آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 15,660,480 199,203,436,628 Rls. 19,320,131 $
2 1389 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 9,088,517 106,984,458,205 Rls. 10,323,090 $
3 1389 عراق 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 695,002 22,510,450,173 Rls. 2,163,815 $
4 1389 عراق 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 5,037,340 18,396,704,555 Rls. 1,779,185 $
5 1389 عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 502,505 14,242,748,265 Rls. 1,372,815 $
6 1389 عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 344,222 12,522,219,320 Rls. 1,204,077 $
7 1389 عراق 29304000 متيونين 192,000 11,125,608,118 Rls. 1,082,206 $
8 1389 عراق 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,513,850 8,827,876,650 Rls. 851,995 $
9 1389 عراق 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 450,990 7,926,158,837 Rls. 765,984 $
10 1389 عراق 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 1,417,010 7,176,570,163 Rls. 689,382 $
11 1389 عراق 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر 603,445 6,821,771,105 Rls. 658,086 $
12 1389 عراق 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 1,066,175 5,615,220,347 Rls. 544,730 $
13 1389 عراق 81041100 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص حداقل 99.8درصد . 20,000 4,583,845,200 Rls. 442,200 $
14 1389 عراق 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 275,000 4,463,169,794 Rls. 431,553 $
15 1389 عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 98,728 3,827,409,413 Rls. 372,090 $
16 1389 عراق 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 147,500 3,697,418,810 Rls. 357,157 $
17 1389 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 631,870 3,471,274,301 Rls. 335,925 $
18 1389 عراق 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 17,500 3,206,614,100 Rls. 311,020 $
19 1389 عراق 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 235,366 2,726,120,332 Rls. 263,857 $
20 1389 عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 33,795 1,785,330,822 Rls. 172,036 $
21 1389 عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 110,000 1,738,294,668 Rls. 167,530 $
22 1389 عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 110,000 1,405,479,424 Rls. 136,362 $
23 1389 عراق 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 33,600 1,306,491,728 Rls. 126,795 $
24 1389 عراق 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 83,160 1,196,731,767 Rls. 114,864 $
25 1389 عراق 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 7,720 1,084,419,567 Rls. 104,388 $
26 1389 عراق 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 30,000 998,531,820 Rls. 100,093 $
27 1389 عراق 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 35,433 922,844,227 Rls. 88,192 $
28 1389 عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 40,425 878,688,512 Rls. 84,873 $
29 1389 عراق 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 81,370 845,605,565 Rls. 81,285 $
30 1389 عراق 29071900 ساير منوفنل ها غير از موارد مذکور در رديف هاي 29071100 لغايت 29071500 108,420 805,321,809 Rls. 78,156 $
31 1389 عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 26,970 788,688,740 Rls. 75,964 $
32 1389 عراق 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 35,275 705,582,926 Rls. 67,999 $
33 1389 عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 18,039 691,860,729 Rls. 67,084 $
34 1389 عراق 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 17,550 676,015,295 Rls. 65,465 $
35 1389 عراق 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 5,778 625,990,782 Rls. 60,401 $
36 1389 عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 56,377 608,924,223 Rls. 59,652 $
37 1389 عراق 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 28,644 608,712,437 Rls. 58,645 $
38 1389 عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 127,990 559,321,293 Rls. 54,023 $
39 1389 عراق 40121200 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 14,120 508,292,016 Rls. 49,044 $
40 1389 عراق 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 7,200 505,072,800 Rls. 48,240 $
41 1389 عراق 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 9,500 422,187,179 Rls. 40,748 $
42 1389 عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 19,219 383,092,659 Rls. 36,825 $
43 1389 عراق 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 11,144 371,987,381 Rls. 35,929 $
44 1389 عراق 74032900 ساير آلياژهاي مس (باستثناءآلياژهاي مادر),که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 151,490 362,250,386 Rls. 35,038 $
45 1389 عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 154,223 357,222,990 Rls. 34,442 $
46 1389 عراق 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 3,900 355,129,312 Rls. 33,919 $
47 1389 عراق 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 29,100 354,830,024 Rls. 33,958 $
48 1389 عراق 90041000 عينک آفتابي 252 325,585,920 Rls. 31,488 $
49 1389 عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 6,879 325,273,992 Rls. 31,111 $
50 1389 عراق 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 4,400 288,033,000 Rls. 27,687 $
51 1389 عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 18,916 280,727,342 Rls. 27,245 $
52 1389 عراق 40119310 سايرلاستيکهاي غيرمذكوربراي ماشينها ووسايل نقليه ساختماني داراي طوقه باقطرحدا کثر61داراي توليد داخل مشابه 11,610 279,540,991 Rls. 27,492 $
53 1389 عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 8,500 273,216,880 Rls. 26,231 $
54 1389 عراق 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 18,604 263,027,208 Rls. 25,519 $
55 1389 عراق 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 13,800 257,231,117 Rls. 24,964 $
56 1389 عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,642 247,406,628 Rls. 23,894 $
57 1389 عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 12,770 234,035,622 Rls. 22,480 $
58 1389 عراق 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 4,977 233,163,870 Rls. 23,372 $
59 1389 عراق 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 7,780 223,577,700 Rls. 21,912 $
60 1389 عراق 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 214 210,199,142 Rls. 20,345 $
61 1389 عراق 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 2,300 209,307,480 Rls. 20,112 $
62 1389 عراق 84134000 تلمبه هاي بتون 8,130 208,959,600 Rls. 20,100 $
63 1389 عراق 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 5,060 200,196,000 Rls. 19,296 $
64 1389 عراق 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 29,688 198,903,947 Rls. 19,237 $
65 1389 عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,250 198,440,419 Rls. 19,098 $
66 1389 عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 8,942 187,278,168 Rls. 18,170 $
67 1389 عراق 27075000 ساير مخلوط هيدروکربورهاي بودا ر (Aromatic)كه دردرجه 250سانتيگراد طبق روش astmd86 بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 42,900 181,130,608 Rls. 17,533 $
68 1389 عراق 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 5,614 175,948,374 Rls. 16,842 $
69 1389 عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 8,290 175,731,420 Rls. 16,580 $
70 1389 عراق 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 164 170,278,570 Rls. 16,490 $
71 1389 عراق 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 7,305 166,477,960 Rls. 16,060 $
72 1389 عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 164,634,933 Rls. 15,973 $
73 1389 عراق 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 15,200 163,277,989 Rls. 16,308 $
74 1389 عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 6,410 158,139,766 Rls. 15,075 $
75 1389 عراق 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 15,050 152,634,791 Rls. 14,731 $
76 1389 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,362 134,753,071 Rls. 12,992 $
77 1389 عراق 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 7,948 122,738,303 Rls. 11,907 $
78 1389 عراق 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 2,500 115,213,200 Rls. 11,075 $
79 1389 عراق 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,532 114,138,513 Rls. 10,973 $
80 1389 عراق 84323090 دستگاه بذر پاش 8,800 113,073,400 Rls. 11,294 $
81 1389 عراق 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 9,550 111,106,822 Rls. 10,720 $
82 1389 عراق 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 4,866 111,094,604 Rls. 10,782 $
83 1389 عراق 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,850 110,001,046 Rls. 10,578 $
84 1389 عراق 73152000 زنجيرمانع لغزندگي ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد. 11,086 100,693,361 Rls. 9,673 $
85 1389 عراق 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,590 94,099,785 Rls. 9,007 $
86 1389 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,280 93,841,875 Rls. 9,045 $
87 1389 عراق 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 3,580 91,446,959 Rls. 8,844 $
88 1389 عراق 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 4,066 89,367,736 Rls. 8,623 $
89 1389 عراق 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,926 88,902,099 Rls. 8,623 $
90 1389 عراق 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 42,279 86,881,814 Rls. 8,386 $
91 1389 عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 7,000 86,069,284 Rls. 8,317 $
92 1389 عراق 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 1,720 82,999,869 Rls. 7,986 $
93 1389 عراق 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 2,840 82,857,968 Rls. 8,256 $
94 1389 عراق 90321000 ترموستات 400 80,393,758 Rls. 7,800 $
95 1389 عراق 12021000 بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 9,670 74,154,420 Rls. 7,155 $
96 1389 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,410 72,812,649 Rls. 7,033 $
97 1389 عراق 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 3,312 72,768,918 Rls. 7,038 $
98 1389 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,400 70,312,000 Rls. 6,800 $
99 1389 عراق 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 999 70,005,210 Rls. 6,780 $
100 1389 عراق 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,100 69,070,213 Rls. 6,663 $
101 1389 عراق 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,000 66,590,496 Rls. 6,478 $
102 1389 عراق 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 4,520 65,527,740 Rls. 6,301 $
103 1389 عراق 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 2,580 64,704,861 Rls. 6,447 $
104 1389 عراق 17019900 ساير غير از رديف هاي 17011100 لغايت 17019100 9,690 60,320,250 Rls. 5,814 $
105 1389 عراق 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 500 59,721,078 Rls. 5,794 $
106 1389 عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,970 59,149,036 Rls. 5,715 $
107 1389 عراق 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 1,480 58,960,921 Rls. 5,563 $
108 1389 عراق 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,150 55,928,968 Rls. 5,425 $
109 1389 عراق 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 1,500 55,036,521 Rls. 5,456 $
110 1389 عراق 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 2,870 52,860,709 Rls. 5,130 $
111 1389 عراق 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس 1,380 51,102,090 Rls. 4,957 $
112 1389 عراق 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 390 47,148,655 Rls. 4,537 $
113 1389 عراق 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 19,753 45,883,596 Rls. 4,509 $
114 1389 عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,000 45,577,554 Rls. 4,422 $
115 1389 عراق 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 1,656 44,480,352 Rls. 4,317 $
116 1389 عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 20,340 43,362,865 Rls. 4,219 $
117 1389 عراق 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 690 41,151,132 Rls. 3,980 $
118 1389 عراق 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 2,400 40,397,615 Rls. 3,921 $
119 1389 عراق 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,000 39,904,128 Rls. 3,859 $
120 1389 عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,656 39,883,592 Rls. 3,868 $
121 1389 عراق 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 10,946 38,818,567 Rls. 3,757 $
122 1389 عراق 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,260 35,929,215 Rls. 3,467 $
123 1389 عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,500 35,524,800 Rls. 3,427 $
124 1389 عراق 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 276 35,329,742 Rls. 3,430 $
125 1389 عراق 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 2,300 34,279,663 Rls. 3,325 $
126 1389 عراق 08081000 سيب , تازه 3,863 32,185,440 Rls. 3,090 $
127 1389 عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 3,000 31,175,100 Rls. 3,015 $
128 1389 عراق 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 3,000 30,317,258 Rls. 3,039 $
129 1389 عراق 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 1,030 29,997,561 Rls. 2,895 $
130 1389 عراق 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 40 28,252,664 Rls. 2,741 $
131 1389 عراق 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 1,288 28,206,661 Rls. 2,736 $
132 1389 عراق 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 368 25,719,457 Rls. 2,487 $
133 1389 عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,300 24,004,827 Rls. 2,322 $
134 1389 عراق 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 800 23,524,943 Rls. 2,275 $
135 1389 عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,574 22,998,166 Rls. 2,225 $
136 1389 عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 780 20,986,020 Rls. 1,980 $
137 1389 عراق 84659500 ماشين هاي سورا خ کردن ياا سکنه کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 120 17,664,871 Rls. 1,715 $
138 1389 عراق 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 480 16,438,164 Rls. 1,591 $
139 1389 عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 114 15,103,465 Rls. 1,467 $
140 1389 عراق 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 98 13,672,784 Rls. 1,314 $
141 1389 عراق 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,757 13,131,188 Rls. 1,267 $
142 1389 عراق 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 380 12,130,098 Rls. 1,161 $
143 1389 عراق 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 20 10,940,000 Rls. 1,061 $
144 1389 عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 2,990 10,105,334 Rls. 975 $
145 1389 عراق 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 2,474 7,275,528 Rls. 702 $
146 1389 عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 50 6,482,109 Rls. 623 $
147 1389 عراق 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 700 4,707,388 Rls. 453 $
148 1389 عراق 85044050 کنترل دور موتورInverter 70 3,732,567 Rls. 362 $
مجموع کل
479,319,457,451 ريال
مجموع کل
46,362,555 دلار
[1]