آمار کل " واردات از" کشور "عمان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 عمان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 2,966,771 382,431,098,175 Rls. 37,004,491 $
2 1389 عمان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 2,362,294 239,577,537,315 Rls. 23,131,379 $
3 1389 عمان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 6,512,750 76,445,752,922 Rls. 7,370,508 $
4 1389 عمان 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 156,933 12,934,323,375 Rls. 1,247,918 $
5 1389 عمان 29411020 آموکسي سيلين تري هيدرا ت 30,000 9,009,261,232 Rls. 869,089 $
6 1389 عمان 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 205,700 8,813,766,739 Rls. 855,124 $
7 1389 عمان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 39,750 8,280,895,393 Rls. 796,317 $
8 1389 عمان 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 26,940 4,569,653,400 Rls. 441,470 $
9 1389 عمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 28,260 4,550,253,076 Rls. 456,120 $
10 1389 عمان 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 73,890 3,278,837,393 Rls. 318,618 $
11 1389 عمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 5,910 2,893,801,754 Rls. 279,504 $
12 1389 عمان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 198,000 2,800,012,797 Rls. 269,258 $
13 1389 عمان 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 43,100 2,149,920,000 Rls. 208,528 $
14 1389 عمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15 2,041,361,686 Rls. 194,972 $
15 1389 عمان 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 5,000 1,790,226,000 Rls. 172,955 $
16 1389 عمان 27101910 روغن موتور 60,250 1,302,434,566 Rls. 127,991 $
17 1389 عمان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 10 988,183,230 Rls. 95,100 $
18 1389 عمان 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 5,600 917,517,602 Rls. 88,529 $
19 1389 عمان 95069110 دستگاه TRAD MILL 15,080 914,624,801 Rls. 88,063 $
20 1389 عمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 24,690 879,460,545 Rls. 86,895 $
21 1389 عمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 19 786,784,359 Rls. 75,601 $
22 1389 عمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 220 775,409,111 Rls. 73,159 $
23 1389 عمان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,300 621,878,461 Rls. 60,336 $
24 1389 عمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 220 621,220,898 Rls. 58,611 $
25 1389 عمان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 12,935 541,140,354 Rls. 51,566 $
26 1389 عمان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 300 505,056,000 Rls. 48,266 $
27 1389 عمان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 43,000 468,808,662 Rls. 44,721 $
28 1389 عمان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 37,100 377,971,383 Rls. 37,797 $
29 1389 عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 120 376,473,848 Rls. 36,554 $
30 1389 عمان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 7,357 357,374,648 Rls. 35,426 $
31 1389 عمان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 37,100 347,147,196 Rls. 34,114 $
32 1389 عمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,093 336,078,191 Rls. 32,616 $
33 1389 عمان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 22,000 301,100,000 Rls. 28,944 $
34 1389 عمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 521 278,401,262 Rls. 26,791 $
35 1389 عمان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 4,328 270,354,223 Rls. 26,179 $
36 1389 عمان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 387 251,345,065 Rls. 24,308 $
37 1389 عمان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,050 230,372,673 Rls. 22,228 $
38 1389 عمان 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,500 226,399,666 Rls. 21,896 $
39 1389 عمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 3,394 211,764,716 Rls. 21,227 $
40 1389 عمان 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 50 187,201,218 Rls. 18,105 $
41 1389 عمان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,078 173,585,044 Rls. 16,750 $
42 1389 عمان 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 3,559 172,901,960 Rls. 16,664 $
43 1389 عمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 280 136,174,634 Rls. 13,139 $
44 1389 عمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 245 96,225,223 Rls. 9,339 $
45 1389 عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 227 90,686,322 Rls. 8,717 $
46 1389 عمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 390 85,481,302 Rls. 8,145 $
47 1389 عمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 380 84,333,202 Rls. 8,036 $
48 1389 عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,004 83,840,487 Rls. 8,072 $
49 1389 عمان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 145 80,078,362 Rls. 7,738 $
50 1389 عمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 600 79,718,007 Rls. 7,675 $
51 1389 عمان 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 200 70,224,081 Rls. 6,751 $
52 1389 عمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 51 65,346,936 Rls. 6,314 $
53 1389 عمان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 45 64,310,434 Rls. 6,068 $
54 1389 عمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 35 54,288,218 Rls. 5,227 $
55 1389 عمان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 43 42,616,150 Rls. 4,093 $
56 1389 عمان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,800 42,548,283 Rls. 4,121 $
57 1389 عمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 347 40,179,699 Rls. 3,839 $
58 1389 عمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 400 36,592,552 Rls. 3,518 $
59 1389 عمان 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 30 34,595,418 Rls. 3,331 $
60 1389 عمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 150 33,718,437 Rls. 3,242 $
61 1389 عمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 65 32,805,078 Rls. 3,177 $
62 1389 عمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 98 30,771,096 Rls. 2,979 $
63 1389 عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 110 25,917,948 Rls. 2,492 $
64 1389 عمان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 83 20,373,527 Rls. 1,977 $
65 1389 عمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 110 20,138,245 Rls. 1,936 $
66 1389 عمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 86 19,530,000 Rls. 1,877 $
67 1389 عمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 84 18,042,229 Rls. 1,751 $
68 1389 عمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 86 17,109,113 Rls. 1,656 $
69 1389 عمان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 20 16,893,570 Rls. 1,639 $
70 1389 عمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 60 10,584,775 Rls. 1,027 $
71 1389 عمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 56 10,531,887 Rls. 1,018 $
72 1389 عمان 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 8 10,227,900 Rls. 985 $
73 1389 عمان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 107 10,118,975 Rls. 974 $
74 1389 عمان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 8 6,688,309 Rls. 644 $
75 1389 عمان 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 10 4,212,755 Rls. 407 $
76 1389 عمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5 2,605,834 Rls. 251 $
77 1389 عمان 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 15 2,225,209 Rls. 216 $
78 1389 عمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 4 1,914,889 Rls. 185 $
79 1389 عمان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 3 1,626,763 Rls. 158 $
80 1389 عمان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 7 1,468,081 Rls. 142 $
مجموع کل
776,472,434,869 ريال
مجموع کل
75,057,539 دلار
[1]