آمار کل " واردات از" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ساير کشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,784,140 139,417,497,873 Rls. 13,522,551 $
2 1389 ساير کشورهاي خارجي 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 4,300,000 13,415,730,000 Rls. 1,295,779 $
3 1389 ساير کشورهاي خارجي 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 701,075 6,715,455,565 Rls. 647,701 $
4 1389 ساير کشورهاي خارجي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 310 49,422,197 Rls. 4,759 $
5 1389 ساير کشورهاي خارجي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 111 13,814,006 Rls. 1,340 $
6 1389 ساير کشورهاي خارجي 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 858 11,931,848 Rls. 1,157 $
7 1389 ساير کشورهاي خارجي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 73 7,186,161 Rls. 697 $
مجموع کل
159,631,037,650 ريال
مجموع کل
15,473,983 دلار
[1]