آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ايرلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 3,076,429 188,423,928,576 Rls. 18,216,021 $
2 1389 ايرلند 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 2,016,195 174,842,728,970 Rls. 16,925,548 $
3 1389 ايرلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 18,337,000 159,683,297,062 Rls. 15,493,597 $
4 1389 ايرلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 67,621 138,651,209,005 Rls. 13,371,181 $
5 1389 ايرلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 2,617,836 102,324,230,980 Rls. 9,853,167 $
6 1389 ايرلند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,591,262 87,253,897,295 Rls. 8,418,949 $
7 1389 ايرلند 29304000 متيونين 1,500,000 85,144,788,658 Rls. 8,200,473 $
8 1389 ايرلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,340,450 82,434,460,000 Rls. 8,031,050 $
9 1389 ايرلند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 1,024,660 48,960,821,140 Rls. 4,732,401 $
10 1389 ايرلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 20,415 34,202,388,778 Rls. 3,287,541 $
11 1389 ايرلند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 3,022,761 23,194,996,573 Rls. 2,238,382 $
12 1389 ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 15,500,000 20,639,263,383 Rls. 1,997,661 $
13 1389 ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 481,000 20,525,291,563 Rls. 1,975,594 $
14 1389 ايرلند 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 3,322,000 20,301,162,788 Rls. 1,956,504 $
15 1389 ايرلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,782,600 16,400,559,092 Rls. 1,572,530 $
16 1389 ايرلند 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 792,000 16,066,742,744 Rls. 1,553,034 $
17 1389 ايرلند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 198,000 15,491,611,320 Rls. 1,518,212 $
18 1389 ايرلند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 374,960 14,911,276,688 Rls. 1,435,541 $
19 1389 ايرلند 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 195,338 14,826,443,920 Rls. 1,426,052 $
20 1389 ايرلند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 792,000 14,716,855,196 Rls. 1,407,971 $
21 1389 ايرلند 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 202,253 14,319,000,000 Rls. 1,382,859 $
22 1389 ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 250,523 13,976,307,485 Rls. 1,348,905 $
23 1389 ايرلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 399,975 13,690,469,237 Rls. 1,311,331 $
24 1389 ايرلند 32042000 محصولات آلي سنتتيک مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان کننده فلورسنت استعمال مي شوند 277,100 12,410,367,284 Rls. 1,200,928 $
25 1389 ايرلند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 290,000 11,878,471,532 Rls. 1,147,708 $
26 1389 ايرلند 05111000 ا سپرم گاوي 70 11,779,890,344 Rls. 1,150,177 $
27 1389 ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 44,928 11,553,314,987 Rls. 1,115,831 $
28 1389 ايرلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,238 11,342,551,560 Rls. 1,099,908 $
29 1389 ايرلند 28362000 کربنات دي سديم 1,958,000 11,103,012,380 Rls. 1,071,665 $
30 1389 ايرلند 28352520 منوكلسيم فسفات 1,400,000 9,681,049,028 Rls. 923,859 $
31 1389 ايرلند 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 3,992 9,082,486,592 Rls. 877,997 $
32 1389 ايرلند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 39,080 8,927,847,258 Rls. 884,186 $
33 1389 ايرلند 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 12,862 8,370,514,391 Rls. 806,952 $
34 1389 ايرلند 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 182,000 8,233,669,592 Rls. 793,875 $
35 1389 ايرلند 39012041 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 396,000 8,008,854,701 Rls. 769,860 $
36 1389 ايرلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 174,550 7,795,895,156 Rls. 754,612 $
37 1389 ايرلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 165 7,368,575,566 Rls. 714,693 $
38 1389 ايرلند 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 64,800 6,847,263,305 Rls. 664,138 $
39 1389 ايرلند 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 200,000 6,126,655,172 Rls. 589,879 $
40 1389 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 37,952 5,694,455,930 Rls. 552,188 $
41 1389 ايرلند 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 17,769 5,623,711,502 Rls. 542,350 $
42 1389 ايرلند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 732,566 5,611,949,741 Rls. 541,817 $
43 1389 ايرلند 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 5,132 5,561,273,045 Rls. 538,498 $
44 1389 ايرلند 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 1,940 5,058,984,395 Rls. 484,521 $
45 1389 ايرلند 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 104,000 4,867,216,698 Rls. 467,912 $
46 1389 ايرلند 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 84,000 4,692,601,736 Rls. 456,560 $
47 1389 ايرلند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 131,180 4,592,059,786 Rls. 446,206 $
48 1389 ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 109,911 4,279,916,359 Rls. 414,279 $
49 1389 ايرلند 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 175,000 4,022,800,000 Rls. 388,437 $
50 1389 ايرلند 29146900 ساير کينون ها (باستثناي آنترا کينون ) 100 3,914,639,592 Rls. 384,693 $
51 1389 ايرلند 28352600 ساير فسفات هاي دي کلسيم , که در جاي ديگري مذکور نباشد 440,000 3,687,286,078 Rls. 355,407 $
52 1389 ايرلند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 73,940 3,651,560,917 Rls. 352,870 $
53 1389 ايرلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 30,530 3,280,320,350 Rls. 321,505 $
54 1389 ايرلند 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 85,500 3,190,864,545 Rls. 307,443 $
55 1389 ايرلند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 3,440 3,097,674,546 Rls. 297,882 $
56 1389 ايرلند 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 127,880 3,088,545,131 Rls. 300,574 $
57 1389 ايرلند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 9,870 3,083,100,962 Rls. 297,424 $
58 1389 ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 82,992 3,071,698,624 Rls. 297,328 $
59 1389 ايرلند 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 7,419 2,728,116,010 Rls. 263,044 $
60 1389 ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,476 2,709,414,066 Rls. 262,078 $
61 1389 ايرلند 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 16,400 2,448,764,674 Rls. 237,155 $
62 1389 ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 396,000 2,318,245,244 Rls. 223,564 $
63 1389 ايرلند 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 48,000 2,308,772,752 Rls. 221,529 $
64 1389 ايرلند 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 6,224 2,253,511,322 Rls. 217,701 $
65 1389 ايرلند 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 25,500 2,204,149,742 Rls. 211,577 $
66 1389 ايرلند 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 1,255 2,192,345,230 Rls. 212,149 $
67 1389 ايرلند 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 28,000 2,179,368,040 Rls. 209,744 $
68 1389 ايرلند 38123010 آنتي ا کسيدا نها 42,500 2,162,864,373 Rls. 208,701 $
69 1389 ايرلند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 1,068 2,152,764,598 Rls. 207,091 $
70 1389 ايرلند 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 108,000 2,061,545,242 Rls. 198,790 $
71 1389 ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 48,800 1,799,027,072 Rls. 173,750 $
72 1389 ايرلند 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 13,705 1,795,544,930 Rls. 173,432 $
73 1389 ايرلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 4,071 1,788,291,455 Rls. 173,167 $
74 1389 ايرلند 02044300 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند بدون ا ستخوا ن يخ زده 25,360 1,745,600,000 Rls. 168,429 $
75 1389 ايرلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 11,628 1,710,270,965 Rls. 168,982 $
76 1389 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 717 1,647,053,038 Rls. 158,400 $
77 1389 ايرلند 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 13,025 1,606,788,261 Rls. 155,113 $
78 1389 ايرلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 18,221 1,541,097,083 Rls. 149,851 $
79 1389 ايرلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 15,730 1,515,255,359 Rls. 144,244 $
80 1389 ايرلند 28220000 ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي 3,600 1,426,010,000 Rls. 138,354 $
81 1389 ايرلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 1,000,000 1,320,401,299 Rls. 127,243 $
82 1389 ايرلند 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161500 39,115 1,279,852,274 Rls. 123,518 $
83 1389 ايرلند 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 500 1,198,376,822 Rls. 115,752 $
84 1389 ايرلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 32,256 1,121,940,038 Rls. 107,462 $
85 1389 ايرلند 75040000 پودروفلس نيکل. 2,574 1,121,351,576 Rls. 108,616 $
86 1389 ايرلند 26219000 ساير جوشها و خاکسترها همچنين خاکستر نوعي جلبک دريايي (kelp) 195,000 1,086,649,600 Rls. 104,243 $
87 1389 ايرلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 34,170 1,085,772,484 Rls. 104,916 $
88 1389 ايرلند 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 2,455 1,060,551,063 Rls. 101,970 $
89 1389 ايرلند 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 12,338 1,055,300,507 Rls. 99,566 $
90 1389 ايرلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 5,342 992,993,377 Rls. 94,923 $
91 1389 ايرلند 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 21,000 974,135,742 Rls. 94,110 $
92 1389 ايرلند 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 40,000 973,374,217 Rls. 95,299 $
93 1389 ايرلند 38123030 پايدا رکننده هايUV 7,000 957,637,811 Rls. 92,156 $
94 1389 ايرلند 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 16,000 932,750,720 Rls. 90,470 $
95 1389 ايرلند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 49,500 845,856,892 Rls. 81,852 $
96 1389 ايرلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 26,405 839,887,871 Rls. 80,753 $
97 1389 ايرلند 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 1,890 831,375,542 Rls. 80,071 $
98 1389 ايرلند 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 4,446 815,238,873 Rls. 78,728 $
99 1389 ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 5,800 769,591,372 Rls. 74,679 $
100 1389 ايرلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 14,400 763,974,547 Rls. 74,092 $
101 1389 ايرلند 21069020 ا مولسيفاير 500 719,697,969 Rls. 69,490 $
102 1389 ايرلند 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 23,970 702,574,776 Rls. 67,559 $
103 1389 ايرلند 84262000 جرثقيل هاي برجي 50,000 676,900,000 Rls. 65,112 $
104 1389 ايرلند 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 10,640 649,600,000 Rls. 62,745 $
105 1389 ايرلند 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 10,074 634,917,360 Rls. 61,404 $
106 1389 ايرلند 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 65,651 606,329,462 Rls. 58,359 $
107 1389 ايرلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 225 572,915,063 Rls. 56,792 $
108 1389 ايرلند 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 570 571,121,630 Rls. 55,394 $
109 1389 ايرلند 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 3,671 564,522,000 Rls. 54,527 $
110 1389 ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 890 554,401,064 Rls. 53,601 $
111 1389 ايرلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 4,080 550,734,990 Rls. 54,001 $
112 1389 ايرلند 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 1,449 547,431,896 Rls. 52,968 $
113 1389 ايرلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 350 532,635,496 Rls. 51,542 $
114 1389 ايرلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,053 520,737,254 Rls. 50,203 $
115 1389 ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,525 511,769,985 Rls. 50,431 $
116 1389 ايرلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 4,980 502,428,805 Rls. 48,015 $
117 1389 ايرلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 11,930 494,676,110 Rls. 47,314 $
118 1389 ايرلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 18,000 493,000,000 Rls. 49,419 $
119 1389 ايرلند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 10,000 491,630,106 Rls. 47,574 $
120 1389 ايرلند 35051010 نشاسته حفاري (پرژلاتينه ) 6,900 475,207,763 Rls. 44,835 $
121 1389 ايرلند 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 110 464,675,115 Rls. 44,695 $
122 1389 ايرلند 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 34,800 456,474,300 Rls. 44,108 $
123 1389 ايرلند 28092020 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص 55درصد وبالاتر 71,400 455,141,884 Rls. 43,696 $
124 1389 ايرلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 820 449,242,686 Rls. 43,662 $
125 1389 ايرلند 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 6,500 446,077,290 Rls. 43,266 $
126 1389 ايرلند 68062010 رسهاي منبسط شده 3,540 443,423,000 Rls. 42,571 $
127 1389 ايرلند 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 520 419,496,330 Rls. 40,067 $
128 1389 ايرلند 03037900 ماهيهايي که در جاي ديگري مذکور و يا مشمول نباشند ,يخ زده 16,861 411,755,093 Rls. 39,741 $
129 1389 ايرلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,200 411,610,659 Rls. 39,804 $
130 1389 ايرلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,250 397,740,052 Rls. 37,898 $
131 1389 ايرلند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 58,320 372,197,815 Rls. 37,105 $
132 1389 ايرلند 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 9 368,462,101 Rls. 35,749 $
133 1389 ايرلند 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 13,800 366,444,366 Rls. 35,583 $
134 1389 ايرلند 34053000 واكس ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 10,800 365,097,689 Rls. 35,433 $
135 1389 ايرلند 29124200 ا تيل وا نيلين (الدئيد اتيل پروتوكاتشيك) 11,481 356,667,835 Rls. 34,631 $
136 1389 ايرلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,684 344,717,045 Rls. 33,105 $
137 1389 ايرلند 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 4,758 344,207,909 Rls. 33,081 $
138 1389 ايرلند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,950 337,929,446 Rls. 33,354 $
139 1389 ايرلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 146 328,601,354 Rls. 31,801 $
140 1389 ايرلند 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 7,709 319,474,415 Rls. 30,302 $
141 1389 ايرلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,200 314,510,000 Rls. 30,346 $
142 1389 ايرلند 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 1,896 309,028,274 Rls. 29,812 $
143 1389 ايرلند 34039910 روان كننده سيليكوني 3,060 300,177,098 Rls. 28,994 $
144 1389 ايرلند 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,770 298,972,219 Rls. 28,772 $
145 1389 ايرلند 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 948 296,485,210 Rls. 28,584 $
146 1389 ايرلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 829 295,630,601 Rls. 28,614 $
147 1389 ايرلند 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 4,560 286,110,000 Rls. 27,572 $
148 1389 ايرلند 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 1,441 283,700,000 Rls. 27,376 $
149 1389 ايرلند 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 6,086 280,688,198 Rls. 27,307 $
150 1389 ايرلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 12,000 278,649,036 Rls. 26,551 $
151 1389 ايرلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,050 259,104,805 Rls. 24,945 $
152 1389 ايرلند 38089420 ضدعفوني كننده هوا به صورت تکنيکال (سم رقيق نشده ) 2,360 259,093,433 Rls. 25,138 $
153 1389 ايرلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 636 252,775,930 Rls. 24,389 $
154 1389 ايرلند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 5,264 244,035,932 Rls. 23,476 $
155 1389 ايرلند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,731 239,995,124 Rls. 23,201 $
156 1389 ايرلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 447 239,751,897 Rls. 23,236 $
157 1389 ايرلند 33062000 نخ برا ي تميزکردن بين دندا نها(نخ دندا ن ),(ِdentalfloss)بصورت بسته هاي خرده فروشي فردي 6,001 231,369,259 Rls. 22,509 $
158 1389 ايرلند 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,221 230,506,551 Rls. 22,166 $
159 1389 ايرلند 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 372 229,367,860 Rls. 22,183 $
160 1389 ايرلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 17 228,515,006 Rls. 21,834 $
161 1389 ايرلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 568 223,414,563 Rls. 21,538 $
162 1389 ايرلند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 52,515 219,860,948 Rls. 21,108 $
163 1389 ايرلند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 253 198,226,683 Rls. 18,975 $
164 1389 ايرلند 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 20,251 196,087,169 Rls. 19,114 $
165 1389 ايرلند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,055 189,935,106 Rls. 18,263 $
166 1389 ايرلند 85340000 مدا رهاي چاپي 10 189,739,616 Rls. 18,300 $
167 1389 ايرلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 198 188,882,629 Rls. 18,110 $
168 1389 ايرلند 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 213 188,338,324 Rls. 18,245 $
169 1389 ايرلند 84821000 بلبرينگ. 501 187,384,369 Rls. 18,135 $
170 1389 ايرلند 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 9,000 184,359,189 Rls. 17,700 $
171 1389 ايرلند 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 360 179,634,018 Rls. 17,164 $
172 1389 ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,970 177,777,113 Rls. 17,096 $
173 1389 ايرلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,679 175,131,414 Rls. 16,910 $
174 1389 ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 9,718 174,500,000 Rls. 17,311 $
175 1389 ايرلند 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 1,300 172,648,222 Rls. 16,842 $
176 1389 ايرلند 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 370 162,373,826 Rls. 15,661 $
177 1389 ايرلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 89,090 157,500,000 Rls. 15,195 $
178 1389 ايرلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 75 152,817,372 Rls. 15,263 $
179 1389 ايرلند 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,200 150,050,990 Rls. 14,493 $
180 1389 ايرلند 84121000 موتورهاي وا کنشي(غيرا زتوربوجت ها) 13 147,927,165 Rls. 14,273 $
181 1389 ايرلند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 426 144,288,372 Rls. 13,922 $
182 1389 ايرلند 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 108 143,247,194 Rls. 13,840 $
183 1389 ايرلند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 130 142,021,882 Rls. 13,701 $
184 1389 ايرلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 0 139,601,671 Rls. 13,470 $
185 1389 ايرلند 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 57 136,248,194 Rls. 13,051 $
186 1389 ايرلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 600 132,334,411 Rls. 13,075 $
187 1389 ايرلند 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 30 127,709,582 Rls. 12,049 $
188 1389 ايرلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 2,280 125,000,000 Rls. 12,074 $
189 1389 ايرلند 39269010 کيسه کلوست ازموادپلاستيكي 146 124,579,857 Rls. 12,074 $
190 1389 ايرلند 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 240 123,853,439 Rls. 11,986 $
191 1389 ايرلند 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 7 121,902,528 Rls. 11,615 $
192 1389 ايرلند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 340 121,765,666 Rls. 11,734 $
193 1389 ايرلند 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 1,316 120,590,823 Rls. 11,859 $
194 1389 ايرلند 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 200 116,607,908 Rls. 11,238 $
195 1389 ايرلند 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 403 112,329,457 Rls. 10,836 $
196 1389 ايرلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 348 108,194,633 Rls. 10,414 $
197 1389 ايرلند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 260 108,120,104 Rls. 10,399 $
198 1389 ايرلند 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 550 105,278,650 Rls. 10,158 $
199 1389 ايرلند 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 56 102,491,668 Rls. 9,889 $
200 1389 ايرلند 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,335 101,409,611 Rls. 9,788 $
مجموع کل
1,646,549,920,235 ريال
مجموع کل
159,140,742 دلار