آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ليتواني 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 3,250 1,091,633,688 Rls. 105,482 $
2 1389 ليتواني 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 6,300 665,610,997 Rls. 64,304 $
3 1389 ليتواني 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 248 526,023,025 Rls. 50,570 $
4 1389 ليتواني 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 311 445,450,994 Rls. 43,396 $
5 1389 ليتواني 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 97 419,824,381 Rls. 41,134 $
6 1389 ليتواني 27030010 پيت ماس 140,461 384,057,969 Rls. 36,819 $
7 1389 ليتواني 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 870 315,214,000 Rls. 30,447 $
8 1389 ليتواني 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 42 288,016,894 Rls. 28,019 $
9 1389 ليتواني 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوک واشياء همانند ازالياف نباتي ، كاه ، كلش ،تراشه ، خرده چوب ، ريزه چوب ، خاك اره يا از ساير آخال چوب فشرده شده با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده هاي معدني به هم فشرده شده باشند. 150,380 244,093,367 Rls. 23,577 $
10 1389 ليتواني 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 1 223,060,674 Rls. 21,658 $
11 1389 ليتواني 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 80,624 190,269,705 Rls. 18,644 $
12 1389 ليتواني 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 60 185,531,842 Rls. 17,902 $
13 1389 ليتواني 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 200 167,170,328 Rls. 16,517 $
14 1389 ليتواني 90019000 منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رنشده غيرا زآنهائيکه شيشه ا ي بوده وبه طريقه اپيتكي كارنشده باشند 596 120,086,860 Rls. 11,572 $
15 1389 ليتواني 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 719 87,549,268 Rls. 8,417 $
16 1389 ليتواني 85176220 كارت مودم باسيم 15 77,200,150 Rls. 7,488 $
17 1389 ليتواني 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 119 71,363,234 Rls. 6,877 $
18 1389 ليتواني 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 95 41,959,642 Rls. 4,032 $
19 1389 ليتواني 85340000 مدا رهاي چاپي 107 34,268,613 Rls. 3,303 $
20 1389 ليتواني 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 2,003 31,034,594 Rls. 3,019 $
21 1389 ليتواني 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 550 28,623,246 Rls. 2,759 $
22 1389 ليتواني 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 35 17,300,000 Rls. 1,678 $
23 1389 ليتواني 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 65 3,910,539 Rls. 379 $
24 1389 ليتواني 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 5 2,410,651 Rls. 232 $
مجموع کل
5,661,664,660 ريال
مجموع کل
548,227 دلار
[1]