آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 تاجيکستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,315,351 99,610,950,165 Rls. 9,716,424 $
2 1389 تاجيکستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,850,515 62,171,816,395 Rls. 5,982,559 $
3 1389 تاجيکستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 1,832,267 39,013,958,081 Rls. 3,776,196 $
4 1389 تاجيکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,883,571 33,724,774,889 Rls. 3,255,748 $
5 1389 تاجيکستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,588,658 30,596,095,141 Rls. 2,960,061 $
6 1389 تاجيکستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,281,980 10,135,777,016 Rls. 982,329 $
7 1389 تاجيکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 343,932 5,551,272,997 Rls. 534,513 $
8 1389 تاجيکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 305,000 3,364,609,600 Rls. 335,728 $
9 1389 تاجيکستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 95,700 2,449,296,712 Rls. 237,003 $
10 1389 تاجيکستان 12074000 تخم کنجد 188,701 1,267,128,551 Rls. 123,264 $
11 1389 تاجيکستان 87051090 سايرکاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوکابين مجزا 26,000 1,032,600,000 Rls. 100,000 $
12 1389 تاجيکستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 87,916 938,734,400 Rls. 90,370 $
13 1389 تاجيکستان 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 28,800 892,546,358 Rls. 86,269 $
14 1389 تاجيکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 45,850 771,297,275 Rls. 74,368 $
15 1389 تاجيکستان 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 23,973 636,465,491 Rls. 60,714 $
16 1389 تاجيکستان 07133200 لويبا قرمز كوچك (adzuki)يا(vinga anguiaris) غلاف کنده ، خشک کرده 68,560 505,809,803 Rls. 48,232 $
17 1389 تاجيکستان 26202900 خاکستر و فضولات حاوي عمدتا سرب غيرمذکور در جاي ديگر 212,844 431,088,800 Rls. 43,498 $
18 1389 تاجيکستان 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 64,062 373,853,316 Rls. 35,906 $
19 1389 تاجيکستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 31,160 356,185,909 Rls. 34,447 $
20 1389 تاجيکستان 85481011 قرا ضه و ضايعات قوه ها 70,000 320,405,900 Rls. 30,910 $
21 1389 تاجيکستان 12129990 نيشكر وهسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 43,478 289,257,492 Rls. 28,140 $
22 1389 تاجيکستان 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر 25,000 287,512,912 Rls. 27,638 $
23 1389 تاجيکستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 32,000 281,307,609 Rls. 27,237 $
24 1389 تاجيکستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 20,000 277,916,268 Rls. 26,733 $
25 1389 تاجيکستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 20,100 198,928,464 Rls. 19,190 $
26 1389 تاجيکستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 22,900 193,229,742 Rls. 18,412 $
27 1389 تاجيکستان 27101910 روغن موتور 18,940 180,965,664 Rls. 17,424 $
28 1389 تاجيکستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,000 173,854,387 Rls. 16,723 $
29 1389 تاجيکستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 17,925 164,754,613 Rls. 16,191 $
30 1389 تاجيکستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,200 97,199,982 Rls. 9,397 $
31 1389 تاجيکستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 17,737 53,886,043 Rls. 5,437 $
32 1389 تاجيکستان 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 330 53,254,450 Rls. 5,150 $
33 1389 تاجيکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,798 37,348,056 Rls. 3,596 $
34 1389 تاجيکستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 900 16,059,636 Rls. 1,537 $
35 1389 تاجيکستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,738 15,163,560 Rls. 1,460 $
36 1389 تاجيکستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 340 10,593,720 Rls. 1,020 $
مجموع کل
296,475,899,397 ريال
مجموع کل
28,733,824 دلار
[1]