آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 35,924,278 621,856,656,703 Rls. 60,080,991 $
2 1389 ايالات متحده آمريکا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 7,754,350 467,782,899,012 Rls. 45,211,475 $
3 1389 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 24,984 262,140,573,140 Rls. 25,371,165 $
4 1389 ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 724,160 139,041,911,877 Rls. 13,426,006 $
5 1389 ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 14,421 42,236,222,489 Rls. 4,082,244 $
6 1389 ايالات متحده آمريکا 05111000 ا سپرم گاوي 375 38,181,213,638 Rls. 3,690,585 $
7 1389 ايالات متحده آمريکا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 402,000 30,993,000,000 Rls. 3,000,000 $
8 1389 ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 16,921 29,117,616,235 Rls. 2,823,799 $
9 1389 ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 80,337 26,432,409,977 Rls. 2,559,008 $
10 1389 ايالات متحده آمريکا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 42,510 22,882,119,916 Rls. 2,294,950 $
11 1389 ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,114 12,956,817,032 Rls. 1,248,888 $
12 1389 ايالات متحده آمريکا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 931 12,704,323,460 Rls. 1,215,906 $
13 1389 ايالات متحده آمريکا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 7,285 10,640,888,791 Rls. 1,026,487 $
14 1389 ايالات متحده آمريکا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 368,258 9,096,710,685 Rls. 878,537 $
15 1389 ايالات متحده آمريکا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,122 8,865,901,081 Rls. 869,429 $
16 1389 ايالات متحده آمريکا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,145 8,431,776,788 Rls. 815,489 $
17 1389 ايالات متحده آمريکا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 13,156 8,173,500,822 Rls. 820,597 $
18 1389 ايالات متحده آمريکا 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 144,697 7,574,964,322 Rls. 759,319 $
19 1389 ايالات متحده آمريکا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,060 6,452,080,280 Rls. 621,859 $
20 1389 ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 715 6,029,086,559 Rls. 580,973 $
21 1389 ايالات متحده آمريکا 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 4,250 5,347,948,985 Rls. 516,161 $
22 1389 ايالات متحده آمريکا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 2,805 5,126,063,468 Rls. 503,741 $
23 1389 ايالات متحده آمريکا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 11,400 4,638,796,800 Rls. 445,524 $
24 1389 ايالات متحده آمريکا 39121200 ا ستات هاي سلولزنرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 38,400 4,375,053,842 Rls. 428,161 $
25 1389 ايالات متحده آمريکا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,767 4,303,000,338 Rls. 418,192 $
26 1389 ايالات متحده آمريکا 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3,660 4,182,093,860 Rls. 404,963 $
27 1389 ايالات متحده آمريکا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,251 4,018,762,392 Rls. 397,092 $
28 1389 ايالات متحده آمريکا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 23,563 3,859,554,303 Rls. 385,179 $
29 1389 ايالات متحده آمريکا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 8,862 3,662,299,036 Rls. 352,246 $
30 1389 ايالات متحده آمريکا 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 5,310 3,656,793,000 Rls. 351,750 $
31 1389 ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 120 3,516,658,482 Rls. 339,856 $
32 1389 ايالات متحده آمريکا 84821000 بلبرينگ. 585 3,420,520,938 Rls. 341,265 $
33 1389 ايالات متحده آمريکا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 7,541 3,251,956,881 Rls. 317,140 $
34 1389 ايالات متحده آمريکا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,433 3,239,759,093 Rls. 311,843 $
35 1389 ايالات متحده آمريکا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 6,282 3,088,551,498 Rls. 300,975 $
36 1389 ايالات متحده آمريکا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 7,132 2,992,837,529 Rls. 287,378 $
37 1389 ايالات متحده آمريکا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,734 2,938,400,647 Rls. 290,617 $
38 1389 ايالات متحده آمريکا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 122 2,797,992,647 Rls. 269,523 $
39 1389 ايالات متحده آمريکا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 36,187 2,788,775,754 Rls. 269,231 $
40 1389 ايالات متحده آمريکا 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 7,957 2,779,997,653 Rls. 267,642 $
41 1389 ايالات متحده آمريکا 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 525 2,722,767,600 Rls. 263,095 $
42 1389 ايالات متحده آمريکا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,300 2,722,050,001 Rls. 264,817 $
43 1389 ايالات متحده آمريکا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 7,470 2,597,917,771 Rls. 251,643 $
44 1389 ايالات متحده آمريکا 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 1,745 2,453,846,420 Rls. 235,901 $
45 1389 ايالات متحده آمريکا 31021000 كودا وره حتي بصورت محلول درا ب 69,200 2,275,894,668 Rls. 219,596 $
46 1389 ايالات متحده آمريکا 29231020 کولين کلرايد 60% پودر 169,000 2,166,123,334 Rls. 208,154 $
47 1389 ايالات متحده آمريکا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 118 2,144,048,910 Rls. 207,958 $
48 1389 ايالات متحده آمريکا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 1,091 2,092,251,299 Rls. 201,622 $
49 1389 ايالات متحده آمريکا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 385 2,054,641,524 Rls. 198,705 $
50 1389 ايالات متحده آمريکا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 101,312 2,042,342,642 Rls. 197,481 $
51 1389 ايالات متحده آمريکا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 36,958 1,910,857,160 Rls. 186,885 $
52 1389 ايالات متحده آمريکا 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 554 1,905,935,721 Rls. 183,052 $
53 1389 ايالات متحده آمريکا 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 80 1,901,244,930 Rls. 189,443 $
54 1389 ايالات متحده آمريکا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,191 1,900,713,935 Rls. 182,444 $
55 1389 ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 740 1,656,424,406 Rls. 162,778 $
56 1389 ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 2,547 1,648,825,804 Rls. 160,729 $
57 1389 ايالات متحده آمريکا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 985 1,623,782,446 Rls. 162,070 $
58 1389 ايالات متحده آمريکا 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 25,000 1,593,046,485 Rls. 153,517 $
59 1389 ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 59 1,560,636,164 Rls. 147,586 $
60 1389 ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 6,248 1,554,561,013 Rls. 150,366 $
61 1389 ايالات متحده آمريکا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 360 1,495,100,325 Rls. 144,594 $
62 1389 ايالات متحده آمريکا 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,568 1,491,095,928 Rls. 144,207 $
63 1389 ايالات متحده آمريکا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2,549 1,467,568,380 Rls. 139,934 $
64 1389 ايالات متحده آمريکا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 569 1,422,793,216 Rls. 137,036 $
65 1389 ايالات متحده آمريکا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,390 1,405,467,083 Rls. 136,280 $
66 1389 ايالات متحده آمريکا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 798 1,355,152,569 Rls. 130,609 $
67 1389 ايالات متحده آمريکا 30049030 مكمل هاي دارويي 72,591 1,337,061,567 Rls. 129,040 $
68 1389 ايالات متحده آمريکا 38123030 پايدا رکننده هايUV 4,000 1,271,330,262 Rls. 123,024 $
69 1389 ايالات متحده آمريکا 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيک, ا سيدهاي پنتانوئيک , ا ملاح و ا سترهاي آنها 31,600 1,249,908,111 Rls. 121,123 $
70 1389 ايالات متحده آمريکا 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 10,040 1,169,213,388 Rls. 116,781 $
71 1389 ايالات متحده آمريکا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,215 1,165,070,496 Rls. 115,300 $
72 1389 ايالات متحده آمريکا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,109 1,159,531,296 Rls. 111,341 $
73 1389 ايالات متحده آمريکا 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 4,000 1,066,264,384 Rls. 103,148 $
74 1389 ايالات متحده آمريکا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 16 1,051,865,556 Rls. 104,269 $
75 1389 ايالات متحده آمريکا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 7,000 1,029,040,430 Rls. 98,927 $
76 1389 ايالات متحده آمريکا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 59,826 1,002,073,864 Rls. 96,426 $
77 1389 ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 230 997,772,556 Rls. 96,062 $
78 1389 ايالات متحده آمريکا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 422 974,687,136 Rls. 93,345 $
79 1389 ايالات متحده آمريکا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 25 949,574,400 Rls. 91,200 $
80 1389 ايالات متحده آمريکا 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 130 934,432,164 Rls. 89,910 $
81 1389 ايالات متحده آمريکا 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 328 890,090,000 Rls. 85,701 $
82 1389 ايالات متحده آمريکا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 221 886,025,800 Rls. 85,072 $
83 1389 ايالات متحده آمريکا 29270000 ترکيبات دي آزوئيک ياا زوکسيک 4,725 852,056,002 Rls. 82,844 $
84 1389 ايالات متحده آمريکا 27101910 روغن موتور 4,000 850,745,524 Rls. 84,973 $
85 1389 ايالات متحده آمريکا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 26 833,363,260 Rls. 80,206 $
86 1389 ايالات متحده آمريکا 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 1,058 827,153,545 Rls. 78,884 $
87 1389 ايالات متحده آمريکا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 990 808,676,601 Rls. 77,930 $
88 1389 ايالات متحده آمريکا 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 14 795,827,420 Rls. 76,529 $
89 1389 ايالات متحده آمريکا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 119,207 791,185,546 Rls. 76,143 $
90 1389 ايالات متحده آمريکا 29231010 کولين کلرايد 75% مايع 59,194 753,507,581 Rls. 72,235 $
91 1389 ايالات متحده آمريکا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 203 740,030,488 Rls. 73,366 $
92 1389 ايالات متحده آمريکا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 363 725,284,014 Rls. 70,141 $
93 1389 ايالات متحده آمريکا 30064050 کامپوزيت 2,096 712,967,354 Rls. 68,703 $
94 1389 ايالات متحده آمريکا 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 60 711,256,000 Rls. 68,246 $
95 1389 ايالات متحده آمريکا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 33 690,012,661 Rls. 69,167 $
96 1389 ايالات متحده آمريکا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 683,306,245 Rls. 65,602 $
97 1389 ايالات متحده آمريکا 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 23,203 673,206,918 Rls. 64,905 $
98 1389 ايالات متحده آمريکا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 6,600 654,373,060 Rls. 63,139 $
99 1389 ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 331 643,960,067 Rls. 62,159 $
100 1389 ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 851 637,778,119 Rls. 61,698 $
101 1389 ايالات متحده آمريکا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 36 632,048,840 Rls. 60,804 $
102 1389 ايالات متحده آمريکا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 2,119 569,930,534 Rls. 54,838 $
103 1389 ايالات متحده آمريکا 29089900 ساير مشتقات سولفونه ،نيتره ونيتروزه ،فنل هاوفنل -الكل ها غير از دي نوسب ونمکهاي آن 5,000 554,716,901 Rls. 53,462 $
104 1389 ايالات متحده آمريکا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 1,314 537,646,109 Rls. 50,865 $
105 1389 ايالات متحده آمريکا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 150 536,286,599 Rls. 51,521 $
106 1389 ايالات متحده آمريکا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 10,000 534,061,400 Rls. 51,800 $
107 1389 ايالات متحده آمريکا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,800 502,165,926 Rls. 48,444 $
108 1389 ايالات متحده آمريکا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,528 499,200,750 Rls. 47,827 $
109 1389 ايالات متحده آمريکا 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 900 478,757,002 Rls. 45,618 $
110 1389 ايالات متحده آمريکا 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 200 467,930,000 Rls. 45,399 $
111 1389 ايالات متحده آمريکا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10,000 465,621,103 Rls. 46,156 $
112 1389 ايالات متحده آمريکا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,278 452,590,571 Rls. 44,359 $
113 1389 ايالات متحده آمريکا 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 761 448,344,302 Rls. 43,210 $
114 1389 ايالات متحده آمريکا 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 18,750 437,502,118 Rls. 42,080 $
115 1389 ايالات متحده آمريکا 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 2,500 429,745,637 Rls. 41,258 $
116 1389 ايالات متحده آمريکا 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 851 424,991,865 Rls. 40,837 $
117 1389 ايالات متحده آمريکا 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 470 413,501,806 Rls. 39,898 $
118 1389 ايالات متحده آمريکا 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 1,027 408,742,791 Rls. 39,657 $
119 1389 ايالات متحده آمريکا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 640 405,702,363 Rls. 39,274 $
120 1389 ايالات متحده آمريکا 21069070 جلبک کلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مکمل غذا يي 60,000 402,556,266 Rls. 39,699 $
121 1389 ايالات متحده آمريکا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 278 383,782,185 Rls. 37,337 $
122 1389 ايالات متحده آمريکا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 25,047 376,991,760 Rls. 36,576 $
123 1389 ايالات متحده آمريکا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 256 371,530,329 Rls. 35,675 $
124 1389 ايالات متحده آمريکا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 200 369,319,074 Rls. 35,190 $
125 1389 ايالات متحده آمريکا 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 185 357,092,574 Rls. 34,646 $
126 1389 ايالات متحده آمريکا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 10,408 353,790,706 Rls. 34,647 $
127 1389 ايالات متحده آمريکا 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 130 352,604,017 Rls. 34,651 $
128 1389 ايالات متحده آمريکا 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 715 351,021,948 Rls. 33,902 $
129 1389 ايالات متحده آمريکا 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 190 350,418,327 Rls. 33,488 $
130 1389 ايالات متحده آمريکا 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 9,080 330,232,460 Rls. 31,937 $
131 1389 ايالات متحده آمريکا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 444 311,835,670 Rls. 30,681 $
132 1389 ايالات متحده آمريکا 29232090 فسفوآمينوليپيدها 9,080 311,828,934 Rls. 31,146 $
133 1389 ايالات متحده آمريکا 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 7,794 291,911,363 Rls. 28,071 $
134 1389 ايالات متحده آمريکا 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 76,204 268,402,508 Rls. 26,225 $
135 1389 ايالات متحده آمريکا 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 3,040 265,908,758 Rls. 25,585 $
136 1389 ايالات متحده آمريکا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 150 265,757,066 Rls. 25,322 $
137 1389 ايالات متحده آمريکا 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 1 259,466,286 Rls. 24,896 $
138 1389 ايالات متحده آمريکا 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 40,000 250,137,264 Rls. 24,924 $
139 1389 ايالات متحده آمريکا 30061010 نخ هاي جرا حي بدون سوزن به سايز نخ صفرتا 0/5ازانواع كات گوت پلين ،كات گوت كروسيك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن بدون سوزن 200 248,695,410 Rls. 24,136 $
140 1389 ايالات متحده آمريکا 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,600 244,722,818 Rls. 23,613 $
141 1389 ايالات متحده آمريکا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 95 244,490,000 Rls. 23,565 $
142 1389 ايالات متحده آمريکا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 4,862 227,348,478 Rls. 21,815 $
143 1389 ايالات متحده آمريکا 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 1,466 224,392,849 Rls. 21,680 $
144 1389 ايالات متحده آمريکا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 77 220,471,582 Rls. 21,441 $
145 1389 ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 834 217,018,715 Rls. 20,816 $
146 1389 ايالات متحده آمريکا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 450 214,512,962 Rls. 20,812 $
147 1389 ايالات متحده آمريکا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 248 213,734,161 Rls. 20,549 $
148 1389 ايالات متحده آمريکا 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 902 212,330,630 Rls. 20,487 $
149 1389 ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 30 210,040,457 Rls. 20,384 $
150 1389 ايالات متحده آمريکا 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 40 200,633,759 Rls. 19,716 $
151 1389 ايالات متحده آمريکا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 775 192,028,397 Rls. 18,552 $
152 1389 ايالات متحده آمريکا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 19,200 179,980,365 Rls. 17,356 $
153 1389 ايالات متحده آمريکا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 59 169,023,405 Rls. 16,259 $
154 1389 ايالات متحده آمريکا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,523 168,739,768 Rls. 16,305 $
155 1389 ايالات متحده آمريکا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 17,683 160,286,757 Rls. 15,751 $
156 1389 ايالات متحده آمريکا 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 3,656 150,907,250 Rls. 14,830 $
157 1389 ايالات متحده آمريکا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 18 147,535,147 Rls. 14,177 $
158 1389 ايالات متحده آمريکا 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 150 146,479,833 Rls. 13,957 $
159 1389 ايالات متحده آمريکا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 100 142,499,728 Rls. 14,080 $
160 1389 ايالات متحده آمريکا 34053000 واكس ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 8,000 140,204,467 Rls. 13,607 $
161 1389 ايالات متحده آمريکا 90308400 ساير ,همراه باآلات ضبط كننده . 70 121,462,855 Rls. 11,661 $
162 1389 ايالات متحده آمريکا 90153000 ترا زها 72 120,409,529 Rls. 11,679 $
163 1389 ايالات متحده آمريکا 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 7,958 117,761,664 Rls. 11,385 $
164 1389 ايالات متحده آمريکا 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 10 117,743,249 Rls. 11,672 $
165 1389 ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 120 114,646,327 Rls. 11,126 $
166 1389 ايالات متحده آمريکا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 76 106,199,700 Rls. 10,247 $
167 1389 ايالات متحده آمريکا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 152 105,542,759 Rls. 10,153 $
168 1389 ايالات متحده آمريکا 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 50,000 103,957,200 Rls. 10,050 $
169 1389 ايالات متحده آمريکا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 50 103,954,378 Rls. 10,004 $
170 1389 ايالات متحده آمريکا 84138200 بالابرهاي آبگونها 12 101,655,276 Rls. 9,709 $
171 1389 ايالات متحده آمريکا 27101920 روغن صنعتي 836 100,049,122 Rls. 9,533 $
172 1389 ايالات متحده آمريکا 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 360 92,022,296 Rls. 8,768 $
173 1389 ايالات متحده آمريکا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 250 90,606,000 Rls. 8,798 $
174 1389 ايالات متحده آمريکا 85232120 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط شده . 1,286 84,581,673 Rls. 8,167 $
175 1389 ايالات متحده آمريکا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 800 81,117,447 Rls. 7,818 $
176 1389 ايالات متحده آمريکا 84138120 تملبه هاي تزريقي 720 81,094,496 Rls. 7,798 $
177 1389 ايالات متحده آمريکا 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن 26 80,221,602 Rls. 7,732 $
178 1389 ايالات متحده آمريکا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 148 70,655,341 Rls. 6,776 $
179 1389 ايالات متحده آمريکا 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 13 67,470,000 Rls. 6,529 $
180 1389 ايالات متحده آمريکا 85340000 مدا رهاي چاپي 2 67,449,300 Rls. 6,628 $
181 1389 ايالات متحده آمريکا 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 18,900 65,499,304 Rls. 6,303 $
182 1389 ايالات متحده آمريکا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10 64,074,008 Rls. 6,297 $
183 1389 ايالات متحده آمريکا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 86 61,407,623 Rls. 5,851 $
184 1389 ايالات متحده آمريکا 28269000 فلورئوروسيليكاتها، فلوئورو آلومينات ها وساير املاح کمپلکس فلوئور، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,387 61,066,421 Rls. 6,129 $
185 1389 ايالات متحده آمريکا 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 115 55,714,774 Rls. 5,356 $
186 1389 ايالات متحده آمريکا 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 350 49,994,258 Rls. 4,864 $
187 1389 ايالات متحده آمريکا 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 217 47,759,806 Rls. 4,604 $
188 1389 ايالات متحده آمريکا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 23 46,032,579 Rls. 4,524 $
189 1389 ايالات متحده آمريکا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 130 44,239,246 Rls. 4,295 $
190 1389 ايالات متحده آمريکا 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 24 41,671,320 Rls. 4,020 $
191 1389 ايالات متحده آمريکا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 200 41,490,198 Rls. 4,024 $
192 1389 ايالات متحده آمريکا 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 310 39,917,619 Rls. 3,957 $
193 1389 ايالات متحده آمريکا 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 5 39,500,462 Rls. 3,882 $
194 1389 ايالات متحده آمريکا 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 221 39,110,922 Rls. 3,781 $
195 1389 ايالات متحده آمريکا 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 256 39,000,000 Rls. 3,773 $
196 1389 ايالات متحده آمريکا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 120 37,715,593 Rls. 3,643 $
197 1389 ايالات متحده آمريکا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 167 37,323,303 Rls. 3,609 $
198 1389 ايالات متحده آمريکا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2 35,837,885 Rls. 3,439 $
199 1389 ايالات متحده آمريکا 85423300 آمپلي فاير ها 75 35,037,096 Rls. 3,390 $
200 1389 ايالات متحده آمريکا 27101930 گريس 210 34,995,654 Rls. 3,372 $
مجموع کل
1,947,806,350,837 ريال
مجموع کل
188,475,361 دلار