389 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 990,417 970,466,860,943 Rls. 93,791,374 $
31 1389 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 93,766,319 958,415,073,196 Rls. 92,529,639 $
32 1389 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 38,344,664 948,670,544,093 Rls. 91,657,634 $
33 1389 امارات متحده عربي 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 4,402,534 893,799,452,978 Rls. 86,369,068 $
34 1389 امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 91,740,422 862,367,190,009 Rls. 83,329,583 $
35 1389 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 101,297,354 846,977,987,370 Rls. 82,114,773 $
36 1389 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 24,484,292 840,559,535,067 Rls. 81,330,428 $
37 1389 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 68,533,352 804,533,382,180 Rls. 77,699,878 $
38 1389 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 120,000,723 785,515,499,622 Rls. 76,198,497 $
39 1389 امارات متحده عربي 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 48,714,843 782,727,109,278 Rls. 78,264,884 $
40 1389 امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,726,370 769,326,858,734 Rls. 74,498,357 $
41 1389 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 15,535,433 760,285,778,637 Rls. 73,622,231 $
42 1389 امارات متحده عربي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 10,357,732 719,771,644,279 Rls. 69,501,205 $
43 1389 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 17,321,675 714,141,881,534 Rls. 69,039,730 $
44 1389 امارات متحده عربي 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 25,329,814 711,063,411,895 Rls. 68,911,870 $
45 1389 امارات متحده عربي 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 2,970,525 689,647,774,186 Rls. 66,676,610 $
46 1389 امارات متحده عربي 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 104,665,362 677,183,091,483 Rls. 65,563,762 $
47 1389 امارات متحده عربي 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 282,320,698 667,205,048,983 Rls. 65,024,222 $
48 1389 امارات متحده عربي 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 18,143,519 663,792,327,350 Rls. 64,200,243 $
49 1389 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 5,889,376 660,898,585,856 Rls. 63,899,754 $
50 1389 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 26,198,423 656,783,975,287 Rls. 63,442,675 $
51 1389 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 87,206,892 630,099,292,714 Rls. 61,120,481 $
52 1389 امارات متحده عربي 29261000 ا کريلو نيتريل 27,905,228 622,428,459,369 Rls. 60,718,248 $
53 1389 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,183,202 609,750,316,504 Rls. 59,076,773 $
54 1389 امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 20,283,800 607,055,122,121 Rls. 58,978,564 $
55 1389 امارات متحده عربي 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 34,216,400 580,143,192,169 Rls. 55,981,642 $
56 1389 امارات متحده عربي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 271,858 572,537,625,293 Rls. 55,425,264 $
57 1389 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 42,356,442 565,924,424,866 Rls. 54,741,802 $
58 1389 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,295,809 561,451,475,104 Rls. 54,290,843 $
59 1389 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 13,732,405 501,026,137,523 Rls. 48,588,178 $
60 1389 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 3,030,206 500,743,469,020 Rls. 48,471,169 $
61 1389 امارات متحده عربي 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 1,696,025 500,271,158,549 Rls. 48,008,241 $
62 1389 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 44,290,648 496,513,201,973 Rls. 48,192,042 $
63 1389 امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 5,531,678 488,217,876,992 Rls. 47,309,770 $
64 1389 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,888,145 464,416,961,714 Rls. 44,921,167 $
65 1389 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 60,608,907 432,841,290,562 Rls. 41,830,598 $
66 1389 امارات متحده عربي 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 2,923,055 427,406,692,525 Rls. 41,323,894 $
67 1389 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 27,764,400 418,179,631,989 Rls. 40,288,150 $
68 1389 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 3,914,945 405,603,213,497 Rls. 39,300,273 $
69 1389 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 8,475,720 400,902,759,739 Rls. 38,825,931 $
70 1389 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 40,397,228 396,732,277,811 Rls. 38,331,918 $
71 1389 امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 61,596,680 389,904,527,054 Rls. 37,723,021 $
72 1389 امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 13,249,183 384,810,808,188 Rls. 37,213,113 $
73 1389 امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 1,824,204 370,066,579,253 Rls. 35,727,798 $
74 1389 امارات متحده عربي 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 929,749 369,129,987,836 Rls. 35,649,175 $
75 1389 امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 39,597,531 363,024,506,766 Rls. 35,048,971 $
76 1389 امارات متحده عربي 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 63,770,568 347,809,100,102 Rls. 33,790,087 $
77 1389 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 8,210,407 334,153,043,759 Rls. 32,328,361 $
78 1389 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 21,609,013 332,734,098,301 Rls. 32,123,241 $
79 1389 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,357,465 329,824,685,758 Rls. 31,840,182 $
80 1389 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 19,645,500 314,232,833,385 Rls. 30,336,878 $
81 1389 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 456,918 309,227,574,077 Rls. 29,935,096 $
82 1389 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 5,518,030 307,961,632,515 Rls. 29,813,771 $
83 1389 امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 49,946,615 304,737,363,433 Rls. 29,564,077 $
84 1389 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 41,831,425 297,142,702,718 Rls. 28,721,223 $
85 1389 امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 40,795,420 292,631,203,837 Rls. 28,254,380 $
86 1389 امارات متحده عربي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 2,679,638 284,865,309,597 Rls. 27,555,906 $
87 1389 امارات متحده عربي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 28,708,737 272,615,998,351 Rls. 26,365,121 $
88 1389 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 19,518,937 268,801,317,299 Rls. 25,978,229 $
89 1389 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 28,510,850 266,535,834,734 Rls. 25,744,037 $
90 1389 امارات متحده عربي 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 2,616,124 264,438,397,257 Rls. 25,586,979 $
91 1389 امارات متحده عربي 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 832,975 263,413,191,146 Rls. 26,146,528 $
92 1389 امارات متحده عربي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 97,538 261,111,827,335 Rls. 25,405,041 $
93 1389 امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 38,592,224 260,270,227,181 Rls. 25,145,851 $
94 1389 امارات متحده عربي 29291000 ا يزوسيانات ها 10,247,228 259,876,349,512 Rls. 25,140,556 $
95 1389 امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 18,522,800 257,973,863,661 Rls. 24,943,928 $
96 1389 امارات متحده عربي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 8,092,035 254,933,280,347 Rls. 24,740,818 $
97 1389 امارات متحده عربي 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,997,951 251,874,024,328 Rls. 24,481,540 $
98 1389 امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 11,851,156 248,411,759,009 Rls. 24,038,981 $
99 1389 امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 10,199,600 248,154,801,025 Rls. 24,002,431 $
100 1389 امارات متحده عربي 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 29,002,700 247,714,889,976 Rls. 23,969,465 $
101 1389 امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 5,157,235 246,682,359,960 Rls. 23,869,172 $
102 1389 امارات متحده عربي 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 6,646,559 246,643,434,262 Rls. 23,795,642 $
103 1389 امارات متحده عربي 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 11,898,239 243,920,851,001 Rls. 23,642,823 $
104 1389 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,304,471 241,717,340,142 Rls. 23,371,977 $
105 1389 امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 6,500,000 240,339,501,448 Rls. 23,329,370 $
106 1389 امارات متحده عربي 10030000 جو 90,870,347 239,839,704,949 Rls. 23,237,220 $
107 1389 امارات متحده عربي 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 22,640 237,380,096,526 Rls. 22,989,801 $
108 1389 امارات متحده عربي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 15,575,036 231,231,881,680 Rls. 22,344,028 $
109 1389 امارات متحده عربي 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 5,661,366 229,896,272,575 Rls. 22,289,997 $
110 1389 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 246,327 228,712,442,563 Rls. 22,110,338 $
111 1389 امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,317,221 228,555,734,359 Rls. 22,065,220 $
112 1389 امارات متحده عربي 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 3,703,891 227,403,025,509 Rls. 21,952,907 $
113 1389 امارات متحده عربي 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 3,858,206 226,854,747,314 Rls. 22,005,672 $
114 1389 امارات متحده عربي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 14,828,340 224,467,734,648 Rls. 21,648,703 $
115 1389 امارات متحده عربي 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 9,004,700 223,649,596,042 Rls. 21,588,127 $
116 1389 امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 5,293,963 223,486,146,642 Rls. 21,585,636 $
117 1389 امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 31,939,061 223,445,451,570 Rls. 21,740,069 $
118 1389 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 9,663,043 221,699,777,309 Rls. 21,533,845 $
119 1389 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,431,689 220,591,057,912 Rls. 21,297,375 $
120 1389 امارات متحده عربي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 17,641,370 218,416,940,814 Rls. 21,100,703 $
121 1389 امارات متحده عربي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 12,851,325 216,601,780,449 Rls. 20,924,885 $
122 1389 امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,635,154 215,244,043,696 Rls. 20,866,831 $
123 1389 امارات متحده عربي 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 450,230 214,843,665,367 Rls. 21,771,078 $
124 1389 امارات متحده عربي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 896,887 210,063,564,811 Rls. 20,166,650 $
125 1389 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,510,955 209,531,340,902 Rls. 20,214,729 $
126 1389 امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 11,240,527 208,616,410,109 Rls. 20,241,346 $
127 1389 امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 2,478,264 206,793,335,146 Rls. 20,179,978 $
128 1389 امارات متحده عربي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,537,663 206,401,670,438 Rls. 20,050,092 $
129 1389 امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 999,587 204,906,603,839 Rls. 19,733,990 $
130 1389 امارات متحده عربي 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 9,165,162 197,484,005,981 Rls. 19,168,052 $
131 1389 امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 5,943,600 195,274,207,564 Rls. 18,849,011 $
132 1389 امارات متحده عربي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 5,843,031 192,379,854,556 Rls. 18,482,541 $
133 1389 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 135,646 191,200,721,284 Rls. 18,662,402 $
134 1389 امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 185,878 186,691,035,423 Rls. 17,943,632 $
135 1389 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,359,998 185,457,853,201 Rls. 17,916,936 $
136 1389 امارات متحده عربي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 364,516 185,305,443,841 Rls. 17,879,011 $
137 1389 امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 2,925,126 185,132,841,078 Rls. 17,885,732 $
138 1389 امارات متحده عربي 25249000 ساير پنبه هاي نسوز بغيرازنوع كرو سيدوليت 27,879,700 183,794,703,415 Rls. 17,811,131 $
139 1389 امارات متحده عربي 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 2,940,527 183,171,918,009 Rls. 17,729,665 $
140 1389 امارات متحده عربي 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 4,863,583 181,986,325,012 Rls. 17,679,119 $
141 1389 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 365,883 177,576,902,511 Rls. 17,196,990 $
142 1389 امارات متحده عربي 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 897,801 177,273,541,795 Rls. 17,066,365 $
143 1389 امارات متحده عربي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 1,350,883 176,934,673,505 Rls. 17,202,723 $
144 1389 امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 90,801 173,816,636,515 Rls. 16,845,635 $
145 1389 امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,039,171 167,333,019,643 Rls. 16,207,618 $
146 1389 امارات متحده عربي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 929,984 167,255,004,007 Rls. 16,107,743 $
147 1389 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,666,139 166,246,262,396 Rls. 16,023,755 $
148 1389 امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 2,962,519 165,835,150,152 Rls. 15,992,827 $
149 1389 امارات متحده عربي 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 5,702,385 164,752,236,662 Rls. 15,931,629 $
150 1389 امارات متحده عربي 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 7,036,768 163,992,399,343 Rls. 15,843,977 $
151 1389 امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 453,269 163,736,077,558 Rls. 15,804,815 $
152 1389 امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 4,658,134 163,522,565,213 Rls. 15,811,915 $
153 1389 امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 954,946 163,172,614,586 Rls. 15,763,946 $
154 1389 امارات متحده عربي 29025000 ا ستيرن 11,443,460 162,301,539,239 Rls. 15,700,794 $
155 1389 امارات متحده عربي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 1,097,149 161,794,713,566 Rls. 15,642,795 $
156 1389 امارات متحده عربي 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 148,450 161,634,916,760 Rls. 15,548,497 $
157 1389 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,560,674 160,220,033,271 Rls. 15,452,895 $
158 1389 امارات متحده عربي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 34,989,881 157,643,963,534 Rls. 15,230,921 $
159 1389 امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 1,412,274 156,437,927,017 Rls. 15,110,117 $
160 1389 امارات متحده عربي 15141100 روغن خام كلزاياكانولا كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد 13,723,935 156,081,363,601 Rls. 15,123,221 $
161 1389 امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,622,996 153,754,276,927 Rls. 14,885,097 $
162 1389 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 15,323,730 153,667,559,404 Rls. 14,886,979 $
163 1389 امارات متحده عربي 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 832,909 152,396,913,817 Rls. 14,746,175 $
164 1389 امارات متحده عربي 10051090 ساير دانه ذرت غير از انواع بذري ودامي . 57,797,900 151,458,472,787 Rls. 14,580,218 $
165 1389 امارات متحده عربي 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,182,839 146,891,744,331 Rls. 14,187,298 $
166 1389 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 15,498,280 145,459,772,973 Rls. 14,315,205 $
167 1389 امارات متحده عربي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 5,079,077 143,936,008,390 Rls. 13,930,899 $
168 1389 امارات متحده عربي 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 34,893,526 143,765,466,757 Rls. 14,110,661 $
169 1389 امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 4,647,896 141,423,425,842 Rls. 13,704,033 $
170 1389 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,126,719 140,413,497,042 Rls. 13,552,975 $
171 1389 امارات متحده عربي 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 345,184 138,840,147,128 Rls. 13,354,405 $
172 1389 امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 970,865 138,738,892,754 Rls. 13,768,252 $
173 1389 امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 174,332 138,538,993,280 Rls. 13,304,192 $
174 1389 امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 833,020 138,364,578,053 Rls. 13,388,902 $
175 1389 امارات متحده عربي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,036,995 137,123,531,484 Rls. 13,287,266 $
176 1389 امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 7,303,477 136,427,059,092 Rls. 13,217,173 $
177 1389 امارات متحده عربي 84262000 جرثقيل هاي برجي 11,557,895 135,814,463,507 Rls. 13,118,462 $
178 1389 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,878,085 134,940,769,059 Rls. 13,055,828 $
179 1389 امارات متحده عربي 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 11,362,439 133,552,588,203 Rls. 12,992,149 $
180 1389 امارات متحده عربي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 4,427,283 132,159,791,085 Rls. 12,774,477 $
181 1389 امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 8,545,893 131,965,881,176 Rls. 12,773,668 $
182 1389 امارات متحده عربي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 7,676,276 129,444,190,869 Rls. 12,528,786 $
183 1389 امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 892,678 129,423,984,068 Rls. 12,542,756 $
184 1389 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,873,874 127,974,638,665 Rls. 12,372,420 $
185 1389 امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,935,691 127,902,301,709 Rls. 12,363,781 $
186 1389 امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 412,903 127,628,581,682 Rls. 12,348,580 $
187 1389 امارات متحده عربي 84281030 آسانسور با سيستم محرکه مغناطيس دا ئم (magnet permanent) 2,626,023 126,799,551,131 Rls. 12,281,451 $
188 1389 امارات متحده عربي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 12,378,240 125,714,907,797 Rls. 12,123,706 $
189 1389 امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 738,886 125,371,115,836 Rls. 12,133,811 $
190 1389 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 132,109 124,871,469,268 Rls. 12,014,643 $
191 1389 امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 423,303 124,252,437,903 Rls. 12,019,193 $
192 1389 امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 554,288 123,849,842,340 Rls. 11,981,690 $
193 1389 امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 19,042,615 123,818,773,801 Rls. 12,035,181 $
194 1389 امارات متحده عربي 90308400 ساير ,همراه باآلات ضبط كننده . 88,530 123,226,328,571 Rls. 11,934,702 $
195 1389 امارات متحده عربي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 16,370,989 122,930,049,970 Rls. 11,882,894 $
196 1389 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,674,755 122,491,432,085 Rls. 12,009,570 $
197 1389 امارات متحده عربي 71103900 روديوم به ا شکال نيمه ساخته. 11,830 120,525,942,401 Rls. 11,691,039 $
198 1389 امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,939,185 120,251,306,662 Rls. 11,618,527 $
199 1389 امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 2,556,710 119,739,284,655 Rls. 11,594,062 $
200 1389 امارات متحده عربي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 2,979,452 118,933,910,635 Rls. 11,553,525 $
مجموع کل
137,670,150,317,048 ريال
مجموع کل
13,318,841,355 دلار