آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 فنلاند 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 140,153 181,820,473,622 Rls. 17,525,339 $
2 1389 فنلاند 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 1 67,053,091,773 Rls. 6,505,588 $
3 1389 فنلاند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 93,080 45,186,570,568 Rls. 4,364,748 $
4 1389 فنلاند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 79,119 30,793,226,912 Rls. 2,906,069 $
5 1389 فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 17,164 25,368,139,730 Rls. 2,453,870 $
6 1389 فنلاند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 38,545 25,151,385,602 Rls. 2,421,371 $
7 1389 فنلاند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 1,563 23,945,468,829 Rls. 2,306,055 $
8 1389 فنلاند 84541000 کنورتيسورا زنوعي که درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 96,158 23,032,778,072 Rls. 2,295,016 $
9 1389 فنلاند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 11,380 18,825,000,000 Rls. 1,816,559 $
10 1389 فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,516,057 17,597,937,259 Rls. 1,701,120 $
11 1389 فنلاند 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 98,360 17,291,201,040 Rls. 1,722,680 $
12 1389 فنلاند 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 926,700 14,712,096,232 Rls. 1,423,310 $
13 1389 فنلاند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 63,935 14,658,791,283 Rls. 1,450,078 $
14 1389 فنلاند 85234010 ديسك فشرده ليزري قابل ضبط R/CD,R/DVD 1 13,926,000,000 Rls. 1,326,918 $
15 1389 فنلاند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 31,557 13,579,121,617 Rls. 1,306,993 $
16 1389 فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,016,055 13,478,830,755 Rls. 1,299,050 $
17 1389 فنلاند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 28,627 13,132,239,773 Rls. 1,280,764 $
18 1389 فنلاند 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 1,094,836 11,719,243,204 Rls. 1,131,454 $
19 1389 فنلاند 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 9,440 11,012,233,029 Rls. 1,056,633 $
20 1389 فنلاند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 28,850 9,443,650,950 Rls. 906,127 $
21 1389 فنلاند 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 747,670 8,718,852,721 Rls. 839,488 $
22 1389 فنلاند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 5,638 7,603,506,206 Rls. 730,615 $
23 1389 فنلاند 95069110 دستگاه TRAD MILL 140,685 7,491,233,667 Rls. 729,233 $
24 1389 فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 477,621 7,350,467,675 Rls. 720,422 $
25 1389 فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 15,579 6,463,639,255 Rls. 637,622 $
26 1389 فنلاند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 128,000 5,282,020,000 Rls. 507,852 $
27 1389 فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 8,217 5,113,151,667 Rls. 489,764 $
28 1389 فنلاند 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 45,927 4,987,882,326 Rls. 482,930 $
29 1389 فنلاند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 15,957 4,380,780,892 Rls. 422,692 $
30 1389 فنلاند 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, دا را ي موتوربرقي 29,429 3,908,775,345 Rls. 376,867 $
31 1389 فنلاند 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 14,707 3,648,678,877 Rls. 351,145 $
32 1389 فنلاند 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 19,605 3,590,897,189 Rls. 350,394 $
33 1389 فنلاند 28220000 ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي 10,240 3,492,476,234 Rls. 343,161 $
34 1389 فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,090 3,343,091,415 Rls. 321,012 $
35 1389 فنلاند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 484 3,339,537,640 Rls. 322,006 $
36 1389 فنلاند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,107 3,284,597,398 Rls. 315,968 $
37 1389 فنلاند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 35,770 3,027,813,142 Rls. 292,228 $
38 1389 فنلاند 48024000 کاغذپايه برا ي تهيه کاغذديوا ري به شكل رول ياورق 211,691 2,745,758,536 Rls. 266,024 $
39 1389 فنلاند 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 169,728 2,566,729,330 Rls. 248,377 $
40 1389 فنلاند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 16,329 2,444,569,752 Rls. 234,766 $
41 1389 فنلاند 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 146,648 2,323,047,634 Rls. 224,354 $
42 1389 فنلاند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,288 2,310,969,007 Rls. 222,341 $
43 1389 فنلاند 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 147,032 2,301,636,253 Rls. 220,910 $
44 1389 فنلاند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 5,018 2,279,257,925 Rls. 220,547 $
45 1389 فنلاند 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 3,879 2,224,016,001 Rls. 214,819 $
46 1389 فنلاند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,131 2,171,408,142 Rls. 210,720 $
47 1389 فنلاند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 10,700 2,168,078,325 Rls. 214,917 $
48 1389 فنلاند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 16,599 2,062,580,499 Rls. 198,435 $
49 1389 فنلاند 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 18,034 1,939,860,703 Rls. 186,233 $
50 1389 فنلاند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 60,540 1,779,315,800 Rls. 170,378 $
51 1389 فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,192 1,691,214,443 Rls. 161,174 $
52 1389 فنلاند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,381 1,592,620,861 Rls. 153,151 $
53 1389 فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,954 1,465,309,687 Rls. 140,970 $
54 1389 فنلاند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 127,510 1,330,941,109 Rls. 127,926 $
55 1389 فنلاند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 120 1,328,954,211 Rls. 128,594 $
56 1389 فنلاند 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 12,000 1,295,174,596 Rls. 125,126 $
57 1389 فنلاند 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,200 1,286,430,472 Rls. 124,161 $
58 1389 فنلاند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 4,082 1,283,440,837 Rls. 127,768 $
59 1389 فنلاند 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 98,150 1,258,860,000 Rls. 121,700 $
60 1389 فنلاند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 510 1,113,251,554 Rls. 107,811 $
61 1389 فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 189,025 1,100,301,022 Rls. 106,414 $
62 1389 فنلاند 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 4,095 1,098,500,000 Rls. 109,456 $
63 1389 فنلاند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 94,964 1,055,762,459 Rls. 102,400 $
64 1389 فنلاند 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 8,735 996,303,386 Rls. 96,011 $
65 1389 فنلاند 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 50,570 986,765,541 Rls. 95,312 $
66 1389 فنلاند 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 103 974,513,601 Rls. 94,081 $
67 1389 فنلاند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 151,279 961,932,796 Rls. 93,002 $
68 1389 فنلاند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 452 957,467,680 Rls. 92,708 $
69 1389 فنلاند 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 99,040 916,582,856 Rls. 88,192 $
70 1389 فنلاند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 324,900 901,194,988 Rls. 86,848 $
71 1389 فنلاند 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 14,400 883,515,613 Rls. 85,787 $
72 1389 فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,150 868,139,523 Rls. 84,155 $
73 1389 فنلاند 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 14,250 823,013,634 Rls. 79,113 $
74 1389 فنلاند 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,949 789,272,100 Rls. 77,562 $
75 1389 فنلاند 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,673 771,431,436 Rls. 75,453 $
76 1389 فنلاند 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 64,606 748,450,000 Rls. 72,370 $
77 1389 فنلاند 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 6,350 706,790,200 Rls. 68,293 $
78 1389 فنلاند 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 12,737 684,234,052 Rls. 65,716 $
79 1389 فنلاند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 922 654,635,194 Rls. 64,454 $
80 1389 فنلاند 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,267 640,887,426 Rls. 61,736 $
81 1389 فنلاند 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 7,500 634,000,000 Rls. 61,191 $
82 1389 فنلاند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 69,319 630,632,000 Rls. 60,953 $
83 1389 فنلاند 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 3,272 626,720,552 Rls. 60,500 $
84 1389 فنلاند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 35,940 623,806,025 Rls. 59,351 $
85 1389 فنلاند 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,530 621,130,294 Rls. 59,682 $
86 1389 فنلاند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,260 617,212,911 Rls. 59,222 $
87 1389 فنلاند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 432 606,295,823 Rls. 58,514 $
88 1389 فنلاند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 235 577,544,208 Rls. 55,528 $
89 1389 فنلاند 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 45,058 572,169,110 Rls. 56,844 $
90 1389 فنلاند 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 7,200 548,426,043 Rls. 52,718 $
91 1389 فنلاند 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 1,651 547,183,006 Rls. 53,162 $
92 1389 فنلاند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,129 539,384,503 Rls. 51,792 $
93 1389 فنلاند 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاک بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذکورنباشد 3,400 531,179,667 Rls. 51,139 $
94 1389 فنلاند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 500 513,070,260 Rls. 49,230 $
95 1389 فنلاند 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 221 504,446,345 Rls. 48,381 $
96 1389 فنلاند 27030010 پيت ماس 196,838 483,618,917 Rls. 46,563 $
97 1389 فنلاند 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 34,950 481,202,030 Rls. 46,430 $
98 1389 فنلاند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,423 480,697,368 Rls. 46,238 $
99 1389 فنلاند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 80 480,406,935 Rls. 46,344 $
100 1389 فنلاند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 3,796 476,706,276 Rls. 45,784 $
101 1389 فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 2,595 472,270,502 Rls. 45,530 $
102 1389 فنلاند 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1 450,343,958 Rls. 43,181 $
103 1389 فنلاند 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 1,949 438,433,481 Rls. 43,085 $
104 1389 فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,143 424,838,177 Rls. 40,786 $
105 1389 فنلاند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,816 406,787,306 Rls. 39,610 $
106 1389 فنلاند 44129400 تخته چند لا ،تخته مورق وتخته زهوار بالايه هاي به ضخامت بيش از6ميلمتر . 20,425 389,340,412 Rls. 38,934 $
107 1389 فنلاند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 53,400 385,036,982 Rls. 36,688 $
108 1389 فنلاند 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 8,470 382,259,318 Rls. 36,932 $
109 1389 فنلاند 85044060 ا نوا ع UPS 2,902 366,642,075 Rls. 35,230 $
110 1389 فنلاند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 640 365,934,000 Rls. 36,220 $
111 1389 فنلاند 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1,231 364,788,670 Rls. 35,441 $
112 1389 فنلاند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 34 353,400,000 Rls. 33,673 $
113 1389 فنلاند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 608 348,041,383 Rls. 33,637 $
114 1389 فنلاند 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 338 334,545,670 Rls. 32,146 $
115 1389 فنلاند 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 5,062 317,912,360 Rls. 30,636 $
116 1389 فنلاند 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 347 313,820,792 Rls. 30,133 $
117 1389 فنلاند 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 265 308,224,203 Rls. 29,591 $
118 1389 فنلاند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 10 307,192,022 Rls. 29,635 $
119 1389 فنلاند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,823 298,850,465 Rls. 28,612 $
120 1389 فنلاند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 222 293,640,783 Rls. 27,919 $
121 1389 فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,511 261,268,012 Rls. 25,100 $
122 1389 فنلاند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 132 255,662,277 Rls. 24,645 $
123 1389 فنلاند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 61 252,937,969 Rls. 24,423 $
124 1389 فنلاند 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 8,017 251,252,436 Rls. 25,125 $
125 1389 فنلاند 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 178 250,054,017 Rls. 23,853 $
126 1389 فنلاند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 470 238,923,881 Rls. 23,122 $
127 1389 فنلاند 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 879 222,280,354 Rls. 21,425 $
128 1389 فنلاند 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 236 221,083,055 Rls. 21,276 $
129 1389 فنلاند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,439 218,265,728 Rls. 21,228 $
130 1389 فنلاند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 341 209,666,919 Rls. 20,033 $
131 1389 فنلاند 05111000 ا سپرم گاوي 4 193,300,146 Rls. 19,307 $
132 1389 فنلاند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 2,673 189,337,647 Rls. 18,239 $
133 1389 فنلاند 84136030 تلمبه هاي حلزوني 2,216 189,322,181 Rls. 18,166 $
134 1389 فنلاند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 36,000 185,801,522 Rls. 17,985 $
135 1389 فنلاند 85113090 کويل هاي روشن کردن 228 183,635,039 Rls. 18,298 $
136 1389 فنلاند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 15,099 179,000,000 Rls. 17,372 $
137 1389 فنلاند 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 255 178,607,984 Rls. 17,147 $
138 1389 فنلاند 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 650 166,957,380 Rls. 16,550 $
139 1389 فنلاند 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 705 163,001,387 Rls. 15,640 $
140 1389 فنلاند 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 40 162,741,992 Rls. 15,832 $
141 1389 فنلاند 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 5,000 158,414,979 Rls. 15,304 $
142 1389 فنلاند 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 39 154,189,850 Rls. 14,893 $
143 1389 فنلاند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 570 154,022,130 Rls. 14,851 $
144 1389 فنلاند 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 33 152,334,521 Rls. 14,667 $
145 1389 فنلاند 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 136 148,893,398 Rls. 14,233 $
146 1389 فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 28 145,904,302 Rls. 14,075 $
147 1389 فنلاند 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 950 142,816,128 Rls. 13,820 $
148 1389 فنلاند 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 100 141,000,000 Rls. 13,549 $
149 1389 فنلاند 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,949 139,978,467 Rls. 13,756 $
150 1389 فنلاند 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 150 139,234,190 Rls. 13,454 $
151 1389 فنلاند 25041010 گرا فيت طبيعي بصورت فلس کريستالين (بجزگردفلس ) 5,000 137,000,000 Rls. 13,169 $
152 1389 فنلاند 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 13 134,956,944 Rls. 13,070 $
153 1389 فنلاند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 700 134,284,562 Rls. 12,961 $
154 1389 فنلاند 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 72 132,963,533 Rls. 12,757 $
155 1389 فنلاند 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 2,750 131,965,344 Rls. 12,662 $
156 1389 فنلاند 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 30 124,257,234 Rls. 12,056 $
157 1389 فنلاند 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 68 111,673,124 Rls. 10,745 $
158 1389 فنلاند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 450 104,002,402 Rls. 10,003 $
159 1389 فنلاند 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 120 103,446,113 Rls. 9,760 $
160 1389 فنلاند 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 9 98,290,547 Rls. 9,393 $
161 1389 فنلاند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 3 97,972,205 Rls. 9,424 $
162 1389 فنلاند 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 125 96,282,767 Rls. 9,252 $
163 1389 فنلاند 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 530 96,000,000 Rls. 9,252 $
164 1389 فنلاند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2 95,453,073 Rls. 9,244 $
165 1389 فنلاند 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 1,420 95,155,620 Rls. 9,180 $
166 1389 فنلاند 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 2,240 88,959,655 Rls. 8,552 $
167 1389 فنلاند 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 170 88,801,811 Rls. 8,579 $
168 1389 فنلاند 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 17 83,723,435 Rls. 7,987 $
169 1389 فنلاند 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 130 82,159,635 Rls. 7,900 $
170 1389 فنلاند 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 61 79,996,782 Rls. 7,691 $
171 1389 فنلاند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 68 73,184,100 Rls. 6,994 $
172 1389 فنلاند 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 820 72,763,584 Rls. 7,008 $
173 1389 فنلاند 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 2,987 68,233,320 Rls. 6,559 $
174 1389 فنلاند 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 305 66,205,321 Rls. 6,384 $
175 1389 فنلاند 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 850 66,090,276 Rls. 6,357 $
176 1389 فنلاند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 6 62,590,233 Rls. 5,990 $
177 1389 فنلاند 84313130 ا نوا ع درب لولائي ا سانسور 400 61,677,553 Rls. 5,944 $
178 1389 فنلاند 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 17,221 59,192,693 Rls. 5,817 $
179 1389 فنلاند 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 192 57,888,800 Rls. 5,602 $
180 1389 فنلاند 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 88 57,119,821 Rls. 5,502 $
181 1389 فنلاند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 200 56,861,406 Rls. 5,471 $
182 1389 فنلاند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 889 52,637,697 Rls. 5,068 $
183 1389 فنلاند 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 40 51,819,695 Rls. 4,994 $
184 1389 فنلاند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 152 51,643,345 Rls. 4,982 $
185 1389 فنلاند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 2 51,161,921 Rls. 4,964 $
186 1389 فنلاند 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 80 50,674,817 Rls. 4,917 $
187 1389 فنلاند 34029020 پاك كننده هاي صنعتي . 220 49,315,610 Rls. 4,758 $
188 1389 فنلاند 90278010 دستگاه PH متر 104 47,628,200 Rls. 4,578 $
189 1389 فنلاند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 28 44,120,387 Rls. 4,209 $
190 1389 فنلاند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 350 43,599,980 Rls. 4,206 $
191 1389 فنلاند 85139000 ا جزا ء و قطعات چرا غهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 60 42,154,856 Rls. 4,051 $
192 1389 فنلاند 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 330 40,155,540 Rls. 3,880 $
193 1389 فنلاند 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 20 39,880,305 Rls. 3,844 $
194 1389 فنلاند 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 830 39,638,009 Rls. 3,813 $
195 1389 فنلاند 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 100 37,638,773 Rls. 3,652 $
196 1389 فنلاند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 302 36,934,575 Rls. 3,527 $
197 1389 فنلاند 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 83 36,367,918 Rls. 3,497 $
198 1389 فنلاند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 80 35,816,623 Rls. 3,437 $
199 1389 فنلاند 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 300 34,428,676 Rls. 3,322 $
200 1389 فنلاند 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 34,166,419 Rls. 3,287 $
مجموع کل
764,944,959,044 ريال
مجموع کل
73,958,209 دلار