آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 جمهوري عربي سوريه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 8,853,608 60,907,000,000 Rls. 5,849,693 $
2 1389 جمهوري عربي سوريه 15091000 روغن زيتون بکر 2,222,563 34,826,804,860 Rls. 3,356,958 $
3 1389 جمهوري عربي سوريه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,751,268 32,853,486,064 Rls. 3,172,434 $
4 1389 جمهوري عربي سوريه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 1,265,111 27,111,855,644 Rls. 2,621,715 $
5 1389 جمهوري عربي سوريه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 778,877 21,087,357,782 Rls. 2,040,162 $
6 1389 جمهوري عربي سوريه 85481022 باطريهاي مصرف شده 3,950,314 20,985,102,715 Rls. 2,030,680 $
7 1389 جمهوري عربي سوريه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 216,004 10,331,373,569 Rls. 995,044 $
8 1389 جمهوري عربي سوريه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 507,881 8,797,056,895 Rls. 849,966 $
9 1389 جمهوري عربي سوريه 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 177,286 7,008,664,202 Rls. 676,935 $
10 1389 جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 322,808 5,569,623,645 Rls. 538,145 $
11 1389 جمهوري عربي سوريه 29291000 ا يزوسيانات ها 344,590 5,479,000,495 Rls. 532,298 $
12 1389 جمهوري عربي سوريه 32121000 ورقه هاي دا غ زني 153,220 4,006,788,053 Rls. 388,674 $
13 1389 جمهوري عربي سوريه 84262000 جرثقيل هاي برجي 295,635 3,983,119,224 Rls. 382,334 $
14 1389 جمهوري عربي سوريه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 220,083 3,733,817,704 Rls. 360,104 $
15 1389 جمهوري عربي سوريه 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 51,373 3,257,513,332 Rls. 315,034 $
16 1389 جمهوري عربي سوريه 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 224,845 2,702,694,362 Rls. 265,935 $
17 1389 جمهوري عربي سوريه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 138,847 2,560,423,890 Rls. 247,106 $
18 1389 جمهوري عربي سوريه 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 74,544 2,293,605,122 Rls. 221,018 $
19 1389 جمهوري عربي سوريه 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف ) 110,944 2,192,919,727 Rls. 211,862 $
20 1389 جمهوري عربي سوريه 70181020 سايرمنجوقهاي شيشه اي 114,578 1,927,587,380 Rls. 186,111 $
21 1389 جمهوري عربي سوريه 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 60,820 1,893,223,160 Rls. 183,221 $
22 1389 جمهوري عربي سوريه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 46,569 1,884,365,099 Rls. 182,532 $
23 1389 جمهوري عربي سوريه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 70,389 1,883,855,335 Rls. 181,782 $
24 1389 جمهوري عربي سوريه 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 88,000 1,864,350,576 Rls. 179,385 $
25 1389 جمهوري عربي سوريه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 58,438 1,728,692,980 Rls. 168,292 $
26 1389 جمهوري عربي سوريه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 269,880 1,653,000,001 Rls. 158,122 $
27 1389 جمهوري عربي سوريه 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 325,350 1,607,426,284 Rls. 154,302 $
28 1389 جمهوري عربي سوريه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 22,209 1,603,090,566 Rls. 154,849 $
29 1389 جمهوري عربي سوريه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 71,655 1,304,996,822 Rls. 125,069 $
30 1389 جمهوري عربي سوريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 21,460 1,181,785,390 Rls. 114,347 $
31 1389 جمهوري عربي سوريه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 55,900 1,053,875,832 Rls. 101,305 $
32 1389 جمهوري عربي سوريه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 70,051 977,173,444 Rls. 94,514 $
33 1389 جمهوري عربي سوريه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,445 957,284,510 Rls. 92,441 $
34 1389 جمهوري عربي سوريه 96140000 پيپ هاي استعمال دخانيات (شامل حقه ها - پيپ وچوب سيگار يا سيگارت وقطعات مربوطه) 58,093 933,553,588 Rls. 90,094 $
35 1389 جمهوري عربي سوريه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 36,780 866,689,056 Rls. 83,432 $
36 1389 جمهوري عربي سوريه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 33,931 866,241,251 Rls. 83,411 $
37 1389 جمهوري عربي سوريه 85261000 دستگاههاي را دا ر 875 863,281,728 Rls. 83,112 $
38 1389 جمهوري عربي سوريه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 23,800 837,128,040 Rls. 83,413 $
39 1389 جمهوري عربي سوريه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 29,798 830,367,301 Rls. 80,134 $
40 1389 جمهوري عربي سوريه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 66,000 784,302,093 Rls. 77,577 $
41 1389 جمهوري عربي سوريه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 107 742,029,279 Rls. 71,714 $
42 1389 جمهوري عربي سوريه 84821000 بلبرينگ. 14,185 703,766,431 Rls. 67,941 $
43 1389 جمهوري عربي سوريه 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 48,000 655,175,844 Rls. 62,901 $
44 1389 جمهوري عربي سوريه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 52,492 617,544,177 Rls. 59,886 $
45 1389 جمهوري عربي سوريه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 23,522 613,965,649 Rls. 59,099 $
46 1389 جمهوري عربي سوريه 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 22,000 605,000,000 Rls. 57,895 $
47 1389 جمهوري عربي سوريه 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 43,200 534,040,171 Rls. 51,813 $
48 1389 جمهوري عربي سوريه 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 6,600 499,723,653 Rls. 48,222 $
49 1389 جمهوري عربي سوريه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,320 494,715,758 Rls. 47,514 $
50 1389 جمهوري عربي سوريه 94036010 --- مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 8,636 492,445,740 Rls. 47,685 $
51 1389 جمهوري عربي سوريه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 38,011 482,034,765 Rls. 46,592 $
52 1389 جمهوري عربي سوريه 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 20,467 476,941,820 Rls. 46,166 $
53 1389 جمهوري عربي سوريه 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 9,229 471,087,499 Rls. 45,366 $
54 1389 جمهوري عربي سوريه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,500 468,102,459 Rls. 46,754 $
55 1389 جمهوري عربي سوريه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 21,690 465,574,336 Rls. 44,467 $
56 1389 جمهوري عربي سوريه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,473 442,271,501 Rls. 42,461 $
57 1389 جمهوري عربي سوريه 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 106,200 411,951,213 Rls. 39,718 $
58 1389 جمهوري عربي سوريه 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 25,796 410,298,970 Rls. 40,275 $
59 1389 جمهوري عربي سوريه 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 21,250 398,789,184 Rls. 38,378 $
60 1389 جمهوري عربي سوريه 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 18,700 387,521,970 Rls. 37,587 $
61 1389 جمهوري عربي سوريه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,756 316,160,083 Rls. 30,362 $
62 1389 جمهوري عربي سوريه 60049000 سايرپارچه کشباف پهناي بيش ا ز30cmا دا را ي كمتراز 5%وزني نخ کشش پذيريانخ کائوچوئي غيرا زشماره 6001 4,930 261,849,414 Rls. 25,170 $
63 1389 جمهوري عربي سوريه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,640 259,898,315 Rls. 25,123 $
64 1389 جمهوري عربي سوريه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,398 241,218,000 Rls. 23,360 $
65 1389 جمهوري عربي سوريه 48070000 کاغذومقوا ي مرکب ا ندودنشده ياآغشته نشده درسطح حتي از داخل مستحکم شده بصورت رول يا ورق 22,535 233,870,214 Rls. 22,625 $
66 1389 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,547 214,100,396 Rls. 20,718 $
67 1389 جمهوري عربي سوريه 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 11,800 213,710,717 Rls. 21,422 $
68 1389 جمهوري عربي سوريه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 9,600 209,609,453 Rls. 20,710 $
69 1389 جمهوري عربي سوريه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 9,500 208,877,491 Rls. 20,150 $
70 1389 جمهوري عربي سوريه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 11,810 188,399,390 Rls. 18,131 $
71 1389 جمهوري عربي سوريه 63080000 مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا رکوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي 7,345 178,705,208 Rls. 17,343 $
72 1389 جمهوري عربي سوريه 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 10,269 175,041,780 Rls. 16,962 $
73 1389 جمهوري عربي سوريه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 8,632 175,000,000 Rls. 16,694 $
74 1389 جمهوري عربي سوريه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 8,000 165,736,560 Rls. 16,080 $
75 1389 جمهوري عربي سوريه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 7,630 163,316,168 Rls. 15,744 $
76 1389 جمهوري عربي سوريه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 2,900 160,287,100 Rls. 15,710 $
77 1389 جمهوري عربي سوريه 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 503 156,689,079 Rls. 15,202 $
78 1389 جمهوري عربي سوريه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 750 150,717,325 Rls. 14,488 $
79 1389 جمهوري عربي سوريه 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 3,020 145,680,237 Rls. 14,006 $
80 1389 جمهوري عربي سوريه 60039000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي حدا کثر30cmا زساير ا لياف غيرمذکوردر جاي ديگر 2,420 131,195,000 Rls. 12,763 $
81 1389 جمهوري عربي سوريه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,311 129,573,872 Rls. 12,526 $
82 1389 جمهوري عربي سوريه 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 400 124,302,420 Rls. 12,060 $
83 1389 جمهوري عربي سوريه 56041000 نخ وطناب کائوچوئي,پوشانده شده بامنسوج. 5,503 113,791,196 Rls. 10,917 $
84 1389 جمهوري عربي سوريه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 6,128 109,805,609 Rls. 10,850 $
85 1389 جمهوري عربي سوريه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,890 109,708,167 Rls. 10,648 $
86 1389 جمهوري عربي سوريه 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک 1,360 95,948,089 Rls. 9,250 $
87 1389 جمهوري عربي سوريه 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 4,255 87,217,796 Rls. 8,422 $
88 1389 جمهوري عربي سوريه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,008 79,281,274 Rls. 7,614 $
89 1389 جمهوري عربي سوريه 54025990 سايرنخ ها.يک لاباتابي که ا ز50دوردرمتربيشترباشدا زسايرموا دسنتتيک غيرمذکوربراي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,283 72,264,085 Rls. 7,005 $
90 1389 جمهوري عربي سوريه 63109000 کهنه پاره هاوضايعات نو,آخال ريسمان وطناب وکابل و اشياء مستعمل از ريسمان, طناب وکابل از مواد نسجي غيرازجورشده 43,400 67,962,049 Rls. 6,543 $
91 1389 جمهوري عربي سوريه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,800 67,333,259 Rls. 6,476 $
92 1389 جمهوري عربي سوريه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 600 65,949,640 Rls. 6,365 $
93 1389 جمهوري عربي سوريه 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 1,160 60,633,319 Rls. 6,010 $
94 1389 جمهوري عربي سوريه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 350 58,044,341 Rls. 5,797 $
95 1389 جمهوري عربي سوريه 90261010 فلومتر 158 57,873,733 Rls. 5,583 $
96 1389 جمهوري عربي سوريه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 2,974 51,951,721 Rls. 5,020 $
97 1389 جمهوري عربي سوريه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 51,752,475 Rls. 5,025 $
98 1389 جمهوري عربي سوريه 20081100 بادا م زميني ,محفوظ شده 6,250 47,137,262 Rls. 4,538 $
99 1389 جمهوري عربي سوريه 30051020 هندي پلاست 650 45,308,733 Rls. 4,388 $
100 1389 جمهوري عربي سوريه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,750 42,768,616 Rls. 4,131 $
101 1389 جمهوري عربي سوريه 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,970 42,361,416 Rls. 4,092 $
102 1389 جمهوري عربي سوريه 94035090 ---ساير 1,210 41,786,000 Rls. 4,044 $
103 1389 جمهوري عربي سوريه 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 6,952 39,558,578 Rls. 3,826 $
104 1389 جمهوري عربي سوريه 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 35 39,232,376 Rls. 3,785 $
105 1389 جمهوري عربي سوريه 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 1,930 36,853,656 Rls. 3,516 $
106 1389 جمهوري عربي سوريه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,112 33,868,334 Rls. 3,275 $
107 1389 جمهوري عربي سوريه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 3,015 32,545,458 Rls. 3,131 $
108 1389 جمهوري عربي سوريه 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 35 30,315,161 Rls. 2,936 $
109 1389 جمهوري عربي سوريه 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 78 30,054,050 Rls. 2,908 $
110 1389 جمهوري عربي سوريه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,988 29,764,037 Rls. 2,868 $
111 1389 جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 807 29,624,036 Rls. 2,826 $
112 1389 جمهوري عربي سوريه 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 820 28,842,497 Rls. 2,874 $
113 1389 جمهوري عربي سوريه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 1,330 28,506,011 Rls. 2,732 $
114 1389 جمهوري عربي سوريه 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 200 28,439,937 Rls. 2,747 $
115 1389 جمهوري عربي سوريه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 740 23,716,915 Rls. 2,281 $
116 1389 جمهوري عربي سوريه 63053300 جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 460 22,999,610 Rls. 2,232 $
117 1389 جمهوري عربي سوريه 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 371 20,997,457 Rls. 2,037 $
118 1389 جمهوري عربي سوريه 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 1,120 20,924,240 Rls. 2,030 $
119 1389 جمهوري عربي سوريه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,730 20,691,483 Rls. 1,992 $
120 1389 جمهوري عربي سوريه 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 243 19,586,135 Rls. 1,900 $
121 1389 جمهوري عربي سوريه 85394100 لامپهاي قوس ا لکتريکي 5 18,704,178 Rls. 1,805 $
122 1389 جمهوري عربي سوريه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 831 17,852,169 Rls. 1,773 $
123 1389 جمهوري عربي سوريه 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 78 17,115,618 Rls. 1,651 $
124 1389 جمهوري عربي سوريه 48205000 آلبوم برا ي نمونه يابرا ي کلکسيون ا زکاغذ يامقوا 1,190 16,137,796 Rls. 1,612 $
125 1389 جمهوري عربي سوريه 58050000 ديوار کوب هاي دست باف از نوع گوبلن، فلاندر، ابوسن، بووه وديوار كوبهاي سوزن دوزي حتي دوخته ومهيا 435 16,031,252 Rls. 1,513 $
126 1389 جمهوري عربي سوريه 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 604 14,631,393 Rls. 1,407 $
127 1389 جمهوري عربي سوريه 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 705 14,170,007 Rls. 1,412 $
128 1389 جمهوري عربي سوريه 48201000 دفاترثبت, دفاترحسابدا ري, دسته هاي ياددا شت, ودسته هاي کاغذيادآوري وا شياءهمانند..., 595 13,040,237 Rls. 1,246 $
129 1389 جمهوري عربي سوريه 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 250 12,190,000 Rls. 1,173 $
130 1389 جمهوري عربي سوريه 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 1,058 12,142,569 Rls. 1,166 $
131 1389 جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 225 11,912,315 Rls. 1,156 $
132 1389 جمهوري عربي سوريه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 260 8,286,828 Rls. 804 $
133 1389 جمهوري عربي سوريه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 86 7,883,477 Rls. 760 $
134 1389 جمهوري عربي سوريه 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 91 6,927,329 Rls. 672 $
135 1389 جمهوري عربي سوريه 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 12 5,657,170 Rls. 549 $
136 1389 جمهوري عربي سوريه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 50 5,179,267 Rls. 503 $
137 1389 جمهوري عربي سوريه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 50 3,563,336 Rls. 346 $
138 1389 جمهوري عربي سوريه 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 72 3,343,675 Rls. 322 $
139 1389 جمهوري عربي سوريه 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 100 1,149,388 Rls. 111 $
140 1389 جمهوري عربي سوريه 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 70 815,217 Rls. 79 $
141 1389 جمهوري عربي سوريه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1 527,112 Rls. 51 $
142 1389 جمهوري عربي سوريه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 60 517,927 Rls. 50 $
مجموع کل
303,860,573,368 ريال
مجموع کل
29,326,101 دلار
[1]