آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 اکوادور 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 19,404,568 126,563,374,435 Rls. 12,182,447 $
2 1389 اکوادور 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 93,940 6,233,039,639 Rls. 599,178 $
3 1389 اکوادور 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 109,739 586,280,339 Rls. 57,263 $
4 1389 اکوادور 44072200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بيش ا زmm6ا زگونه ويرولا،ايمبويا وبالسا . 2,910 392,691,515 Rls. 37,784 $
5 1389 اکوادور 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 369 194,202,866 Rls. 18,807 $
6 1389 اکوادور 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 36,800 190,439,516 Rls. 18,418 $
7 1389 اکوادور 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 26 37,960,640 Rls. 3,653 $
مجموع کل
134,197,988,950 ريال
مجموع کل
12,917,550 دلار
[1]