آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 44,060,459 583,245,557,379 Rls. 56,485,888 $
2 1389 بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 7,250,900 139,238,982,891 Rls. 13,484,073 $
3 1389 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 10,061,057 75,791,838,067 Rls. 7,344,567 $
4 1389 بنگلادش 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 101,091 21,033,879,800 Rls. 2,010,118 $
5 1389 بنگلادش 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 600,000 1,772,337,278 Rls. 171,260 $
6 1389 بنگلادش 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 207,703 1,438,993,026 Rls. 139,338 $
7 1389 بنگلادش 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 28,000 856,140,416 Rls. 83,088 $
8 1389 بنگلادش 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 4,000 470,829,625 Rls. 45,303 $
9 1389 بنگلادش 70111010 حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق 48,125 459,923,156 Rls. 44,155 $
10 1389 بنگلادش 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 14,400 437,147,020 Rls. 41,969 $
11 1389 بنگلادش 12074000 تخم کنجد 30,000 269,357,462 Rls. 25,962 $
12 1389 بنگلادش 85459020 ذغال باطري به طول 57mm±0.3mm وقطر 8mm±0.04mm 20,211 233,676,798 Rls. 22,547 $
13 1389 بنگلادش 53031010 ا لياف کهنه کنف 14,697 186,017,088 Rls. 17,806 $
14 1389 بنگلادش 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 3,800 133,247,776 Rls. 13,309 $
15 1389 بنگلادش 53110000 پارچه هاي تاروپودباف ا زسايرا لياف نسجي نباتي يااز نخ کاغذي. 15,314 112,148,176 Rls. 10,809 $
16 1389 بنگلادش 63109000 کهنه پاره هاوضايعات نو,آخال ريسمان وطناب وکابل و اشياء مستعمل از ريسمان, طناب وکابل از مواد نسجي غيرازجورشده 21,720 29,608,386 Rls. 2,946 $
17 1389 بنگلادش 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 400 14,363,804 Rls. 1,435 $
18 1389 بنگلادش 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 18 7,868,585 Rls. 764 $
مجموع کل
825,731,916,733 ريال
مجموع کل
79,945,337 دلار
[1]