آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 129,497,852 470,623,045,887 Rls. 45,650,032 $
2 1389 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء وقطعات رآکتورهاي هسته ا ي 917,988 390,154,596,987 Rls. 38,491,623 $
3 1389 فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 48,407,216 308,980,810,875 Rls. 29,933,600 $
4 1389 فدراسيون روسيه 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 112,455,144 256,798,637,706 Rls. 24,892,491 $
5 1389 فدراسيون روسيه 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 43,236,747 244,883,168,353 Rls. 23,555,518 $
6 1389 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 36,661,512 218,359,308,731 Rls. 21,033,058 $
7 1389 فدراسيون روسيه 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيک ) 29,500,000 152,273,352,667 Rls. 14,645,893 $
8 1389 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 23,288,862 147,860,523,039 Rls. 14,354,645 $
9 1389 فدراسيون روسيه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 13,502,670 142,025,400,411 Rls. 13,706,530 $
10 1389 فدراسيون روسيه 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 31,953,196 119,945,866,113 Rls. 11,915,526 $
11 1389 فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 17,454,513 105,760,780,088 Rls. 10,306,019 $
12 1389 فدراسيون روسيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,928,422 105,660,914,388 Rls. 10,148,425 $
13 1389 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 16,497,963 102,260,623,257 Rls. 9,843,276 $
14 1389 فدراسيون روسيه 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 25,000,000 101,571,890,000 Rls. 9,881,495 $
15 1389 فدراسيون روسيه 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 11,762,033 93,235,233,186 Rls. 8,986,470 $
16 1389 فدراسيون روسيه 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 11,452,100 77,606,598,069 Rls. 7,508,613 $
17 1389 فدراسيون روسيه 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 10,328,737 62,403,166,574 Rls. 6,000,485 $
18 1389 فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,477,442 53,443,285,988 Rls. 5,154,682 $
19 1389 فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 8,685,660 48,740,889,899 Rls. 4,774,778 $
20 1389 فدراسيون روسيه 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 785,172 37,801,454,407 Rls. 3,892,987 $
21 1389 فدراسيون روسيه 25249000 ساير پنبه هاي نسوز بغيرازنوع كرو سيدوليت 6,510,300 35,928,445,035 Rls. 3,471,675 $
22 1389 فدراسيون روسيه 29261000 ا کريلو نيتريل 4,096,910 31,778,392,440 Rls. 3,179,613 $
23 1389 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 3,042,189 30,084,425,722 Rls. 2,915,364 $
24 1389 فدراسيون روسيه 10030000 جو 15,433,427 28,837,697,375 Rls. 2,807,115 $
25 1389 فدراسيون روسيه 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 539,967 28,477,346,559 Rls. 2,877,372 $
26 1389 فدراسيون روسيه 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 5,227,643 26,795,323,341 Rls. 2,609,472 $
27 1389 فدراسيون روسيه 23063000 کنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 12,684,667 26,723,796,300 Rls. 2,573,106 $
28 1389 فدراسيون روسيه 10011010 گندم دامي ازنوع سخت . 13,671,982 26,505,677,509 Rls. 2,646,710 $
29 1389 فدراسيون روسيه 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 445,722 26,275,162,270 Rls. 2,644,993 $
30 1389 فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,228,520 26,008,490,000 Rls. 2,518,289 $
31 1389 فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 3,536,899 24,266,402,968 Rls. 2,359,016 $
32 1389 فدراسيون روسيه 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 911,800 23,977,752,460 Rls. 2,304,823 $
33 1389 فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,227,890 22,591,880,000 Rls. 2,161,966 $
34 1389 فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,897,582 22,259,967,539 Rls. 2,146,773 $
35 1389 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 126,161 21,866,333,303 Rls. 2,186,711 $
36 1389 فدراسيون روسيه 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 146 21,052,423,329 Rls. 2,046,359 $
37 1389 فدراسيون روسيه 10051020 دانه ذرت دامي . 8,594,561 20,892,889,427 Rls. 2,010,211 $
38 1389 فدراسيون روسيه 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 9,477,036 20,492,271,625 Rls. 1,981,506 $
39 1389 فدراسيون روسيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 1,088,400 20,401,218,786 Rls. 1,970,273 $
40 1389 فدراسيون روسيه 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 3,435,779 20,027,838,591 Rls. 1,940,041 $
41 1389 فدراسيون روسيه 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 7,298,034 19,892,900,800 Rls. 2,016,309 $
42 1389 فدراسيون روسيه 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 16,156 19,282,704,956 Rls. 1,860,990 $
43 1389 فدراسيون روسيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,458,970 18,741,796,904 Rls. 1,808,977 $
44 1389 فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,948,096 18,130,487,020 Rls. 1,765,016 $
45 1389 فدراسيون روسيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 243,802 17,757,005,585 Rls. 1,709,629 $
46 1389 فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,323,340 16,167,892,252 Rls. 1,549,458 $
47 1389 فدراسيون روسيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,186,760 15,437,120,000 Rls. 1,497,296 $
48 1389 فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 14,165 15,434,181,474 Rls. 1,497,672 $
49 1389 فدراسيون روسيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 13,514 14,713,394,046 Rls. 1,423,677 $
50 1389 فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 618,220 13,483,166,740 Rls. 1,305,988 $
51 1389 فدراسيون روسيه 98870422 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 33%الي 34% بجز لاستيک 290,170 13,475,925,886 Rls. 1,406,820 $
52 1389 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 1,237,985 13,205,646,112 Rls. 1,276,127 $
53 1389 فدراسيون روسيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,732,545 13,170,376,916 Rls. 1,300,340 $
54 1389 فدراسيون روسيه 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 394,469 12,794,659,312 Rls. 1,246,000 $
55 1389 فدراسيون روسيه 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 132,612 12,750,761,396 Rls. 1,233,649 $
56 1389 فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 478,650 10,544,950,855 Rls. 1,025,544 $
57 1389 فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,241,367 10,518,403,057 Rls. 1,038,813 $
58 1389 فدراسيون روسيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 681,590 10,429,706,426 Rls. 1,008,388 $
59 1389 فدراسيون روسيه 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,213,000 10,339,554,932 Rls. 996,231 $
60 1389 فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,961 10,289,804,148 Rls. 990,015 $
61 1389 فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 11,400 10,286,640,000 Rls. 1,010,873 $
62 1389 فدراسيون روسيه 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 1,643,980 10,220,374,483 Rls. 1,017,403 $
63 1389 فدراسيون روسيه 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 82,121 9,577,321,000 Rls. 925,256 $
64 1389 فدراسيون روسيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,562,550 9,215,739,448 Rls. 904,209 $
65 1389 فدراسيون روسيه 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 3,230 9,111,459,361 Rls. 910,054 $
66 1389 فدراسيون روسيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 672,805 8,332,593,510 Rls. 799,067 $
67 1389 فدراسيون روسيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 218,800 7,826,855,101 Rls. 755,962 $
68 1389 فدراسيون روسيه 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,405,474 7,762,116,018 Rls. 766,210 $
69 1389 فدراسيون روسيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 6,620 7,680,996,705 Rls. 763,649 $
70 1389 فدراسيون روسيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 396,000 7,460,743,834 Rls. 721,758 $
71 1389 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 1,237,155 7,420,127,766 Rls. 727,581 $
72 1389 فدراسيون روسيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 2,335,628 7,218,389,300 Rls. 701,126 $
73 1389 فدراسيون روسيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 14,279 6,895,203,469 Rls. 666,231 $
74 1389 فدراسيون روسيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,853 6,844,257,546 Rls. 654,077 $
75 1389 فدراسيون روسيه 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 154 6,648,323,254 Rls. 642,691 $
76 1389 فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 1,467,700 6,625,735,935 Rls. 647,138 $
77 1389 فدراسيون روسيه 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 374,075 6,350,294,874 Rls. 616,306 $
78 1389 فدراسيون روسيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 699,300 6,080,738,710 Rls. 589,117 $
79 1389 فدراسيون روسيه 90051000 دوربين دوچشمي 3,155 6,035,347,943 Rls. 581,390 $
80 1389 فدراسيون روسيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 455 5,998,773,525 Rls. 571,330 $
81 1389 فدراسيون روسيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 56,282 5,912,883,845 Rls. 571,580 $
82 1389 فدراسيون روسيه 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 89,970 5,878,379,236 Rls. 569,681 $
83 1389 فدراسيون روسيه 31042000 کلرور پتاسيم 1,553,432 5,743,973,952 Rls. 555,719 $
84 1389 فدراسيون روسيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 41,600 5,616,599,499 Rls. 544,631 $
85 1389 فدراسيون روسيه 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 190 5,399,940,000 Rls. 521,281 $
86 1389 فدراسيون روسيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 250,000 5,362,201,248 Rls. 516,739 $
87 1389 فدراسيون روسيه 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 785,678 4,976,926,285 Rls. 480,816 $
88 1389 فدراسيون روسيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 507,700 4,624,766,876 Rls. 446,951 $
89 1389 فدراسيون روسيه 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 35,089 4,607,240,423 Rls. 443,771 $
90 1389 فدراسيون روسيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 765,000 4,329,929,404 Rls. 432,601 $
91 1389 فدراسيون روسيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 140,000 4,124,134,027 Rls. 418,015 $
92 1389 فدراسيون روسيه 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 18,402 3,956,000,000 Rls. 387,729 $
93 1389 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 204,030 3,828,287,911 Rls. 371,104 $
94 1389 فدراسيون روسيه 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 183,140 3,810,463,039 Rls. 368,091 $
95 1389 فدراسيون روسيه 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 16,220 3,744,000,000 Rls. 359,931 $
96 1389 فدراسيون روسيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 230,634 3,700,857,389 Rls. 357,843 $
97 1389 فدراسيون روسيه 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 507,843 3,697,847,876 Rls. 355,699 $
98 1389 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 348,570 3,635,691,939 Rls. 356,140 $
99 1389 فدراسيون روسيه 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 38 3,611,736,840 Rls. 345,720 $
100 1389 فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 200,000 3,467,748,029 Rls. 334,957 $
101 1389 فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8,000 3,462,038,501 Rls. 333,337 $
102 1389 فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 296,825 3,428,495,227 Rls. 334,010 $
103 1389 فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 52,397 3,393,947,153 Rls. 327,732 $
104 1389 فدراسيون روسيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 13,543 3,336,742,898 Rls. 323,210 $
105 1389 فدراسيون روسيه 27060000 قطرا ن حاصل ا زتقطيرزغال سنگ, لينييت ياتورب, وسايرقطرا ن هاي معدني 1,014,750 3,318,427,977 Rls. 320,220 $
106 1389 فدراسيون روسيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 471,340 2,960,333,960 Rls. 285,455 $
107 1389 فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 401,310 2,916,961,347 Rls. 281,120 $
108 1389 فدراسيون روسيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 43,630 2,916,767,883 Rls. 285,610 $
109 1389 فدراسيون روسيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 99,000 2,912,624,736 Rls. 285,467 $
110 1389 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 530,350 2,828,260,790 Rls. 280,359 $
111 1389 فدراسيون روسيه 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 339,371 2,826,075,429 Rls. 273,837 $
112 1389 فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 434,970 2,749,413,712 Rls. 264,270 $
113 1389 فدراسيون روسيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 161,810 2,525,804,124 Rls. 243,735 $
114 1389 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 112,830 2,458,998,516 Rls. 237,611 $
115 1389 فدراسيون روسيه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 91,050 2,372,498,475 Rls. 228,763 $
116 1389 فدراسيون روسيه 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 354 2,352,793,767 Rls. 225,151 $
117 1389 فدراسيون روسيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 228,096 2,339,580,743 Rls. 229,912 $
118 1389 فدراسيون روسيه 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 66,723 2,328,847,830 Rls. 226,301 $
119 1389 فدراسيون روسيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 74,334 2,316,844,069 Rls. 223,074 $
120 1389 فدراسيون روسيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 126,000 2,309,972,734 Rls. 222,949 $
121 1389 فدراسيون روسيه 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 18,772 2,309,174,570 Rls. 222,015 $
122 1389 فدراسيون روسيه 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 161,500 2,225,859,327 Rls. 215,774 $
123 1389 فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 6,321 2,136,178,828 Rls. 204,918 $
124 1389 فدراسيون روسيه 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 568 2,122,037,924 Rls. 203,611 $
125 1389 فدراسيون روسيه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 35,601 2,114,586,269 Rls. 203,851 $
126 1389 فدراسيون روسيه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,665 2,065,196,295 Rls. 198,557 $
127 1389 فدراسيون روسيه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 640 2,056,258,712 Rls. 203,765 $
128 1389 فدراسيون روسيه 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 122,000 2,041,004,250 Rls. 202,320 $
129 1389 فدراسيون روسيه 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 618,502 2,035,444,978 Rls. 203,301 $
130 1389 فدراسيون روسيه 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 32,200 1,926,873,234 Rls. 192,456 $
131 1389 فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 91,555 1,914,175,478 Rls. 186,363 $
132 1389 فدراسيون روسيه 72024110 فروکروم منگنز دا را ي 4تا6 درصد وزني كربن 50,000 1,833,655,118 Rls. 177,577 $
133 1389 فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 269,241 1,803,565,573 Rls. 174,813 $
134 1389 فدراسيون روسيه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 141,805 1,736,343,478 Rls. 169,313 $
135 1389 فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هااز نيکل 93,500 1,724,728,879 Rls. 166,687 $
136 1389 فدراسيون روسيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 121,535 1,697,856,772 Rls. 163,311 $
137 1389 فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 215,930 1,634,836,760 Rls. 157,332 $
138 1389 فدراسيون روسيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 236,780 1,582,121,250 Rls. 150,750 $
139 1389 فدراسيون روسيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 86,020 1,526,570,556 Rls. 146,616 $
140 1389 فدراسيون روسيه 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 48,108 1,501,765,403 Rls. 144,900 $
141 1389 فدراسيون روسيه 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 133,220 1,495,268,345 Rls. 146,461 $
142 1389 فدراسيون روسيه 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 19,670 1,469,886,549 Rls. 141,648 $
143 1389 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 24,461 1,466,289,711 Rls. 141,571 $
144 1389 فدراسيون روسيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 56,000 1,450,194,900 Rls. 140,700 $
145 1389 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 129,530 1,357,278,547 Rls. 130,232 $
146 1389 فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 260,000 1,337,355,818 Rls. 128,509 $
147 1389 فدراسيون روسيه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 90 1,333,447,926 Rls. 127,945 $
148 1389 فدراسيون روسيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 8,660 1,329,145,505 Rls. 128,181 $
149 1389 فدراسيون روسيه 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,368 1,311,671,618 Rls. 125,555 $
150 1389 فدراسيون روسيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 930 1,291,644,139 Rls. 125,561 $
151 1389 فدراسيون روسيه 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 149,229 1,289,542,973 Rls. 124,786 $
152 1389 فدراسيون روسيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 191,630 1,280,925,834 Rls. 126,561 $
153 1389 فدراسيون روسيه 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 5,400 1,250,972,608 Rls. 120,332 $
154 1389 فدراسيون روسيه 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 487 1,174,158,397 Rls. 113,434 $
155 1389 فدراسيون روسيه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 725 1,139,348,767 Rls. 113,935 $
156 1389 فدراسيون روسيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 202,610 1,129,005,331 Rls. 111,470 $
157 1389 فدراسيون روسيه 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 205,007 1,108,959,878 Rls. 108,978 $
158 1389 فدراسيون روسيه 73024000 پشت بندوبالشتک را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 194,100 1,107,863,891 Rls. 107,289 $
159 1389 فدراسيون روسيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 40,000 1,043,793,000 Rls. 100,500 $
160 1389 فدراسيون روسيه 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 11,700 1,032,857,594 Rls. 99,495 $
161 1389 فدراسيون روسيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 99,433 1,022,202,923 Rls. 100,632 $
162 1389 فدراسيون روسيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 17,350 995,065,709 Rls. 95,855 $
163 1389 فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 58,404 994,631,448 Rls. 99,344 $
164 1389 فدراسيون روسيه 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 54,000 992,155,765 Rls. 96,083 $
165 1389 فدراسيون روسيه 17039000 ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شکر (باستثناي نيشکر) 1,313,620 979,095,960 Rls. 95,139 $
166 1389 فدراسيون روسيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 6,370 960,635,557 Rls. 92,701 $
167 1389 فدراسيون روسيه 48063000 کاغذ رسامي(کالک ),به شکل رول يا ورق 102,128 934,923,626 Rls. 90,428 $
168 1389 فدراسيون روسيه 76071100 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمتراز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 34,401 930,661,946 Rls. 89,513 $
169 1389 فدراسيون روسيه 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 100,800 926,894,152 Rls. 89,763 $
170 1389 فدراسيون روسيه 29153300 ا ستات بوتيل نرمال 72,800 918,394,176 Rls. 88,871 $
171 1389 فدراسيون روسيه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 54,300 897,583,292 Rls. 86,507 $
172 1389 فدراسيون روسيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 40,500 894,515,628 Rls. 89,344 $
173 1389 فدراسيون روسيه 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 105 891,353,540 Rls. 87,695 $
174 1389 فدراسيون روسيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 42,345 851,561,600 Rls. 82,596 $
175 1389 فدراسيون روسيه 01019010 ا سب برا ي مسابقه 4,500 834,630,993 Rls. 80,199 $
176 1389 فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 11,400 833,185,200 Rls. 80,400 $
177 1389 فدراسيون روسيه 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 20,000 832,472,960 Rls. 80,022 $
178 1389 فدراسيون روسيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 31,500 817,227,056 Rls. 79,144 $
179 1389 فدراسيون روسيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,299 808,577,438 Rls. 78,282 $
180 1389 فدراسيون روسيه 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 103,040 769,636,803 Rls. 76,292 $
181 1389 فدراسيون روسيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 14,475 756,243,841 Rls. 72,737 $
182 1389 فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 57,400 756,039,595 Rls. 72,822 $
183 1389 فدراسيون روسيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,624 718,964,897 Rls. 70,921 $
184 1389 فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 54,030 714,595,925 Rls. 68,833 $
185 1389 فدراسيون روسيه 29126000 پارا فرمالدئيد 89,600 714,389,938 Rls. 69,681 $
186 1389 فدراسيون روسيه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 439 712,104,499 Rls. 68,053 $
187 1389 فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 154 707,994,984 Rls. 68,796 $
188 1389 فدراسيون روسيه 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 58,650 704,449,078 Rls. 67,866 $
189 1389 فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 807 689,308,161 Rls. 66,342 $
190 1389 فدراسيون روسيه 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 38,892 674,960,697 Rls. 64,763 $
191 1389 فدراسيون روسيه 44013000 خاک ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده 444,480 662,158,037 Rls. 63,868 $
192 1389 فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 76,344 651,049,436 Rls. 62,788 $
193 1389 فدراسيون روسيه 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 19,750 647,646,422 Rls. 62,561 $
194 1389 فدراسيون روسيه 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 28 643,099,500 Rls. 61,920 $
195 1389 فدراسيون روسيه 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 38,880 633,710,349 Rls. 60,591 $
196 1389 فدراسيون روسيه 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 459 627,261,650 Rls. 60,425 $
197 1389 فدراسيون روسيه 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 20,215 598,848,646 Rls. 57,366 $
198 1389 فدراسيون روسيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 610 584,739,300 Rls. 56,732 $
199 1389 فدراسيون روسيه 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 8,000 579,874,376 Rls. 55,416 $
200 1389 فدراسيون روسيه 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 11,025 575,201,947 Rls. 55,505 $
مجموع کل
4,426,696,681,529 ريال
مجموع کل
430,325,191 دلار