آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,758,719 645,582,805,927 Rls. 64,024,842 $
2 1389 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,035,308 539,764,185,875 Rls. 52,226,688 $
3 1389 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 316,118 525,482,859,150 Rls. 51,032,167 $
4 1389 ايتاليا 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 1,510,429 494,177,388,191 Rls. 48,683,015 $
5 1389 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,799,499 490,625,033,754 Rls. 47,237,767 $
6 1389 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,175,684 478,493,655,213 Rls. 46,360,398 $
7 1389 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,328,746 433,018,975,976 Rls. 41,976,006 $
8 1389 ايتاليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 1,399,984 397,551,206,923 Rls. 38,323,332 $
9 1389 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 3,878,995 390,158,866,751 Rls. 38,119,648 $
10 1389 ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 6,912,912 380,280,981,822 Rls. 36,788,113 $
11 1389 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,166,223 225,370,237,777 Rls. 21,813,301 $
12 1389 ايتاليا 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,671,141 209,478,100,884 Rls. 20,384,982 $
13 1389 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 293,000 197,456,825,858 Rls. 19,077,170 $
14 1389 ايتاليا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,248,325 192,296,357,705 Rls. 18,449,271 $
15 1389 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 15,677,186 188,100,155,637 Rls. 18,188,227 $
16 1389 ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 12,200,000 185,232,675,092 Rls. 17,861,812 $
17 1389 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 632,859 178,296,513,631 Rls. 17,183,909 $
18 1389 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,288,381 172,319,248,837 Rls. 16,611,004 $
19 1389 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,125,667 155,808,022,531 Rls. 15,160,373 $
20 1389 ايتاليا 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 2,204,483 155,195,596,504 Rls. 14,939,443 $
21 1389 ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,976,322 154,874,798,871 Rls. 14,935,669 $
22 1389 ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 905,731 152,874,753,047 Rls. 14,841,098 $
23 1389 ايتاليا 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 396,864 145,659,358,949 Rls. 14,149,113 $
24 1389 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 327,626 141,417,301,727 Rls. 13,695,122 $
25 1389 ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 540,693 115,010,962,829 Rls. 11,103,226 $
26 1389 ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 360,078 113,515,369,296 Rls. 10,931,565 $
27 1389 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 632,956 112,423,717,613 Rls. 10,877,748 $
28 1389 ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 252,681 110,027,766,523 Rls. 10,624,037 $
29 1389 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,123,537 109,069,099,870 Rls. 10,577,705 $
30 1389 ايتاليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,476,375 107,886,100,774 Rls. 10,499,634 $
31 1389 ايتاليا 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 891,434 103,343,482,793 Rls. 9,996,559 $
32 1389 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,366,282 103,222,576,654 Rls. 9,982,489 $
33 1389 ايتاليا 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 224,725 100,831,827,018 Rls. 9,745,651 $
34 1389 ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 328,138 100,513,250,660 Rls. 9,669,911 $
35 1389 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,078,131 95,388,337,889 Rls. 9,226,794 $
36 1389 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 501,878 93,835,108,984 Rls. 8,883,394 $
37 1389 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 119,508 88,467,213,124 Rls. 8,530,576 $
38 1389 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 88,315 87,551,149,430 Rls. 8,454,958 $
39 1389 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,836,488 87,468,121,405 Rls. 8,452,480 $
40 1389 ايتاليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 99,950 87,070,750,536 Rls. 8,392,083 $
41 1389 ايتاليا 84541000 کنورتيسورا زنوعي که درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 94,437 86,725,796,524 Rls. 8,565,456 $
42 1389 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,205,181 86,471,050,030 Rls. 8,346,022 $
43 1389 ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 116,986 86,120,236,907 Rls. 8,334,297 $
44 1389 ايتاليا 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 25,579 84,431,941,362 Rls. 8,139,832 $
45 1389 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 423,308 82,550,508,117 Rls. 8,013,247 $
46 1389 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 919,114 81,543,999,245 Rls. 7,893,716 $
47 1389 ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 290,106 77,473,508,697 Rls. 7,474,134 $
48 1389 ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 456,191 75,803,611,815 Rls. 7,333,748 $
49 1389 ايتاليا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 252,844 75,565,163,552 Rls. 7,353,867 $
50 1389 ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,666,469 73,508,961,886 Rls. 7,200,980 $
51 1389 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 762,780 69,418,481,342 Rls. 6,685,361 $
52 1389 ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 5,679,163 69,376,675,574 Rls. 6,753,413 $
53 1389 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 688,004 68,877,420,098 Rls. 6,649,870 $
54 1389 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 638,715 68,297,992,177 Rls. 6,593,671 $
55 1389 ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 396,266 68,162,901,887 Rls. 6,575,366 $
56 1389 ايتاليا 29291000 ا يزوسيانات ها 2,907,872 67,348,160,869 Rls. 6,554,293 $
57 1389 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 1,870 66,753,843,144 Rls. 6,434,570 $
58 1389 ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,856 65,489,276,849 Rls. 6,304,202 $
59 1389 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 392,839 63,621,867,621 Rls. 6,098,297 $
60 1389 ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,675,381 61,270,245,075 Rls. 5,912,872 $
61 1389 ايتاليا 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,762,126 59,994,014,087 Rls. 5,807,058 $
62 1389 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 876,232 59,903,047,818 Rls. 5,853,444 $
63 1389 ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 134,728 58,779,192,054 Rls. 5,686,744 $
64 1389 ايتاليا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 158,196 54,581,734,560 Rls. 5,190,908 $
65 1389 ايتاليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,632,007 53,196,737,233 Rls. 5,191,240 $
66 1389 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,865,423 52,948,696,591 Rls. 5,131,537 $
67 1389 ايتاليا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 94,267 51,077,460,167 Rls. 4,945,275 $
68 1389 ايتاليا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 794,781 50,692,852,838 Rls. 4,910,919 $
69 1389 ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 388,974 50,691,781,124 Rls. 4,892,165 $
70 1389 ايتاليا 32091020 رنگ آستري کاتافروز ED(ا لکترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,925,014 50,106,771,264 Rls. 4,847,910 $
71 1389 ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 124,345 50,005,283,983 Rls. 4,798,565 $
72 1389 ايتاليا 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 495,540 49,612,598,880 Rls. 4,767,750 $
73 1389 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 494,949 48,707,047,159 Rls. 4,728,638 $
74 1389 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 186,327 47,972,337,521 Rls. 4,659,398 $
75 1389 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 164,315 46,401,992,384 Rls. 4,487,074 $
76 1389 ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 652,596 45,312,401,006 Rls. 4,460,884 $
77 1389 ايتاليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 573,402 44,771,940,236 Rls. 4,353,638 $
78 1389 ايتاليا 84384000 ماشين آلات ودستگاههاي آبجوسازي 65,130 44,384,474,325 Rls. 4,248,271 $
79 1389 ايتاليا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 550,080 43,406,626,997 Rls. 4,208,852 $
80 1389 ايتاليا 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 177,065 43,251,617,992 Rls. 4,199,844 $
81 1389 ايتاليا 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 411,555 42,622,943,923 Rls. 4,178,655 $
82 1389 ايتاليا 87060040 شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت 151,200 40,817,136,095 Rls. 3,980,508 $
83 1389 ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 112,141 40,176,456,784 Rls. 3,875,949 $
84 1389 ايتاليا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 17,091 39,386,094,132 Rls. 3,793,341 $
85 1389 ايتاليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 106,617 39,097,793,710 Rls. 3,740,196 $
86 1389 ايتاليا 27101930 گريس 645,270 38,220,756,597 Rls. 3,814,411 $
87 1389 ايتاليا 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 81,400 37,297,089,813 Rls. 3,608,631 $
88 1389 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 236,079 37,225,888,135 Rls. 3,571,466 $
89 1389 ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 196,919 36,946,021,231 Rls. 3,591,199 $
90 1389 ايتاليا 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 10,074 34,915,918,610 Rls. 3,365,971 $
91 1389 ايتاليا 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 51,854 34,601,491,494 Rls. 3,297,165 $
92 1389 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 288,183 34,218,885,246 Rls. 3,305,598 $
93 1389 ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 28,110 34,176,374,932 Rls. 3,311,247 $
94 1389 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 332,327 34,135,391,955 Rls. 3,285,440 $
95 1389 ايتاليا 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 147,876 33,951,018,263 Rls. 3,270,693 $
96 1389 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 284,060 33,171,654,921 Rls. 3,227,948 $
97 1389 ايتاليا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 87,698 33,128,030,460 Rls. 3,196,972 $
98 1389 ايتاليا 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 6,082,813 32,073,210,605 Rls. 3,100,043 $
99 1389 ايتاليا 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 448,311 31,750,018,456 Rls. 3,186,003 $
100 1389 ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 62,919 31,480,484,154 Rls. 3,043,787 $
101 1389 ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 286,182 31,318,686,681 Rls. 3,051,566 $
102 1389 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,277,654 30,988,931,299 Rls. 2,997,586 $
103 1389 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 136,402 30,062,819,075 Rls. 2,918,560 $
104 1389 ايتاليا 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 1,158,045 30,057,854,679 Rls. 2,911,281 $
105 1389 ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 484,019 29,999,640,827 Rls. 2,908,386 $
106 1389 ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 296,212 29,303,533,222 Rls. 2,870,187 $
107 1389 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 120,756 29,219,046,776 Rls. 2,813,808 $
108 1389 ايتاليا 84431700 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراور . 122,645 28,962,106,498 Rls. 2,797,696 $
109 1389 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 156,994 28,934,934,156 Rls. 2,816,706 $
110 1389 ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 724,070 28,934,284,967 Rls. 2,789,708 $
111 1389 ايتاليا 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 728,674 28,811,352,283 Rls. 2,817,254 $
112 1389 ايتاليا 39206120 فيلم متالايزازپلي كربنات ها 113,248 28,257,150,110 Rls. 2,732,664 $
113 1389 ايتاليا 08081000 سيب , تازه 1,966,650 27,217,954,345 Rls. 2,646,611 $
114 1389 ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 372,623 27,201,970,303 Rls. 2,637,806 $
115 1389 ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 205,713 26,715,237,057 Rls. 2,600,786 $
116 1389 ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 6,045 26,590,046,337 Rls. 2,681,529 $
117 1389 ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 161,630 26,589,124,449 Rls. 2,596,742 $
118 1389 ايتاليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 277,727 26,434,212,524 Rls. 2,547,348 $
119 1389 ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 711,161 26,425,741,122 Rls. 2,561,040 $
120 1389 ايتاليا 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 565,040 25,099,126,886 Rls. 2,439,903 $
121 1389 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 149,962 24,844,146,283 Rls. 2,394,864 $
122 1389 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 142,981 24,493,483,807 Rls. 2,392,882 $
123 1389 ايتاليا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 697,525 24,329,223,520 Rls. 2,355,938 $
124 1389 ايتاليا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 27,639 24,253,187,764 Rls. 2,332,124 $
125 1389 ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 698,159 24,001,796,174 Rls. 2,322,200 $
126 1389 ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 687,064 23,830,016,219 Rls. 2,282,060 $
127 1389 ايتاليا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 189,847 23,780,911,107 Rls. 2,308,600 $
128 1389 ايتاليا 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 937,622 23,737,954,085 Rls. 2,273,084 $
129 1389 ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 201,854 23,528,077,875 Rls. 2,314,234 $
130 1389 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 120,149 23,308,834,513 Rls. 2,262,714 $
131 1389 ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 205,952 23,293,772,219 Rls. 2,237,204 $
132 1389 ايتاليا 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 116,063 23,115,428,901 Rls. 2,233,211 $
133 1389 ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 134,049 22,582,688,752 Rls. 2,195,598 $
134 1389 ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 196,128 22,511,712,805 Rls. 2,182,482 $
135 1389 ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 135,198 22,479,469,821 Rls. 2,178,162 $
136 1389 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 180,885 22,428,109,918 Rls. 2,168,704 $
137 1389 ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 164,789 22,228,978,857 Rls. 2,155,447 $
138 1389 ايتاليا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 46,732 22,172,513,078 Rls. 2,140,477 $
139 1389 ايتاليا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 22,478 22,145,159,730 Rls. 2,158,848 $
140 1389 ايتاليا 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 470,221 22,125,373,361 Rls. 2,124,457 $
141 1389 ايتاليا 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 451,796 22,098,147,222 Rls. 2,142,058 $
142 1389 ايتاليا 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 316,800 21,744,926,640 Rls. 2,101,162 $
143 1389 ايتاليا 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 260,620 21,451,082,702 Rls. 2,067,511 $
144 1389 ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 159,482 21,223,989,721 Rls. 2,056,621 $
145 1389 ايتاليا 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 262,958 20,727,317,572 Rls. 2,004,114 $
146 1389 ايتاليا 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 401,811 20,573,427,871 Rls. 1,982,535 $
147 1389 ايتاليا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 415,681 20,512,951,030 Rls. 1,993,120 $
148 1389 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 218,058 20,396,998,118 Rls. 1,965,434 $
149 1389 ايتاليا 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 283,640 20,168,167,630 Rls. 1,951,698 $
150 1389 ايتاليا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 116,271 20,084,501,566 Rls. 1,941,777 $
151 1389 ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 426,654 19,996,479,176 Rls. 1,979,761 $
152 1389 ايتاليا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 9,651 19,962,167,696 Rls. 1,898,226 $
153 1389 ايتاليا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 302,473 19,646,347,868 Rls. 1,896,728 $
154 1389 ايتاليا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 320,782 19,534,420,287 Rls. 1,883,560 $
155 1389 ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 85,664 19,371,487,014 Rls. 1,876,113 $
156 1389 ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 306,228 18,968,069,492 Rls. 1,829,980 $
157 1389 ايتاليا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 16,710 18,830,487,766 Rls. 1,805,564 $
158 1389 ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 10,736 18,824,553,391 Rls. 1,831,248 $
159 1389 ايتاليا 90321000 ترموستات 60,543 18,682,615,138 Rls. 1,809,424 $
160 1389 ايتاليا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 327 18,389,778,397 Rls. 1,776,534 $
161 1389 ايتاليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 102,409 18,338,388,479 Rls. 1,762,778 $
162 1389 ايتاليا 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 107,769 18,337,474,465 Rls. 1,775,662 $
163 1389 ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 453,141 17,963,425,965 Rls. 1,725,872 $
164 1389 ايتاليا 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,314 17,924,550,895 Rls. 1,788,833 $
165 1389 ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,205 17,922,829,988 Rls. 1,723,341 $
166 1389 ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 9,061 17,617,216,972 Rls. 1,699,442 $
167 1389 ايتاليا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 324,851 17,613,359,730 Rls. 1,699,444 $
168 1389 ايتاليا 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 135,378 17,598,261,263 Rls. 1,734,915 $
169 1389 ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 115,205 17,303,673,958 Rls. 1,673,967 $
170 1389 ايتاليا 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 78,964 17,072,472,948 Rls. 1,643,547 $
171 1389 ايتاليا 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 5,439 16,984,306,211 Rls. 1,643,046 $
172 1389 ايتاليا 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 66,124 16,891,746,004 Rls. 1,630,421 $
173 1389 ايتاليا 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 112,308 16,883,029,386 Rls. 1,617,014 $
174 1389 ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 20,801 16,641,022,181 Rls. 1,606,730 $
175 1389 ايتاليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 190,123 16,449,896,578 Rls. 1,585,929 $
176 1389 ايتاليا 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 29,184 16,424,704,615 Rls. 1,595,528 $
177 1389 ايتاليا 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 267,003 16,396,887,136 Rls. 1,588,655 $
178 1389 ايتاليا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 2,852,233 16,245,907,033 Rls. 1,574,610 $
179 1389 ايتاليا 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 85,176 16,157,728,610 Rls. 1,612,365 $
180 1389 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 205,419 16,118,603,161 Rls. 1,556,495 $
181 1389 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 693,982 16,044,372,715 Rls. 1,553,115 $
182 1389 ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 86,684 15,811,513,352 Rls. 1,523,725 $
183 1389 ايتاليا 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 7,006 15,777,893,938 Rls. 1,572,838 $
184 1389 ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 1,136,000 15,595,600,681 Rls. 1,502,207 $
185 1389 ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 21,994 15,499,614,614 Rls. 1,506,822 $
186 1389 ايتاليا 32072010 لعاب ها 965,737 15,319,100,823 Rls. 1,483,506 $
187 1389 ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 349,336 15,218,299,463 Rls. 1,473,167 $
188 1389 ايتاليا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 319,988 15,117,870,332 Rls. 1,456,942 $
189 1389 ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 55,373 14,958,531,563 Rls. 1,458,297 $
190 1389 ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 41,336 14,780,878,895 Rls. 1,449,122 $
191 1389 ايتاليا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 19,408 14,756,771,538 Rls. 1,423,858 $
192 1389 ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 175,008 14,524,926,437 Rls. 1,406,746 $
193 1389 ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 5,281 14,510,723,727 Rls. 1,405,089 $
194 1389 ايتاليا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 131,373 14,418,032,745 Rls. 1,394,537 $
195 1389 ايتاليا 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 1,672,233 14,376,890,596 Rls. 1,394,775 $
196 1389 ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 80,520 14,362,937,797 Rls. 1,388,406 $
197 1389 ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 53,582 14,326,419,304 Rls. 1,386,513 $
198 1389 ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 555,467 14,322,892,788 Rls. 1,391,163 $
199 1389 ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 404,790 14,267,917,316 Rls. 1,374,993 $
200 1389 ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 10,610 14,239,965,594 Rls. 1,372,578 $
مجموع کل
14,123,762,801,013 ريال
مجموع کل
1,369,444,449 دلار