آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 لهستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 29,104,168 322,360,423,000 Rls. 31,850,649 $
2 1389 لهستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,160,035 89,243,504,883 Rls. 8,631,975 $
3 1389 لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 459,040 47,364,000,000 Rls. 4,533,742 $
4 1389 لهستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 267,755 33,596,819,644 Rls. 3,250,535 $
5 1389 لهستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,904,150 28,076,838,495 Rls. 2,804,319 $
6 1389 لهستان 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 123,049 24,018,322,485 Rls. 2,322,272 $
7 1389 لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 75,530 21,694,687,853 Rls. 2,099,813 $
8 1389 لهستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 88,936 16,960,797,495 Rls. 1,636,195 $
9 1389 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 107,817 13,588,036,596 Rls. 1,308,019 $
10 1389 لهستان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 112,348 12,825,064,124 Rls. 1,234,010 $
11 1389 لهستان 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 179,751 9,319,818,435 Rls. 901,397 $
12 1389 لهستان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 60,060 9,284,883,974 Rls. 892,181 $
13 1389 لهستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 287,449 8,452,359,586 Rls. 817,527 $
14 1389 لهستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,187,670 6,799,551,207 Rls. 679,140 $
15 1389 لهستان 02022010 گوشت را ن از نوع گاو باا ستخوا ن يخ زده 118,502 5,890,745,115 Rls. 566,573 $
16 1389 لهستان 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 2,903 5,736,265,766 Rls. 554,183 $
17 1389 لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 260,973 5,615,597,556 Rls. 542,963 $
18 1389 لهستان 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 12,322 4,775,197,008 Rls. 460,293 $
19 1389 لهستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 232,550 4,602,219,139 Rls. 461,329 $
20 1389 لهستان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 100,000 4,521,392,000 Rls. 432,767 $
21 1389 لهستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 20,200 4,367,711,680 Rls. 418,586 $
22 1389 لهستان 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 1,500 4,281,100,990 Rls. 411,526 $
23 1389 لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,526 3,971,257,806 Rls. 384,339 $
24 1389 لهستان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 88,335 3,406,762,375 Rls. 339,637 $
25 1389 لهستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 498,538 3,090,769,173 Rls. 299,871 $
26 1389 لهستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 6,698 2,923,211,086 Rls. 282,982 $
27 1389 لهستان 28012000 يد 5,684 2,774,256,282 Rls. 268,280 $
28 1389 لهستان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 73,455 2,581,282,356 Rls. 248,049 $
29 1389 لهستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 82,573 2,508,049,938 Rls. 244,062 $
30 1389 لهستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 67,020 2,476,389,401 Rls. 241,381 $
31 1389 لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 140,883 2,415,381,298 Rls. 232,915 $
32 1389 لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,233 2,394,069,137 Rls. 231,674 $
33 1389 لهستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,050 2,272,765,560 Rls. 219,392 $
34 1389 لهستان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 10,500 2,156,749,849 Rls. 207,267 $
35 1389 لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,167 1,587,835,532 Rls. 153,222 $
36 1389 لهستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 34,396 1,528,152,764 Rls. 147,173 $
37 1389 لهستان 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 68 1,521,472,794 Rls. 146,833 $
38 1389 لهستان 68042210 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 46,758 1,466,544,632 Rls. 142,315 $
39 1389 لهستان 02022030 گوشت سردست و سينه گاو از نوع باا ستخوا ن يخ زده 38,023 1,377,842,278 Rls. 133,784 $
40 1389 لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 67,750 1,331,511,853 Rls. 128,159 $
41 1389 لهستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 3,540 1,292,944,923 Rls. 126,392 $
42 1389 لهستان 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 137,633 1,275,868,974 Rls. 123,340 $
43 1389 لهستان 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 6,861 1,252,708,372 Rls. 122,819 $
44 1389 لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 1,196,360,836 Rls. 115,013 $
45 1389 لهستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 15,604 1,165,561,348 Rls. 111,874 $
46 1389 لهستان 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 20,359 1,137,093,820 Rls. 109,928 $
47 1389 لهستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 7,480 1,081,210,406 Rls. 103,267 $
48 1389 لهستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 60,540 1,003,307,068 Rls. 96,871 $
49 1389 لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 312 991,251,527 Rls. 96,455 $
50 1389 لهستان 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 31,000 983,943,540 Rls. 94,747 $
51 1389 لهستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 10,967 976,169,238 Rls. 95,112 $
52 1389 لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 590 958,345,553 Rls. 92,461 $
53 1389 لهستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 126,000 920,141,532 Rls. 88,535 $
54 1389 لهستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 29,230 903,476,633 Rls. 89,660 $
55 1389 لهستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,500 853,510,185 Rls. 81,325 $
56 1389 لهستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 29,000 812,540,250 Rls. 78,371 $
57 1389 لهستان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 1,840 791,522,557 Rls. 76,279 $
58 1389 لهستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 11,834 748,441,134 Rls. 72,754 $
59 1389 لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 904 740,585,804 Rls. 71,396 $
60 1389 لهستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 11,500 714,415,375 Rls. 70,020 $
61 1389 لهستان 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 9,788 712,417,942 Rls. 69,157 $
62 1389 لهستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,158 711,427,533 Rls. 68,465 $
63 1389 لهستان 70199020 لايه و روکش برا ي جدا کردن تيوپ ولوله 20,153 703,973,518 Rls. 67,677 $
64 1389 لهستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 4,688 678,683,984 Rls. 65,204 $
65 1389 لهستان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 126,000 670,504,502 Rls. 65,474 $
66 1389 لهستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,115 668,281,303 Rls. 64,798 $
67 1389 لهستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 392 656,253,400 Rls. 63,253 $
68 1389 لهستان 90183919 لانست معمولي قيفي 3,800 655,446,160 Rls. 63,202 $
69 1389 لهستان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 8,850 649,699,073 Rls. 62,549 $
70 1389 لهستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 2,410 637,542,394 Rls. 62,763 $
71 1389 لهستان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 23,050 617,128,351 Rls. 59,477 $
72 1389 لهستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 490 599,599,271 Rls. 57,927 $
73 1389 لهستان 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 4,760 592,790,000 Rls. 57,214 $
74 1389 لهستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 34,115 547,940,365 Rls. 53,498 $
75 1389 لهستان 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 42,982 530,565,487 Rls. 51,224 $
76 1389 لهستان 84798930 پيگ سيگنالر 5,389 530,056,544 Rls. 50,655 $
77 1389 لهستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 12,692 468,516,199 Rls. 45,919 $
78 1389 لهستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 5,250 466,512,886 Rls. 46,244 $
79 1389 لهستان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 4,450 462,886,023 Rls. 44,521 $
80 1389 لهستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,592 459,310,599 Rls. 45,098 $
81 1389 لهستان 32041710 خمير پگمنت چاپ پارچه 14,841 453,396,661 Rls. 45,320 $
82 1389 لهستان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 4,617 432,508,146 Rls. 41,623 $
83 1389 لهستان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 42,000 410,555,601 Rls. 39,729 $
84 1389 لهستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 9,500 406,864,200 Rls. 40,200 $
85 1389 لهستان 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 10,500 406,221,673 Rls. 40,476 $
86 1389 لهستان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 25,000 392,674,685 Rls. 37,415 $
87 1389 لهستان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 24,970 389,611,000 Rls. 37,605 $
88 1389 لهستان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 763 370,316,313 Rls. 35,696 $
89 1389 لهستان 44129400 تخته چند لا ،تخته مورق وتخته زهوار بالايه هاي به ضخامت بيش از6ميلمتر . 21,000 370,308,444 Rls. 37,120 $
90 1389 لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,000 359,623,891 Rls. 33,930 $
91 1389 لهستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 674 344,380,926 Rls. 33,142 $
92 1389 لهستان 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 400 344,349,433 Rls. 33,400 $
93 1389 لهستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,945 341,533,531 Rls. 33,094 $
94 1389 لهستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,650 324,721,769 Rls. 32,433 $
95 1389 لهستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 340 318,666,466 Rls. 30,620 $
96 1389 لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 1,463 310,893,558 Rls. 30,172 $
97 1389 لهستان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 685 310,344,523 Rls. 29,845 $
98 1389 لهستان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 2,690 307,315,735 Rls. 29,547 $
99 1389 لهستان 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 345 304,359,699 Rls. 30,509 $
100 1389 لهستان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 551 291,869,000 Rls. 28,392 $
101 1389 لهستان 85393110 فلورسنت روشنايي به قطر تيوپ 26 ميليمتر وبيشتر 9,384 272,377,798 Rls. 26,378 $
102 1389 لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 128 271,395,179 Rls. 26,938 $
103 1389 لهستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 20,856 271,265,857 Rls. 26,326 $
104 1389 لهستان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 12,890 264,683,422 Rls. 25,280 $
105 1389 لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,288 263,531,418 Rls. 26,089 $
106 1389 لهستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 6,130 262,743,683 Rls. 25,320 $
107 1389 لهستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 114 258,061,570 Rls. 24,689 $
108 1389 لهستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 10,800 256,359,000 Rls. 24,771 $
109 1389 لهستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 6,600 256,155,214 Rls. 25,963 $
110 1389 لهستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 29,229 250,736,136 Rls. 24,978 $
111 1389 لهستان 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 12 237,057,652 Rls. 22,873 $
112 1389 لهستان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 24,314 236,093,123 Rls. 22,881 $
113 1389 لهستان 39173200 سايرلوله هاکه باموا دديگرمستحکم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 7,538 235,270,249 Rls. 22,650 $
114 1389 لهستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 31 228,226,865 Rls. 22,048 $
115 1389 لهستان 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 18,591 227,799,510 Rls. 21,870 $
116 1389 لهستان 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 7,176 227,361,979 Rls. 22,018 $
117 1389 لهستان 28011000 کلر 30 227,217,626 Rls. 21,842 $
118 1389 لهستان 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 222,810,580 Rls. 21,254 $
119 1389 لهستان 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 22,420 220,972,768 Rls. 21,294 $
120 1389 لهستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 557 214,129,973 Rls. 20,538 $
121 1389 لهستان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 3,000 210,440,940 Rls. 20,301 $
122 1389 لهستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 9,480 208,670,214 Rls. 20,124 $
123 1389 لهستان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 2,160 199,134,767 Rls. 18,788 $
124 1389 لهستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,400 193,700,000 Rls. 19,301 $
125 1389 لهستان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 480 191,804,728 Rls. 18,437 $
126 1389 لهستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 45,000 191,019,572 Rls. 18,874 $
127 1389 لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 265 184,144,078 Rls. 18,002 $
128 1389 لهستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,010 183,384,850 Rls. 17,549 $
129 1389 لهستان 25233000 سيمان آلومينو 22,000 180,180,798 Rls. 17,449 $
130 1389 لهستان 85044060 ا نوا ع UPS 5,550 178,462,529 Rls. 17,238 $
131 1389 لهستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 5,040 171,902,094 Rls. 16,588 $
132 1389 لهستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 2,186 168,347,724 Rls. 16,201 $
133 1389 لهستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 33,970 164,746,250 Rls. 15,770 $
134 1389 لهستان 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 38,070 163,679,962 Rls. 15,793 $
135 1389 لهستان 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 3,369 160,716,039 Rls. 15,464 $
136 1389 لهستان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 4,199 157,707,208 Rls. 15,161 $
137 1389 لهستان 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 203 155,529,476 Rls. 15,007 $
138 1389 لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 695 154,747,117 Rls. 15,025 $
139 1389 لهستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 163 153,757,364 Rls. 14,881 $
140 1389 لهستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 300 151,968,281 Rls. 14,515 $
141 1389 لهستان 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 85 141,568,590 Rls. 13,674 $
142 1389 لهستان 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 53 140,791,372 Rls. 13,586 $
143 1389 لهستان 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 1,690 136,632,172 Rls. 13,075 $
144 1389 لهستان 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 1,800 130,128,400 Rls. 12,277 $
145 1389 لهستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 30,750 128,970,000 Rls. 12,397 $
146 1389 لهستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 532 124,459,547 Rls. 11,895 $
147 1389 لهستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 3,135 122,604,696 Rls. 12,067 $
148 1389 لهستان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 75 121,924,665 Rls. 11,503 $
149 1389 لهستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 44 120,832,801 Rls. 11,679 $
150 1389 لهستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 42 119,298,291 Rls. 11,511 $
151 1389 لهستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 1,479 112,392,801 Rls. 10,837 $
152 1389 لهستان 84716020 موشوا ره (mouse) 484 110,317,559 Rls. 10,841 $
153 1389 لهستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,275 110,073,128 Rls. 10,536 $
154 1389 لهستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 22,000 103,194,726 Rls. 10,282 $
155 1389 لهستان 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايکوره هاا زجنس ريکريستالايزسيليکون کاربايدونيترا ت باند 3,720 99,580,000 Rls. 9,564 $
156 1389 لهستان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 592 95,264,806 Rls. 9,205 $
157 1389 لهستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 160 95,134,958 Rls. 9,536 $
158 1389 لهستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,000 93,226,815 Rls. 9,045 $
159 1389 لهستان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 470 89,821,544 Rls. 8,638 $
160 1389 لهستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 88 89,127,030 Rls. 8,690 $
161 1389 لهستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 1,598 77,188,538 Rls. 7,448 $
162 1389 لهستان 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 11 75,405,260 Rls. 7,253 $
163 1389 لهستان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 150 74,488,325 Rls. 7,360 $
164 1389 لهستان 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 979 74,050,090 Rls. 7,171 $
165 1389 لهستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 982 66,234,311 Rls. 6,373 $
166 1389 لهستان 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 640 65,928,725 Rls. 6,401 $
167 1389 لهستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 752 62,711,395 Rls. 6,030 $
168 1389 لهستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 5,543 62,329,420 Rls. 6,016 $
169 1389 لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 52 59,562,135 Rls. 5,729 $
170 1389 لهستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 90 59,324,251 Rls. 5,705 $
171 1389 لهستان 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 450 56,891,109 Rls. 5,368 $
172 1389 لهستان 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 1,562 51,923,579 Rls. 5,028 $
173 1389 لهستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 98 51,337,800 Rls. 4,953 $
174 1389 لهستان 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 6,000 51,178,989 Rls. 4,952 $
175 1389 لهستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 60 50,907,561 Rls. 4,864 $
176 1389 لهستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 2,476 43,534,911 Rls. 4,201 $
177 1389 لهستان 84716010 صفحه کليد(keyboard) 765 42,339,470 Rls. 4,161 $
178 1389 لهستان 90282000 کنتورمايعات 277 41,014,641 Rls. 3,959 $
179 1389 لهستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 778 39,060,272 Rls. 3,959 $
180 1389 لهستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 2,353 38,604,590 Rls. 3,715 $
181 1389 لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 21 38,313,181 Rls. 3,680 $
182 1389 لهستان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 4,400 37,109,899 Rls. 3,563 $
183 1389 لهستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 4,807 34,667,676 Rls. 3,336 $
184 1389 لهستان 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 732 31,317,929 Rls. 3,078 $
185 1389 لهستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 900 30,937,618 Rls. 3,001 $
186 1389 لهستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 4,639 30,790,917 Rls. 2,963 $
187 1389 لهستان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 26 30,442,856 Rls. 2,944 $
188 1389 لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 30 29,280,443 Rls. 2,816 $
189 1389 لهستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 25 28,723,206 Rls. 2,879 $
190 1389 لهستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 75 28,555,879 Rls. 2,894 $
191 1389 لهستان 90278010 دستگاه PH متر 90 24,195,000 Rls. 2,339 $
192 1389 لهستان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 900 24,023,419 Rls. 2,312 $
193 1389 لهستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 1,771 21,329,919 Rls. 2,058 $
194 1389 لهستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 40 19,400,000 Rls. 1,856 $
195 1389 لهستان 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 35 16,954,992 Rls. 1,666 $
196 1389 لهستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 1,181 16,409,963 Rls. 1,565 $
197 1389 لهستان 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 126 14,357,987 Rls. 1,385 $
198 1389 لهستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 777 13,052,514 Rls. 1,253 $
199 1389 لهستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 19 12,160,000 Rls. 1,212 $
200 1389 لهستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 8 11,497,417 Rls. 1,105 $
مجموع کل
776,520,264,688 ريال
مجموع کل
75,838,394 دلار