آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 462,323,421 2,924,911,320,507 Rls. 283,541,798 $
2 1389 ترکيه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 60,268,942 636,807,609,420 Rls. 61,478,861 $
3 1389 ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 77,931,563 484,340,774,944 Rls. 46,730,506 $
4 1389 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 56,166,137 448,035,179,571 Rls. 43,200,492 $
5 1389 ترکيه 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 57,010,162 441,863,512,203 Rls. 42,944,795 $
6 1389 ترکيه 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 67,865,681 424,511,379,003 Rls. 41,123,857 $
7 1389 ترکيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 64,736,599 412,589,365,073 Rls. 40,156,045 $
8 1389 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,305,446 388,536,501,526 Rls. 37,625,539 $
9 1389 ترکيه 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 3,550,149 376,294,172,639 Rls. 36,561,997 $
10 1389 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 50,546,802 337,772,242,910 Rls. 32,817,700 $
11 1389 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 4,959,020 295,753,315,311 Rls. 28,573,905 $
12 1389 ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 3,647,143 284,112,144,679 Rls. 27,401,980 $
13 1389 ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,772,644 252,979,328,232 Rls. 24,462,820 $
14 1389 ترکيه 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 2,606,076 248,450,550,830 Rls. 24,144,848 $
15 1389 ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 43,185,182 225,922,580,011 Rls. 21,807,371 $
16 1389 ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 7,007,378 220,509,799,285 Rls. 21,281,387 $
17 1389 ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,338,418 215,626,268,297 Rls. 20,875,158 $
18 1389 ترکيه 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,587,962 204,019,295,333 Rls. 19,715,675 $
19 1389 ترکيه 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 3,412,207 194,556,920,677 Rls. 18,842,721 $
20 1389 ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 9,140,027 186,480,638,565 Rls. 18,016,695 $
21 1389 ترکيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 22,786,458 185,759,433,495 Rls. 17,989,105 $
22 1389 ترکيه 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 26,523,607 175,871,906,277 Rls. 17,007,267 $
23 1389 ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,755,654 168,550,364,468 Rls. 16,320,577 $
24 1389 ترکيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 2,329,960 159,443,845,463 Rls. 15,404,245 $
25 1389 ترکيه 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 1,418,282 158,903,712,150 Rls. 15,293,070 $
26 1389 ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 8,646,746 148,057,188,984 Rls. 14,316,269 $
27 1389 ترکيه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 6,395,442 147,530,374,742 Rls. 14,226,855 $
28 1389 ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 2,644,701 146,701,764,774 Rls. 14,247,924 $
29 1389 ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 6,656,049 145,778,053,031 Rls. 14,118,725 $
30 1389 ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,855,273 138,657,749,500 Rls. 13,385,601 $
31 1389 ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 12,662,340 135,433,843,873 Rls. 13,046,913 $
32 1389 ترکيه 58101000 گلدوزي وقلابدوزي بدون زمينه نمايان به صورت توپ ، نوار يا داراي فرم مشخص 2,829,024 131,835,487,945 Rls. 12,712,446 $
33 1389 ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 545,402 129,233,549,860 Rls. 12,443,319 $
34 1389 ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 3,057,169 127,970,210,872 Rls. 12,437,101 $
35 1389 ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 4,210,812 123,286,601,176 Rls. 11,889,493 $
36 1389 ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 19,736,600 123,051,456,299 Rls. 11,924,979 $
37 1389 ترکيه 29261000 ا کريلو نيتريل 4,084,397 117,043,455,386 Rls. 11,245,786 $
38 1389 ترکيه 94035090 ---ساير 4,311,548 113,401,707,673 Rls. 10,953,589 $
39 1389 ترکيه 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,898,859 108,076,308,475 Rls. 10,460,491 $
40 1389 ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,015,583 102,098,092,535 Rls. 9,872,888 $
41 1389 ترکيه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 4,095,555 98,895,707,126 Rls. 9,573,985 $
42 1389 ترکيه 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 10,042,989 95,139,007,000 Rls. 9,195,793 $
43 1389 ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,136,207 94,815,336,871 Rls. 9,178,688 $
44 1389 ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 13,502,944 91,453,137,639 Rls. 8,806,466 $
45 1389 ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 237,785 90,360,707,494 Rls. 8,739,198 $
46 1389 ترکيه 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 1,526,094 85,677,696,541 Rls. 8,255,290 $
47 1389 ترکيه 29304000 متيونين 1,449,200 85,073,681,169 Rls. 8,246,435 $
48 1389 ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,018,515 83,336,511,271 Rls. 8,095,735 $
49 1389 ترکيه 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 2,838,597 83,127,266,656 Rls. 8,044,380 $
50 1389 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,656,972 81,720,372,985 Rls. 7,874,123 $
51 1389 ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,869,845 80,873,579,594 Rls. 7,809,686 $
52 1389 ترکيه 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 4,025,724 80,870,388,543 Rls. 7,806,175 $
53 1389 ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 1,548,148 79,615,586,014 Rls. 7,651,123 $
54 1389 ترکيه 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 2,227,502 78,278,451,318 Rls. 7,575,924 $
55 1389 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 1,224,000 77,912,635,210 Rls. 7,558,189 $
56 1389 ترکيه 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 11,338,532 77,427,638,641 Rls. 7,460,281 $
57 1389 ترکيه 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 2,820,587 76,185,220,310 Rls. 7,380,170 $
58 1389 ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 2,313,317 75,833,027,533 Rls. 7,342,241 $
59 1389 ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,056,915 75,679,262,601 Rls. 7,318,179 $
60 1389 ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 981,175 74,725,715,872 Rls. 7,228,894 $
61 1389 ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 28,690,714 74,423,838,188 Rls. 7,189,552 $
62 1389 ترکيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,981,705 70,105,778,409 Rls. 6,962,336 $
63 1389 ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 2,523,814 69,809,639,635 Rls. 6,731,540 $
64 1389 ترکيه 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 3,508,174 68,832,950,984 Rls. 6,679,615 $
65 1389 ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 2,158,536 68,598,855,584 Rls. 6,627,587 $
66 1389 ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 6,193,553 68,424,181,113 Rls. 6,596,831 $
67 1389 ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,389,158 68,106,749,132 Rls. 6,584,890 $
68 1389 ترکيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 5,756,436 67,316,844,639 Rls. 6,472,182 $
69 1389 ترکيه 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 6,809,683 67,197,503,716 Rls. 6,473,705 $
70 1389 ترکيه 94036010 --- مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 1,205,722 66,170,153,898 Rls. 6,379,785 $
71 1389 ترکيه 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,721,403 64,729,280,809 Rls. 6,273,650 $
72 1389 ترکيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 4,667,142 64,076,574,359 Rls. 6,190,031 $
73 1389 ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,580,015 62,273,932,319 Rls. 6,010,047 $
74 1389 ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,402,687 61,832,227,011 Rls. 5,960,137 $
75 1389 ترکيه 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,198,467 61,514,819,292 Rls. 5,943,470 $
76 1389 ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,587,318 61,132,188,342 Rls. 5,933,729 $
77 1389 ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 274,446 61,082,234,603 Rls. 5,912,001 $
78 1389 ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,895,693 60,469,234,819 Rls. 5,853,271 $
79 1389 ترکيه 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 1,716,805 59,920,797,954 Rls. 5,787,684 $
80 1389 ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 908,820 59,899,737,364 Rls. 5,761,627 $
81 1389 ترکيه 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 1,026,810 59,205,270,666 Rls. 5,756,932 $
82 1389 ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 3,939,827 58,671,155,748 Rls. 5,706,530 $
83 1389 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 741,502 57,608,868,210 Rls. 5,584,681 $
84 1389 ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 766,230 56,081,028,253 Rls. 5,420,763 $
85 1389 ترکيه 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 257,558 55,804,534,095 Rls. 5,380,800 $
86 1389 ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 40,198 55,526,683,413 Rls. 5,355,178 $
87 1389 ترکيه 08082010 گلابي تازه 6,908,126 54,992,315,706 Rls. 5,290,611 $
88 1389 ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 3,526,194 54,987,440,260 Rls. 5,306,043 $
89 1389 ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 943,174 54,585,930,913 Rls. 5,278,044 $
90 1389 ترکيه 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 1,214,000 54,090,914,820 Rls. 5,265,726 $
91 1389 ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 585,584 53,043,622,333 Rls. 5,127,526 $
92 1389 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 700,128 52,663,934,958 Rls. 5,087,448 $
93 1389 ترکيه 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,642,101 49,902,200,525 Rls. 4,827,400 $
94 1389 ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,646,736 49,723,131,718 Rls. 4,800,340 $
95 1389 ترکيه 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 1,785,527 49,360,459,874 Rls. 4,781,589 $
96 1389 ترکيه 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 381,570 48,917,798,519 Rls. 4,745,316 $
97 1389 ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,021,111 48,541,799,070 Rls. 4,673,408 $
98 1389 ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 8,491,650 47,366,511,837 Rls. 4,590,970 $
99 1389 ترکيه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 916,783 47,207,164,720 Rls. 4,554,007 $
100 1389 ترکيه 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 732,932 47,061,500,174 Rls. 4,623,890 $
101 1389 ترکيه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 66,922 45,939,269,757 Rls. 4,436,588 $
102 1389 ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 767,154 45,925,356,597 Rls. 4,421,027 $
103 1389 ترکيه 52113900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باکمترا ز85 %پنبه,كه عمدتاً ... مترمربع بيش ا ز 200گرم 849,442 45,527,628,161 Rls. 4,397,228 $
104 1389 ترکيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,354,091 45,474,924,271 Rls. 4,408,738 $
105 1389 ترکيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 2,838,000 44,930,118,677 Rls. 4,371,960 $
106 1389 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,355,022 44,725,823,776 Rls. 4,341,154 $
107 1389 ترکيه 33051000 شامپوها 3,023,016 43,653,033,197 Rls. 4,232,827 $
108 1389 ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,638,018 43,542,902,680 Rls. 4,209,957 $
109 1389 ترکيه 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 470,072 43,246,096,110 Rls. 4,161,241 $
110 1389 ترکيه 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 8,003,248 42,271,760,252 Rls. 4,104,992 $
111 1389 ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 3,715,851 41,892,870,223 Rls. 4,064,155 $
112 1389 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 588,755 41,456,868,467 Rls. 3,995,144 $
113 1389 ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,343,449 40,559,636,555 Rls. 3,926,364 $
114 1389 ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,592,538 40,404,403,949 Rls. 3,915,515 $
115 1389 ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,200,496 40,100,768,286 Rls. 3,860,953 $
116 1389 ترکيه 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 8,398,663 39,596,729,433 Rls. 3,834,797 $
117 1389 ترکيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 254,641 39,486,624,975 Rls. 3,846,446 $
118 1389 ترکيه 08081000 سيب , تازه 3,568,371 39,363,787,305 Rls. 3,813,953 $
119 1389 ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 2,085,390 38,306,146,292 Rls. 3,734,643 $
120 1389 ترکيه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 289,239 38,046,811,568 Rls. 3,679,132 $
121 1389 ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 57,095 38,005,839,077 Rls. 3,687,381 $
122 1389 ترکيه 34022020 پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب استفاده درماشين هاي شستشو 2,813,662 37,765,537,112 Rls. 3,665,068 $
123 1389 ترکيه 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,828,151 37,688,066,244 Rls. 3,640,746 $
124 1389 ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,174,870 37,658,764,519 Rls. 3,642,131 $
125 1389 ترکيه 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 6,479,270 37,499,932,543 Rls. 3,632,573 $
126 1389 ترکيه 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 1,926,527 37,431,068,543 Rls. 3,638,331 $
127 1389 ترکيه 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 622,285 36,215,461,151 Rls. 3,518,098 $
128 1389 ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,108,266 36,022,936,649 Rls. 3,481,371 $
129 1389 ترکيه 54078300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, باکمترا ز85 %رشته هاي سنتتيک, مخلوط باپنبه 749,552 35,645,267,304 Rls. 3,447,774 $
130 1389 ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 809,735 35,630,054,654 Rls. 3,455,826 $
131 1389 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,524,500 35,578,813,763 Rls. 3,418,497 $
132 1389 ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 250,523 35,103,344,584 Rls. 3,398,658 $
133 1389 ترکيه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,567,527 35,061,628,141 Rls. 3,395,639 $
134 1389 ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 917,252 34,091,664,587 Rls. 3,297,157 $
135 1389 ترکيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 218,094 34,015,260,696 Rls. 3,291,946 $
136 1389 ترکيه 34012030 صابون به شكل چيپس 3,374,000 33,914,776,840 Rls. 3,270,734 $
137 1389 ترکيه 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,527,671 33,372,153,988 Rls. 3,269,928 $
138 1389 ترکيه 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 2,074,495 32,986,336,564 Rls. 3,186,180 $
139 1389 ترکيه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 290,347 32,290,104,761 Rls. 3,117,924 $
140 1389 ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 413,089 32,109,205,225 Rls. 3,134,803 $
141 1389 ترکيه 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 662,328 32,013,681,596 Rls. 3,104,093 $
142 1389 ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 873,377 31,984,903,309 Rls. 3,108,212 $
143 1389 ترکيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 583,727 31,378,388,779 Rls. 3,030,125 $
144 1389 ترکيه 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 252,749 31,376,616,739 Rls. 3,047,314 $
145 1389 ترکيه 29025000 ا ستيرن 2,124,320 31,298,212,980 Rls. 3,017,177 $
146 1389 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 329,747 31,172,571,199 Rls. 3,014,613 $
147 1389 ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 785,531 31,069,767,526 Rls. 3,037,725 $
148 1389 ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,452,583 30,978,842,290 Rls. 2,993,686 $
149 1389 ترکيه 28100010 ا سيد بريک 4,453,100 30,769,197,564 Rls. 2,970,457 $
150 1389 ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 960,949 30,651,502,923 Rls. 2,952,668 $
151 1389 ترکيه 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 809,964 30,522,941,618 Rls. 2,961,182 $
152 1389 ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 1,027,162 30,506,678,433 Rls. 2,937,185 $
153 1389 ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 318,414 30,325,699,687 Rls. 2,952,746 $
154 1389 ترکيه 18062000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو به صورت بلوک, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 کيلوگرم 1,344,746 30,168,428,177 Rls. 2,919,423 $
155 1389 ترکيه 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 2,689,950 30,094,405,427 Rls. 2,907,081 $
156 1389 ترکيه 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 685,627 29,774,249,178 Rls. 2,877,767 $
157 1389 ترکيه 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,012,759 29,595,019,461 Rls. 2,846,249 $
158 1389 ترکيه 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 1,014,385 29,563,762,564 Rls. 2,850,075 $
159 1389 ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 264,797 29,493,394,735 Rls. 2,848,504 $
160 1389 ترکيه 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 1,141,784 29,347,597,181 Rls. 2,833,880 $
161 1389 ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 793,157 29,263,372,782 Rls. 2,827,796 $
162 1389 ترکيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 4,703,423 29,094,777,931 Rls. 2,807,583 $
163 1389 ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,110,553 28,681,520,157 Rls. 2,782,704 $
164 1389 ترکيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 1,226,063 28,517,895,506 Rls. 2,735,785 $
165 1389 ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 514,465 28,215,873,482 Rls. 2,751,956 $
166 1389 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,462,557 28,108,534,002 Rls. 2,705,429 $
167 1389 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,077,535 27,727,475,299 Rls. 2,676,470 $
168 1389 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,316,342 27,590,073,236 Rls. 2,672,141 $
169 1389 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,431,449 27,516,238,204 Rls. 2,654,943 $
170 1389 ترکيه 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 39,964 27,289,878,708 Rls. 2,635,836 $
171 1389 ترکيه 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 6,122 27,125,968,208 Rls. 2,633,831 $
172 1389 ترکيه 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 1,113,397 26,447,450,334 Rls. 2,562,382 $
173 1389 ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 2,117,763 26,350,025,229 Rls. 2,542,519 $
174 1389 ترکيه 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 201,522 26,266,325,936 Rls. 2,538,174 $
175 1389 ترکيه 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,494,534 26,181,348,569 Rls. 2,531,654 $
176 1389 ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 686,868 25,948,875,063 Rls. 2,507,313 $
177 1389 ترکيه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 545,381 25,877,284,095 Rls. 2,506,027 $
178 1389 ترکيه 69021000 آجر,بلوک, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, کلسيم, کرم باشند 2,265,577 25,810,869,968 Rls. 2,497,459 $
179 1389 ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 814,379 25,556,409,489 Rls. 2,514,002 $
180 1389 ترکيه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 163,131 25,450,312,605 Rls. 2,467,951 $
181 1389 ترکيه 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 767,653 25,450,127,131 Rls. 2,462,866 $
182 1389 ترکيه 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 1,996,415 25,445,966,883 Rls. 2,463,613 $
183 1389 ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 591,575 25,428,250,051 Rls. 2,458,203 $
184 1389 ترکيه 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,221,094 25,377,550,250 Rls. 2,450,467 $
185 1389 ترکيه 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 746,117 24,841,221,585 Rls. 2,398,349 $
186 1389 ترکيه 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 207,970 24,612,479,255 Rls. 2,364,857 $
187 1389 ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 1,062,732 24,490,268,595 Rls. 2,369,761 $
188 1389 ترکيه 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,140,952 24,137,689,800 Rls. 2,331,706 $
189 1389 ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 1,286,071 24,003,836,200 Rls. 2,321,071 $
190 1389 ترکيه 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 808,173 23,906,672,276 Rls. 2,304,847 $
191 1389 ترکيه 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 10,282 23,801,607,853 Rls. 2,334,825 $
192 1389 ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 262,988 23,791,448,775 Rls. 2,293,526 $
193 1389 ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 46,122 23,553,809,038 Rls. 2,286,613 $
194 1389 ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 686,454 23,424,296,491 Rls. 2,267,550 $
195 1389 ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 1,000,000 23,375,845,100 Rls. 2,312,595 $
196 1389 ترکيه 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,600,017 23,285,908,838 Rls. 2,241,210 $
197 1389 ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,584,840 23,271,227,280 Rls. 2,247,128 $
198 1389 ترکيه 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 844,902 22,991,198,312 Rls. 2,223,659 $
199 1389 ترکيه 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 153,487 22,847,679,005 Rls. 2,208,619 $
200 1389 ترکيه 38190010 مايع ترمز آماده 271,030 22,789,567,918 Rls. 2,192,467 $
مجموع کل
19,207,489,522,640 ريال
مجموع کل
1,858,866,246 دلار