آمار کل " واردات از" کشور "ايسلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ايسلند 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 1,138,500 16,417,414,792 Rls. 1,586,204 $
2 1389 ايسلند 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 891,000 12,421,319,539 Rls. 1,197,530 $
3 1389 ايسلند 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,455 3,559,918,909 Rls. 345,293 $
4 1389 ايسلند 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 760 41,050,982 Rls. 3,939 $
5 1389 ايسلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 375 18,657,850 Rls. 1,800 $
6 1389 ايسلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 14 4,364,574 Rls. 422 $
مجموع کل
32,462,726,646 ريال
مجموع کل
3,135,188 دلار
[1]