آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 44,072,162 279,800,458,848 Rls. 27,534,949 $
2 1389 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 31,015,870 224,223,962,879 Rls. 21,667,346 $
3 1389 ترکمنستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 32,053,580 172,481,102,402 Rls. 16,587,944 $
4 1389 ترکمنستان 23061000 کنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 69,356,779 126,786,077,769 Rls. 12,315,469 $
5 1389 ترکمنستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,303,691 19,702,631,788 Rls. 1,886,125 $
6 1389 ترکمنستان 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 3,921,231 11,731,007,158 Rls. 1,132,322 $
7 1389 ترکمنستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 532,566 8,629,370,397 Rls. 834,008 $
8 1389 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 2,744,954 5,668,861,612 Rls. 550,004 $
9 1389 ترکمنستان 28012000 يد 20,000 5,231,180,871 Rls. 502,853 $
10 1389 ترکمنستان 14042000 لنتر پنبه 364,437 3,429,381,035 Rls. 332,058 $
11 1389 ترکمنستان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 1,999,936 3,225,016,695 Rls. 313,172 $
12 1389 ترکمنستان 52051100 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده براي خرده فروشي بانمره حدا کثر14درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 228,047 3,043,454,564 Rls. 297,943 $
13 1389 ترکمنستان 84291112 بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر, باچرخ زنجيري وقدرت موتور 330اسب بخار وكمتر . 78,000 2,611,632,000 Rls. 252,000 $
14 1389 ترکمنستان 28331100 سولفات دي سديم 1,481,100 2,423,368,802 Rls. 232,748 $
15 1389 ترکمنستان 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 1,000,000 2,363,330,313 Rls. 226,125 $
16 1389 ترکمنستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 3,500,000 2,277,719,106 Rls. 221,904 $
17 1389 ترکمنستان 52051200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 100,000 1,391,597,351 Rls. 133,583 $
18 1389 ترکمنستان 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمکعب وبيشتر 3,000 1,039,572,000 Rls. 100,500 $
19 1389 ترکمنستان 52061200 نخ يک لا,ا زپنبه, از الياف شانه نزده, باکمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريك (غير از نخ دوخت) 79,357 1,020,955,229 Rls. 97,699 $
20 1389 ترکمنستان 52094200 پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم", از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه, بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر. 28,894 900,391,878 Rls. 88,113 $
21 1389 ترکمنستان 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 20,000 895,721,370 Rls. 87,790 $
22 1389 ترکمنستان 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 94,860 749,776,096 Rls. 72,311 $
23 1389 ترکمنستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 421,500 591,339,457 Rls. 57,847 $
24 1389 ترکمنستان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 514,610,250 Rls. 49,245 $
25 1389 ترکمنستان 52093900 ساير پارچه هاي تاروپودف از پنبه, رنگرزي شده, با حداقل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غير مذکور درجاي 12,593 409,921,073 Rls. 39,698 $
26 1389 ترکمنستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 122,005 344,047,930 Rls. 33,138 $
27 1389 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 3,976 331,034,907 Rls. 32,127 $
28 1389 ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 94,220 260,587,545 Rls. 25,646 $
29 1389 ترکمنستان 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 10,060 209,724,480 Rls. 20,160 $
30 1389 ترکمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 38,000 159,588,372 Rls. 15,276 $
31 1389 ترکمنستان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 360 94,155,694 Rls. 9,114 $
32 1389 ترکمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,350 61,892,882 Rls. 5,911 $
33 1389 ترکمنستان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 1,170 40,351,292 Rls. 3,880 $
34 1389 ترکمنستان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 60,000 7,503,840 Rls. 720 $
مجموع کل
882,651,327,885 ريال
مجموع کل
85,759,728 دلار
[1]