آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 بوسني وهرزگوين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 588 1,976,404,044 Rls. 190,925 $
2 1389 بوسني وهرزگوين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 448 1,540,209,792 Rls. 148,622 $
3 1389 بوسني وهرزگوين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 28,630 1,510,289,917 Rls. 145,502 $
4 1389 بوسني وهرزگوين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 31,995 1,052,036,369 Rls. 102,451 $
5 1389 بوسني وهرزگوين 84138200 بالابرهاي آبگونها 29,914 997,213,760 Rls. 96,789 $
6 1389 بوسني وهرزگوين 84821000 بلبرينگ. 8,143 555,853,700 Rls. 53,207 $
7 1389 بوسني وهرزگوين 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 1,470 486,815,603 Rls. 46,800 $
8 1389 بوسني وهرزگوين 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 10,500 436,071,930 Rls. 42,023 $
9 1389 بوسني وهرزگوين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17,139 352,846,394 Rls. 33,892 $
10 1389 بوسني وهرزگوين 85471010 قطعات عايق ازسراميك ،محتوي 80 درصد وزني يا بيشتر ا ز ا کسيدهاي فلزي 4,043 332,668,093 Rls. 32,262 $
11 1389 بوسني وهرزگوين 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 4,400 307,691,769 Rls. 29,783 $
12 1389 بوسني وهرزگوين 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 2,500 146,489,175 Rls. 14,132 $
13 1389 بوسني وهرزگوين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 42 143,676,634 Rls. 13,824 $
14 1389 بوسني وهرزگوين 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,047 116,888,043 Rls. 11,264 $
15 1389 بوسني وهرزگوين 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 979 110,125,785 Rls. 10,598 $
16 1389 بوسني وهرزگوين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,500 100,003,720 Rls. 9,617 $
17 1389 بوسني وهرزگوين 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 464 87,639,114 Rls. 8,426 $
18 1389 بوسني وهرزگوين 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 298 85,124,235 Rls. 8,281 $
19 1389 بوسني وهرزگوين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 235 56,329,591 Rls. 5,410 $
20 1389 بوسني وهرزگوين 85111000 شمع هاي جرقه زن 510 48,397,790 Rls. 4,655 $
21 1389 بوسني وهرزگوين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 141 42,477,088 Rls. 4,088 $
22 1389 بوسني وهرزگوين 74112900 لوله ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 130 37,191,050 Rls. 3,579 $
23 1389 بوسني وهرزگوين 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 202 27,234,250 Rls. 2,618 $
24 1389 بوسني وهرزگوين 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 950 24,658,829 Rls. 2,376 $
25 1389 بوسني وهرزگوين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 264 7,994,258 Rls. 792 $
26 1389 بوسني وهرزگوين 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 120 6,229,599 Rls. 600 $
مجموع کل
10,588,560,532 ريال
مجموع کل
1,022,518 دلار
[1]