آمار کل " واردات از" کشور "رينيون" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 رينيون 38123030 پايدا رکننده هايUV 1,380 760,468,922 Rls. 73,610 $
2 1389 رينيون 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,258 192,714,066 Rls. 18,649 $
3 1389 رينيون 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 150 95,186,052 Rls. 9,133 $
4 1389 رينيون 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 502 85,146,000 Rls. 8,235 $
5 1389 رينيون 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 36 84,216,902 Rls. 8,100 $
6 1389 رينيون 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 34 19,726,783 Rls. 1,899 $
7 1389 رينيون 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 87 19,244,946 Rls. 1,847 $
8 1389 رينيون 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8 18,120,384 Rls. 1,752 $
9 1389 رينيون 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5 6,640,224 Rls. 653 $
10 1389 رينيون 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 6 1,288,037 Rls. 124 $
مجموع کل
1,282,752,316 ريال
مجموع کل
124,001 دلار
[1]