آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 جمهوري متحده تانزانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 549,442 4,998,514,334 Rls. 483,427 $
2 1389 جمهوري متحده تانزانيا 12074000 تخم کنجد 210,000 1,551,265,000 Rls. 154,941 $
3 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,470 186,386,804 Rls. 17,760 $
4 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,031 159,676,912 Rls. 16,185 $
5 1389 جمهوري متحده تانزانيا 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 6,093 107,106,783 Rls. 10,206 $
6 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,582 57,029,112 Rls. 5,434 $
7 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 2,382 47,578,513 Rls. 4,533 $
8 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,188 46,839,266 Rls. 4,463 $
9 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,320 44,659,328 Rls. 4,255 $
10 1389 جمهوري متحده تانزانيا 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 989 21,185,721 Rls. 2,019 $
11 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84821000 بلبرينگ. 172 18,111,547 Rls. 1,726 $
12 1389 جمهوري متحده تانزانيا 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 815 17,630,617 Rls. 1,680 $
13 1389 جمهوري متحده تانزانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 667 15,408,676 Rls. 1,468 $
14 1389 جمهوري متحده تانزانيا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 780 12,600,798 Rls. 1,201 $
15 1389 جمهوري متحده تانزانيا 32041710 خمير پگمنت چاپ پارچه 210 7,717,989 Rls. 735 $
16 1389 جمهوري متحده تانزانيا 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 600 7,140,452 Rls. 680 $
17 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 121 4,725,299 Rls. 450 $
18 1389 جمهوري متحده تانزانيا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 100 2,520,160 Rls. 240 $
مجموع کل
7,306,097,311 ريال
مجموع کل
711,402 دلار
[1]