آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 سيشل 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 13,461,454 100,078,185,273 Rls. 9,690,958 $
2 1389 سيشل 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 1,697,747 20,000,719,911 Rls. 1,933,252 $
3 1389 سيشل 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,147 2,692,243,539 Rls. 259,988 $
4 1389 سيشل 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 139,888 1,193,571,412 Rls. 115,388 $
5 1389 سيشل 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 19,719 574,801,260 Rls. 55,520 $
مجموع کل
124,539,521,395 ريال
مجموع کل
12,055,107 دلار
[1]