آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 جمهوري چک 25070010 کائولن 14,500,000 32,485,191,788 Rls. 3,139,283 $
2 1389 جمهوري چک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 41,907 26,467,871,228 Rls. 2,558,681 $
3 1389 جمهوري چک 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 202,548 16,540,411,345 Rls. 1,603,152 $
4 1389 جمهوري چک 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 568,910 15,439,930,778 Rls. 1,495,460 $
5 1389 جمهوري چک 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 17,056 12,478,096,896 Rls. 1,206,989 $
6 1389 جمهوري چک 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 369,027 8,540,764,341 Rls. 827,580 $
7 1389 جمهوري چک 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,465 7,870,840,130 Rls. 761,684 $
8 1389 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,841 7,001,996,574 Rls. 680,353 $
9 1389 جمهوري چک 72241000 شمش وسايرا شکال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 319,103 6,947,633,799 Rls. 673,936 $
10 1389 جمهوري چک 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 15,160 6,555,271,153 Rls. 651,104 $
11 1389 جمهوري چک 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 21,850 6,248,155,825 Rls. 603,046 $
12 1389 جمهوري چک 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يکس عکسبردا ري نشده ،حساس شده 51,641 5,094,636,210 Rls. 495,033 $
13 1389 جمهوري چک 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 8,382 4,719,705,902 Rls. 472,988 $
14 1389 جمهوري چک 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 41,990 4,315,800,000 Rls. 416,865 $
15 1389 جمهوري چک 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 39,250 3,994,259,922 Rls. 398,947 $
16 1389 جمهوري چک 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 412,777 3,894,014,508 Rls. 389,571 $
17 1389 جمهوري چک 30049030 مكمل هاي دارويي 6,025 3,798,289,626 Rls. 366,949 $
18 1389 جمهوري چک 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 1,330 3,674,809,439 Rls. 354,144 $
19 1389 جمهوري چک 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 259,349 3,542,959,149 Rls. 343,496 $
20 1389 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 87,521 3,483,260,854 Rls. 335,223 $
21 1389 جمهوري چک 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 168,600 3,086,510,000 Rls. 296,980 $
22 1389 جمهوري چک 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 35,925 3,062,771,044 Rls. 295,419 $
23 1389 جمهوري چک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 46,000 2,887,112,000 Rls. 280,875 $
24 1389 جمهوري چک 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 31,794 2,861,256,140 Rls. 275,222 $
25 1389 جمهوري چک 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 5,940 2,844,625,393 Rls. 276,649 $
26 1389 جمهوري چک 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 52,962 2,504,081,581 Rls. 242,237 $
27 1389 جمهوري چک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 1,327 2,362,016,998 Rls. 229,782 $
28 1389 جمهوري چک 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 38,140 2,311,728,916 Rls. 223,378 $
29 1389 جمهوري چک 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 45,101 2,260,379,345 Rls. 219,865 $
30 1389 جمهوري چک 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 166,475 2,083,187,398 Rls. 200,268 $
31 1389 جمهوري چک 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 748 2,074,419,170 Rls. 200,548 $
32 1389 جمهوري چک 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 3,726 1,932,489,666 Rls. 186,943 $
33 1389 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,025 1,882,716,543 Rls. 181,474 $
34 1389 جمهوري چک 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 1,821,974,311 Rls. 182,636 $
35 1389 جمهوري چک 70133300 ساير ليوانهاي نوشيدن به غيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار . 13,005 1,785,392,614 Rls. 171,738 $
36 1389 جمهوري چک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 5,699 1,665,266,372 Rls. 160,392 $
37 1389 جمهوري چک 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 36,399 1,655,345,718 Rls. 159,521 $
38 1389 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 23,269 1,617,151,135 Rls. 154,879 $
39 1389 جمهوري چک 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 1,500 1,568,421,411 Rls. 156,280 $
40 1389 جمهوري چک 39173300 سايرلوله هامستحکم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 21,023 1,434,978,666 Rls. 139,646 $
41 1389 جمهوري چک 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 54,440 1,352,166,040 Rls. 127,575 $
42 1389 جمهوري چک 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 111,310 1,307,175,760 Rls. 125,775 $
43 1389 جمهوري چک 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 7,836 1,226,229,885 Rls. 119,005 $
44 1389 جمهوري چک 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 119,505 1,208,223,354 Rls. 116,097 $
45 1389 جمهوري چک 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 113,980 1,173,921,284 Rls. 113,642 $
46 1389 جمهوري چک 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 4,875 1,164,589,152 Rls. 112,023 $
47 1389 جمهوري چک 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 2 1,104,298,176 Rls. 106,283 $
48 1389 جمهوري چک 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 8,983 1,103,300,000 Rls. 108,445 $
49 1389 جمهوري چک 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 88 1,065,748,220 Rls. 102,318 $
50 1389 جمهوري چک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 1,262 1,062,636,546 Rls. 101,825 $
51 1389 جمهوري چک 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 3,330 1,056,688,657 Rls. 100,964 $
52 1389 جمهوري چک 90261010 فلومتر 5,861 1,048,188,846 Rls. 100,806 $
53 1389 جمهوري چک 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 40,000 1,011,478,104 Rls. 98,056 $
54 1389 جمهوري چک 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 14,735 1,000,555,640 Rls. 96,490 $
55 1389 جمهوري چک 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 570 891,656,703 Rls. 85,351 $
56 1389 جمهوري چک 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 534 855,426,171 Rls. 82,626 $
57 1389 جمهوري چک 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 35 849,974,849 Rls. 81,713 $
58 1389 جمهوري چک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,508 837,704,514 Rls. 81,115 $
59 1389 جمهوري چک 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 31,370 835,364,902 Rls. 80,100 $
60 1389 جمهوري چک 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 30,592 816,591,727 Rls. 79,794 $
61 1389 جمهوري چک 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 21 803,296,386 Rls. 77,701 $
62 1389 جمهوري چک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,162 737,820,000 Rls. 71,130 $
63 1389 جمهوري چک 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 12,037 705,519,079 Rls. 67,989 $
64 1389 جمهوري چک 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,770 700,694,074 Rls. 67,323 $
65 1389 جمهوري چک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,260 694,244,442 Rls. 68,043 $
66 1389 جمهوري چک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 2,925 650,326,590 Rls. 62,693 $
67 1389 جمهوري چک 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 25,000 629,212,492 Rls. 60,845 $
68 1389 جمهوري چک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,284 627,736,000 Rls. 60,695 $
69 1389 جمهوري چک 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,760 609,252,183 Rls. 58,655 $
70 1389 جمهوري چک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 167 521,634,541 Rls. 50,389 $
71 1389 جمهوري چک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 218 518,226,432 Rls. 50,020 $
72 1389 جمهوري چک 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 4,620 517,634,728 Rls. 49,999 $
73 1389 جمهوري چک 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,507 514,937,216 Rls. 49,748 $
74 1389 جمهوري چک 69010010 آجرهاي سراميكي با وزن بيش ا ز 650کيلوگرم بر متر مکعب ازارد فسيل سيليسي ياازخاكهاي سيليسي همانند 6,600 483,366,922 Rls. 46,585 $
75 1389 جمهوري چک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,573 470,337,740 Rls. 45,188 $
76 1389 جمهوري چک 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 700 462,781,207 Rls. 44,498 $
77 1389 جمهوري چک 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 18,851 452,589,347 Rls. 43,733 $
78 1389 جمهوري چک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,635 436,163,395 Rls. 42,581 $
79 1389 جمهوري چک 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 400 435,509,149 Rls. 42,254 $
80 1389 جمهوري چک 90019000 منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رنشده غيرا زآنهائيکه شيشه ا ي بوده وبه طريقه اپيتكي كارنشده باشند 2,345 411,500,000 Rls. 38,824 $
81 1389 جمهوري چک 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 22,000 407,847,002 Rls. 40,756 $
82 1389 جمهوري چک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 13,280 399,000,000 Rls. 38,399 $
83 1389 جمهوري چک 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 18,270 397,801,988 Rls. 38,394 $
84 1389 جمهوري چک 74099000 صفحه وورق ونوا را ز سايرا لياژهاي مسي به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر 800 395,262,355 Rls. 38,740 $
85 1389 جمهوري چک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 706 378,687,263 Rls. 36,523 $
86 1389 جمهوري چک 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 6,795 372,419,865 Rls. 35,934 $
87 1389 جمهوري چک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 312 368,464,191 Rls. 35,426 $
88 1389 جمهوري چک 98870334 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 57% ا لي 58% بجز لاستيک 1,296 356,289,750 Rls. 34,468 $
89 1389 جمهوري چک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,214 346,178,760 Rls. 33,372 $
90 1389 جمهوري چک 28276000 يدورهاوا کسي ،يدورها 1 345,917,636 Rls. 34,178 $
91 1389 جمهوري چک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 337,743,685 Rls. 32,485 $
92 1389 جمهوري چک 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 3,900 332,705,602 Rls. 32,163 $
93 1389 جمهوري چک 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 14,320 316,657,536 Rls. 31,036 $
94 1389 جمهوري چک 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 12,940 308,006,642 Rls. 29,685 $
95 1389 جمهوري چک 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,156 307,310,163 Rls. 29,352 $
96 1389 جمهوري چک 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 3,411 292,426,655 Rls. 28,490 $
97 1389 جمهوري چک 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 11,378 289,363,063 Rls. 27,858 $
98 1389 جمهوري چک 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 24,789 274,011,618 Rls. 26,357 $
99 1389 جمهوري چک 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 201 271,783,973 Rls. 26,093 $
100 1389 جمهوري چک 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 4,235 266,366,709 Rls. 25,789 $
101 1389 جمهوري چک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 171 258,818,277 Rls. 24,869 $
102 1389 جمهوري چک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 20,000 255,229,096 Rls. 25,431 $
103 1389 جمهوري چک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 450 252,737,339 Rls. 24,264 $
104 1389 جمهوري چک 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 1,020 244,670,784 Rls. 23,313 $
105 1389 جمهوري چک 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 23,524 241,997,717 Rls. 24,075 $
106 1389 جمهوري چک 90311000 ماشين برا ي بالانس کردن قطعات مکانيکي 23 235,523,816 Rls. 22,851 $
107 1389 جمهوري چک 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 74 235,433,792 Rls. 22,688 $
108 1389 جمهوري چک 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 55 234,942,277 Rls. 22,671 $
109 1389 جمهوري چک 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 305 234,799,118 Rls. 22,547 $
110 1389 جمهوري چک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 95 232,460,900 Rls. 22,618 $
111 1389 جمهوري چک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 234 225,950,192 Rls. 21,883 $
112 1389 جمهوري چک 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 625 223,859,694 Rls. 21,523 $
113 1389 جمهوري چک 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 6,196 222,670,529 Rls. 21,485 $
114 1389 جمهوري چک 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 90 220,970,533 Rls. 21,113 $
115 1389 جمهوري چک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 200 216,358,178 Rls. 20,975 $
116 1389 جمهوري چک 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 6,750 213,748,425 Rls. 20,738 $
117 1389 جمهوري چک 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 5,912 202,481,828 Rls. 19,645 $
118 1389 جمهوري چک 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 7,500 200,014,619 Rls. 20,050 $
119 1389 جمهوري چک 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 20,932 197,165,271 Rls. 18,839 $
120 1389 جمهوري چک 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 703 194,574,631 Rls. 18,739 $
121 1389 جمهوري چک 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,169 193,826,591 Rls. 18,857 $
122 1389 جمهوري چک 40169400 سپر حتي قابل بادکردن برا ي پهلوگيري کشتي ازكائوچوي ولكانيزه غير اسفنجي 700 193,164,714 Rls. 18,665 $
123 1389 جمهوري چک 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 420 190,628,811 Rls. 18,707 $
124 1389 جمهوري چک 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 2,570 185,190,958 Rls. 17,869 $
125 1389 جمهوري چک 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 2,820 183,938,741 Rls. 18,042 $
126 1389 جمهوري چک 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 8,000 176,896,256 Rls. 17,338 $
127 1389 جمهوري چک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 450 169,900,000 Rls. 16,454 $
128 1389 جمهوري چک 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,600 165,980,976 Rls. 15,981 $
129 1389 جمهوري چک 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 1,610 159,000,000 Rls. 15,290 $
130 1389 جمهوري چک 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 15 157,277,379 Rls. 15,271 $
131 1389 جمهوري چک 30064050 کامپوزيت 285 155,906,375 Rls. 14,924 $
132 1389 جمهوري چک 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 972 152,032,838 Rls. 14,698 $
133 1389 جمهوري چک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3 146,318,640 Rls. 14,614 $
134 1389 جمهوري چک 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,500 141,202,440 Rls. 13,582 $
135 1389 جمهوري چک 84141010 تلمبه هاي ساکشن پزشکي 250 139,814,486 Rls. 13,476 $
136 1389 جمهوري چک 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 470 135,106,900 Rls. 13,009 $
137 1389 جمهوري چک 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 5 134,560,200 Rls. 13,021 $
138 1389 جمهوري چک 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,148 134,103,096 Rls. 12,937 $
139 1389 جمهوري چک 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,065 129,668,386 Rls. 12,408 $
140 1389 جمهوري چک 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 1,319 128,979,850 Rls. 12,330 $
141 1389 جمهوري چک 85340000 مدا رهاي چاپي 84 128,920,604 Rls. 12,512 $
142 1389 جمهوري چک 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 3,510 127,463,910 Rls. 12,299 $
143 1389 جمهوري چک 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 300 127,391,685 Rls. 12,360 $
144 1389 جمهوري چک 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,510 123,400,512 Rls. 11,919 $
145 1389 جمهوري چک 30064040 سيمان پلي کربوکسيلات 425 122,615,459 Rls. 11,822 $
146 1389 جمهوري چک 30051040 چسب ضد حساسيت 1,150 120,743,229 Rls. 11,664 $
147 1389 جمهوري چک 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 270 120,541,413 Rls. 11,631 $
148 1389 جمهوري چک 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 100 119,639,219 Rls. 11,429 $
149 1389 جمهوري چک 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 4,321 119,266,383 Rls. 11,530 $
150 1389 جمهوري چک 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,018 117,987,592 Rls. 11,519 $
151 1389 جمهوري چک 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک 190 115,700,000 Rls. 11,256 $
152 1389 جمهوري چک 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 297 114,504,001 Rls. 11,024 $
153 1389 جمهوري چک 63062200 چادراز الياف سنتتيک. 1,716 113,782,637 Rls. 11,043 $
154 1389 جمهوري چک 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 918 110,980,017 Rls. 10,692 $
155 1389 جمهوري چک 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 1,685 108,981,013 Rls. 10,411 $
156 1389 جمهوري چک 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 6,782 106,600,000 Rls. 10,533 $
157 1389 جمهوري چک 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 340 106,039,223 Rls. 10,285 $
158 1389 جمهوري چک 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,370 105,202,372 Rls. 10,117 $
159 1389 جمهوري چک 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 818 104,450,013 Rls. 9,855 $
160 1389 جمهوري چک 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 30 103,000,000 Rls. 10,263 $
161 1389 جمهوري چک 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 565 98,749,891 Rls. 9,559 $
162 1389 جمهوري چک 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 505 98,057,846 Rls. 9,475 $
163 1389 جمهوري چک 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 24,000 96,228,484 Rls. 9,285 $
164 1389 جمهوري چک 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 110 93,904,567 Rls. 9,111 $
165 1389 جمهوري چک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 88 93,847,058 Rls. 9,132 $
166 1389 جمهوري چک 90212100 دندا نهاي مصنوعي 100 91,793,689 Rls. 8,847 $
167 1389 جمهوري چک 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 51 90,462,349 Rls. 8,735 $
168 1389 جمهوري چک 85164000 ا توي برقي 578 90,381,850 Rls. 8,738 $
169 1389 جمهوري چک 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 4,800 89,905,884 Rls. 8,646 $
170 1389 جمهوري چک 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 1,728 88,477,638 Rls. 8,562 $
171 1389 جمهوري چک 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 2,970 86,544,773 Rls. 8,365 $
172 1389 جمهوري چک 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 500 83,120,240 Rls. 7,992 $
173 1389 جمهوري چک 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 120 78,923,836 Rls. 7,595 $
174 1389 جمهوري چک 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 100 78,625,587 Rls. 7,649 $
175 1389 جمهوري چک 84411000 ماشينهاي برش 310 78,440,708 Rls. 7,483 $
176 1389 جمهوري چک 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 581 76,337,669 Rls. 7,295 $
177 1389 جمهوري چک 96110000 مهرهاي تاريخ زني,لاک ومهرکردن ياشماره زني,وهمانند(همچنين وسايل برا ي چاپ )،ورساد ومجموعه هاي چاپ دستي ،براي كاركردن بادست 976 74,759,127 Rls. 7,123 $
178 1389 جمهوري چک 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 8 74,088,807 Rls. 7,208 $
179 1389 جمهوري چک 37029310 فيلم عكاسي سوراخ دار باپهناي 35ميليمتر وباطول حداكثر 30متر. 580 71,820,935 Rls. 6,915 $
180 1389 جمهوري چک 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 1,008 71,096,855 Rls. 6,873 $
181 1389 جمهوري چک 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 12 69,328,582 Rls. 6,656 $
182 1389 جمهوري چک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 106 67,990,961 Rls. 6,511 $
183 1389 جمهوري چک 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 45 67,728,635 Rls. 6,469 $
184 1389 جمهوري چک 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندکه با دو دست کارميکنند. 1,068 66,563,185 Rls. 6,411 $
185 1389 جمهوري چک 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 746 66,223,550 Rls. 6,427 $
186 1389 جمهوري چک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,416 66,216,480 Rls. 6,507 $
187 1389 جمهوري چک 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,368 65,384,041 Rls. 6,321 $
188 1389 جمهوري چک 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 720 60,832,584 Rls. 5,870 $
189 1389 جمهوري چک 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 1,053 60,186,183 Rls. 5,829 $
190 1389 جمهوري چک 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,130 59,522,842 Rls. 5,775 $
191 1389 جمهوري چک 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 150 58,239,006 Rls. 5,652 $
192 1389 جمهوري چک 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 347 54,377,089 Rls. 5,257 $
193 1389 جمهوري چک 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 1,600 54,095,962 Rls. 5,196 $
194 1389 جمهوري چک 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,240 51,647,398 Rls. 5,010 $
195 1389 جمهوري چک 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,000 51,429,140 Rls. 5,098 $
196 1389 جمهوري چک 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 5,211 49,637,774 Rls. 4,784 $
197 1389 جمهوري چک 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 168 48,316,542 Rls. 4,559 $
198 1389 جمهوري چک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 452 47,518,739 Rls. 4,576 $
199 1389 جمهوري چک 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 645 47,446,520 Rls. 4,563 $
200 1389 جمهوري چک 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 133 44,666,751 Rls. 4,296 $
مجموع کل
278,812,702,486 ريال
مجموع کل
27,031,909 دلار