آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 مالتا 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 18,700,000 70,545,354,380 Rls. 6,740,335 $
2 1389 مالتا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,094 44,815,755,894 Rls. 4,379,946 $
3 1389 مالتا 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 44,044 286,304,769 Rls. 27,770 $
4 1389 مالتا 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 1 273,400,000 Rls. 26,291 $
5 1389 مالتا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 9 186,999,144 Rls. 17,956 $
مجموع کل
116,107,814,187 ريال
مجموع کل
11,192,297 دلار
[1]