آمار کل " واردات از" کشور "صربستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 صربستان 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 230,501 12,611,380,594 Rls. 1,217,573 $
2 1389 صربستان 10051010 دا نه ذرت بذري . 141,869 4,257,436,445 Rls. 424,221 $
3 1389 صربستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 25,910 1,096,029,254 Rls. 105,769 $
4 1389 صربستان 84821000 بلبرينگ. 9,800 679,181,964 Rls. 67,106 $
5 1389 صربستان 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 450 621,116,820 Rls. 59,930 $
6 1389 صربستان 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 8,100 337,975,470 Rls. 33,213 $
7 1389 صربستان 08119000 ساير ميوه ها و ميوه هاي سخت پوست , يخ زده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,500 253,434,592 Rls. 25,004 $
8 1389 صربستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 17,500 215,334,315 Rls. 21,105 $
9 1389 صربستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 233 117,758,820 Rls. 11,542 $
10 1389 صربستان 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,600 100,137,352 Rls. 9,894 $
11 1389 صربستان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 120 89,438,621 Rls. 8,630 $
12 1389 صربستان 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,که درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,200 31,386,134 Rls. 3,101 $
13 1389 صربستان 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 80 9,356,656 Rls. 903 $
14 1389 صربستان 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 50 2,751,958 Rls. 266 $
مجموع کل
20,422,718,993 ريال
مجموع کل
1,988,257 دلار
[1]