آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 شيلي 28100010 ا سيد بريک 2,958,000 23,853,467,418 Rls. 2,305,726 $
2 1389 شيلي 08081000 سيب , تازه 2,473,020 23,020,291,164 Rls. 2,235,791 $
3 1389 شيلي 08061000 ا نگور تازه 416,000 4,767,279,017 Rls. 463,154 $
4 1389 شيلي 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 50,628 2,891,831,060 Rls. 279,918 $
5 1389 شيلي 28012000 يد 12,000 2,876,040,143 Rls. 280,726 $
6 1389 شيلي 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 50,700 2,645,546,451 Rls. 253,162 $
7 1389 شيلي 08082010 گلابي تازه 239,544 2,279,547,374 Rls. 220,809 $
8 1389 شيلي 26219000 ساير جوشها و خاکسترها همچنين خاکستر نوعي جلبک دريايي (kelp) 50,000 1,180,446,100 Rls. 113,483 $
9 1389 شيلي 08132000 آلو ,خشک کرده 98,280 1,013,266,800 Rls. 98,280 $
10 1389 شيلي 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 19,739 475,002,420 Rls. 48,145 $
11 1389 شيلي 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 89,250 471,587,180 Rls. 46,657 $
12 1389 شيلي 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 55,819 451,785,883 Rls. 43,412 $
13 1389 شيلي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 759 347,117,238 Rls. 33,227 $
14 1389 شيلي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 20,400 252,388,800 Rls. 24,480 $
15 1389 شيلي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 4,000 168,183,640 Rls. 17,047 $
16 1389 شيلي 31042000 کلرور پتاسيم 27,930 152,920,716 Rls. 14,737 $
17 1389 شيلي 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,000 40,219,213 Rls. 3,795 $
مجموع کل
66,886,920,617 ريال
مجموع کل
6,482,547 دلار
[1]