آمار کل " واردات از" کشور "مجارستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 مجارستان 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 463,701 38,992,636,649 Rls. 3,802,870 $
2 1389 مجارستان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 566,946 21,434,898,095 Rls. 2,066,991 $
3 1389 مجارستان 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 43,581 15,604,859,423 Rls. 1,507,459 $
4 1389 مجارستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,137 13,462,961,677 Rls. 1,304,726 $
5 1389 مجارستان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 129,239 11,717,966,597 Rls. 1,128,651 $
6 1389 مجارستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 15,675 11,647,717,476 Rls. 1,127,761 $
7 1389 مجارستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 61,720 10,846,196,388 Rls. 1,045,453 $
8 1389 مجارستان 29291000 ا يزوسيانات ها 396,225 9,813,090,304 Rls. 943,246 $
9 1389 مجارستان 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,472 9,050,961,046 Rls. 869,883 $
10 1389 مجارستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 29,920 6,955,986,494 Rls. 668,858 $
11 1389 مجارستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 367 6,431,067,671 Rls. 621,224 $
12 1389 مجارستان 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 12,541 6,250,044,052 Rls. 607,546 $
13 1389 مجارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 12,920 4,058,872,437 Rls. 391,277 $
14 1389 مجارستان 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 60,960 3,791,212,140 Rls. 364,820 $
15 1389 مجارستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 28,800 3,714,688,568 Rls. 373,780 $
16 1389 مجارستان 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 205 3,417,148,806 Rls. 333,835 $
17 1389 مجارستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 4,350 2,906,844,008 Rls. 287,904 $
18 1389 مجارستان 10051010 دا نه ذرت بذري . 118,003 2,810,080,398 Rls. 277,648 $
19 1389 مجارستان 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 31,800 2,666,949,030 Rls. 254,820 $
20 1389 مجارستان 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها 120 2,624,016,384 Rls. 262,087 $
21 1389 مجارستان 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 44,020 2,474,655,510 Rls. 236,357 $
22 1389 مجارستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 48,195 2,387,386,090 Rls. 233,833 $
23 1389 مجارستان 30034010 داروهاي حاوي الكالوئيد بامشتقات آنهافاقدهورمون وانتي بيوتيك وسايرمحصولات 2937 دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,245 2,210,000,000 Rls. 214,480 $
24 1389 مجارستان 07104000 ذرت شيرين , يخ زده 316,980 2,042,485,396 Rls. 196,451 $
25 1389 مجارستان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,315 1,905,503,210 Rls. 189,867 $
26 1389 مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 900 1,713,899,852 Rls. 165,577 $
27 1389 مجارستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 1,240 1,691,704,624 Rls. 166,042 $
28 1389 مجارستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 17,667 1,564,239,502 Rls. 149,488 $
29 1389 مجارستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,622 1,557,064,544 Rls. 153,321 $
30 1389 مجارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,480 1,338,553,996 Rls. 131,467 $
31 1389 مجارستان 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,179 1,326,610,500 Rls. 127,289 $
32 1389 مجارستان 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 16,400 1,308,563,000 Rls. 126,553 $
33 1389 مجارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,620 1,183,582,000 Rls. 116,003 $
34 1389 مجارستان 38089324 گليفوزيت (سم رقيق نشده ) 33,408 1,167,514,240 Rls. 112,089 $
35 1389 مجارستان 06029010 هاگ مولد قارچ 30,780 1,068,694,669 Rls. 103,556 $
36 1389 مجارستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 17,374 1,060,929,486 Rls. 103,548 $
37 1389 مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,800 881,399,200 Rls. 84,571 $
38 1389 مجارستان 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 31 865,044,225 Rls. 82,779 $
39 1389 مجارستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 35,690 853,879,148 Rls. 82,112 $
40 1389 مجارستان 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 10,691 838,206,698 Rls. 80,649 $
41 1389 مجارستان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 18,018 829,642,987 Rls. 80,679 $
42 1389 مجارستان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,000 817,555,691 Rls. 79,344 $
43 1389 مجارستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 18,410 704,597,520 Rls. 67,646 $
44 1389 مجارستان 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 1,600 704,250,000 Rls. 70,425 $
45 1389 مجارستان 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 3,000 691,500,000 Rls. 66,580 $
46 1389 مجارستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 388 670,000,000 Rls. 63,840 $
47 1389 مجارستان 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايکوره هاا زجنس ريکريستالايزسيليکون کاربايدونيترا ت باند 3,859 661,794,430 Rls. 64,061 $
48 1389 مجارستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,220 651,759,760 Rls. 62,768 $
49 1389 مجارستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 9,000 610,250,568 Rls. 59,053 $
50 1389 مجارستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 49,500 595,754,132 Rls. 57,323 $
51 1389 مجارستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 73,000 585,646,800 Rls. 56,538 $
52 1389 مجارستان 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,075 563,088,914 Rls. 54,292 $
53 1389 مجارستان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 4,528 508,240,456 Rls. 50,763 $
54 1389 مجارستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 491,750,000 Rls. 48,184 $
55 1389 مجارستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 18,000 450,401,581 Rls. 42,965 $
56 1389 مجارستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,332 427,047,231 Rls. 41,168 $
57 1389 مجارستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,236 422,131,500 Rls. 40,562 $
58 1389 مجارستان 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 2,172 397,154,460 Rls. 38,108 $
59 1389 مجارستان 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 7 395,581,100 Rls. 38,286 $
60 1389 مجارستان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 11,827 391,939,200 Rls. 37,449 $
61 1389 مجارستان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 480 384,227,191 Rls. 36,977 $
62 1389 مجارستان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,305 376,489,660 Rls. 36,397 $
63 1389 مجارستان 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 297 372,000,000 Rls. 35,694 $
64 1389 مجارستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 42,000 344,404,380 Rls. 32,894 $
65 1389 مجارستان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 1,040 341,138,927 Rls. 33,672 $
66 1389 مجارستان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 460 305,672,760 Rls. 29,212 $
67 1389 مجارستان 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 1,785 290,943,980 Rls. 27,983 $
68 1389 مجارستان 69022010 اجر ,بلوکه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 6,290 271,128,910 Rls. 27,016 $
69 1389 مجارستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 250 257,742,194 Rls. 25,466 $
70 1389 مجارستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 12,000 244,115,867 Rls. 24,120 $
71 1389 مجارستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 4,686 235,675,854 Rls. 22,681 $
72 1389 مجارستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 229 218,575,301 Rls. 21,120 $
73 1389 مجارستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,187 217,080,390 Rls. 21,630 $
74 1389 مجارستان 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 191 205,850,630 Rls. 19,862 $
75 1389 مجارستان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 448 203,774,697 Rls. 19,601 $
76 1389 مجارستان 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 3,000 201,537,675 Rls. 19,913 $
77 1389 مجارستان 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,530 200,877,000 Rls. 19,323 $
78 1389 مجارستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 20,280 195,000,000 Rls. 18,775 $
79 1389 مجارستان 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 55 176,136,300 Rls. 16,941 $
80 1389 مجارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 376 159,839,893 Rls. 15,261 $
81 1389 مجارستان 90321000 ترموستات 464 157,261,757 Rls. 15,104 $
82 1389 مجارستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 75 156,947,855 Rls. 15,145 $
83 1389 مجارستان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 500 147,823,406 Rls. 14,309 $
84 1389 مجارستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 190 145,140,845 Rls. 13,984 $
85 1389 مجارستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 276 143,299,408 Rls. 13,755 $
86 1389 مجارستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 540 141,567,524 Rls. 13,746 $
87 1389 مجارستان 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 39 133,098,700 Rls. 12,682 $
88 1389 مجارستان 69029020 آجر -بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 % الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد 2,500 128,825,121 Rls. 12,454 $
89 1389 مجارستان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 1,970 115,916,710 Rls. 11,149 $
90 1389 مجارستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 9,340 113,114,760 Rls. 10,917 $
91 1389 مجارستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 5,075 110,010,604 Rls. 10,575 $
92 1389 مجارستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,084 102,631,830 Rls. 9,892 $
93 1389 مجارستان 90151000 مسافت ياب ها 95 101,564,218 Rls. 9,760 $
94 1389 مجارستان 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 3,725 99,796,416 Rls. 9,580 $
95 1389 مجارستان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 457 97,573,737 Rls. 9,390 $
96 1389 مجارستان 74153300 پيچ - پيچ مهره خور و مهره حديده شده 360 82,690,881 Rls. 7,923 $
97 1389 مجارستان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 115 75,325,215 Rls. 7,383 $
98 1389 مجارستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 146 61,627,654 Rls. 5,917 $
99 1389 مجارستان 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,896 61,054,210 Rls. 5,881 $
100 1389 مجارستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 371 59,825,978 Rls. 5,911 $
101 1389 مجارستان 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 90 59,755,683 Rls. 5,777 $
102 1389 مجارستان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 612 57,841,601 Rls. 5,584 $
103 1389 مجارستان 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 60 57,638,438 Rls. 5,555 $
104 1389 مجارستان 45011000 چوب پنبه طبيعي,خام يا بطور ساده آماده شده 400 56,858,388 Rls. 5,469 $
105 1389 مجارستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 660 52,861,514 Rls. 5,110 $
106 1389 مجارستان 90183923 دستگاه تزريق سرنگ بصورت خودكار باقابليت نصب روي كمر بيمار 50 50,657,546 Rls. 4,872 $
107 1389 مجارستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 21 47,365,616 Rls. 4,555 $
108 1389 مجارستان 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 200 45,743,964 Rls. 4,371 $
109 1389 مجارستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 185 37,439,305 Rls. 3,633 $
110 1389 مجارستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 10 35,979,720 Rls. 3,438 $
111 1389 مجارستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 650 32,496,775 Rls. 3,132 $
112 1389 مجارستان 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 3 30,297,776 Rls. 2,932 $
113 1389 مجارستان 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 448 18,025,958 Rls. 1,746 $
114 1389 مجارستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 100 13,558,563 Rls. 1,292 $
115 1389 مجارستان 95066930 گوي (توپ) رنگي مخصوص ورزش پينت بال 44 11,955,547 Rls. 1,151 $
116 1389 مجارستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 12 8,189,380 Rls. 795 $
117 1389 مجارستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1 2,240,942 Rls. 214 $
مجموع کل
237,264,415,016 ريال
مجموع کل
22,996,523 دلار
[1]