آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 غنا 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 3,809,530 52,558,300,000 Rls. 5,073,334 $
2 1389 غنا 03034400 ماهي تن بسيار چرب و چاق (thunnus obesus ) يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 1,748,405 23,506,000,000 Rls. 2,268,788 $
3 1389 غنا 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 431,265 3,252,420,394 Rls. 312,760 $
4 1389 غنا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 17 49,126,640 Rls. 4,686 $
مجموع کل
79,365,847,034 ريال
مجموع کل
7,659,568 دلار
[1]