آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 438,489,416 2,835,497,128,982 Rls. 274,264,196 $
2 1389 جمهوري کره 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 19,168,458 2,235,481,111,629 Rls. 215,717,192 $
3 1389 جمهوري کره 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 335,974,782 1,941,631,824,524 Rls. 188,188,745 $
4 1389 جمهوري کره 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 15,247,627 1,524,873,208,902 Rls. 148,386,644 $
5 1389 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,624,919 934,394,284,098 Rls. 90,554,121 $
6 1389 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 64,846,249 677,746,852,178 Rls. 65,753,462 $
7 1389 جمهوري کره 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 70,691,901 673,250,539,178 Rls. 65,132,958 $
8 1389 جمهوري کره 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 91,669,162 617,873,936,466 Rls. 59,951,247 $
9 1389 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 43,082,240 603,613,191,667 Rls. 58,579,749 $
10 1389 جمهوري کره 98870324 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 37% ا لي 38% بجز لاستيک 11,248,970 600,945,263,863 Rls. 58,303,061 $
11 1389 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 59,112,679 533,954,557,749 Rls. 52,286,190 $
12 1389 جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 72,842,535 490,556,404,157 Rls. 47,522,448 $
13 1389 جمهوري کره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 34,380,693 484,464,219,335 Rls. 46,859,971 $
14 1389 جمهوري کره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 44,618,885 480,581,269,285 Rls. 46,635,359 $
15 1389 جمهوري کره 98870323 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 35% ا لي 36% بجز لاستيک 8,539,164 452,320,636,363 Rls. 44,928,391 $
16 1389 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 26,268,248 407,564,378,762 Rls. 39,460,998 $
17 1389 جمهوري کره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 8,363,722 391,774,860,502 Rls. 38,006,794 $
18 1389 جمهوري کره 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 14,049,182 371,579,283,781 Rls. 36,006,768 $
19 1389 جمهوري کره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3,206,144 369,391,169,488 Rls. 35,854,922 $
20 1389 جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,950,555 360,900,563,730 Rls. 34,851,715 $
21 1389 جمهوري کره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 1,699,683 359,518,700,000 Rls. 35,211,991 $
22 1389 جمهوري کره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 46,234,575 359,278,092,427 Rls. 34,810,927 $
23 1389 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 23,044,410 350,647,963,301 Rls. 33,907,786 $
24 1389 جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 9,660,622 344,095,201,059 Rls. 33,376,222 $
25 1389 جمهوري کره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 45,097,423 342,513,641,634 Rls. 33,193,288 $
26 1389 جمهوري کره 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 5,048,676 338,764,591,268 Rls. 32,892,150 $
27 1389 جمهوري کره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 32,571,398 335,692,293,032 Rls. 32,495,348 $
28 1389 جمهوري کره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 25,927,614 313,974,553,051 Rls. 30,555,475 $
29 1389 جمهوري کره 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 4,187,844 301,924,154,848 Rls. 29,508,451 $
30 1389 جمهوري کره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 16,099,109 261,876,215,404 Rls. 25,239,595 $
31 1389 جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 11,169,495 257,360,907,073 Rls. 24,852,421 $
32 1389 جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 5,478,683 247,350,357,970 Rls. 23,997,846 $
33 1389 جمهوري کره 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 4,863,054 241,173,004,497 Rls. 23,317,844 $
34 1389 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 25,225,497 239,131,745,156 Rls. 23,262,616 $
35 1389 جمهوري کره 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 2,913,820 237,317,632,314 Rls. 22,952,783 $
36 1389 جمهوري کره 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 11,702,370 219,392,696,441 Rls. 21,098,513 $
37 1389 جمهوري کره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 220,611 216,962,311,908 Rls. 20,988,184 $
38 1389 جمهوري کره 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 2,164,875 210,817,775,432 Rls. 20,845,619 $
39 1389 جمهوري کره 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 12,987,290 198,547,942,616 Rls. 19,178,484 $
40 1389 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,977,719 198,453,428,925 Rls. 19,263,802 $
41 1389 جمهوري کره 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 28,943,160 192,880,047,085 Rls. 18,508,226 $
42 1389 جمهوري کره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 12,701,232 190,111,774,260 Rls. 18,455,904 $
43 1389 جمهوري کره 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 10,849,467 190,097,564,582 Rls. 18,215,838 $
44 1389 جمهوري کره 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 1,071,638 186,573,901,067 Rls. 18,002,521 $
45 1389 جمهوري کره 98870315 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 19%ا لي 20% بجز لاستيک 2,653,046 183,806,496,214 Rls. 18,016,747 $
46 1389 جمهوري کره 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,118,886 177,333,715,160 Rls. 17,129,874 $
47 1389 جمهوري کره 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,462,793 170,765,832,936 Rls. 16,482,000 $
48 1389 جمهوري کره 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 1,753,468 161,036,198,453 Rls. 15,626,915 $
49 1389 جمهوري کره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,092,265 154,866,968,560 Rls. 15,004,641 $
50 1389 جمهوري کره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 5,866,118 150,695,118,104 Rls. 14,607,581 $
51 1389 جمهوري کره 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 9,577,400 146,151,238,605 Rls. 14,146,045 $
52 1389 جمهوري کره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 22,946,317 139,084,129,549 Rls. 13,476,292 $
53 1389 جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 10,515,536 138,671,466,945 Rls. 13,392,854 $
54 1389 جمهوري کره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 20,683,240 134,966,360,692 Rls. 13,098,249 $
55 1389 جمهوري کره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 7,200,000 133,944,186,071 Rls. 12,897,792 $
56 1389 جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 8,330,800 127,114,684,566 Rls. 12,284,368 $
57 1389 جمهوري کره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 8,090,550 124,714,122,861 Rls. 12,074,512 $
58 1389 جمهوري کره 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 654,824 124,503,180,801 Rls. 12,142,749 $
59 1389 جمهوري کره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 11,462,822 122,766,416,974 Rls. 11,867,963 $
60 1389 جمهوري کره 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 138,519 118,036,096,744 Rls. 11,387,890 $
61 1389 جمهوري کره 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,538,204 116,262,969,687 Rls. 11,365,974 $
62 1389 جمهوري کره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 9,030,375 116,023,168,093 Rls. 11,292,568 $
63 1389 جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 303,542 112,119,078,599 Rls. 10,846,655 $
64 1389 جمهوري کره 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 5,245,014 110,741,619,672 Rls. 11,129,569 $
65 1389 جمهوري کره 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,279,032 101,172,980,349 Rls. 9,719,426 $
66 1389 جمهوري کره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 9,145,393 100,950,025,794 Rls. 9,735,590 $
67 1389 جمهوري کره 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 1,038,718 100,756,569,646 Rls. 9,711,222 $
68 1389 جمهوري کره 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 9,817,247 96,495,628,070 Rls. 9,369,613 $
69 1389 جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 6,158,949 93,217,476,458 Rls. 9,032,233 $
70 1389 جمهوري کره 29291000 ا يزوسيانات ها 4,305,170 92,338,484,243 Rls. 9,005,820 $
71 1389 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,083,144 91,422,061,372 Rls. 8,852,236 $
72 1389 جمهوري کره 72201100 محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز 600mm به ضخامت 75/4 mmيابيشتر 10,928,850 88,477,739,531 Rls. 8,584,238 $
73 1389 جمهوري کره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 850,236 87,586,273,235 Rls. 8,456,105 $
74 1389 جمهوري کره 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 2,983,733 86,853,922,946 Rls. 8,395,758 $
75 1389 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,630,437 86,560,599,462 Rls. 8,338,609 $
76 1389 جمهوري کره 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,371,095 83,463,895,803 Rls. 8,070,056 $
77 1389 جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,728,818 82,991,015,946 Rls. 8,053,473 $
78 1389 جمهوري کره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 523,384 82,817,281,963 Rls. 8,010,214 $
79 1389 جمهوري کره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 9,550,049 82,249,010,031 Rls. 7,913,334 $
80 1389 جمهوري کره 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,469,718 81,734,643,002 Rls. 7,887,457 $
81 1389 جمهوري کره 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 11,998,158 80,819,752,707 Rls. 7,908,182 $
82 1389 جمهوري کره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 269,622 80,810,245,235 Rls. 7,811,669 $
83 1389 جمهوري کره 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 3,739,174 80,190,935,749 Rls. 7,780,210 $
84 1389 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 590,899 77,041,709,219 Rls. 7,471,100 $
85 1389 جمهوري کره 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 39,155 76,222,882,158 Rls. 7,332,308 $
86 1389 جمهوري کره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,725,082 75,430,107,669 Rls. 7,279,577 $
87 1389 جمهوري کره 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 456,029 74,798,831,593 Rls. 7,228,699 $
88 1389 جمهوري کره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 272,926 74,361,103,496 Rls. 7,188,682 $
89 1389 جمهوري کره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 557,424 72,562,606,656 Rls. 7,015,509 $
90 1389 جمهوري کره 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 398,102 71,414,604,814 Rls. 6,905,103 $
91 1389 جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,986,066 70,142,288,200 Rls. 6,769,829 $
92 1389 جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 5,371 69,585,896,297 Rls. 6,713,984 $
93 1389 جمهوري کره 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 716,913 69,323,104,152 Rls. 6,640,521 $
94 1389 جمهوري کره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 482,098 68,450,854,292 Rls. 6,621,110 $
95 1389 جمهوري کره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,026,188 68,314,228,744 Rls. 6,635,258 $
96 1389 جمهوري کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 369,840 68,206,399,787 Rls. 6,575,632 $
97 1389 جمهوري کره 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 1,197,650 64,445,925,250 Rls. 6,300,646 $
98 1389 جمهوري کره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,459,817 62,429,101,846 Rls. 6,020,374 $
99 1389 جمهوري کره 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 3,707,680 62,071,449,507 Rls. 6,015,309 $
100 1389 جمهوري کره 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,340,841 61,221,978,980 Rls. 5,908,120 $
101 1389 جمهوري کره 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,202,561 61,153,324,599 Rls. 6,012,963 $
102 1389 جمهوري کره 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,809,997 59,240,392,785 Rls. 5,792,396 $
103 1389 جمهوري کره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 2,041,673 58,592,428,498 Rls. 5,670,713 $
104 1389 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,459,068 57,094,810,711 Rls. 5,525,992 $
105 1389 جمهوري کره 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 3,659,681 56,967,276,808 Rls. 5,528,753 $
106 1389 جمهوري کره 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 2,061,600 56,864,323,117 Rls. 5,488,862 $
107 1389 جمهوري کره 86012000 لکوموتيو و لکوترا کتورها با ا نباره هاي برقي 1,250,000 56,493,500,007 Rls. 5,457,782 $
108 1389 جمهوري کره 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 2,407,351 55,229,002,603 Rls. 5,374,004 $
109 1389 جمهوري کره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 3,444,650 54,608,994,692 Rls. 5,275,785 $
110 1389 جمهوري کره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,616,576 54,593,433,454 Rls. 5,273,770 $
111 1389 جمهوري کره 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 3,579,056 53,824,870,794 Rls. 5,245,584 $
112 1389 جمهوري کره 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 3,660,000 53,568,769,082 Rls. 5,211,676 $
113 1389 جمهوري کره 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,407,535 53,486,898,937 Rls. 5,213,979 $
114 1389 جمهوري کره 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,919,729 52,915,858,888 Rls. 5,126,498 $
115 1389 جمهوري کره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,387,827 51,267,707,895 Rls. 4,957,892 $
116 1389 جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,595,512 51,167,399,330 Rls. 4,956,649 $
117 1389 جمهوري کره 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 706,201 50,742,192,533 Rls. 4,868,536 $
118 1389 جمهوري کره 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 2,100,000 50,217,312,713 Rls. 4,855,968 $
119 1389 جمهوري کره 98870318 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 25% ا لي 26% بجز لاستيک 713,132 49,415,013,323 Rls. 4,761,739 $
120 1389 جمهوري کره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 47,235 49,396,661,587 Rls. 4,780,871 $
121 1389 جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,549,012 49,163,644,711 Rls. 4,757,328 $
122 1389 جمهوري کره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 2,833,980 48,680,207,422 Rls. 4,715,841 $
123 1389 جمهوري کره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,403,659 47,787,760,312 Rls. 4,618,857 $
124 1389 جمهوري کره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 2,718,815 46,153,812,927 Rls. 4,501,783 $
125 1389 جمهوري کره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 2,985,288 45,379,143,057 Rls. 4,428,626 $
126 1389 جمهوري کره 40022000 کائوچوي بوتادين 1,827,168 45,244,955,000 Rls. 4,455,216 $
127 1389 جمهوري کره 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 66,482 45,220,926,533 Rls. 4,347,579 $
128 1389 جمهوري کره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 1,994,000 45,199,847,699 Rls. 4,375,840 $
129 1389 جمهوري کره 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,311,573 45,158,392,417 Rls. 4,368,638 $
130 1389 جمهوري کره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 230,876 44,562,934,249 Rls. 4,311,503 $
131 1389 جمهوري کره 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,155,854 44,535,347,603 Rls. 4,313,958 $
132 1389 جمهوري کره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 2,896,000 44,334,356,780 Rls. 4,269,633 $
133 1389 جمهوري کره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,263,491 44,110,543,845 Rls. 4,309,610 $
134 1389 جمهوري کره 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 5,862,655 43,744,609,562 Rls. 4,237,058 $
135 1389 جمهوري کره 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 309,246 43,391,401,171 Rls. 4,201,778 $
136 1389 جمهوري کره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 370,182 42,662,081,762 Rls. 4,133,284 $
137 1389 جمهوري کره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 972,817 42,392,783,074 Rls. 4,091,685 $
138 1389 جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 38,604 42,216,206,935 Rls. 4,077,634 $
139 1389 جمهوري کره 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 598,033 42,079,101,581 Rls. 4,052,615 $
140 1389 جمهوري کره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,691,480 41,439,624,643 Rls. 4,018,927 $
141 1389 جمهوري کره 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 524,783 41,397,155,270 Rls. 4,009,999 $
142 1389 جمهوري کره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 462,210 41,366,993,518 Rls. 4,022,609 $
143 1389 جمهوري کره 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 3,923,423 41,121,121,040 Rls. 3,982,781 $
144 1389 جمهوري کره 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 1,100,274 40,606,396,706 Rls. 3,928,062 $
145 1389 جمهوري کره 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 341,191 39,851,795,676 Rls. 3,834,484 $
146 1389 جمهوري کره 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 785,543 39,235,687,829 Rls. 3,819,365 $
147 1389 جمهوري کره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 983,518 38,911,104,238 Rls. 3,770,043 $
148 1389 جمهوري کره 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 324,306 38,861,740,720 Rls. 3,782,043 $
149 1389 جمهوري کره 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 708,885 38,669,412,457 Rls. 3,767,416 $
150 1389 جمهوري کره 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 834,772 38,177,971,690 Rls. 3,688,753 $
151 1389 جمهوري کره 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 493,759 37,336,217,620 Rls. 3,610,272 $
152 1389 جمهوري کره 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 2,325 37,265,858,166 Rls. 3,626,677 $
153 1389 جمهوري کره 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 451,790 36,747,891,070 Rls. 3,542,226 $
154 1389 جمهوري کره 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 1,451,453 36,526,820,481 Rls. 3,524,624 $
155 1389 جمهوري کره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 2,097,000 36,075,882,106 Rls. 3,478,621 $
156 1389 جمهوري کره 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 131,504 35,648,608,952 Rls. 3,463,669 $
157 1389 جمهوري کره 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 1,573,669 35,482,028,130 Rls. 3,431,469 $
158 1389 جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 22,590 34,813,286,280 Rls. 3,379,157 $
159 1389 جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 289,732 34,085,210,076 Rls. 3,289,872 $
160 1389 جمهوري کره 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 1,854,370 33,778,156,938 Rls. 3,254,602 $
161 1389 جمهوري کره 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي 2,961,000 33,053,409,946 Rls. 3,177,757 $
162 1389 جمهوري کره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 3,641,823 32,472,178,913 Rls. 3,120,224 $
163 1389 جمهوري کره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,716,602 32,236,422,541 Rls. 3,113,603 $
164 1389 جمهوري کره 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,036,111 32,189,197,245 Rls. 3,109,612 $
165 1389 جمهوري کره 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 5,993,200 32,106,751,866 Rls. 3,182,668 $
166 1389 جمهوري کره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 732,859 31,661,768,199 Rls. 3,063,603 $
167 1389 جمهوري کره 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 855,000 31,430,000,200 Rls. 3,041,079 $
168 1389 جمهوري کره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 26,955 30,962,349,807 Rls. 2,979,855 $
169 1389 جمهوري کره 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 51,390 30,919,843,096 Rls. 2,990,449 $
170 1389 جمهوري کره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,247,309 30,714,098,653 Rls. 2,975,900 $
171 1389 جمهوري کره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 912,618 29,995,832,560 Rls. 2,900,556 $
172 1389 جمهوري کره 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 1,620,000 29,758,820,566 Rls. 2,870,590 $
173 1389 جمهوري کره 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,523,199 29,491,645,001 Rls. 2,865,674 $
174 1389 جمهوري کره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 784,098 29,461,515,749 Rls. 2,855,069 $
175 1389 جمهوري کره 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 556,428 28,743,884,379 Rls. 2,778,842 $
176 1389 جمهوري کره 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 13,635 28,708,462,051 Rls. 2,764,459 $
177 1389 جمهوري کره 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 1,332,000 28,456,469,217 Rls. 2,762,378 $
178 1389 جمهوري کره 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 197,668 28,435,157,896 Rls. 2,763,385 $
179 1389 جمهوري کره 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 32,822 28,131,279,848 Rls. 2,711,187 $
180 1389 جمهوري کره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 65,512 28,118,757,847 Rls. 2,740,986 $
181 1389 جمهوري کره 54026910 نخ از پلي اورتان چند لا ياكابله ،اماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 393,881 27,964,541,800 Rls. 2,704,001 $
182 1389 جمهوري کره 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 192,461 27,827,478,919 Rls. 2,689,893 $
183 1389 جمهوري کره 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 182,724 27,504,888,223 Rls. 2,659,591 $
184 1389 جمهوري کره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 108,604 27,301,439,106 Rls. 2,636,832 $
185 1389 جمهوري کره 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 1,974,914 27,170,919,044 Rls. 2,628,873 $
186 1389 جمهوري کره 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 1,894,000 26,998,522,883 Rls. 2,622,451 $
187 1389 جمهوري کره 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 62,021 26,975,922,570 Rls. 2,590,630 $
188 1389 جمهوري کره 29419050 سفترياکسون سديم 15,000 26,870,007,720 Rls. 2,597,659 $
189 1389 جمهوري کره 74112200 لوله ا زمس -نيکل يامس -نيكل -روي 288,467 26,834,084,012 Rls. 2,592,892 $
190 1389 جمهوري کره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 533,655 26,720,278,078 Rls. 2,586,978 $
191 1389 جمهوري کره 76071100 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمتراز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 713,236 26,718,503,680 Rls. 2,564,247 $
192 1389 جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 57,690 26,654,897,695 Rls. 2,577,008 $
193 1389 جمهوري کره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 437,911 26,640,092,234 Rls. 2,567,781 $
194 1389 جمهوري کره 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 1,002,434 25,712,713,573 Rls. 2,494,097 $
195 1389 جمهوري کره 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 729,179 25,573,775,479 Rls. 2,456,898 $
196 1389 جمهوري کره 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,330,740 25,315,043,383 Rls. 2,447,581 $
197 1389 جمهوري کره 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 229,874 25,243,954,497 Rls. 2,531,170 $
198 1389 جمهوري کره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 76,175 24,705,474,127 Rls. 2,432,516 $
199 1389 جمهوري کره 85013110 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا کثر 200 وا ت 249,142 24,517,612,150 Rls. 2,363,804 $
200 1389 جمهوري کره 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 329,500 24,424,874,555 Rls. 2,355,650 $
مجموع کل
32,824,365,905,387 ريال
مجموع کل
3,181,948,194 دلار