آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 قرقيزستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 648,767 52,828,284,041 Rls. 5,081,692 $
2 1389 قرقيزستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 205,645 15,789,732,450 Rls. 1,515,572 $
3 1389 قرقيزستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 438,940 8,082,741,976 Rls. 779,027 $
4 1389 قرقيزستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 1,900,000 7,940,913,627 Rls. 779,640 $
5 1389 قرقيزستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,835,000 5,677,506,343 Rls. 548,810 $
6 1389 قرقيزستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 390,915 4,858,505,762 Rls. 470,824 $
7 1389 قرقيزستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,130,900 4,228,712,346 Rls. 414,035 $
8 1389 قرقيزستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 299,780 3,558,828,103 Rls. 342,926 $
9 1389 قرقيزستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 165,605 3,489,991,693 Rls. 348,511 $
10 1389 قرقيزستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 342,800 2,940,720,399 Rls. 284,381 $
11 1389 قرقيزستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 203,000 2,653,915,210 Rls. 255,262 $
12 1389 قرقيزستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 158,720 2,475,576,340 Rls. 239,270 $
13 1389 قرقيزستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 259,184 2,076,217,094 Rls. 204,094 $
14 1389 قرقيزستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف کنده ,خشک کرده 197,871 1,126,381,130 Rls. 108,704 $
15 1389 قرقيزستان 07133200 لويبا قرمز كوچك (adzuki)يا(vinga anguiaris) غلاف کنده ، خشک کرده 128,000 844,778,880 Rls. 84,478 $
16 1389 قرقيزستان 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 179,130 697,726,600 Rls. 67,089 $
17 1389 قرقيزستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 20,400 634,962,293 Rls. 61,223 $
18 1389 قرقيزستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 23,820 525,916,500 Rls. 50,250 $
19 1389 قرقيزستان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 17,800 464,040,660 Rls. 44,723 $
20 1389 قرقيزستان 84262000 جرثقيل هاي برجي 17,300 455,551,675 Rls. 44,649 $
21 1389 قرقيزستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 7,200 389,004,350 Rls. 37,200 $
22 1389 قرقيزستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 36,100 376,069,006 Rls. 36,118 $
23 1389 قرقيزستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 87,500 364,855,903 Rls. 35,154 $
24 1389 قرقيزستان 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 43,500 315,090,736 Rls. 30,823 $
25 1389 قرقيزستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 16,260 309,065,167 Rls. 30,160 $
26 1389 قرقيزستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 30,200 305,445,390 Rls. 29,618 $
27 1389 قرقيزستان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,723 296,984,323 Rls. 28,892 $
28 1389 قرقيزستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 34,660 285,909,430 Rls. 27,747 $
29 1389 قرقيزستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 8,000 198,306,600 Rls. 19,807 $
30 1389 قرقيزستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 19,000 193,273,690 Rls. 18,752 $
31 1389 قرقيزستان 76061110 ورق کامپوزيتي 6,000 177,766,812 Rls. 17,186 $
32 1389 قرقيزستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 12,850 171,288,106 Rls. 17,189 $
33 1389 قرقيزستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,700 147,128,381 Rls. 14,171 $
34 1389 قرقيزستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,560 106,437,058 Rls. 10,291 $
35 1389 قرقيزستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 3,300 85,891,823 Rls. 8,291 $
36 1389 قرقيزستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,870 71,586,133 Rls. 6,948 $
37 1389 قرقيزستان 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 1,290 66,960,939 Rls. 6,482 $
38 1389 قرقيزستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,305 54,490,799 Rls. 5,277 $
39 1389 قرقيزستان 84821000 بلبرينگ. 1,800 49,873,781 Rls. 4,824 $
40 1389 قرقيزستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 2,255 45,135,120 Rls. 4,395 $
41 1389 قرقيزستان 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 4,600 41,836,140 Rls. 4,020 $
42 1389 قرقيزستان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 1,250 39,066,862 Rls. 3,769 $
43 1389 قرقيزستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,200 36,316,680 Rls. 3,583 $
44 1389 قرقيزستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 1,200 25,089,624 Rls. 2,412 $
45 1389 قرقيزستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 505 22,978,863 Rls. 2,235 $
46 1389 قرقيزستان 85366100 سرپيچ لامپ 200 18,842,001 Rls. 1,809 $
47 1389 قرقيزستان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 700 17,587,500 Rls. 1,783 $
48 1389 قرقيزستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 480 15,039,423 Rls. 1,447 $
49 1389 قرقيزستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 610 11,408,947 Rls. 1,103 $
50 1389 قرقيزستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 480 10,532,390 Rls. 1,015 $
51 1389 قرقيزستان 85013110 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا کثر 200 وا ت 400 10,404,765 Rls. 1,005 $
52 1389 قرقيزستان 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 220 6,900,310 Rls. 663 $
53 1389 قرقيزستان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 300 6,278,436 Rls. 603 $
54 1389 قرقيزستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 60 4,648,678 Rls. 452 $
55 1389 قرقيزستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 110 3,933,620 Rls. 390 $
56 1389 قرقيزستان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 250 3,136,203 Rls. 302 $
57 1389 قرقيزستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 100 3,125,349 Rls. 302 $
58 1389 قرقيزستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 60 2,608,053 Rls. 250 $
59 1389 قرقيزستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 200 2,092,812 Rls. 201 $
60 1389 قرقيزستان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 60 1,898,545 Rls. 181 $
61 1389 قرقيزستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 70 729,881 Rls. 70 $
مجموع کل
125,646,021,751 ريال
مجموع کل
12,142,079 دلار
[1]