آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 سنگاپور 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 895,334,868 5,437,313,521,436 Rls. 546,717,133 $
2 1389 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 117,497,539 1,090,856,619,266 Rls. 105,383,133 $
3 1389 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 60,364,581 571,111,153,459 Rls. 55,131,088 $
4 1389 سنگاپور 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 95,146,000 501,788,568,723 Rls. 48,457,267 $
5 1389 سنگاپور 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 74,431,636 455,463,355,243 Rls. 43,970,230 $
6 1389 سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 7,652,640 263,434,620,166 Rls. 25,421,397 $
7 1389 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,807,334 211,207,402,414 Rls. 20,450,714 $
8 1389 سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,462,697 155,069,409,196 Rls. 15,017,275 $
9 1389 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 13,177,299 146,465,828,885 Rls. 14,152,530 $
10 1389 سنگاپور 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 56,031 124,519,737,888 Rls. 12,037,405 $
11 1389 سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,539,408 91,039,678,210 Rls. 8,722,984 $
12 1389 سنگاپور 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 9,499,220 84,787,950,071 Rls. 8,155,824 $
13 1389 سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 60,080 82,033,893,991 Rls. 7,964,762 $
14 1389 سنگاپور 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 4,508,600 79,064,244,658 Rls. 7,646,225 $
15 1389 سنگاپور 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 5,560 75,247,008,252 Rls. 7,239,409 $
16 1389 سنگاپور 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 1,611,594 66,380,308,985 Rls. 6,456,439 $
17 1389 سنگاپور 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 7,933,858 54,263,744,475 Rls. 5,252,030 $
18 1389 سنگاپور 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,177,180 54,209,041,910 Rls. 5,227,738 $
19 1389 سنگاپور 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 4,338,294 50,977,819,547 Rls. 4,935,162 $
20 1389 سنگاپور 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 258,794 50,574,373,652 Rls. 4,888,917 $
21 1389 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,787,620 49,768,672,659 Rls. 4,806,085 $
22 1389 سنگاپور 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 1,552,320 49,035,821,507 Rls. 4,777,483 $
23 1389 سنگاپور 15162010 روغن جانشين کره کاکائو C.B.S 2,162,160 33,835,696,985 Rls. 3,264,964 $
24 1389 سنگاپور 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 5,249,854 31,077,955,721 Rls. 3,096,648 $
25 1389 سنگاپور 29291000 ا يزوسيانات ها 1,663,844 30,041,737,444 Rls. 2,905,980 $
26 1389 سنگاپور 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 58,805 29,192,435,929 Rls. 2,955,531 $
27 1389 سنگاپور 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 2,632,829 28,250,219,168 Rls. 2,738,060 $
28 1389 سنگاپور 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 147,005 26,603,619,989 Rls. 2,575,397 $
29 1389 سنگاپور 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 161,050 25,825,304,842 Rls. 2,529,060 $
30 1389 سنگاپور 15132910 پالم کرنل ياروغن باباسو واجزاءآن ها بدون بو تصفيه شده بيرنگ (RBO) 1,764,204 21,897,365,313 Rls. 2,100,990 $
31 1389 سنگاپور 38231100 اسيدهاي استئاريک 1,649,000 20,815,356,509 Rls. 2,009,042 $
32 1389 سنگاپور 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,873,950 20,506,768,051 Rls. 1,984,974 $
33 1389 سنگاپور 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,963,550 20,218,670,222 Rls. 1,995,903 $
34 1389 سنگاپور 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 263,924 20,081,786,665 Rls. 1,949,178 $
35 1389 سنگاپور 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 24,190 19,202,804,638 Rls. 1,855,840 $
36 1389 سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,371,640 18,198,596,059 Rls. 1,757,898 $
37 1389 سنگاپور 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 2,708 18,040,988,160 Rls. 1,748,700 $
38 1389 سنگاپور 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 8,782 17,775,064,817 Rls. 1,716,329 $
39 1389 سنگاپور 15132999 روغن پالم سيت ياروغن باباسو غير مذكوردرجاي ديگر . 1,156,786 17,723,919,292 Rls. 1,714,692 $
40 1389 سنگاپور 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 763,883 16,394,053,928 Rls. 1,593,095 $
41 1389 سنگاپور 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 1,530,000 15,308,742,008 Rls. 1,490,799 $
42 1389 سنگاپور 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 227,140 14,448,180,576 Rls. 1,389,766 $
43 1389 سنگاپور 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,972,790 13,140,594,244 Rls. 1,274,548 $
44 1389 سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 159,073 13,107,577,266 Rls. 1,263,571 $
45 1389 سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 783,625 12,986,346,367 Rls. 1,262,806 $
46 1389 سنگاپور 29054500 گليسرول 1,800,000 12,276,372,699 Rls. 1,190,335 $
47 1389 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 69,810 11,822,790,919 Rls. 1,137,609 $
48 1389 سنگاپور 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,634,228 10,800,436,461 Rls. 1,047,569 $
49 1389 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 938 9,796,863,590 Rls. 947,134 $
50 1389 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 657,446 9,169,511,932 Rls. 888,562 $
51 1389 سنگاپور 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 294,081 8,996,247,802 Rls. 856,972 $
52 1389 سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 681,950 8,954,094,201 Rls. 859,926 $
53 1389 سنگاپور 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 260,450 8,756,477,940 Rls. 845,188 $
54 1389 سنگاپور 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 246,235 8,649,628,952 Rls. 839,199 $
55 1389 سنگاپور 84262000 جرثقيل هاي برجي 229,622 8,396,513,631 Rls. 808,445 $
56 1389 سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 418,000 8,293,008,214 Rls. 803,412 $
57 1389 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 293,150 7,830,568,977 Rls. 760,255 $
58 1389 سنگاپور 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 38,148 7,678,557,761 Rls. 744,630 $
59 1389 سنگاپور 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 910,118 7,290,970,293 Rls. 702,458 $
60 1389 سنگاپور 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 271,832 6,937,382,612 Rls. 665,892 $
61 1389 سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 59,128 6,828,750,551 Rls. 664,656 $
62 1389 سنگاپور 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 602,194 6,490,963,075 Rls. 627,114 $
63 1389 سنگاپور 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 551,077 6,392,731,023 Rls. 617,969 $
64 1389 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 12,383 6,331,653,536 Rls. 615,279 $
65 1389 سنگاپور 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 125,920 6,274,120,207 Rls. 607,179 $
66 1389 سنگاپور 21069020 ا مولسيفاير 307,360 6,184,017,789 Rls. 601,766 $
67 1389 سنگاپور 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 202,475 5,758,872,377 Rls. 556,265 $
68 1389 سنگاپور 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 401,300 5,465,092,087 Rls. 530,193 $
69 1389 سنگاپور 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 403,200 5,431,151,781 Rls. 524,717 $
70 1389 سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 52,420 4,966,208,152 Rls. 480,445 $
71 1389 سنگاپور 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 223,050 4,554,187,275 Rls. 442,275 $
72 1389 سنگاپور 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 26,450 4,488,410,072 Rls. 435,908 $
73 1389 سنگاپور 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 484,342 4,472,500,000 Rls. 432,191 $
74 1389 سنگاپور 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 174,247 4,450,159,686 Rls. 432,849 $
75 1389 سنگاپور 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 80,000 4,448,518,135 Rls. 430,588 $
76 1389 سنگاپور 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 108,465 4,418,838,532 Rls. 425,420 $
77 1389 سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 46,140 4,185,293,504 Rls. 402,265 $
78 1389 سنگاپور 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 297,500 4,153,098,797 Rls. 399,453 $
79 1389 سنگاپور 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 294,290 4,128,601,241 Rls. 401,960 $
80 1389 سنگاپور 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,211 4,103,312,516 Rls. 403,098 $
81 1389 سنگاپور 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 838 3,960,792,991 Rls. 384,091 $
82 1389 سنگاپور 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 59,940 3,925,783,032 Rls. 379,794 $
83 1389 سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 136 3,892,931,265 Rls. 375,841 $
84 1389 سنگاپور 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 542 3,549,848,894 Rls. 349,733 $
85 1389 سنگاپور 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 168,000 3,496,000,000 Rls. 338,731 $
86 1389 سنگاپور 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 63,200 3,406,544,105 Rls. 327,829 $
87 1389 سنگاپور 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 5,420 3,317,748,275 Rls. 319,764 $
88 1389 سنگاپور 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 105,000 3,306,000,000 Rls. 315,880 $
89 1389 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 106,000 3,226,280,966 Rls. 310,453 $
90 1389 سنگاپور 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 220,000 3,213,426,429 Rls. 309,423 $
91 1389 سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 206,976 3,167,790,592 Rls. 306,360 $
92 1389 سنگاپور 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 165,676 3,077,120,264 Rls. 297,851 $
93 1389 سنگاپور 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 1,200 3,032,328,317 Rls. 290,444 $
94 1389 سنگاپور 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 186,300 2,992,669,992 Rls. 285,625 $
95 1389 سنگاپور 29141100 ا ستن 281,600 2,952,087,303 Rls. 292,060 $
96 1389 سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,116 2,878,257,540 Rls. 276,570 $
97 1389 سنگاپور 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 3,725 2,754,935,829 Rls. 273,662 $
98 1389 سنگاپور 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 11,871 2,638,776,752 Rls. 254,610 $
99 1389 سنگاپور 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 88,362 2,599,235,754 Rls. 250,031 $
100 1389 سنگاپور 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 22,500 2,588,689,636 Rls. 248,889 $
101 1389 سنگاپور 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 59,673 2,586,066,493 Rls. 250,898 $
102 1389 سنگاپور 29034500 ساير مشتقات پرهالوژنه فقط با فلوئور و کلر غير از تري کلرو فلوئورومتان، دي کلرو دي فلوئور متان، تري کلرو تري فلوئور اتان ها، دي کلرو تترا فلوئورو اتان ها ، کلرو پنتا فلوئورواتانها 31,280 2,554,066,878 Rls. 245,612 $
103 1389 سنگاپور 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 62,000 2,519,322,468 Rls. 242,588 $
104 1389 سنگاپور 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 128,000 2,468,560,748 Rls. 238,726 $
105 1389 سنگاپور 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 154,264 2,373,273,400 Rls. 230,591 $
106 1389 سنگاپور 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,325 2,313,698,728 Rls. 222,664 $
107 1389 سنگاپور 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 206,080 2,228,101,799 Rls. 220,484 $
108 1389 سنگاپور 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 98,400 2,207,389,366 Rls. 216,351 $
109 1389 سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,399 2,122,049,932 Rls. 204,329 $
110 1389 سنگاپور 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 57,600 2,102,757,790 Rls. 203,474 $
111 1389 سنگاپور 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 48,040 2,096,577,403 Rls. 202,909 $
112 1389 سنگاپور 29171200 ا سيدآدي پيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 182,000 2,068,625,870 Rls. 199,372 $
113 1389 سنگاپور 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,703 1,991,318,793 Rls. 192,622 $
114 1389 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 6,765 1,961,107,065 Rls. 188,946 $
115 1389 سنگاپور 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 8,520 1,888,680,214 Rls. 182,309 $
116 1389 سنگاپور 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 250,002 1,875,645,242 Rls. 181,466 $
117 1389 سنگاپور 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 13,750 1,843,060,518 Rls. 177,346 $
118 1389 سنگاپور 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,942 1,827,716,783 Rls. 175,083 $
119 1389 سنگاپور 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 246,734 1,739,945,976 Rls. 168,289 $
120 1389 سنگاپور 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 105,600 1,683,012,000 Rls. 161,642 $
121 1389 سنگاپور 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 62,328 1,664,809,089 Rls. 159,255 $
122 1389 سنگاپور 29034200 دي کلرودي فلوئورمتان 37,304 1,663,577,389 Rls. 160,526 $
123 1389 سنگاپور 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 1,690 1,609,543,445 Rls. 157,560 $
124 1389 سنگاپور 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 18,466 1,585,316,439 Rls. 152,259 $
125 1389 سنگاپور 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,170 1,578,263,085 Rls. 158,206 $
126 1389 سنگاپور 29172000 ا سيدهاي پلي کربوکسيليک سيکلانيک, سيکلوترپنيک, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 31,600 1,577,473,717 Rls. 154,268 $
127 1389 سنگاپور 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,748 1,576,316,899 Rls. 152,168 $
128 1389 سنگاپور 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 1,217 1,570,119,989 Rls. 152,827 $
129 1389 سنگاپور 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 12,120 1,555,517,933 Rls. 152,440 $
130 1389 سنگاپور 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 94,985 1,477,044,932 Rls. 142,527 $
131 1389 سنگاپور 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 103,680 1,439,959,071 Rls. 140,651 $
132 1389 سنگاپور 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 101,640 1,400,495,238 Rls. 135,562 $
133 1389 سنگاپور 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 8,017 1,396,807,701 Rls. 134,287 $
134 1389 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 14,140 1,391,464,066 Rls. 135,304 $
135 1389 سنگاپور 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 13,757 1,368,441,405 Rls. 131,470 $
136 1389 سنگاپور 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 104,752 1,360,911,150 Rls. 131,144 $
137 1389 سنگاپور 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 17,600 1,344,000,000 Rls. 128,612 $
138 1389 سنگاپور 90083000 پروژکتورهاي نشان دا دن تصويرثابت که درجاي ديگري مذکور نباشند. 3,160 1,335,763,778 Rls. 128,933 $
139 1389 سنگاپور 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 34,080 1,325,186,988 Rls. 128,267 $
140 1389 سنگاپور 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 95,555 1,315,692,716 Rls. 126,685 $
141 1389 سنگاپور 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 44,000 1,280,455,545 Rls. 122,932 $
142 1389 سنگاپور 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 27,602 1,249,069,335 Rls. 120,625 $
143 1389 سنگاپور 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 15,585 1,246,527,630 Rls. 119,663 $
144 1389 سنگاپور 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 55,000 1,235,249,400 Rls. 120,349 $
145 1389 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 8,992 1,205,166,173 Rls. 116,889 $
146 1389 سنگاپور 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,831 1,192,466,160 Rls. 115,695 $
147 1389 سنگاپور 29034100 تري کلرو فلوئور و متان 31,008 1,170,877,499 Rls. 113,001 $
148 1389 سنگاپور 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 6,760 1,159,616,420 Rls. 110,798 $
149 1389 سنگاپور 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 8,946 1,152,672,412 Rls. 111,197 $
150 1389 سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 843 1,137,710,628 Rls. 109,467 $
151 1389 سنگاپور 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 729 1,103,717,520 Rls. 107,313 $
152 1389 سنگاپور 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 61,200 1,103,550,911 Rls. 106,521 $
153 1389 سنگاپور 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 681 1,090,022,215 Rls. 107,125 $
154 1389 سنگاپور 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,550 1,082,036,547 Rls. 104,514 $
155 1389 سنگاپور 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 14,416 1,063,741,874 Rls. 103,016 $
156 1389 سنگاپور 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 99,000 1,049,158,459 Rls. 101,829 $
157 1389 سنگاپور 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 58,000 992,427,664 Rls. 95,192 $
158 1389 سنگاپور 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 47,941 957,445,194 Rls. 92,324 $
159 1389 سنگاپور 85176220 كارت مودم باسيم 1,124 940,331,580 Rls. 90,282 $
160 1389 سنگاپور 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 6,000 931,996,800 Rls. 90,450 $
161 1389 سنگاپور 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 41,920 929,000,000 Rls. 88,764 $
162 1389 سنگاپور 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 64 928,228,393 Rls. 89,771 $
163 1389 سنگاپور 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 16,951 925,487,133 Rls. 89,200 $
164 1389 سنگاپور 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 961 898,289,317 Rls. 87,699 $
165 1389 سنگاپور 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 27,915 892,273,950 Rls. 85,779 $
166 1389 سنگاپور 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 7,113 888,953,925 Rls. 89,109 $
167 1389 سنگاپور 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 92,000 877,046,825 Rls. 85,068 $
168 1389 سنگاپور 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 2,573 873,460,000 Rls. 84,390 $
169 1389 سنگاپور 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,000 851,300,000 Rls. 80,319 $
170 1389 سنگاپور 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 23 845,213,040 Rls. 84,420 $
171 1389 سنگاپور 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 71,814 830,119,711 Rls. 80,907 $
172 1389 سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 4,055 819,000,000 Rls. 79,022 $
173 1389 سنگاپور 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن 15,640 781,892,311 Rls. 77,909 $
174 1389 سنگاپور 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 29,162 781,033,321 Rls. 75,164 $
175 1389 سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 213 774,911,220 Rls. 74,911 $
176 1389 سنگاپور 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 460 771,597,602 Rls. 73,521 $
177 1389 سنگاپور 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 15,030 757,470,869 Rls. 74,243 $
178 1389 سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 976 722,204,719 Rls. 69,569 $
179 1389 سنگاپور 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 32,000 669,795,640 Rls. 64,944 $
180 1389 سنگاپور 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 19,395 667,938,218 Rls. 65,156 $
181 1389 سنگاپور 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 1,784 658,019,235 Rls. 63,711 $
182 1389 سنگاپور 29171400 ا نيدريد مالئيک 44,000 646,698,927 Rls. 62,792 $
183 1389 سنگاپور 37024400 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز105mmولي ا ز610mmبيشترنباشد 11,337 640,082,273 Rls. 61,994 $
184 1389 سنگاپور 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 20,000 633,035,430 Rls. 61,305 $
185 1389 سنگاپور 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 539 629,323,121 Rls. 62,218 $
186 1389 سنگاپور 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 6,654 623,981,611 Rls. 60,428 $
187 1389 سنگاپور 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 7,600 605,758,104 Rls. 58,157 $
188 1389 سنگاپور 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 701 587,831,694 Rls. 56,174 $
189 1389 سنگاپور 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 19,000 582,251,883 Rls. 56,295 $
190 1389 سنگاپور 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 37,195 577,474,382 Rls. 55,827 $
191 1389 سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,483 572,575,106 Rls. 55,229 $
192 1389 سنگاپور 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 6,800 561,845,714 Rls. 54,039 $
193 1389 سنگاپور 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 3,094 553,932,859 Rls. 53,879 $
194 1389 سنگاپور 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 14,400 547,904,195 Rls. 53,303 $
195 1389 سنگاپور 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 5,459 541,076,988 Rls. 52,309 $
196 1389 سنگاپور 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 20,300 540,781,434 Rls. 53,735 $
197 1389 سنگاپور 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 31,680 532,825,203 Rls. 54,006 $
198 1389 سنگاپور 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 620 532,821,677 Rls. 51,426 $
199 1389 سنگاپور 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 66,820 525,461,000 Rls. 50,765 $
200 1389 سنگاپور 84681000 بوري هايي که بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم کاري, زردجوشکاري, ياجوشکاري 3,200 522,769,066 Rls. 50,297 $
مجموع کل
10,654,873,301,601 ريال
مجموع کل
1,051,157,399 دلار