آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 251,400,135 1,623,889,410,324 Rls. 157,155,915 $
2 1389 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 5,373,940 42,252,247,672 Rls. 4,094,146 $
3 1389 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 3,231,900 41,296,847,390 Rls. 4,024,942 $
4 1389 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 1,659,100 21,718,859,452 Rls. 2,093,913 $
5 1389 فيليپين 08081000 سيب , تازه 1,160,879 10,218,466,680 Rls. 1,024,305 $
6 1389 فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 1,100,000 6,921,100,000 Rls. 669,344 $
7 1389 فيليپين 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 152,067 1,396,111,653 Rls. 134,831 $
8 1389 فيليپين 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 151,803 956,570,388 Rls. 92,612 $
9 1389 فيليپين 08061000 ا نگور تازه 92,160 956,159,696 Rls. 95,846 $
10 1389 فيليپين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 25,974 881,792,836 Rls. 85,261 $
11 1389 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 7,000 672,783,805 Rls. 65,042 $
12 1389 فيليپين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 14,452 497,502,806 Rls. 48,074 $
13 1389 فيليپين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,407 439,424,826 Rls. 42,389 $
14 1389 فيليپين 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 20,040 365,983,385 Rls. 35,116 $
15 1389 فيليپين 53050000 نارگيل ,اباكا,الياف گياه رامي وساير الياف نساجي گياهي ,غير مذكور درجاي ديگر ,خام يافراوري شده وليكن ريسيده نشده ,پاره الياف كوتاه ازكتان ,كنف ياكنف هندي حاصل ازحلاجي كتان يا كنف,الياف كوتاه و ضايعات ازاين الياف (شامل ضايعات نخ وانباشت ناخالصي هاي قبل از ح 10,203 330,377,546 Rls. 31,807 $
16 1389 فيليپين 90022000 فيلتر سوا ر شده , ا ز هر ماده 320 270,671,856 Rls. 26,167 $
17 1389 فيليپين 08094000 آلو و گوجه , تازه 33,660 223,861,440 Rls. 22,440 $
18 1389 فيليپين 08082010 گلابي تازه 27,832 173,532,520 Rls. 17,395 $
19 1389 فيليپين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,880 167,376,078 Rls. 16,100 $
20 1389 فيليپين 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 15,000 158,000,000 Rls. 15,205 $
21 1389 فيليپين 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,800 135,822,495 Rls. 12,980 $
22 1389 فيليپين 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 26,500 117,724,770 Rls. 11,401 $
23 1389 فيليپين 05080000 مرجان, صدف وکاسه صدفدا را ن, قشردا را ن, کارنشده پودروآخال انها 4,759 89,513,768 Rls. 8,655 $
24 1389 فيليپين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 70 54,833,719 Rls. 5,320 $
25 1389 فيليپين 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,300 40,977,619 Rls. 3,950 $
26 1389 فيليپين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 290 39,500,000 Rls. 3,832 $
27 1389 فيليپين 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 136 29,725,358 Rls. 2,892 $
28 1389 فيليپين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 138 19,329,026 Rls. 1,875 $
29 1389 فيليپين 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 257 6,446,173 Rls. 620 $
30 1389 فيليپين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 190 6,255,321 Rls. 603 $
31 1389 فيليپين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 410 4,264,006 Rls. 410 $
32 1389 فيليپين 83062100 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياء تزئيني,ا زفلزمعمولي,آبکاري شده بانقره ،طلا ياپلاتين 130 2,551,137 Rls. 246 $
مجموع کل
1,754,334,023,745 ريال
مجموع کل
169,843,635 دلار
[1]