آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 قطر 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 20,020,402 106,940,318,152 Rls. 10,331,012 $
2 1389 قطر 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,208,000 34,026,188,482 Rls. 3,282,761 $
3 1389 قطر 38170010 ا کليل بنزن خطي (lab) 989,716 15,198,376,256 Rls. 1,506,580 $
4 1389 قطر 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 360,000 5,739,325,985 Rls. 552,102 $
5 1389 قطر 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 2,533,396 4,204,999,576 Rls. 406,241 $
6 1389 قطر 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 27,500 3,206,551,980 Rls. 318,018 $
7 1389 قطر 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 8,000 3,057,413,845 Rls. 295,910 $
8 1389 قطر 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 16,740 1,512,573,676 Rls. 148,027 $
9 1389 قطر 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 34,398 1,321,252,513 Rls. 126,775 $
10 1389 قطر 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 72,000 1,171,512,514 Rls. 113,365 $
11 1389 قطر 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,283 699,895,917 Rls. 67,194 $
12 1389 قطر 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 375 545,651,040 Rls. 54,089 $
13 1389 قطر 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 504,004,442 Rls. 48,644 $
14 1389 قطر 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 1,000 338,916,388 Rls. 32,551 $
15 1389 قطر 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,000 304,613,462 Rls. 29,485 $
16 1389 قطر 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 8 252,521,500 Rls. 24,500 $
17 1389 قطر 90261010 فلومتر 60 186,275,270 Rls. 17,954 $
18 1389 قطر 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 20,174 159,868,000 Rls. 15,796 $
19 1389 قطر 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 1,550 110,329,853 Rls. 10,685 $
20 1389 قطر 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 82 107,328,000 Rls. 10,720 $
21 1389 قطر 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 12 91,723,908 Rls. 8,823 $
22 1389 قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,500 87,527,800 Rls. 8,376 $
23 1389 قطر 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 212 86,585,901 Rls. 8,374 $
24 1389 قطر 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 1,200 82,192,220 Rls. 7,914 $
25 1389 قطر 85291020 آنتن مخابرا تي 91 74,227,440 Rls. 7,140 $
26 1389 قطر 62041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 140 49,736,732 Rls. 4,914 $
27 1389 قطر 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,261 38,400,000 Rls. 3,706 $
28 1389 قطر 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 104 37,204,206 Rls. 3,589 $
29 1389 قطر 54077200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, باحدا قل 85% وزني رشته هاي سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 48 36,011,226 Rls. 3,446 $
30 1389 قطر 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 4 34,750,557 Rls. 3,349 $
31 1389 قطر 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 177 25,227,497 Rls. 2,440 $
32 1389 قطر 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 149 21,912,000 Rls. 2,107 $
33 1389 قطر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 128 21,714,000 Rls. 2,100 $
34 1389 قطر 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 92 21,246,223 Rls. 2,050 $
35 1389 قطر 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 40 19,952,518 Rls. 1,929 $
36 1389 قطر 85340000 مدا رهاي چاپي 327 18,142,370 Rls. 1,756 $
37 1389 قطر 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 2 17,499,347 Rls. 1,693 $
38 1389 قطر 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 30 7,362,831 Rls. 704 $
39 1389 قطر 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 1 1,490,344 Rls. 143 $
مجموع کل
180,360,823,971 ريال
مجموع کل
17,466,962 دلار
[1]